ห้องสมุดดิจิทัล

eBook | MyLibrary

ชื่อ: ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 99997

เนื้อหา

กรมสารบรรณทหารบก ได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีความล้าสมัย จากการใช้มาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  งานสารบรรณโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสับสนและไม่สะดวกในการใช้งาน รวมถึงเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายประเด็นในการอ้างอิง ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้จัดทำเอกสารฉบับใหม่ประกอบด้วย ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 กับรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของ ส่วนราชการในกองทัพบก ซึ่งเอกสารที่จัดทำขึ้นใหม่นั้น มีการปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. เพิ่ม หมวด 5 เบ็ดเตล็ด ขึ้นมาในระเบียบเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาที่อยู่นอกเหนืองานสารบรรณ ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
  2. จัดเรียงผนวก และตัวอย่างรูปแบบไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกและมีความต่อเนื่องในการศึกษาค้นคว้า
  3. เพิ่มการใช้ QR Code กับหนังสือราชการ ในกรณีเนื้อหาที่มีจำนวนมาก เพื่อลดการใช้กระดาษ โดยสามารถดูได้จากเครื่องมือสื่อสารชนิดต่าง ๆ
  4. แยกรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการ ใน ทบ. ออกจากเอกสาร ระเบียบงานสารบรรณ โดยนำมาปรับปรุงและจัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือโดยเฉพาะเพื่อง่ายต่อการสืบค้น