ประชาสัมพันธ์ วันเวลา ในการศึกษาผ่านระบบ E - Learning

วันที่ 8-9 ต.ค.62 อ่าน หรือ เข้าคลังสื่อความรู้  ทำแบบฝึกหัด วิชา บ.1100 หลักพื้นฐานการบริหาร

วันที่ 8-10 ต.ค.62  ทำ PLC

วันที่ 9 - 10 ต.ค.  ทำแบบทดสอบ