Nameรหัสนักศึกษาคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลคะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มเปอร์เซ็นต์ที่ได้
66_noppadol_pac66157พ.อ.นพดลภาคาผล
25 / 25 
100 %
66_noppadol_pac66157พ.อ.นพดลภาคาผล
25 / 25 
100 %
66_noppadol_pac66157พ.อ.นพดลภาคาผล
22 / 100 
88 %
66_noppadol_pac66157พ.อ.นพดลภาคาผล
25 / 99 
100 %
66_noppadol_pac66157พ.อ.นพดลภาคาผล
24 / 103 
96 %
66_noppadol_pac66157พ.อ.นพดลภาคาผล
24 / 110 
96 %
66_noppadol_pac66157พ.อ.นพดลภาคาผล
22 / 119 
88 %
awc014พ.อ.ปริญญาฉายะพงษ์
0 / 100 
0 %
awc014พ.อ.ปริญญาฉายะพงษ์
0 / 110 
0 %
awc014พ.อ.ปริญญาฉายะพงษ์
0 / 119 
0 %
awc014พ.อ.ปริญญาฉายะพงษ์
0 / 99 
0 %
ukidร.ท.อุกฤษฎ์ช่างสาร
0 / 119 
0 %
66_noppadol_pac66157พ.อ.นพดลภาคาผล
25 / 25 
100 %
66_noppadol_pac66157พ.อ.นพดลภาคาผล
25 / 25 
100 %
66_noppadol_pac66157พ.อ.นพดลภาคาผล
23 / 25 
92 %
66_noppadol_pac66157พ.อ.นพดลภาคาผล
0 / 25 
0 %
66_noppadol_pac66157พ.อ.นพดลภาคาผล
24 / 25 
96 %
adminนายadminadmin
0 / 103 
0 %
awc014พ.อ.ปริญญาฉายะพงษ์
0 / 119 
0 %
66_rutt_ponนายรัฐพงษ์สุรพิพัฒน์
25 / 25 
100 %
66_rutt_ponนายรัฐพงษ์สุรพิพัฒน์
25 / 25 
100 %
66_pakawat_kroพ.อ.ภควัตครบสอน
25 / 25 
100 %
66_nuthaporn_nutพ.อ. ผศ.ณัฐพรนุตยะสกุล
25 / 25 
100 %
66_thara_chaพ.อ.ธาราฉลาด
25 / 25 
100 %
66_parnsiri_chaพ.อ.ปานศิริไชยรังสฤษดิ์
24 / 25 
96 %
66_parnsiri_chaพ.อ.ปานศิริไชยรังสฤษดิ์
25 / 25 
100 %
66_sorravee_ratนายสรวีย์รัฐพิทักษ์ถิรดา
24 / 25 
96 %
66_sorravee_ratนายสรวีย์รัฐพิทักษ์ถิรดา
25 / 25 
100 %
66_peerapong_wunพ.อ.พีรพงศ์วัลลภาทิตย์
25 / 25 
100 %
66_anantachart_buaดร.อนันตชาตืบัวสุวรรณ์
23 / 25 
92 %
66_piriyaporn_jaeพ.อ.หญิงพิริยาภรณ์แจ้งการดี
25 / 25 
100 %
66_phai_booพ.อ.ไผ่บุญศิริ
25 / 25 
100 %
66_peerapong_wunพ.อ.พีรพงศ์วัลลภาทิตย์
24 / 25 
96 %
66_piriyaporn_jaeพ.อ.หญิงพิริยาภรณ์แจ้งการดี
25 / 25 
100 %
66_ittichai_jaiพ.อ.อิทธิชัยใจกล้า
25 / 25 
100 %
66_phai_booพ.อ.ไผ่บุญศิริ
25 / 25 
100 %
66_thongdang_artพ.อ.ทองแดงอาฒยะพันธ์
25 / 25 
100 %
66_kanyaluck_priพ.อ. หญิงกัญญลักษณ์ปริงทอง
25 / 25 
100 %
66_anupon_likนายอนุพลลิขิตพฤกษ์ไพศาล
25 / 25 
100 %
66_vorakorn_pavพ.อ.วรกรภวังคะนันท์
25 / 25 
100 %
66_jarunwit_sukพ.อ.จรัญวิชญ์สุขชัย
24 / 25 
96 %
66_anupon_likนายอนุพลลิขิตพฤกษ์ไพศาล
25 / 25 
100 %
66_jarunwit_sukพ.อ.จรัญวิชญ์สุขชัย
24 / 25 
96 %
66_monchai_jaiพ.อ.มนต์ชัยใจอารีย์
25 / 25 
100 %
66_anantachart_buaดร.อนันตชาตืบัวสุวรรณ์
24 / 25 
96 %
66_prayuth_thoพ.อ.ประยุทธทองเลิศ
25 / 25 
100 %
66_panya_surพ.อ.ปัญญาสุริย์จามร
25 / 25 
100 %
66_kanyaluck_priพ.อ. หญิงกัญญลักษณ์ปริงทอง
23 / 25 
92 %
66_yutthaphong_imsพ.อ.ยุทธพงษ์อิ่มสุวรรณ
23 / 25 
92 %
66_chumjet_nopพ.อ.ชุมเจตน์นพเกตุ
25 / 25 
100 %
66_sarayoot_sonพ.อ.สรายุทธศรลัมพ์
25 / 25 
100 %
66_wantana_piyพ.อ.หญิงวันทนาปิยะพิสุทธิ์
25 / 25 
100 %
66_monchai_jaiพ.อ.มนต์ชัยใจอารีย์
25 / 25 
100 %
66_buncha_chaพ.อ.บัญชาชาญฉลาด
25 / 25 
100 %
66_juckchai_booนายจักรชัยบุญยะวัตร
25 / 25 
100 %
66_tatchadech_arbพ.อ.ธัชเดชอาบัวรัตน์
25 / 25 
100 %
66_vorakorn_pavพ.อ.วรกรภวังคะนันท์
25 / 25 
100 %
66_buncha_chaพ.อ.บัญชาชาญฉลาด
24 / 25 
96 %
66_juckchai_booนายจักรชัยบุญยะวัตร
25 / 25 
100 %
66_phichianrat_parพ.อ.พิเชียรรัฐภารัญนิตย์
25 / 25 
100 %
66_wirat_pueพ.อ.วิรัตน์พึ่งพิง
25 / 25 
100 %
66_naparat_sriนางสาวนภารัตน์ศรีวรรณวิทย์
24 / 25 
96 %
66_pattanasan_potน.อ.พัฒนสันต์โพธิแพทย์
25 / 25 
100 %
66_sorat_samพ.อ.โสรัตน์สมุทวานิช
25 / 25 
100 %
66_tatchadech_arbพ.อ.ธัชเดชอาบัวรัตน์
24 / 25 
96 %
66_jetnapa_pakนางสาวเจตนภาภักดีโชติ
25 / 25 
100 %
66_suriya_gamพ.อ.สุริยะกำมณี
25 / 25 
100 %
66_jetnapa_pakนางสาวเจตนภาภักดีโชติ
25 / 25 
100 %
66_yossawee_wonพ.อ.ยศวีร์วงศ์เจริญ
22 / 25 
88 %
66_naparat_sriนางสาวนภารัตน์ศรีวรรณวิทย์
25 / 25 
100 %
66_pisake_booพ.อ.ภิเษกบุญธรรม
24 / 25 
96 %
66_panya_surพ.อ.ปัญญาสุริย์จามร
24 / 25 
96 %
66_pongsakorn_saeพ.อ.พงศกรแสงกุล
25 / 25 
100 %
66_sorat_samพ.อ.โสรัตน์สมุทวานิช
25 / 25 
100 %
66_bordin_oupพ.อ.บดินทร์อุปสาร
25 / 25 
100 %
66_nawin_varนายนาวินวารมา
24 / 25 
96 %
66_vittaya_konนายวิทยากองเกียรติวานิช
24 / 25 
96 %
66_piyasak_saiพ.อ.ปิยศักดิ์สายธนู
25 / 25 
100 %
66_sumapa_chaพ.อ.หญิงสุมาภาชัยอำนวย
25 / 25 
100 %
66_phichianrat_parพ.อ.พิเชียรรัฐภารัญนิตย์
25 / 25 
100 %
66_pongsakorn_saeพ.อ.พงศกรแสงกุล
25 / 25 
100 %
66_pisit_pitเรือตรีพิศิษฐ์พิทักษ์สงคราม
25 / 25 
100 %
66_nawin_varนายนาวินวารมา
24 / 25 
96 %
66_yossawee_wonพ.อ.ยศวีร์วงศ์เจริญ
25 / 25 
100 %
66_piyasak_saiพ.อ.ปิยศักดิ์สายธนู
25 / 25 
100 %
66_chatchawan_tanพ.อ.ชัชวาลย์เทนอิสสระ
25 / 25 
100 %
66_ongard_jamพ.อ.องค์อาจแจ่มดี
25 / 25 
100 %
66_narisara_ploพ.อ.หญิงนริศราพลอยประไพ
25 / 25 
100 %
66_therayoot_saiพ.อ.ธีระยุทธ์สายยืด
20 / 25 
80 %
66_savitri_rodพ.อ.หญิงสาวิตรีรอดเกิด
25 / 25 
100 %
66_apiset_kunพ.อ.อภิเศรษฐ์คุณารักษ์
25 / 25 
100 %
66_kowit_sanพ.อ.โกวิทสังขนครา
25 / 25 
100 %
66_somkiat_nutพ.อ.สมเกียรตินุตะวานิช
25 / 25 
100 %
66_narisara_ploพ.อ.หญิงนริศราพลอยประไพ
25 / 25 
100 %
66_patiwat_mulพ.อ.ปฏิวัติมุลาลินน์
25 / 25 
100 %
66_kunnatee_pooพ.อ.หญิง ผศ.ดร.กุนนทีพุ่มสงวน
24 / 25 
96 %
66_adool_sirพ.ต.อ.อดุลย์สิริสิทธินันท์
25 / 25 
100 %
66_dussadee_sutพ.อ.ดุษฎี​สุทธิ​วุฒิ​นฤเบศร์​
25 / 25 
100 %
66_yutthaphong_imsพ.อ.ยุทธพงษ์อิ่มสุวรรณ
25 / 25 
100 %
66_therayoot_saiพ.อ.ธีระยุทธ์สายยืด
25 / 25 
100 %
66_ongard_jamพ.อ.องค์อาจแจ่มดี
25 / 25 
100 %
66_kunnatee_pooพ.อ.หญิง ผศ.ดร.กุนนทีพุ่มสงวน
25 / 25 
100 %
66_poompat_booพ.อ.ภูมิพัฒน์บุญเรืองขาว
25 / 25 
100 %
66_adool_sirพ.ต.อ.อดุลย์สิริสิทธินันท์
25 / 25 
100 %
66_sathirapong_artพ.อ.สฐิรพงษ์อาจหาญ
25 / 25 
100 %
66_pornchai_nimพ.อ.พรชัยนิ่มทัศนศิริ
11 / 25 
44 %
66_dussadee_sutพ.อ.ดุษฎี​สุทธิ​วุฒิ​นฤเบศร์​
23 / 25 
92 %
66_worachet_choพ.อ.วรเชษฐชื่นจันทน์แดง
25 / 25 
100 %
66_apiset_kunพ.อ.อภิเศรษฐ์คุณารักษ์
25 / 25 
100 %
66_piyanuch_bunพ.อ.หญิงปิยนุชบรรจงศิริ
25 / 25 
100 %
66_Jirawat_chuพ.อ.จิรวัฒน์จุฬากาญจน์
25 / 25 
100 %
66_sahassadon_tanพ.อ.สหัสดนย์ธเนศชัยพิทักษ์
25 / 25 
100 %
66_wirat_pueพ.อ.วิรัตน์พึ่งพิง
24 / 25 
96 %
66_pornchai_nimพ.อ.พรชัยนิ่มทัศนศิริ
23 / 25 
92 %
66_kiatudom_nadพ.อ.เกียรติอุดมนาดี
25 / 25 
100 %
66_sittisak_janพ.อ.สิทธิศักดิ์เจนบรรจง
25 / 25 
100 %
66_chayutra_paiพ.อ.ชยุตราไผ่ล้อม
25 / 25 
100 %
66_kasidit_son66003พ.อ.กษิดิศทรงวรวิทย์
25 / 25 
100 %
66_piyanuch_bunพ.อ.หญิงปิยนุชบรรจงศิริ
24 / 25 
96 %
66_Jirawat_chuพ.อ.จิรวัฒน์จุฬากาญจน์
24 / 25 
96 %
66_yuttana_laoพ.อ.ยุทธนาเลาคำ
24 / 25 
96 %
66_chayutra_paiพ.อ.ชยุตราไผ่ล้อม
25 / 25 
100 %
66_boonsong_proพ.อ.บุญส่งพรมนิล
24 / 25 
96 %
66_sahassadon_tanพ.อ.สหัสดนย์ธเนศชัยพิทักษ์
24 / 25 
96 %
66_worachet_choพ.อ.วรเชษฐชื่นจันทน์แดง
24 / 25 
96 %
66_yuttana_laoพ.อ.ยุทธนาเลาคำ
25 / 25 
100 %
66_vittaya_konนายวิทยากองเกียรติวานิช
25 / 25 
100 %
66_kasidit_son66003พ.อ.กษิดิศทรงวรวิทย์
25 / 25 
100 %
66_boonsong_proพ.อ.บุญส่งพรมนิล
24 / 25 
96 %
66_rutchaninart_thaพ.อ.หญิงรัชนินาฏถนอมสิน
25 / 25 
100 %
66_sermpong_jarพ.อ.เสริมพงษ์จารุเลิศวุฒิ
21 / 25 
84 %
66_surawich_jarพ.อ.สุรวิชจรูญชาติ
25 / 25 
100 %
66_sartra_pleพ.อ.ศาสตราเปลี่ยนสมัย
25 / 25 
100 %
66_pitakchai_kinพ.อ.พิทักษ์ชัยกิ่งเกษ
25 / 25 
100 %
66_peesadach_rakพ.อ.ภีศเดชรักการดี
25 / 25 
100 %
66_jakkit_rat12พ.อ.จักรกฤษณ์รัตนะ
25 / 25 
100 %
66_thongdang_artพ.อ.ทองแดงอาฒยะพันธ์
25 / 25 
100 %
66_sathirapong_artพ.อ.สฐิรพงษ์อาจหาญ
25 / 25 
100 %
66_charkphan_leeนายจักรพันธ์ลีลาพร
25 / 25 
100 %
66_pisake_booพ.อ.ภิเษกบุญธรรม
24 / 25 
96 %
66_sirichai_aurพ.อ.สิริชัยเอื้อบุณยะนันท์
24 / 25 
96 %
66_nuthaporn_nutพ.อ. ผศ.ณัฐพรนุตยะสกุล
24 / 25 
96 %
66_rutchaninart_thaพ.อ.หญิงรัชนินาฏถนอมสิน
25 / 25 
100 %
66_peesadach_rakพ.อ.ภีศเดชรักการดี
25 / 25 
100 %
66_sermpong_jarพ.อ.เสริมพงษ์จารุเลิศวุฒิ
24 / 25 
96 %
66_sirichai_aurพ.อ.สิริชัยเอื้อบุณยะนันท์
23 / 25 
92 %
66_suthee_intพ.อ.สุธีอินทรชาติ
22 / 25 
88 %
66_chettha_khuนาวาเอกเชษฐาคุ้มเจริญ
24 / 25 
96 %
66_songkhram_choพ.อ.สงครามโชคชัย
24 / 25 
96 %
66_chettha_khuนาวาเอกเชษฐาคุ้มเจริญ
24 / 25 
96 %
66_nansathaporn_plaว่าที่ร้อยตรีนันทน์สถาพรพลายเถื่อน
25 / 25 
100 %
66_songkhram_choพ.อ.สงครามโชคชัย
25 / 25 
100 %
66_krittidech_sarพ.อ.กฤติเดชศรจิตติ
25 / 25 
100 %
66_satit_tipพ.อ.สาธิตทิพย์มณี
25 / 25 
100 %
66_napasin_insน.อ.นภสินธุ์อินแสน
25 / 25 
100 %
66_komol_somพ.อ.โกมลสมใจสุข
25 / 25 
100 %
66_krittidech_sarพ.อ.กฤติเดชศรจิตติ
25 / 25 
100 %
66_pattanasan_potน.อ.พัฒนสันต์โพธิแพทย์
25 / 25 
100 %
66_patiwat_mulพ.อ.ปฏิวัติมุลาลินน์
24 / 25 
96 %
66_pariwit_soo66047พ.อ.ปริวิทย์สุทธิโมกข์
25 / 25 
100 %
66_weerapong_khaนายวีรพงษ์คำนก
25 / 25 
100 %
66_sutthisak_pucพ.อ.สุทธิศักดิ์พรรคเจริญ
25 / 25 
100 %
66_torphong_matพ.อ.ต่อพงษ์มาตาพิทักษ์
25 / 25 
100 %
66_satit_tipพ.อ.สาธิตทิพย์มณี
25 / 25 
100 %
66_pachern_sanนายเผชิญแสงบุษราคัม
25 / 25 
100 %
66_komol_somพ.อ.โกมลสมใจสุข
25 / 25 
100 %
66_torphong_matพ.อ.ต่อพงษ์มาตาพิทักษ์
25 / 25 
100 %
66_jakkit_rat12พ.อ.จักรกฤษณ์รัตนะ
25 / 25 
100 %
66_uaychai_amrพ.อ. อวยชัยอัมระนันท์
25 / 25 
100 %
66_chainarong_kasพ.อ.ชัยณรงค์กาสี
24 / 25 
96 %
66_thanapan_panพ.อ.หญิงธนาพรรณปานศักดิ์
25 / 25 
100 %
66_pariwit_soo66047พ.อ.ปริวิทย์สุทธิโมกข์
25 / 25 
100 %
66_pachern_sanนายเผชิญแสงบุษราคัม
25 / 25 
100 %
66_matipat_nirพ.อ.มาติพัทธ์นิรัติศัย
24 / 25 
96 %
66_chawarat_sanพ.อ.หญิงชวรัตนสนองคุณ
24 / 25 
96 %
66_kowit_sanพ.อ.โกวิทสังขนครา
24 / 25 
96 %
66_chalermpon_praพ.อ.เฉลิมพลประเสริฐกุล
25 / 25 
100 %
66_samart_panพ.อ.สามารถปานเถื่อน
25 / 25 
100 %
66_tarathep_chaพ.อ.ธราเทพไชยกาญจน์
25 / 25 
100 %
66_wantana_piyพ.อ.หญิงวันทนาปิยะพิสุทธิ์
25 / 25 
100 %
66_tarathep_chaพ.อ.ธราเทพไชยกาญจน์
23 / 25 
92 %
66_mathurapun_surพ.อ.หญิงมธุราพัณณ์สุรกิจพิพัฒน์
25 / 25 
100 %
66_sittisak_janพ.อ.สิทธิศักดิ์เจนบรรจง
25 / 25 
100 %
66_sorapong_lueพ.อ.สรพงษ์ลือขจร
25 / 25 
100 %
66_mathurapun_surพ.อ.หญิงมธุราพัณณ์สุรกิจพิพัฒน์
24 / 25 
96 %
66_sonsiri_phoพ.อ.สรณ์สิริพลเขตร
25 / 25 
100 %
66_samart_panพ.อ.สามารถปานเถื่อน
25 / 25 
100 %
66_kann_noiพ.อ.กัญจน์น้อยบุญสุก
25 / 25 
100 %
66_nuttanun_sukพ.อ.ณัฐนันท์สุขะหุต
25 / 25 
100 %
66_kiattipong_selพ.อ.เกียรติพงษ์เศลารมย์
25 / 25 
100 %
66_sorapong_lueพ.อ.สรพงษ์ลือขจร
24 / 25 
96 %
66_uaychai_amrพ.อ. อวยชัยอัมระนันท์
24 / 25 
96 %
66_thanapan_panพ.อ.หญิงธนาพรรณปานศักดิ์
24 / 25 
96 %
66_poompat_booพ.อ.ภูมิพัฒน์บุญเรืองขาว
25 / 25 
100 %
66_suwit_kriนายสุวิทกริ่งสันเทียะ
24 / 25 
96 %
66_nimit_weeพ.อ.นิมิตรวีระพงศ์
24 / 25 
96 %
66_sanitpong_chaพ.อ.สนิทพงษ์ไชยขันแก้ว
24 / 25 
96 %
66_phisit_choพ.อ.พิสิฐจงวัฒนาไพศาล
25 / 25 
100 %
66_sarit_khaพ.อ.สฤษดิ์กัมปนาทยุทธเสนี
25 / 25 
100 %
66_chawarat_sanพ.อ.หญิงชวรัตนสนองคุณ
24 / 25 
96 %
66_kann_noiพ.อ.กัญจน์น้อยบุญสุก
25 / 25 
100 %
66_meechai_saiพ.อ.มีชัยไทรงาม
25 / 25 
100 %
66_kantaphon_chaพ.อ.กันตภณจันทะนันท์
24 / 25 
96 %
66_charkphan_leeนายจักรพันธ์ลีลาพร
8 / 25 
32 %
66_prayuth_thoพ.อ.ประยุทธทองเลิศ
25 / 25 
100 %
66_sumapa_chaพ.อ.หญิงสุมาภาชัยอำนวย
25 / 25 
100 %
66_pisit_pitเรือตรีพิศิษฐ์พิทักษ์สงคราม
25 / 25 
100 %
66_nathachai_pamพ.อ.ณัฏฐชัยปาโมกข์
25 / 25 
100 %
66_nimit_weeพ.อ.นิมิตรวีระพงศ์
24 / 25 
96 %
66_sonsiri_phoพ.อ.สรณ์สิริพลเขตร
25 / 25 
100 %
66_pawin_phaพ.อ.ปวินพ่วงพงษ์
25 / 25 
100 %
66_somkiat_nutพ.อ.สมเกียรตินุตะวานิช
24 / 25 
96 %
66_nathachai_pamพ.อ.ณัฏฐชัยปาโมกข์
25 / 25 
100 %
66_weerawat_cheพ.อ.วีรวัฒน์เฉียงพิมาย
25 / 25 
100 %
66_nuttanun_sukพ.อ.ณัฐนันท์สุขะหุต
25 / 25 
100 %
66_sarit_khaพ.อ.สฤษดิ์กัมปนาทยุทธเสนี
25 / 25 
100 %
66_matipat_nirพ.อ.มาติพัทธ์นิรัติศัย
25 / 25 
100 %
66_pawin_phaพ.อ.ปวินพ่วงพงษ์
25 / 25 
100 %
66_weerawat_cheพ.อ.วีรวัฒน์เฉียงพิมาย
24 / 25 
96 %
66_tawin_sirพ.อ.เทวินทร์ศิริปัญจนะ
25 / 25 
100 %
66_phisit_choพ.อ.พิสิฐจงวัฒนาไพศาล
24 / 25 
96 %
66_nansathaporn_plaว่าที่ร้อยตรีนันทน์สถาพรพลายเถื่อน
24 / 25 
96 %
66_parithat_wanนายปริทัศน์วรรณสิทธิ์
24 / 25 
96 %
66_suthee_intพ.อ.สุธีอินทรชาติ
24 / 25 
96 %
66_bordin_oupพ.อ.บดินทร์อุปสาร
25 / 25 
100 %
66_suwit_kriนายสุวิทกริ่งสันเทียะ
23 / 25 
92 %
66_kantaphon_chaพ.อ.กันตภณจันทะนันท์
25 / 25 
100 %
66_wiwat_khaพ.อ.วิวัฒน์ขำหุ่น
25 / 25 
100 %
66_tawin_sirพ.อ.เทวินทร์ศิริปัญจนะ
25 / 25 
100 %
66_pakawat_kroพ.อ.ภควัตครบสอน
24 / 25 
96 %
66_sarit_phaพ.อ.สฤษดิ์แผนสนิท
24 / 25 
96 %
66_piam_konนายเปี่ยมกงศรี
24 / 25 
96 %
66_sanitpong_chaพ.อ.สนิทพงษ์ไชยขันแก้ว
25 / 25 
100 %
66_terdpong_kalพ.อ.เทอดพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
25 / 25 
100 %
66_montira_yimพ.อ หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
25 / 25 
100 %
66_vatcharavut_yinพ.อ.วัชราวุธยิ่งยง
24 / 25 
96 %
66_praphan_potพ.อ.ประพันธ์โพธิ์ตุ่น
25 / 25 
100 %
66_chatchai_kooพ.อ.ฉัตรชัยคุ้มด้วง
24 / 25 
96 %
66_piam_konนายเปี่ยมกงศรี
24 / 25 
96 %
66_sutthisak_pucพ.อ.สุทธิศักดิ์พรรคเจริญ
25 / 25 
100 %
66_wiwat_khaพ.อ.วิวัฒน์ขำหุ่น
25 / 25 
100 %
66_pitakchai_kinพ.อ.พิทักษ์ชัยกิ่งเกษ
23 / 25 
92 %
66_kiatudom_nadพ.อ.เกียรติอุดมนาดี
25 / 25 
100 %
66_torpong_suwพ.อ.ต่อพงศ์สุวรรณรักษ์
24 / 25 
96 %
66_prakongkiat_ongพ.อ.ประคองเกียรติอ่องสมบูรณ์
24 / 25 
96 %
66_torpong_wanพ.อ.ต่อพงศ์วรรณจันทร์
24 / 25 
96 %
66_sarit_phaพ.อ.สฤษดิ์แผนสนิท
24 / 25 
96 %
66_darunee_uteพ.อ.หญิงดรุณีอุเทนนาม
25 / 25 
100 %
66_chatchai_kooพ.อ.ฉัตรชัยคุ้มด้วง
23 / 25 
92 %
66_sombat_kanพ.อ.สมบัติกานดา
25 / 25 
100 %
66_vatcharavut_yinพ.อ.วัชราวุธยิ่งยง
23 / 25 
92 %
66_chutichai_artพ.อ.ชุติชัยอาทิตย์
25 / 25 
100 %
66_kiattipong_selพ.อ.เกียรติพงษ์เศลารมย์
24 / 25 
96 %
66_rattana_phaพ.อ.รัตนะพัฒนโสภณ
24 / 25 
96 %
66_prakongkiat_ongพ.อ.ประคองเกียรติอ่องสมบูรณ์
24 / 25 
96 %
66_chumjet_nopพ.อ.ชุมเจตน์นพเกตุ
25 / 25 
100 %
66_terdpong_kalพ.อ.เทอดพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
23 / 25 
92 %
66_napasin_insน.อ.นภสินธุ์อินแสน
25 / 25 
100 %
66_parithat_wanนายปริทัศน์วรรณสิทธิ์
24 / 25 
96 %
66_palagorn_sanพ.อ.พลากรแสนแก้วทอง
24 / 25 
96 %
66_torpong_wanพ.อ.ต่อพงศ์วรรณจันทร์
23 / 25 
92 %
66_palagorn_sanพ.อ.พลากรแสนแก้วทอง
23 / 25 
92 %
66_suriya_gamพ.อ.สุริยะกำมณี
24 / 25 
96 %
66_sirintra_proพ.อ.หญิงศิรินทราพรมณี
24 / 25 
96 %
66_darunee_uteพ.อ.หญิงดรุณีอุเทนนาม
25 / 25 
100 %
66_sarayoot_sonพ.อ.สรายุทธศรลัมพ์
23 / 25 
92 %
66_chutichai_artพ.อ.ชุติชัยอาทิตย์
24 / 25 
96 %
66_weerapong_khaนายวีรพงษ์คำนก
10 / 25 
40 %
66_rattana_phaพ.อ.รัตนะพัฒนโสภณ
24 / 25 
96 %
66_sutkate_sriพ.อ.สุทธิ์เขตต์ศรีนิลทิน
24 / 25 
96 %
66_jirapat_homพ.อ.จิรภัทรหอมสะอาด
24 / 25 
96 %
66_torpong_suwพ.อ.ต่อพงศ์สุวรรณรักษ์
24 / 25 
96 %
66_phongtep_theพ.อ.พงษ์เทพเทพคำราม
25 / 25 
100 %
66_narongsak_borพ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์บวรวงค์พิทักษ์
25 / 25 
100 %
66_krit_opuพ.อ.กฤษณ์อุปัชฌาย์
24 / 25 
96 %
66_meechai_saiพ.อ.มีชัยไทรงาม
24 / 25 
96 %
66_sombat_kanพ.อ.สมบัติกานดา
25 / 25 
100 %
66_wachirapong_boo66074พ.อ.วชิรพงษ์บุญรัตน์
23 / 25 
92 %
66_piya_nonพ.อ.ปิยะนงค์ชะนา
25 / 25 
100 %
66_sumet_tanนายสุเมธตั้งประเสริฐ
25 / 25 
100 %
66_sumate_konพ.อ.สุเมธกลยณีย์
25 / 25 
100 %
66_phongtep_theพ.อ.พงษ์เทพเทพคำราม
23 / 25 
92 %
66_chatchawan_tanพ.อ.ชัชวาลย์เทนอิสสระ
24 / 25 
96 %
66_sutkate_sriพ.อ.สุทธิ์เขตต์ศรีนิลทิน
24 / 25 
96 %
66_surawich_jarพ.อ.สุรวิชจรูญชาติ
25 / 25 
100 %
66_praphan_potพ.อ.ประพันธ์โพธิ์ตุ่น
23 / 25 
92 %
66_sumet_tanนายสุเมธตั้งประเสริฐ
23 / 25 
92 %
66_sumate_konพ.อ.สุเมธกลยณีย์
24 / 25 
96 %
66_sirintra_proพ.อ.หญิงศิรินทราพรมณี
25 / 25 
100 %
66_tosapon_panพ.อ.ผศ.ทศพลพันธุ์กำแหง
25 / 25 
100 %
66_wachirapong_boo66074พ.อ.วชิรพงษ์บุญรัตน์
25 / 25 
100 %
66_patcharee_piyนางสาวพัชรีปิยะจอมขวัญ
24 / 25 
96 %
66_jirapat_homพ.อ.จิรภัทรหอมสะอาด
15 / 25 
60 %
66_savitri_rodพ.อ.หญิงสาวิตรีรอดเกิด
25 / 25 
100 %
66_ronnarong_rocพ.อ.รณรงค์โรจนเสน
25 / 25 
100 %
66_patcharee_piyนางสาวพัชรีปิยะจอมขวัญ
24 / 25 
96 %
66_ittichai_jaiพ.อ.อิทธิชัยใจกล้า
24 / 25 
96 %
66_nattha_nuaพ.อ.ณัฐฐานวลศรีฉาย
24 / 25 
96 %
66_piya_nonพ.อ.ปิยะนงค์ชะนา
24 / 25 
96 %
66_tosapon_panพ.อ.ผศ.ทศพลพันธุ์กำแหง
23 / 25 
92 %
66_chainarong_kasพ.อ.ชัยณรงค์กาสี
24 / 25 
96 %
66_chalee_kaeนายชาลีแก้ววรรณีสกุล
24 / 25 
96 %
66_chalee_kaeนายชาลีแก้ววรรณีสกุล
23 / 25 
92 %
66_nongnaphat_patน.อ.หญิงนงนภัสปฏิมาสุนทร ร.น.
24 / 25 
96 %
66_panitta_sukพ.อ.หญิงพนิตตาสุขสำราญ
24 / 25 
96 %
66_chutcharn_konพ.อ.ชัชชาญคงพานิช
24 / 25 
96 %
66_wiwan_sanพ.อ. หญิงวิวรรณศันสนยุทธ
24 / 25 
96 %
66_chinakit_aimพ.อ.ชินกฤชเอมพันธุ์
24 / 25 
96 %
66_panitta_sukพ.อ.หญิงพนิตตาสุขสำราญ
24 / 25 
96 %
66_nattha_nuaพ.อ.ณัฐฐานวลศรีฉาย
24 / 25 
96 %
66_chutcharn_konพ.อ.ชัชชาญคงพานิช
24 / 25 
96 %
66_ronnarong_rocพ.อ.รณรงค์โรจนเสน
23 / 25 
92 %
66_wiwan_sanพ.อ. หญิงวิวรรณศันสนยุทธ
24 / 25 
96 %
66_narongsak_borพ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์บวรวงค์พิทักษ์
25 / 25 
100 %
66_raksanawan_aunพ.อ.หญิงรักษณวัลย์อัญศิรินนทะญา
24 / 25 
96 %
66_bubphar_semนางบุปผาเสมพูล
24 / 25 
96 %
66_arthit_sut66130นาวาเอกอาทิตย์สุทธิธรรม
25 / 25 
100 %
66_wijit_sueพ.อ.วิจิตรเสือคง
25 / 25 
100 %
66_krit_opuพ.อ.กฤษณ์อุปัชฌาย์
23 / 25 
92 %
66_sartra_pleพ.อ.ศาสตราเปลี่ยนสมัย
25 / 25 
100 %
66_arthit_sut66130นาวาเอกอาทิตย์สุทธิธรรม
24 / 25 
96 %
66_raksanawan_aunพ.อ.หญิงรักษณวัลย์อัญศิรินนทะญา
24 / 25 
96 %
66_chalermpon_praพ.อ.เฉลิมพลประเสริฐกุล
24 / 25 
96 %
66_chinakit_aimพ.อ.ชินกฤชเอมพันธุ์
22 / 25 
88 %
66_parnsiri_chaพ.อ.ปานศิริไชยรังสฤษดิ์
0 / 25 
0 %
66_bubphar_semนางบุปผาเสมพูล
24 / 25 
96 %
66_wonpiya_kaeพ.อ.วันปิยแก้วเกษ
25 / 25 
100 %
66_thara_chaพ.อ.ธาราฉลาด
9 / 25 
36 %
66_nongnaphat_patน.อ.หญิงนงนภัสปฏิมาสุนทร ร.น.
24 / 25 
96 %
66_montira_yimพ.อ หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
25 / 25 
100 %
66_wonpiya_kaeพ.อ.วันปิยแก้วเกษ
25 / 25 
100 %
66_wijit_sueพ.อ.วิจิตรเสือคง
24 / 25 
96 %
66_suthee_intพ.อ.สุธีอินทรชาติ
24 / 99 
96 %
66_chalee_kaeนายชาลีแก้ววรรณีสกุล
14 / 100 
56 %
66_meechai_saiพ.อ.มีชัยไทรงาม
23 / 99 
92 %
66_yutthaphong_imsพ.อ.ยุทธพงษ์อิ่มสุวรรณ
23 / 100 
92 %
66_piam_konนายเปี่ยมกงศรี
23 / 99 
92 %
66_boonsong_proพ.อ.บุญส่งพรมนิล
21 / 119 
84 %
66_sarit_phaพ.อ.สฤษดิ์แผนสนิท
19 / 100 
76 %
66_sorravee_ratนายสรวีย์รัฐพิทักษ์ถิรดา
23 / 100 
92 %
66_sombat_kanพ.อ.สมบัติกานดา
25 / 100 
100 %
66_vorakorn_pavพ.อ.วรกรภวังคะนันท์
25 / 100 
100 %
66_thara_chaพ.อ.ธาราฉลาด
20 / 100 
80 %
66_sumate_konพ.อ.สุเมธกลยณีย์
17 / 119 
68 %
66_rutchaninart_thaพ.อ.หญิงรัชนินาฏถนอมสิน
25 / 100 
100 %
66_pawin_phaพ.อ.ปวินพ่วงพงษ์
22 / 100 
88 %
66_anupon_likนายอนุพลลิขิตพฤกษ์ไพศาล
21 / 100 
84 %
66_kanyaluck_priพ.อ. หญิงกัญญลักษณ์ปริงทอง
23 / 100 
92 %
66_pariwit_soo66047พ.อ.ปริวิทย์สุทธิโมกข์
24 / 100 
96 %
66_matipat_nirพ.อ.มาติพัทธ์นิรัติศัย
24 / 100 
96 %
66_peerapong_wunพ.อ.พีรพงศ์วัลลภาทิตย์
25 / 100 
100 %
66_chawarat_sanพ.อ.หญิงชวรัตนสนองคุณ
23 / 100 
92 %
66_phai_booพ.อ.ไผ่บุญศิริ
23 / 100 
92 %
66_patiwat_mulพ.อ.ปฏิวัติมุลาลินน์
24 / 100 
96 %
66_dussadee_sutพ.อ.ดุษฎี​สุทธิ​วุฒิ​นฤเบศร์​
22 / 100 
88 %
66_thongdang_artพ.อ.ทองแดงอาฒยะพันธ์
23 / 100 
92 %
66_yuttana_laoพ.อ.ยุทธนาเลาคำ
25 / 100 
100 %
66_sutthisak_pucพ.อ.สุทธิศักดิ์พรรคเจริญ
19 / 100 
76 %
66_songkhram_choพ.อ.สงครามโชคชัย
23 / 100 
92 %
66_suthee_intพ.อ.สุธีอินทรชาติ
22 / 100 
88 %
66_wonpiya_kaeพ.อ.วันปิยแก้วเกษ
24 / 100 
96 %
66_sarayoot_sonพ.อ.สรายุทธศรลัมพ์
20 / 100 
80 %
66_worachet_choพ.อ.วรเชษฐชื่นจันทน์แดง
21 / 100 
84 %
66_piriyaporn_jaeพ.อ.หญิงพิริยาภรณ์แจ้งการดี
25 / 100 
100 %
66_prayuth_thoพ.อ.ประยุทธทองเลิศ
25 / 100 
100 %
66_yossawee_wonพ.อ.ยศวีร์วงศ์เจริญ
25 / 100 
100 %
66_rutt_ponนายรัฐพงษ์สุรพิพัฒน์
22 / 100 
88 %
66_Jirawat_chuพ.อ.จิรวัฒน์จุฬากาญจน์
25 / 100 
100 %
66_jetnapa_pakนางสาวเจตนภาภักดีโชติ
24 / 100 
96 %
66_pongsakorn_saeพ.อ.พงศกรแสงกุล
22 / 100 
88 %
66_tosapon_panพ.อ.ผศ.ทศพลพันธุ์กำแหง
22 / 100 
88 %
66_jirapat_homพ.อ.จิรภัทรหอมสะอาด
22 / 100 
88 %
66_chayutra_paiพ.อ.ชยุตราไผ่ล้อม
25 / 100 
100 %
66_somkiat_nutพ.อ.สมเกียรตินุตะวานิช
20 / 100 
80 %
66_adool_sirพ.ต.อ.อดุลย์สิริสิทธินันท์
24 / 100 
96 %
66_sorapong_lueพ.อ.สรพงษ์ลือขจร
25 / 100 
100 %
66_buncha_chaพ.อ.บัญชาชาญฉลาด
25 / 100 
100 %
66_rattana_phaพ.อ.รัตนะพัฒนโสภณ
25 / 100 
100 %
66_kasidit_son66003พ.อ.กษิดิศทรงวรวิทย์
25 / 100 
100 %
66_sittisak_janพ.อ.สิทธิศักดิ์เจนบรรจง
23 / 100 
92 %
66_wiwan_sanพ.อ. หญิงวิวรรณศันสนยุทธ
23 / 100 
92 %
66_kiattipong_selพ.อ.เกียรติพงษ์เศลารมย์
22 / 100 
88 %
66_sathirapong_artพ.อ.สฐิรพงษ์อาจหาญ
21 / 100 
84 %
66_torphong_matพ.อ.ต่อพงษ์มาตาพิทักษ์
20 / 100 
80 %
66_monchai_jaiพ.อ.มนต์ชัยใจอารีย์
23 / 100 
92 %
66_sanitpong_chaพ.อ.สนิทพงษ์ไชยขันแก้ว
22 / 100 
88 %
66_chettha_khuนาวาเอกเชษฐาคุ้มเจริญ
23 / 100 
92 %
66_panya_surพ.อ.ปัญญาสุริย์จามร
24 / 100 
96 %
66_sorat_samพ.อ.โสรัตน์สมุทวานิช
25 / 100 
100 %
66_vittaya_konนายวิทยากองเกียรติวานิช
24 / 100 
96 %
66_buncha_chaพ.อ.บัญชาชาญฉลาด
22 / 119 
88 %
66_tawin_sirพ.อ.เทวินทร์ศิริปัญจนะ
24 / 100 
96 %
66_kunnatee_pooพ.อ.หญิง ผศ.ดร.กุนนทีพุ่มสงวน
22 / 100 
88 %
66_nuthaporn_nutพ.อ. ผศ.ณัฐพรนุตยะสกุล
15 / 100 
60 %
66_narisara_ploพ.อ.หญิงนริศราพลอยประไพ
23 / 100 
92 %
66_naparat_sriนางสาวนภารัตน์ศรีวรรณวิทย์
24 / 100 
96 %
66_suriya_gamพ.อ.สุริยะกำมณี
21 / 100 
84 %
66_bordin_oupพ.อ.บดินทร์อุปสาร
23 / 100 
92 %
66_sutkate_sriพ.อ.สุทธิ์เขตต์ศรีนิลทิน
25 / 100 
100 %
66_piyanuch_bunพ.อ.หญิงปิยนุชบรรจงศิริ
19 / 100 
76 %
66_therayoot_saiพ.อ.ธีระยุทธ์สายยืด
23 / 100 
92 %
66_ittichai_jaiพ.อ.อิทธิชัยใจกล้า
22 / 100 
88 %
66_sermpong_jarพ.อ.เสริมพงษ์จารุเลิศวุฒิ
19 / 100 
76 %
66_pachern_sanนายเผชิญแสงบุษราคัม
23 / 100 
92 %
66_pisake_booพ.อ.ภิเษกบุญธรรม
24 / 100 
96 %
66_chutcharn_konพ.อ.ชัชชาญคงพานิช
24 / 100 
96 %
66_chinakit_aimพ.อ.ชินกฤชเอมพันธุ์
24 / 100 
96 %
66_ongard_jamพ.อ.องค์อาจแจ่มดี
25 / 100 
100 %
66_pornchai_nimพ.อ.พรชัยนิ่มทัศนศิริ
22 / 100 
88 %
66_uaychai_amrพ.อ. อวยชัยอัมระนันท์
25 / 100 
100 %
66_sarit_khaพ.อ.สฤษดิ์กัมปนาทยุทธเสนี
24 / 100 
96 %
66_savitri_rodพ.อ.หญิงสาวิตรีรอดเกิด
24 / 100 
96 %
66_torpong_wanพ.อ.ต่อพงศ์วรรณจันทร์
22 / 100 
88 %
66_arthit_sut66130นาวาเอกอาทิตย์สุทธิธรรม
24 / 100 
96 %
66_nuttanun_sukพ.อ.ณัฐนันท์สุขะหุต
23 / 100 
92 %
66_krittidech_sarพ.อ.กฤติเดชศรจิตติ
21 / 100 
84 %
66_sahassadon_tanพ.อ.สหัสดนย์ธเนศชัยพิทักษ์
25 / 100 
100 %
66_vatcharavut_yinพ.อ.วัชราวุธยิ่งยง
25 / 100 
100 %
66_phichianrat_parพ.อ.พิเชียรรัฐภารัญนิตย์
21 / 100 
84 %
66_sirichai_aurพ.อ.สิริชัยเอื้อบุณยะนันท์
17 / 100 
68 %
66_suwit_kriนายสุวิทกริ่งสันเทียะ
24 / 100 
96 %
66_apiset_kunพ.อ.อภิเศรษฐ์คุณารักษ์
22 / 100 
88 %
66_nawin_varนายนาวินวารมา
21 / 100 
84 %
66_chatchai_kooพ.อ.ฉัตรชัยคุ้มด้วง
20 / 100 
80 %
66_napasin_insน.อ.นภสินธุ์อินแสน
23 / 100 
92 %
66_tatchadech_arbพ.อ.ธัชเดชอาบัวรัตน์
24 / 100 
96 %
66_peesadach_rakพ.อ.ภีศเดชรักการดี
23 / 100 
92 %
66_piyasak_saiพ.อ.ปิยศักดิ์สายธนู
24 / 100 
96 %
66_praphan_potพ.อ.ประพันธ์โพธิ์ตุ่น
23 / 100 
92 %
66_sumapa_chaพ.อ.หญิงสุมาภาชัยอำนวย
22 / 100 
88 %
66_chutichai_artพ.อ.ชุติชัยอาทิตย์
24 / 100 
96 %
66_komol_somพ.อ.โกมลสมใจสุข
24 / 100 
96 %
66_pattanasan_potน.อ.พัฒนสันต์โพธิแพทย์
25 / 100 
100 %
66_kiatudom_nadพ.อ.เกียรติอุดมนาดี
23 / 100 
92 %
66_sonsiri_phoพ.อ.สรณ์สิริพลเขตร
24 / 100 
96 %
66_sirintra_proพ.อ.หญิงศิรินทราพรมณี
23 / 100 
92 %
66_poompat_booพ.อ.ภูมิพัฒน์บุญเรืองขาว
23 / 100 
92 %
66_chatchawan_tanพ.อ.ชัชวาลย์เทนอิสสระ
22 / 100 
88 %
66_parnsiri_chaพ.อ.ปานศิริไชยรังสฤษดิ์
19 / 100 
76 %
66_phisit_choพ.อ.พิสิฐจงวัฒนาไพศาล
23 / 100 
92 %
66_patcharee_piyนางสาวพัชรีปิยะจอมขวัญ
23 / 100 
92 %
66_nimit_weeพ.อ.นิมิตรวีระพงศ์
25 / 100 
100 %
66_anantachart_buaดร.อนันตชาตืบัวสุวรรณ์
23 / 100 
92 %
66_parithat_wanนายปริทัศน์วรรณสิทธิ์
20 / 100 
80 %
66_surawich_jarพ.อ.สุรวิชจรูญชาติ
22 / 100 
88 %
66_sumate_konพ.อ.สุเมธกลยณีย์
23 / 100 
92 %
66_kowit_sanพ.อ.โกวิทสังขนครา
23 / 100 
92 %
66_nathachai_pamพ.อ.ณัฏฐชัยปาโมกข์
24 / 100 
96 %
66_satit_tipพ.อ.สาธิตทิพย์มณี
25 / 100 
100 %
66_boonsong_proพ.อ.บุญส่งพรมนิล
17 / 100 
68 %
66_pakawat_kroพ.อ.ภควัตครบสอน
23 / 100 
92 %
66_wiwat_khaพ.อ.วิวัฒน์ขำหุ่น
25 / 100 
100 %
66_juckchai_booนายจักรชัยบุญยะวัตร
20 / 100 
80 %
66_chainarong_kasพ.อ.ชัยณรงค์กาสี
20 / 100 
80 %
66_meechai_saiพ.อ.มีชัยไทรงาม
17 / 100 
68 %
66_samart_panพ.อ.สามารถปานเถื่อน
24 / 100 
96 %
66_phongtep_theพ.อ.พงษ์เทพเทพคำราม
25 / 100 
100 %
66_wijit_sueพ.อ.วิจิตรเสือคง
25 / 100 
100 %
66_wirat_pueพ.อ.วิรัตน์พึ่งพิง
19 / 100 
76 %
66_charkphan_leeนายจักรพันธ์ลีลาพร
15 / 100 
60 %
66_weerapong_khaนายวีรพงษ์คำนก
20 / 100 
80 %
66_mathurapun_surพ.อ.หญิงมธุราพัณณ์สุรกิจพิพัฒน์
21 / 100 
84 %
66_thanapan_panพ.อ.หญิงธนาพรรณปานศักดิ์
20 / 100 
80 %
66_bubphar_semนางบุปผาเสมพูล
24 / 100 
96 %
66_kann_noiพ.อ.กัญจน์น้อยบุญสุก
25 / 100 
100 %
66_sumet_tanนายสุเมธตั้งประเสริฐ
24 / 100 
96 %
66_chalermpon_praพ.อ.เฉลิมพลประเสริฐกุล
19 / 100 
76 %
66_chumjet_nopพ.อ.ชุมเจตน์นพเกตุ
22 / 100 
88 %
66_nansathaporn_plaว่าที่ร้อยตรีนันทน์สถาพรพลายเถื่อน
21 / 100 
84 %
66_wachirapong_boo66074พ.อ.วชิรพงษ์บุญรัตน์
22 / 100 
88 %
66_kantaphon_chaพ.อ.กันตภณจันทะนันท์
23 / 100 
92 %
66_torpong_suwพ.อ.ต่อพงศ์สุวรรณรักษ์
23 / 100 
92 %
66_darunee_uteพ.อ.หญิงดรุณีอุเทนนาม
23 / 100 
92 %
66_sartra_pleพ.อ.ศาสตราเปลี่ยนสมัย
21 / 100 
84 %
66_jakkit_rat12พ.อ.จักรกฤษณ์รัตนะ
18 / 100 
72 %
66_raksanawan_aunพ.อ.หญิงรักษณวัลย์อัญศิรินนทะญา
24 / 100 
96 %
66_prakongkiat_ongพ.อ.ประคองเกียรติอ่องสมบูรณ์
24 / 100 
96 %
66_wantana_piyพ.อ.หญิงวันทนาปิยะพิสุทธิ์
23 / 100 
92 %
66_panitta_sukพ.อ.หญิงพนิตตาสุขสำราญ
19 / 100 
76 %
66_pitakchai_kinพ.อ.พิทักษ์ชัยกิ่งเกษ
25 / 100 
100 %
66_narongsak_borพ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์บวรวงค์พิทักษ์
22 / 100 
88 %
66_ronnarong_rocพ.อ.รณรงค์โรจนเสน
25 / 100 
100 %
66_pisit_pitเรือตรีพิศิษฐ์พิทักษ์สงคราม
20 / 100 
80 %
66_montira_yimพ.อ หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
23 / 100 
92 %
66_jarunwit_sukพ.อ.จรัญวิชญ์สุขชัย
21 / 100 
84 %
66_palagorn_sanพ.อ.พลากรแสนแก้วทอง
19 / 100 
76 %
66_terdpong_kalพ.อ.เทอดพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
18 / 100 
72 %
66_krit_opuพ.อ.กฤษณ์อุปัชฌาย์
21 / 100 
84 %
66_nongnaphat_patน.อ.หญิงนงนภัสปฏิมาสุนทร ร.น.
25 / 100 
100 %
66_piam_konนายเปี่ยมกงศรี
20 / 100 
80 %
66_piya_nonพ.อ.ปิยะนงค์ชะนา
21 / 100 
84 %
66_tarathep_chaพ.อ.ธราเทพไชยกาญจน์
20 / 100 
80 %
66_weerawat_cheพ.อ.วีรวัฒน์เฉียงพิมาย
16 / 100 
64 %
66_jarunwit_sukพ.อ.จรัญวิชญ์สุขชัย
6 / 99 
0 %
66_prayuth_thoพ.อ.ประยุทธทองเลิศ
22 / 99 
0 %
66_tosapon_panพ.อ.ผศ.ทศพลพันธุ์กำแหง
25 / 99 
100 %
66_pisake_booพ.อ.ภิเษกบุญธรรม
24 / 99 
96 %
66_peerapong_wunพ.อ.พีรพงศ์วัลลภาทิตย์
25 / 99 
100 %
66_rutchaninart_thaพ.อ.หญิงรัชนินาฏถนอมสิน
25 / 99 
100 %
66_thongdang_artพ.อ.ทองแดงอาฒยะพันธ์
25 / 99 
100 %
66_anantachart_buaดร.อนันตชาตืบัวสุวรรณ์
25 / 99 
100 %
66_krit_opuพ.อ.กฤษณ์อุปัชฌาย์
25 / 99 
100 %
66_kanyaluck_priพ.อ. หญิงกัญญลักษณ์ปริงทอง
25 / 99 
100 %
66_piriyaporn_jaeพ.อ.หญิงพิริยาภรณ์แจ้งการดี
25 / 99 
100 %
66_samart_panพ.อ.สามารถปานเถื่อน
25 / 99 
100 %
66_narisara_ploพ.อ.หญิงนริศราพลอยประไพ
25 / 99 
100 %
66_praphan_potพ.อ.ประพันธ์โพธิ์ตุ่น
25 / 99 
100 %
66_therayoot_saiพ.อ.ธีระยุทธ์สายยืด
24 / 99 
96 %
66_sarayoot_sonพ.อ.สรายุทธศรลัมพ์
24 / 99 
96 %
66_chatchawan_tanพ.อ.ชัชวาลย์เทนอิสสระ
25 / 99 
100 %
66_phai_booพ.อ.ไผ่บุญศิริ
24 / 99 
96 %
66_uaychai_amrพ.อ. อวยชัยอัมระนันท์
25 / 99 
100 %
66_worachet_choพ.อ.วรเชษฐชื่นจันทน์แดง
25 / 99 
100 %
66_adool_sirพ.ต.อ.อดุลย์สิริสิทธินันท์
25 / 99 
100 %
66_sathirapong_artพ.อ.สฐิรพงษ์อาจหาญ
25 / 99 
100 %
66_pariwit_soo66047พ.อ.ปริวิทย์สุทธิโมกข์
25 / 99 
100 %
66_wiwan_sanพ.อ. หญิงวิวรรณศันสนยุทธ
24 / 99 
96 %
66_suwit_kriนายสุวิทกริ่งสันเทียะ
25 / 99 
100 %
66_piyanuch_bunพ.อ.หญิงปิยนุชบรรจงศิริ
25 / 99 
100 %
66_sombat_kanพ.อ.สมบัติกานดา
24 / 99 
96 %
66_rattana_phaพ.อ.รัตนะพัฒนโสภณ
24 / 99 
96 %
66_nattha_nuaพ.อ.ณัฐฐานวลศรีฉาย
24 / 99 
96 %
66_chettha_khuนาวาเอกเชษฐาคุ้มเจริญ
25 / 99 
100 %
66_satit_tipพ.อ.สาธิตทิพย์มณี
25 / 99 
100 %
66_sanitpong_chaพ.อ.สนิทพงษ์ไชยขันแก้ว
25 / 99 
100 %
66_torpong_wanพ.อ.ต่อพงศ์วรรณจันทร์
25 / 99 
100 %
66_sumate_konพ.อ.สุเมธกลยณีย์
24 / 99 
96 %
66_sorravee_ratนายสรวีย์รัฐพิทักษ์ถิรดา
25 / 99 
100 %
66_chayutra_paiพ.อ.ชยุตราไผ่ล้อม
25 / 99 
100 %
66_nuthaporn_nutพ.อ. ผศ.ณัฐพรนุตยะสกุล
25 / 99 
100 %
66_kasidit_son66003พ.อ.กษิดิศทรงวรวิทย์
25 / 99 
100 %
66_sorat_samพ.อ.โสรัตน์สมุทวานิช
25 / 99 
100 %
66_montira_yimพ.อ หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
25 / 99 
100 %
66_tarathep_chaพ.อ.ธราเทพไชยกาญจน์
25 / 99 
100 %
66_pattanasan_potน.อ.พัฒนสันต์โพธิแพทย์
25 / 99 
100 %
66_krittidech_sarพ.อ.กฤติเดชศรจิตติ
25 / 99 
100 %
66_narongsak_borพ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์บวรวงค์พิทักษ์
25 / 99 
100 %
66_chalee_kaeนายชาลีแก้ววรรณีสกุล
25 / 99 
100 %
66_mathurapun_surพ.อ.หญิงมธุราพัณณ์สุรกิจพิพัฒน์
25 / 99 
100 %
66_dussadee_sutพ.อ.ดุษฎี​สุทธิ​วุฒิ​นฤเบศร์​
25 / 99 
100 %
66_kiattipong_selพ.อ.เกียรติพงษ์เศลารมย์
24 / 99 
96 %
66_naparat_sriนางสาวนภารัตน์ศรีวรรณวิทย์
25 / 99 
100 %
66_patiwat_mulพ.อ.ปฏิวัติมุลาลินน์
25 / 99 
100 %
66_savitri_rodพ.อ.หญิงสาวิตรีรอดเกิด
25 / 99 
100 %
66_jetnapa_pakนางสาวเจตนภาภักดีโชติ
24 / 99 
96 %
66_tawin_sirพ.อ.เทวินทร์ศิริปัญจนะ
25 / 99 
100 %
66_vittaya_konนายวิทยากองเกียรติวานิช
24 / 99 
96 %
66_surawich_jarพ.อ.สุรวิชจรูญชาติ
25 / 99 
100 %
66_pawin_phaพ.อ.ปวินพ่วงพงษ์
25 / 99 
100 %
66_monchai_jaiพ.อ.มนต์ชัยใจอารีย์
24 / 99 
96 %
66_kowit_sanพ.อ.โกวิทสังขนครา
25 / 99 
100 %
66_nawin_varนายนาวินวารมา
25 / 99 
100 %
66_somkiat_nutพ.อ.สมเกียรตินุตะวานิช
25 / 99 
100 %
66_songkhram_choพ.อ.สงครามโชคชัย
25 / 99 
100 %
66_pakawat_kroพ.อ.ภควัตครบสอน
25 / 99 
100 %
66_tatchadech_arbพ.อ.ธัชเดชอาบัวรัตน์
24 / 99 
96 %
66_chutichai_artพ.อ.ชุติชัยอาทิตย์
25 / 99 
100 %
66_vorakorn_pavพ.อ.วรกรภวังคะนันท์
25 / 99 
100 %
66_pitakchai_kinพ.อ.พิทักษ์ชัยกิ่งเกษ
25 / 99 
100 %
66_sutthisak_pucพ.อ.สุทธิศักดิ์พรรคเจริญ
25 / 99 
100 %
66_bordin_oupพ.อ.บดินทร์อุปสาร
25 / 99 
100 %
66_sarit_khaพ.อ.สฤษดิ์กัมปนาทยุทธเสนี
25 / 99 
100 %
66_kunnatee_pooพ.อ.หญิง ผศ.ดร.กุนนทีพุ่มสงวน
25 / 99 
100 %
66_peesadach_rakพ.อ.ภีศเดชรักการดี
25 / 99 
100 %
66_chatchai_kooพ.อ.ฉัตรชัยคุ้มด้วง
25 / 99 
100 %
66_adool_sirพ.ต.อ.อดุลย์สิริสิทธินันท์
22 / 119 
88 %
66_kiatudom_nadพ.อ.เกียรติอุดมนาดี
25 / 99 
100 %
66_pachern_sanนายเผชิญแสงบุษราคัม
25 / 99 
100 %
66_yossawee_wonพ.อ.ยศวีร์วงศ์เจริญ
22 / 99 
88 %
66_ongard_jamพ.อ.องค์อาจแจ่มดี
25 / 99 
100 %
66_panya_surพ.อ.ปัญญาสุริย์จามร
25 / 99 
100 %
66_sumet_tanนายสุเมธตั้งประเสริฐ
25 / 99 
100 %
66_weerapong_khaนายวีรพงษ์คำนก
22 / 99 
88 %
rutchaninartพ.อ.หญิงรัชนินาฎถนอมสิน
11 / 25 
0 %
66_wachirapong_boo66074พ.อ.วชิรพงษ์บุญรัตน์
24 / 99 
96 %
66_sahassadon_tanพ.อ.สหัสดนย์ธเนศชัยพิทักษ์
25 / 99 
100 %
66_sumapa_chaพ.อ.หญิงสุมาภาชัยอำนวย
24 / 99 
96 %
66_komol_somพ.อ.โกมลสมใจสุข
25 / 99 
100 %
66_buncha_chaพ.อ.บัญชาชาญฉลาด
25 / 99 
100 %
66_apiset_kunพ.อ.อภิเศรษฐ์คุณารักษ์
25 / 99 
100 %
66_wiwat_khaพ.อ.วิวัฒน์ขำหุ่น
25 / 99 
100 %
66_sonsiri_phoพ.อ.สรณ์สิริพลเขตร
25 / 99 
100 %
66_jirapat_homพ.อ.จิรภัทรหอมสะอาด
25 / 99 
100 %
66_napasin_insน.อ.นภสินธุ์อินแสน
25 / 99 
100 %
66_phongtep_theพ.อ.พงษ์เทพเทพคำราม
25 / 99 
100 %
66_piyasak_saiพ.อ.ปิยศักดิ์สายธนู
24 / 99 
96 %
66_torphong_matพ.อ.ต่อพงษ์มาตาพิทักษ์
25 / 99 
100 %
66_poompat_booพ.อ.ภูมิพัฒน์บุญเรืองขาว
25 / 103 
100 %
66_kantaphon_chaพ.อ.กันตภณจันทะนันท์
24 / 99 
96 %
66_anupon_likนายอนุพลลิขิตพฤกษ์ไพศาล
22 / 99 
88 %
66_ronnarong_rocพ.อ.รณรงค์โรจนเสน
25 / 99 
100 %
66_piya_nonพ.อ.ปิยะนงค์ชะนา
25 / 99 
100 %
66_sermpong_jarพ.อ.เสริมพงษ์จารุเลิศวุฒิ
23 / 99 
92 %
66_chumjet_nopพ.อ.ชุมเจตน์นพเกตุ
24 / 99 
96 %
66_panitta_sukพ.อ.หญิงพนิตตาสุขสำราญ
25 / 99 
100 %
66_nathachai_pamพ.อ.ณัฏฐชัยปาโมกข์
24 / 99 
96 %
66_pisit_pitเรือตรีพิศิษฐ์พิทักษ์สงคราม
24 / 99 
96 %
66_pongsakorn_saeพ.อ.พงศกรแสงกุล
25 / 99 
100 %
66_nimit_weeพ.อ.นิมิตรวีระพงศ์
25 / 99 
100 %
66_boonsong_proพ.อ.บุญส่งพรมนิล
23 / 99 
92 %
66_parithat_wanนายปริทัศน์วรรณสิทธิ์
19 / 99 
76 %
66_phisit_choพ.อ.พิสิฐจงวัฒนาไพศาล
24 / 99 
96 %
66_ittichai_jaiพ.อ.อิทธิชัยใจกล้า
24 / 99 
96 %
66_nansathaporn_plaว่าที่ร้อยตรีนันทน์สถาพรพลายเถื่อน
24 / 99 
96 %
66_chalermpon_praพ.อ.เฉลิมพลประเสริฐกุล
25 / 99 
100 %
66_pornchai_nimพ.อ.พรชัยนิ่มทัศนศิริ
25 / 99 
100 %
66_chutcharn_konพ.อ.ชัชชาญคงพานิช
22 / 99 
88 %
66_wantana_piyพ.อ.หญิงวันทนาปิยะพิสุทธิ์
25 / 99 
100 %
66_sorapong_lueพ.อ.สรพงษ์ลือขจร
24 / 99 
96 %
66_sittisak_janพ.อ.สิทธิศักดิ์เจนบรรจง
25 / 99 
100 %
66_poompat_booพ.อ.ภูมิพัฒน์บุญเรืองขาว
24 / 99 
96 %
66_wirat_pueพ.อ.วิรัตน์พึ่งพิง
25 / 99 
100 %
66_juckchai_booนายจักรชัยบุญยะวัตร
25 / 99 
100 %
66_kann_noiพ.อ.กัญจน์น้อยบุญสุก
25 / 99 
100 %
66_chainarong_kasพ.อ.ชัยณรงค์กาสี
24 / 99 
96 %
66_thanapan_panพ.อ.หญิงธนาพรรณปานศักดิ์
25 / 99 
100 %
66_chinakit_aimพ.อ.ชินกฤชเอมพันธุ์
24 / 99 
96 %
66_Jirawat_chuพ.อ.จิรวัฒน์จุฬากาญจน์
25 / 99 
100 %
66_parnsiri_chaพ.อ.ปานศิริไชยรังสฤษดิ์
25 / 99 
100 %
66_bubphar_semนางบุปผาเสมพูล
25 / 99 
100 %
66_chawarat_sanพ.อ.หญิงชวรัตนสนองคุณ
24 / 99 
96 %
66_sarit_phaพ.อ.สฤษดิ์แผนสนิท
25 / 99 
100 %
66_arthit_sut66130นาวาเอกอาทิตย์สุทธิธรรม
25 / 99 
100 %
66_vatcharavut_yinพ.อ.วัชราวุธยิ่งยง
25 / 99 
100 %
66_prakongkiat_ongพ.อ.ประคองเกียรติอ่องสมบูรณ์
24 / 99 
96 %
66_weerawat_cheพ.อ.วีรวัฒน์เฉียงพิมาย
25 / 99 
100 %
66_sirintra_proพ.อ.หญิงศิรินทราพรมณี
25 / 99 
100 %
66_darunee_uteพ.อ.หญิงดรุณีอุเทนนาม
25 / 99 
100 %
66_torpong_suwพ.อ.ต่อพงศ์สุวรรณรักษ์
24 / 99 
96 %
66_suriya_gamพ.อ.สุริยะกำมณี
25 / 99 
100 %
66_terdpong_kalพ.อ.เทอดพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
25 / 99 
100 %
66_nuttanun_sukพ.อ.ณัฐนันท์สุขะหุต
25 / 99 
100 %
66_raksanawan_aunพ.อ.หญิงรักษณวัลย์อัญศิรินนทะญา
25 / 99 
100 %
66_sartra_pleพ.อ.ศาสตราเปลี่ยนสมัย
22 / 99 
88 %
awc027พ.อ.หญิงนวลสมรจรวงษ์
20 / 99 
80 %
66_wijit_sueพ.อ.วิจิตรเสือคง
25 / 99 
100 %
66_sirichai_aurพ.อ.สิริชัยเอื้อบุณยะนันท์
24 / 99 
96 %
66_patcharee_piyนางสาวพัชรีปิยะจอมขวัญ
25 / 99 
100 %
66_jakkit_rat12พ.อ.จักรกฤษณ์รัตนะ
25 / 99 
100 %
66_phichianrat_parพ.อ.พิเชียรรัฐภารัญนิตย์
25 / 99 
100 %
66_nongnaphat_patน.อ.หญิงนงนภัสปฏิมาสุนทร ร.น.
24 / 99 
96 %
66_thara_chaพ.อ.ธาราฉลาด
25 / 99 
100 %
66_wonpiya_kaeพ.อ.วันปิยแก้วเกษ
24 / 99 
96 %
66_rutchaninart_thaพ.อ.หญิงรัชนินาฏถนอมสิน
25 / 103 
100 %
66_prayuth_thoพ.อ.ประยุทธทองเลิศ
25 / 103 
100 %
66_suthee_intพ.อ.สุธีอินทรชาติ
25 / 103 
100 %
66_charkphan_leeนายจักรพันธ์ลีลาพร
17 / 119 
68 %
66_yuttana_laoพ.อ.ยุทธนาเลาคำ
25 / 103 
100 %
66_jetnapa_pakนางสาวเจตนภาภักดีโชติ
25 / 103 
100 %
66_tarathep_chaพ.อ.ธราเทพไชยกาญจน์
25 / 103 
100 %
66_somkiat_nutพ.อ.สมเกียรตินุตะวานิช
0 / 25 
0 %
66_chalee_kaeนายชาลีแก้ววรรณีสกุล
24 / 25 
96 %
66_somkiat_nutพ.อ.สมเกียรตินุตะวานิช
22 / 119 
88 %
66_meechai_saiพ.อ.มีชัยไทรงาม
23 / 119 
92 %
66_adool_sirพ.ต.อ.อดุลย์สิริสิทธินันท์
0 / 25 
0 %
66_piyasak_saiพ.อ.ปิยศักดิ์สายธนู
20 / 119 
80 %
66_ronnarong_rocพ.อ.รณรงค์โรจนเสน
22 / 119 
88 %
66_chalee_kaeนายชาลีแก้ววรรณีสกุล
22 / 25 
88 %
66_somkiat_nutพ.อ.สมเกียรตินุตะวานิช
25 / 25 
100 %
66_thongdang_artพ.อ.ทองแดงอาฒยะพันธ์
23 / 119 
92 %
66_ronnarong_rocพ.อ.รณรงค์โรจนเสน
25 / 110 
100 %
66_chalermpon_praพ.อ.เฉลิมพลประเสริฐกุล
25 / 110 
100 %
66_adool_sirพ.ต.อ.อดุลย์สิริสิทธินันท์
24 / 25 
96 %
66_piya_nonพ.อ.ปิยะนงค์ชะนา
23 / 110 
92 %
66_somkiat_nutพ.อ.สมเกียรตินุตะวานิช
25 / 25 
100 %
66_rutt_ponนายรัฐพงษ์สุรพิพัฒน์
24 / 119 
96 %
66_anupon_likนายอนุพลลิขิตพฤกษ์ไพศาล
23 / 25 
92 %
66_ronnarong_rocพ.อ.รณรงค์โรจนเสน
25 / 25 
100 %
66_charkphan_leeนายจักรพันธ์ลีลาพร
24 / 110 
96 %
66_anupon_likนายอนุพลลิขิตพฤกษ์ไพศาล
23 / 25 
92 %
66_adool_sirพ.ต.อ.อดุลย์สิริสิทธินันท์
25 / 25 
100 %
66_Jirawat_chuพ.อ.จิรวัฒน์จุฬากาญจน์
25 / 25 
100 %
66_chutichai_artพ.อ.ชุติชัยอาทิตย์
25 / 103 
100 %
66_ronnarong_rocพ.อ.รณรงค์โรจนเสน
25 / 25 
100 %
66_yutthaphong_imsพ.อ.ยุทธพงษ์อิ่มสุวรรณ
25 / 103 
100 %
66_charkphan_leeนายจักรพันธ์ลีลาพร
18 / 25 
72 %
66_chalermpon_praพ.อ.เฉลิมพลประเสริฐกุล
25 / 103 
100 %
66_ronnarong_rocพ.อ.รณรงค์โรจนเสน
25 / 25 
100 %
66_vorakorn_pavพ.อ.วรกรภวังคะนันท์
24 / 103 
96 %
66_Jirawat_chuพ.อ.จิรวัฒน์จุฬากาญจน์
22 / 119 
88 %
66_ronnarong_rocพ.อ.รณรงค์โรจนเสน
25 / 25 
100 %
66_tosapon_panพ.อ.ผศ.ทศพลพันธุ์กำแหง
25 / 103 
100 %
66_chumjet_nopพ.อ.ชุมเจตน์นพเกตุ
25 / 103 
100 %
66_worachet_choพ.อ.วรเชษฐชื่นจันทน์แดง
25 / 103 
100 %
66_sorravee_ratนายสรวีย์รัฐพิทักษ์ถิรดา
24 / 103 
96 %
rutchaninartพ.อ.หญิงรัชนินาฎถนอมสิน
0 / 25 
0 %
66_anupon_likนายอนุพลลิขิตพฤกษ์ไพศาล
23 / 103 
92 %
66_wonpiya_kaeพ.อ.วันปิยแก้วเกษ
25 / 103 
100 %
66_phai_booพ.อ.ไผ่บุญศิริ
24 / 103 
96 %
66_matipat_nirพ.อ.มาติพัทธ์นิรัติศัย
25 / 103 
100 %
66_anantachart_buaดร.อนันตชาตืบัวสุวรรณ์
25 / 103 
100 %
66_kanyaluck_priพ.อ. หญิงกัญญลักษณ์ปริงทอง
25 / 103 
100 %
66_suwit_kriนายสุวิทกริ่งสันเทียะ
25 / 103 
100 %
66_vittaya_konนายวิทยากองเกียรติวานิช
24 / 103 
96 %
66_jakkit_rat12พ.อ.จักรกฤษณ์รัตนะ
25 / 103 
100 %
66_kunnatee_pooพ.อ.หญิง ผศ.ดร.กุนนทีพุ่มสงวน
25 / 103 
100 %
66_palagorn_sanพ.อ.พลากรแสนแก้วทอง
24 / 103 
96 %
66_piam_konนายเปี่ยมกงศรี
25 / 103 
100 %
66_sombat_kanพ.อ.สมบัติกานดา
25 / 103 
100 %
66_rattana_phaพ.อ.รัตนะพัฒนโสภณ
25 / 103 
100 %
66_pornchai_nimพ.อ.พรชัยนิ่มทัศนศิริ
24 / 103 
96 %
66_chayutra_paiพ.อ.ชยุตราไผ่ล้อม
25 / 103 
100 %
66_kasidit_son66003พ.อ.กษิดิศทรงวรวิทย์
25 / 103 
100 %
66_pitakchai_kinพ.อ.พิทักษ์ชัยกิ่งเกษ
25 / 103 
100 %
66_therayoot_saiพ.อ.ธีระยุทธ์สายยืด
25 / 103 
100 %
66_peesadach_rakพ.อ.ภีศเดชรักการดี
25 / 103 
100 %
66_piyanuch_bunพ.อ.หญิงปิยนุชบรรจงศิริ
25 / 103 
100 %
66_sutkate_sriพ.อ.สุทธิ์เขตต์ศรีนิลทิน
24 / 103 
96 %
66_torpong_wanพ.อ.ต่อพงศ์วรรณจันทร์
25 / 103 
100 %
66_naparat_sriนางสาวนภารัตน์ศรีวรรณวิทย์
25 / 103 
100 %
66_boonsong_proพ.อ.บุญส่งพรมนิล
25 / 103 
100 %
66_sanitpong_chaพ.อ.สนิทพงษ์ไชยขันแก้ว
25 / 103 
100 %
66_pakawat_kroพ.อ.ภควัตครบสอน
25 / 103 
100 %
66_surawich_jarพ.อ.สุรวิชจรูญชาติ
25 / 103 
100 %
66_samart_panพ.อ.สามารถปานเถื่อน
25 / 103 
100 %
66_pachern_sanนายเผชิญแสงบุษราคัม
25 / 103 
100 %
66_chalee_kaeนายชาลีแก้ววรรณีสกุล
23 / 25 
92 %
66_sathirapong_artพ.อ.สฐิรพงษ์อาจหาญ
25 / 103 
100 %
66_krittidech_sarพ.อ.กฤติเดชศรจิตติ
25 / 103 
100 %
66_nattha_nuaพ.อ.ณัฐฐานวลศรีฉาย
25 / 103 
100 %
66_jirapat_homพ.อ.จิรภัทรหอมสะอาด
25 / 103 
100 %
66_sittisak_janพ.อ.สิทธิศักดิ์เจนบรรจง
25 / 103 
100 %
66_chalee_kaeนายชาลีแก้ววรรณีสกุล
25 / 25 
100 %
66_satit_tipพ.อ.สาธิตทิพย์มณี
25 / 103 
100 %
66_peerapong_wunพ.อ.พีรพงศ์วัลลภาทิตย์
24 / 103 
96 %
66_sorat_samพ.อ.โสรัตน์สมุทวานิช
25 / 103 
100 %
66_sarit_khaพ.อ.สฤษดิ์กัมปนาทยุทธเสนี
25 / 103 
100 %
66_mathurapun_surพ.อ.หญิงมธุราพัณณ์สุรกิจพิพัฒน์
25 / 103 
100 %
66_thanapan_panพ.อ.หญิงธนาพรรณปานศักดิ์
23 / 103 
92 %
66_wirat_pueพ.อ.วิรัตน์พึ่งพิง
25 / 103 
100 %
66_tatchadech_arbพ.อ.ธัชเดชอาบัวรัตน์
25 / 103 
100 %
66_sumapa_chaพ.อ.หญิงสุมาภาชัยอำนวย
25 / 103 
100 %
66_phichianrat_parพ.อ.พิเชียรรัฐภารัญนิตย์
24 / 103 
96 %
66_chalee_kaeนายชาลีแก้ววรรณีสกุล
24 / 103 
96 %
66_nansathaporn_plaว่าที่ร้อยตรีนันทน์สถาพรพลายเถื่อน
23 / 103 
92 %
66_kowit_sanพ.อ.โกวิทสังขนครา
24 / 103 
96 %
66_meechai_saiพ.อ.มีชัยไทรงาม
21 / 103 
84 %
66_buncha_chaพ.อ.บัญชาชาญฉลาด
25 / 103 
100 %
66_chinakit_aimพ.อ.ชินกฤชเอมพันธุ์
25 / 103 
100 %
66_dussadee_sutพ.อ.ดุษฎี​สุทธิ​วุฒิ​นฤเบศร์​
25 / 103 
100 %
66_thara_chaพ.อ.ธาราฉลาด
25 / 103 
100 %
66_napasin_insน.อ.นภสินธุ์อินแสน
25 / 103 
100 %
66_sutthisak_pucพ.อ.สุทธิศักดิ์พรรคเจริญ
25 / 103 
100 %
66_monchai_jaiพ.อ.มนต์ชัยใจอารีย์
25 / 103 
100 %
66_piriyaporn_jaeพ.อ.หญิงพิริยาภรณ์แจ้งการดี
10 / 103 
40 %
66_somkiat_nutพ.อ.สมเกียรตินุตะวานิช
25 / 103 
100 %
66_sorapong_lueพ.อ.สรพงษ์ลือขจร
25 / 103 
100 %
66_yossawee_wonพ.อ.ยศวีร์วงศ์เจริญ
23 / 103 
92 %
66_tawin_sirพ.อ.เทวินทร์ศิริปัญจนะ
25 / 103 
100 %
66_adool_sirพ.ต.อ.อดุลย์สิริสิทธินันท์
25 / 103 
100 %
66_darunee_uteพ.อ.หญิงดรุณีอุเทนนาม
25 / 103 
100 %
66_suriya_gamพ.อ.สุริยะกำมณี
25 / 103 
100 %
66_arthit_sut66130นาวาเอกอาทิตย์สุทธิธรรม
25 / 103 
100 %
66_piya_nonพ.อ.ปิยะนงค์ชะนา
24 / 103 
96 %
66_wiwat_khaพ.อ.วิวัฒน์ขำหุ่น
24 / 103 
96 %
66_songkhram_choพ.อ.สงครามโชคชัย
24 / 103 
96 %
66_torphong_matพ.อ.ต่อพงษ์มาตาพิทักษ์
25 / 103 
100 %
66_pisake_booพ.อ.ภิเษกบุญธรรม
25 / 103 
100 %
66_nuthaporn_nutพ.อ. ผศ.ณัฐพรนุตยะสกุล
24 / 103 
96 %
66_chettha_khuนาวาเอกเชษฐาคุ้มเจริญ
25 / 103 
100 %
66_prakongkiat_ongพ.อ.ประคองเกียรติอ่องสมบูรณ์
24 / 103 
96 %
66_Jirawat_chuพ.อ.จิรวัฒน์จุฬากาญจน์
24 / 103 
96 %
66_praphan_potพ.อ.ประพันธ์โพธิ์ตุ่น
25 / 103 
100 %
66_patiwat_mulพ.อ.ปฏิวัติมุลาลินน์
25 / 103 
100 %
66_sirintra_proพ.อ.หญิงศิรินทราพรมณี
25 / 103 
100 %
66_pawin_phaพ.อ.ปวินพ่วงพงษ์
25 / 103 
100 %
66_chatchawan_tanพ.อ.ชัชวาลย์เทนอิสสระ
25 / 103 
100 %
66_sirichai_aurพ.อ.สิริชัยเอื้อบุณยะนันท์
25 / 103 
100 %
66_sarayoot_sonพ.อ.สรายุทธศรลัมพ์
25 / 103 
100 %
66_rutt_ponนายรัฐพงษ์สุรพิพัฒน์
23 / 103 
92 %
66_pisit_pitเรือตรีพิศิษฐ์พิทักษ์สงคราม
25 / 103 
100 %
66_krit_opuพ.อ.กฤษณ์อุปัชฌาย์
25 / 103 
100 %
66_thongdang_artพ.อ.ทองแดงอาฒยะพันธ์
25 / 103 
100 %
66_parnsiri_chaพ.อ.ปานศิริไชยรังสฤษดิ์
25 / 103 
100 %
66_sahassadon_tanพ.อ.สหัสดนย์ธเนศชัยพิทักษ์
25 / 103 
100 %
66_narisara_ploพ.อ.หญิงนริศราพลอยประไพ
25 / 103 
100 %
66_chutcharn_konพ.อ.ชัชชาญคงพานิช
25 / 103 
100 %
66_bordin_oupพ.อ.บดินทร์อุปสาร
25 / 103 
100 %
66_nimit_weeพ.อ.นิมิตรวีระพงศ์
25 / 103 
100 %
66_pattanasan_potน.อ.พัฒนสันต์โพธิแพทย์
25 / 103 
100 %
66_chatchai_kooพ.อ.ฉัตรชัยคุ้มด้วง
25 / 103 
100 %
66_sumet_tanนายสุเมธตั้งประเสริฐ
25 / 103 
100 %
66_bubphar_semนางบุปผาเสมพูล
25 / 103 
100 %
66_kiatudom_nadพ.อ.เกียรติอุดมนาดี
25 / 103 
100 %
66_raksanawan_aunพ.อ.หญิงรักษณวัลย์อัญศิรินนทะญา
25 / 103 
100 %
66_kantaphon_chaพ.อ.กันตภณจันทะนันท์
25 / 103 
100 %
66_piyasak_saiพ.อ.ปิยศักดิ์สายธนู
23 / 103 
92 %
66_kann_noiพ.อ.กัญจน์น้อยบุญสุก
25 / 103 
100 %
66_wiwan_sanพ.อ. หญิงวิวรรณศันสนยุทธ
25 / 103 
100 %
66_apiset_kunพ.อ.อภิเศรษฐ์คุณารักษ์
25 / 103 
100 %
66_nongnaphat_patน.อ.หญิงนงนภัสปฏิมาสุนทร ร.น.
25 / 103 
100 %
66_komol_somพ.อ.โกมลสมใจสุข
25 / 103 
100 %
66_sonsiri_phoพ.อ.สรณ์สิริพลเขตร
25 / 103 
100 %
66_uaychai_amrพ.อ. อวยชัยอัมระนันท์
23 / 103 
92 %
66_ronnarong_rocพ.อ.รณรงค์โรจนเสน
25 / 103 
100 %
66_wijit_sueพ.อ.วิจิตรเสือคง
25 / 103 
100 %
66_ittichai_jaiพ.อ.อิทธิชัยใจกล้า
25 / 103 
100 %
66_phisit_choพ.อ.พิสิฐจงวัฒนาไพศาล
25 / 103 
100 %
66_nuttanun_sukพ.อ.ณัฐนันท์สุขะหุต
25 / 103 
100 %
66_kiattipong_selพ.อ.เกียรติพงษ์เศลารมย์
25 / 103 
100 %
66_charkphan_leeนายจักรพันธ์ลีลาพร
22 / 103 
88 %
66_savitri_rodพ.อ.หญิงสาวิตรีรอดเกิด
25 / 103 
100 %
66_nawin_varนายนาวินวารมา
25 / 103 
100 %
66_parithat_wanนายปริทัศน์วรรณสิทธิ์
24 / 103 
96 %
66_weerapong_khaนายวีรพงษ์คำนก
24 / 103 
96 %
66_sartra_pleพ.อ.ศาสตราเปลี่ยนสมัย
25 / 103 
100 %
66_juckchai_booนายจักรชัยบุญยะวัตร
25 / 103 
100 %
66_panya_surพ.อ.ปัญญาสุริย์จามร
25 / 103 
100 %
66_torpong_suwพ.อ.ต่อพงศ์สุวรรณรักษ์
25 / 103 
100 %
66_vatcharavut_yinพ.อ.วัชราวุธยิ่งยง
23 / 103 
92 %
66_pongsakorn_saeพ.อ.พงศกรแสงกุล
25 / 103 
100 %
66_montira_yimพ.อ หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
25 / 103 
100 %
66_phongtep_theพ.อ.พงษ์เทพเทพคำราม
25 / 103 
100 %
66_terdpong_kalพ.อ.เทอดพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
25 / 103 
100 %
66_ongard_jamพ.อ.องค์อาจแจ่มดี
25 / 103 
100 %
66_narongsak_borพ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์บวรวงค์พิทักษ์
25 / 103 
100 %
66_nathachai_pamพ.อ.ณัฏฐชัยปาโมกข์
25 / 103 
100 %
66_pariwit_soo66047พ.อ.ปริวิทย์สุทธิโมกข์
25 / 103 
100 %
66_wantana_piyพ.อ.หญิงวันทนาปิยะพิสุทธิ์
25 / 103 
100 %
66_panitta_sukพ.อ.หญิงพนิตตาสุขสำราญ
25 / 103 
100 %
66_sarit_phaพ.อ.สฤษดิ์แผนสนิท
25 / 103 
100 %
66_wachirapong_boo66074พ.อ.วชิรพงษ์บุญรัตน์
23 / 103 
92 %
awc023พ.อ.หญิงกนิษฐาฐิติวัฒนา
9 / 103 
36 %
awc023พ.อ.หญิงกนิษฐาฐิติวัฒนา
4 / 103 
16 %
66_sermpong_jarพ.อ.เสริมพงษ์จารุเลิศวุฒิ
23 / 103 
92 %
66_weerawat_cheพ.อ.วีรวัฒน์เฉียงพิมาย
25 / 103 
100 %
66_jarunwit_sukพ.อ.จรัญวิชญ์สุขชัย
24 / 103 
96 %
awc023พ.อ.หญิงกนิษฐาฐิติวัฒนา
0 / 103 
0 %
66_chainarong_kasพ.อ.ชัยณรงค์กาสี
24 / 103 
96 %
66_patcharee_piyนางสาวพัชรีปิยะจอมขวัญ
24 / 106 
96 %
66_sumate_konพ.อ.สุเมธกลยณีย์
24 / 106 
96 %
66_chawarat_sanพ.อ.หญิงชวรัตนสนองคุณ
24 / 100 
96 %
66_buncha_chaพ.อ.บัญชาชาญฉลาด
25 / 25 
100 %
66_charkphan_leeนายจักรพันธ์ลีลาพร
23 / 25 
92 %
66_nawin_varนายนาวินวารมา
25 / 25 
100 %
66_nuthaporn_nutพ.อ. ผศ.ณัฐพรนุตยะสกุล
0 / 25 
0 %
66_nuthaporn_nutพ.อ. ผศ.ณัฐพรนุตยะสกุล
25 / 25 
100 %
66_suthee_intพ.อ.สุธีอินทรชาติ
24 / 110 
96 %
66_suwit_kriนายสุวิทกริ่งสันเทียะ
25 / 110 
100 %
66_kanyaluck_priพ.อ. หญิงกัญญลักษณ์ปริงทอง
25 / 110 
100 %
66_rutchaninart_thaพ.อ.หญิงรัชนินาฏถนอมสิน
25 / 110 
100 %
66_chatchawan_tanพ.อ.ชัชวาลย์เทนอิสสระ
22 / 110 
88 %
66_anupon_likนายอนุพลลิขิตพฤกษ์ไพศาล
25 / 110 
100 %
66_sorravee_ratนายสรวีย์รัฐพิทักษ์ถิรดา
25 / 110 
100 %
66_yossawee_wonพ.อ.ยศวีร์วงศ์เจริญ
21 / 110 
84 %
66_anantachart_buaดร.อนันตชาตืบัวสุวรรณ์
25 / 110 
100 %
66_piriyaporn_jaeพ.อ.หญิงพิริยาภรณ์แจ้งการดี
25 / 110 
100 %
66_peerapong_wunพ.อ.พีรพงศ์วัลลภาทิตย์
21 / 110 
84 %
66_songkhram_choพ.อ.สงครามโชคชัย
25 / 110 
100 %
66_boonsong_proพ.อ.บุญส่งพรมนิล
24 / 110 
96 %
66_prayuth_thoพ.อ.ประยุทธทองเลิศ
25 / 110 
100 %
66_rattana_phaพ.อ.รัตนะพัฒนโสภณ
25 / 110 
100 %
66_phai_booพ.อ.ไผ่บุญศิริ
25 / 110 
100 %
66_satit_tipพ.อ.สาธิตทิพย์มณี
25 / 110 
100 %
66_wiwan_sanพ.อ. หญิงวิวรรณศันสนยุทธ
25 / 110 
100 %
66_sathirapong_artพ.อ.สฐิรพงษ์อาจหาญ
25 / 110 
100 %
66_matipat_nirพ.อ.มาติพัทธ์นิรัติศัย
25 / 110 
100 %
66_arthit_sut66130นาวาเอกอาทิตย์สุทธิธรรม
25 / 110 
100 %
66_sanitpong_chaพ.อ.สนิทพงษ์ไชยขันแก้ว
25 / 110 
100 %
66_wirat_pueพ.อ.วิรัตน์พึ่งพิง
25 / 110 
100 %
66_pisake_booพ.อ.ภิเษกบุญธรรม
25 / 110 
100 %
66_krittidech_sarพ.อ.กฤติเดชศรจิตติ
24 / 110 
96 %
66_sahassadon_tanพ.อ.สหัสดนย์ธเนศชัยพิทักษ์
25 / 110 
100 %
66_piyanuch_bunพ.อ.หญิงปิยนุชบรรจงศิริ
25 / 110 
100 %
66_samart_panพ.อ.สามารถปานเถื่อน
25 / 110 
100 %
66_ongard_jamพ.อ.องค์อาจแจ่มดี
25 / 110 
100 %
66_surawich_jarพ.อ.สุรวิชจรูญชาติ
25 / 110 
100 %
66_nawin_varนายนาวินวารมา
24 / 110 
96 %
66_tarathep_chaพ.อ.ธราเทพไชยกาญจน์
25 / 110 
100 %
66_surawich_jarพ.อ.สุรวิชจรูญชาติ
0 / 25 
0 %
66_surawich_jarพ.อ.สุรวิชจรูญชาติ
25 / 25 
100 %
66_chatchai_kooพ.อ.ฉัตรชัยคุ้มด้วง
25 / 110 
100 %
66_pawin_phaพ.อ.ปวินพ่วงพงษ์
25 / 110 
100 %
66_chumjet_nopพ.อ.ชุมเจตน์นพเกตุ
24 / 110 
96 %
66_adool_sirพ.ต.อ.อดุลย์สิริสิทธินันท์
25 / 25 
100 %
66_dussadee_sutพ.อ.ดุษฎี​สุทธิ​วุฒิ​นฤเบศร์​
23 / 25 
92 %
66_pariwit_soo66047พ.อ.ปริวิทย์สุทธิโมกข์
25 / 110 
100 %
66_phichianrat_parพ.อ.พิเชียรรัฐภารัญนิตย์
25 / 110 
100 %
66_sarit_khaพ.อ.สฤษดิ์กัมปนาทยุทธเสนี
24 / 110 
96 %
66_torphong_matพ.อ.ต่อพงษ์มาตาพิทักษ์
25 / 110 
100 %
66_rutt_ponนายรัฐพงษ์สุรพิพัฒน์
25 / 25 
100 %
66_apiset_kunพ.อ.อภิเศรษฐ์คุณารักษ์
25 / 110 
100 %
66_pattanasan_potน.อ.พัฒนสันต์โพธิแพทย์
25 / 110 
100 %
66_adool_sirพ.ต.อ.อดุลย์สิริสิทธินันท์
25 / 110 
100 %
66_nansathaporn_plaว่าที่ร้อยตรีนันทน์สถาพรพลายเถื่อน
23 / 110 
92 %
66_charkphan_leeนายจักรพันธ์ลีลาพร
16 / 25 
64 %
66_peesadach_rakพ.อ.ภีศเดชรักการดี
25 / 110 
100 %
66_sorapong_lueพ.อ.สรพงษ์ลือขจร
25 / 110 
100 %
66_nattha_nuaพ.อ.ณัฐฐานวลศรีฉาย
24 / 110 
96 %
66_chalee_kaeนายชาลีแก้ววรรณีสกุล
25 / 110 
100 %
66_komol_somพ.อ.โกมลสมใจสุข
25 / 110 
100 %
66_meechai_saiพ.อ.มีชัยไทรงาม
22 / 110 
88 %
66_mathurapun_surพ.อ.หญิงมธุราพัณณ์สุรกิจพิพัฒน์
24 / 110 
96 %
66_patiwat_mulพ.อ.ปฏิวัติมุลาลินน์
25 / 110 
100 %
66_krit_opuพ.อ.กฤษณ์อุปัชฌาย์
24 / 110 
96 %
66_chayutra_paiพ.อ.ชยุตราไผ่ล้อม
25 / 110 
100 %
66_sittisak_janพ.อ.สิทธิศักดิ์เจนบรรจง
25 / 110 
100 %
66_vorakorn_pavพ.อ.วรกรภวังคะนันท์
25 / 110 
100 %
66_kasidit_son66003พ.อ.กษิดิศทรงวรวิทย์
25 / 110 
100 %
66_thongdang_artพ.อ.ทองแดงอาฒยะพันธ์
25 / 110 
100 %
66_poompat_booพ.อ.ภูมิพัฒน์บุญเรืองขาว
25 / 110 
100 %
66_jirapat_homพ.อ.จิรภัทรหอมสะอาด
25 / 110 
100 %
66_phongtep_theพ.อ.พงษ์เทพเทพคำราม
25 / 110 
100 %
66_somkiat_nutพ.อ.สมเกียรตินุตะวานิช
25 / 110 
100 %
66_sumapa_chaพ.อ.หญิงสุมาภาชัยอำนวย
25 / 110 
100 %
66_kowit_sanพ.อ.โกวิทสังขนครา
25 / 110 
100 %
66_monchai_jaiพ.อ.มนต์ชัยใจอารีย์
25 / 110 
100 %
66_pachern_sanนายเผชิญแสงบุษราคัม
25 / 110 
100 %
66_naparat_sriนางสาวนภารัตน์ศรีวรรณวิทย์
25 / 110 
100 %
66_terdpong_kalพ.อ.เทอดพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
25 / 110 
100 %
66_phisit_choพ.อ.พิสิฐจงวัฒนาไพศาล
24 / 110 
96 %
66_nuttanun_sukพ.อ.ณัฐนันท์สุขะหุต
25 / 111 
100 %
66_savitri_rodพ.อ.หญิงสาวิตรีรอดเกิด
25 / 111 
100 %
66_worachet_choพ.อ.วรเชษฐชื่นจันทน์แดง
25 / 111 
100 %
66_pitakchai_kinพ.อ.พิทักษ์ชัยกิ่งเกษ
25 / 111 
100 %
66_kiattipong_selพ.อ.เกียรติพงษ์เศลารมย์
23 / 111 
92 %
66_wiwat_khaพ.อ.วิวัฒน์ขำหุ่น
25 / 111 
100 %
66_chettha_khuนาวาเอกเชษฐาคุ้มเจริญ
25 / 111 
100 %
66_napasin_insน.อ.นภสินธุ์อินแสน
25 / 111 
100 %
66_vittaya_konนายวิทยากองเกียรติวานิช
25 / 111 
100 %
66_prakongkiat_ongพ.อ.ประคองเกียรติอ่องสมบูรณ์
25 / 111 
100 %
66_jakkit_rat12พ.อ.จักรกฤษณ์รัตนะ
24 / 111 
96 %
66_kunnatee_pooพ.อ.หญิง ผศ.ดร.กุนนทีพุ่มสงวน
24 / 111 
96 %
66_sermpong_jarพ.อ.เสริมพงษ์จารุเลิศวุฒิ
25 / 111 
100 %
66_narisara_ploพ.อ.หญิงนริศราพลอยประไพ
25 / 111 
100 %
66_praphan_potพ.อ.ประพันธ์โพธิ์ตุ่น
25 / 111 
100 %
66_parnsiri_chaพ.อ.ปานศิริไชยรังสฤษดิ์
25 / 111 
100 %
66_sarayoot_sonพ.อ.สรายุทธศรลัมพ์
25 / 111 
100 %
66_pisit_pitเรือตรีพิศิษฐ์พิทักษ์สงคราม
25 / 111 
100 %
66_pongsakorn_saeพ.อ.พงศกรแสงกุล
25 / 111 
100 %
66_dussadee_sutพ.อ.ดุษฎี​สุทธิ​วุฒิ​นฤเบศร์​
24 / 111 
96 %
66_bordin_oupพ.อ.บดินทร์อุปสาร
25 / 111 
100 %
66_palagorn_sanพ.อ.พลากรแสนแก้วทอง
22 / 111 
88 %
66_suriya_gamพ.อ.สุริยะกำมณี
25 / 111 
100 %
66_sorat_samพ.อ.โสรัตน์สมุทวานิช
25 / 111 
100 %
66_juckchai_booนายจักรชัยบุญยะวัตร
25 / 111 
100 %
66_sutkate_sriพ.อ.สุทธิ์เขตต์ศรีนิลทิน
24 / 111 
96 %
66_nimit_weeพ.อ.นิมิตรวีระพงศ์
25 / 111 
100 %
66_parithat_wanนายปริทัศน์วรรณสิทธิ์
24 / 111 
96 %
66_nuthaporn_nutพ.อ. ผศ.ณัฐพรนุตยะสกุล
25 / 111 
100 %
66_sonsiri_phoพ.อ.สรณ์สิริพลเขตร
25 / 111 
100 %
66_therayoot_saiพ.อ.ธีระยุทธ์สายยืด
25 / 111 
100 %
66_kantaphon_chaพ.อ.กันตภณจันทะนันท์
25 / 111 
100 %
66_sutthisak_pucพ.อ.สุทธิศักดิ์พรรคเจริญ
25 / 111 
100 %
66_nathachai_pamพ.อ.ณัฏฐชัยปาโมกข์
25 / 111 
100 %
66_wijit_sueพ.อ.วิจิตรเสือคง
25 / 111 
100 %
66_sombat_kanพ.อ.สมบัติกานดา
25 / 111 
100 %
66_weerawat_cheพ.อ.วีรวัฒน์เฉียงพิมาย
24 / 111 
96 %
66_panya_surพ.อ.ปัญญาสุริย์จามร
24 / 111 
96 %
66_bubphar_semนางบุปผาเสมพูล
25 / 111 
100 %
66_sumet_tanนายสุเมธตั้งประเสริฐ
24 / 111 
96 %
66_jarunwit_sukพ.อ.จรัญวิชญ์สุขชัย
25 / 111 
100 %
66_uaychai_amrพ.อ. อวยชัยอัมระนันท์
24 / 111 
96 %
66_darunee_uteพ.อ.หญิงดรุณีอุเทนนาม
25 / 111 
100 %
66_jetnapa_pakนางสาวเจตนภาภักดีโชติ
24 / 111 
96 %
66_yutthaphong_imsพ.อ.ยุทธพงษ์อิ่มสุวรรณ
23 / 111 
92 %
66_ittichai_jaiพ.อ.อิทธิชัยใจกล้า
25 / 111 
100 %
66_wachirapong_boo66074พ.อ.วชิรพงษ์บุญรัตน์
24 / 111 
96 %
66_thanapan_panพ.อ.หญิงธนาพรรณปานศักดิ์
25 / 111 
100 %
66_pakawat_kroพ.อ.ภควัตครบสอน
25 / 111 
100 %
66_chutichai_artพ.อ.ชุติชัยอาทิตย์
25 / 111 
100 %
66_wantana_piyพ.อ.หญิงวันทนาปิยะพิสุทธิ์
25 / 111 
100 %
66_chawarat_sanพ.อ.หญิงชวรัตนสนองคุณ
24 / 111 
96 %
66_rutt_ponนายรัฐพงษ์สุรพิพัฒน์
25 / 111 
100 %
66_vatcharavut_yinพ.อ.วัชราวุธยิ่งยง
25 / 111 
100 %
66_buncha_chaพ.อ.บัญชาชาญฉลาด
25 / 111 
100 %
66_chinakit_aimพ.อ.ชินกฤชเอมพันธุ์
25 / 111 
100 %
66_kann_noiพ.อ.กัญจน์น้อยบุญสุก
25 / 111 
100 %
66_pornchai_nimพ.อ.พรชัยนิ่มทัศนศิริ
24 / 111 
96 %
66_kiatudom_nadพ.อ.เกียรติอุดมนาดี
25 / 111 
100 %
66_sumate_konพ.อ.สุเมธกลยณีย์
23 / 111 
92 %
66_sirintra_proพ.อ.หญิงศิรินทราพรมณี
24 / 111 
96 %
66_piyasak_saiพ.อ.ปิยศักดิ์สายธนู
24 / 111 
96 %
66_sirichai_aurพ.อ.สิริชัยเอื้อบุณยะนันท์
23 / 111 
92 %
66_yuttana_laoพ.อ.ยุทธนาเลาคำ
25 / 111 
100 %
66_torpong_suwพ.อ.ต่อพงศ์สุวรรณรักษ์
25 / 111 
100 %
66_sarit_phaพ.อ.สฤษดิ์แผนสนิท
24 / 111 
96 %
66_panitta_sukพ.อ.หญิงพนิตตาสุขสำราญ
24 / 111 
96 %
66_tawin_sirพ.อ.เทวินทร์ศิริปัญจนะ
25 / 111 
100 %
66_chutcharn_konพ.อ.ชัชชาญคงพานิช
24 / 111 
96 %
66_weerapong_khaนายวีรพงษ์คำนก
23 / 111 
92 %
66_Jirawat_chuพ.อ.จิรวัฒน์จุฬากาญจน์
24 / 111 
96 %
66_chainarong_kasพ.อ.ชัยณรงค์กาสี
24 / 111 
96 %
66_patcharee_piyนางสาวพัชรีปิยะจอมขวัญ
25 / 111 
100 %
66_tosapon_panพ.อ.ผศ.ทศพลพันธุ์กำแหง
24 / 111 
96 %
66_wonpiya_kaeพ.อ.วันปิยแก้วเกษ
24 / 111 
96 %
66_torpong_wanพ.อ.ต่อพงศ์วรรณจันทร์
25 / 111 
100 %
66_raksanawan_aunพ.อ.หญิงรักษณวัลย์อัญศิรินนทะญา
25 / 111 
100 %
66_sartra_pleพ.อ.ศาสตราเปลี่ยนสมัย
24 / 111 
96 %
66_thara_chaพ.อ.ธาราฉลาด
25 / 111 
100 %
66_tatchadech_arbพ.อ.ธัชเดชอาบัวรัตน์
25 / 111 
100 %
66_narongsak_borพ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์บวรวงค์พิทักษ์
24 / 111 
96 %
66_nongnaphat_patน.อ.หญิงนงนภัสปฏิมาสุนทร ร.น.
25 / 111 
100 %
66_piam_konนายเปี่ยมกงศรี
23 / 111 
92 %
montiraพ.อ.หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
0 / 111 
0 %
66_montira_yimพ.อ หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
25 / 111 
100 %
66_sorravee_ratนายสรวีย์รัฐพิทักษ์ถิรดา
23 / 119 
92 %
66_kanyaluck_priพ.อ. หญิงกัญญลักษณ์ปริงทอง
23 / 119 
92 %
66_suriya_gamพ.อ.สุริยะกำมณี
23 / 119 
92 %
66_anupon_likนายอนุพลลิขิตพฤกษ์ไพศาล
19 / 119 
76 %
66_phai_booพ.อ.ไผ่บุญศิริ
25 / 119 
100 %
66_peerapong_wunพ.อ.พีรพงศ์วัลลภาทิตย์
19 / 119 
76 %
66_yutthaphong_imsพ.อ.ยุทธพงษ์อิ่มสุวรรณ
25 / 119 
100 %
66_pawin_phaพ.อ.ปวินพ่วงพงษ์
23 / 119 
92 %
66_worachet_choพ.อ.วรเชษฐชื่นจันทน์แดง
23 / 119 
92 %
66_suwit_kriนายสุวิทกริ่งสันเทียะ
24 / 119 
96 %
66_pisit_pitเรือตรีพิศิษฐ์พิทักษ์สงคราม
25 / 119 
100 %
66_pariwit_soo66047พ.อ.ปริวิทย์สุทธิโมกข์
25 / 119 
100 %
66_matipat_nirพ.อ.มาติพัทธ์นิรัติศัย
25 / 119 
100 %
66_prayuth_thoพ.อ.ประยุทธทองเลิศ
23 / 119 
92 %
66_rutchaninart_thaพ.อ.หญิงรัชนินาฏถนอมสิน
25 / 119 
100 %
66_tosapon_panพ.อ.ผศ.ทศพลพันธุ์กำแหง
22 / 119 
88 %
66_patiwat_mulพ.อ.ปฏิวัติมุลาลินน์
24 / 119 
96 %
66_weerawat_cheพ.อ.วีรวัฒน์เฉียงพิมาย
22 / 119 
88 %
66_sanitpong_chaพ.อ.สนิทพงษ์ไชยขันแก้ว
25 / 119 
100 %
66_sirichai_aurพ.อ.สิริชัยเอื้อบุณยะนันท์
25 / 119 
100 %
66_sumet_tanนายสุเมธตั้งประเสริฐ
14 / 119 
56 %
66_chutcharn_konพ.อ.ชัชชาญคงพานิช
23 / 119 
92 %
66_chayutra_paiพ.อ.ชยุตราไผ่ล้อม
25 / 119 
100 %
66_naparat_sriนางสาวนภารัตน์ศรีวรรณวิทย์
24 / 119 
96 %
66_sorat_samพ.อ.โสรัตน์สมุทวานิช
23 / 119 
92 %
66_chalee_kaeนายชาลีแก้ววรรณีสกุล
22 / 119 
88 %
66_kasidit_son66003พ.อ.กษิดิศทรงวรวิทย์
24 / 119 
96 %
66_songkhram_choพ.อ.สงครามโชคชัย
24 / 119 
96 %
66_wiwat_khaพ.อ.วิวัฒน์ขำหุ่น
25 / 119 
100 %
66_pattanasan_potน.อ.พัฒนสันต์โพธิแพทย์
25 / 119 
100 %
66_kiatudom_nadพ.อ.เกียรติอุดมนาดี
22 / 119 
88 %
66_nansathaporn_plaว่าที่ร้อยตรีนันทน์สถาพรพลายเถื่อน
20 / 119 
80 %
66_sermpong_jarพ.อ.เสริมพงษ์จารุเลิศวุฒิ
21 / 119 
84 %
66_vorakorn_pavพ.อ.วรกรภวังคะนันท์
24 / 119 
96 %
66_kunnatee_pooพ.อ.หญิง ผศ.ดร.กุนนทีพุ่มสงวน
23 / 119 
92 %
66_bordin_oupพ.อ.บดินทร์อุปสาร
24 / 119 
96 %
66_poompat_booพ.อ.ภูมิพัฒน์บุญเรืองขาว
21 / 119 
84 %
66_chettha_khuนาวาเอกเชษฐาคุ้มเจริญ
23 / 119 
92 %
66_mathurapun_surพ.อ.หญิงมธุราพัณณ์สุรกิจพิพัฒน์
25 / 119 
100 %
66_satit_tipพ.อ.สาธิตทิพย์มณี
23 / 119 
92 %
66_nuthaporn_nutพ.อ. ผศ.ณัฐพรนุตยะสกุล
23 / 119 
92 %
66_rattana_phaพ.อ.รัตนะพัฒนโสภณ
24 / 119 
96 %
66_patcharee_piyนางสาวพัชรีปิยะจอมขวัญ
23 / 119 
92 %
66_piriyaporn_jaeพ.อ.หญิงพิริยาภรณ์แจ้งการดี
25 / 119 
100 %
66_jakkit_rat12พ.อ.จักรกฤษณ์รัตนะ
24 / 119 
96 %
66_sutthisak_pucพ.อ.สุทธิศักดิ์พรรคเจริญ
24 / 119 
96 %
66_dussadee_sutพ.อ.ดุษฎี​สุทธิ​วุฒิ​นฤเบศร์​
24 / 119 
96 %
66_narongsak_borพ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์บวรวงค์พิทักษ์
22 / 119 
88 %
66_nattha_nuaพ.อ.ณัฐฐานวลศรีฉาย
24 / 119 
96 %
66_yuttana_laoพ.อ.ยุทธนาเลาคำ
23 / 119 
92 %
66_pachern_sanนายเผชิญแสงบุษราคัม
24 / 119 
96 %
66_piyanuch_bunพ.อ.หญิงปิยนุชบรรจงศิริ
22 / 119 
88 %
66_sarayoot_sonพ.อ.สรายุทธศรลัมพ์
21 / 119 
84 %
66_sutkate_sriพ.อ.สุทธิ์เขตต์ศรีนิลทิน
24 / 119 
96 %
66_peesadach_rakพ.อ.ภีศเดชรักการดี
24 / 119 
96 %
66_tarathep_chaพ.อ.ธราเทพไชยกาญจน์
24 / 119 
96 %
66_nawin_varนายนาวินวารมา
18 / 119 
72 %
66_sonsiri_phoพ.อ.สรณ์สิริพลเขตร
23 / 119 
92 %
66_krittidech_sarพ.อ.กฤติเดชศรจิตติ
21 / 119 
84 %
66_wirat_pueพ.อ.วิรัตน์พึ่งพิง
24 / 119 
96 %
66_jarunwit_sukพ.อ.จรัญวิชญ์สุขชัย
22 / 119 
88 %
66_sathirapong_artพ.อ.สฐิรพงษ์อาจหาญ
23 / 119 
92 %
66_ittichai_jaiพ.อ.อิทธิชัยใจกล้า
25 / 119 
100 %
66_pongsakorn_saeพ.อ.พงศกรแสงกุล
23 / 119 
92 %
66_anantachart_buaดร.อนันตชาตืบัวสุวรรณ์
17 / 119 
68 %
66_torpong_wanพ.อ.ต่อพงศ์วรรณจันทร์
23 / 119 
92 %
66_savitri_rodพ.อ.หญิงสาวิตรีรอดเกิด
24 / 119 
96 %
66_komol_somพ.อ.โกมลสมใจสุข
22 / 119 
88 %
66_phichianrat_parพ.อ.พิเชียรรัฐภารัญนิตย์
21 / 119 
84 %
66_narisara_ploพ.อ.หญิงนริศราพลอยประไพ
23 / 119 
92 %
66_chatchawan_tanพ.อ.ชัชวาลย์เทนอิสสระ
16 / 119 
64 %
66_sarit_khaพ.อ.สฤษดิ์กัมปนาทยุทธเสนี
25 / 119 
100 %
66_tatchadech_arbพ.อ.ธัชเดชอาบัวรัตน์
22 / 119 
88 %
66_wiwan_sanพ.อ. หญิงวิวรรณศันสนยุทธ
23 / 119 
92 %
66_sombat_kanพ.อ.สมบัติกานดา
19 / 119 
76 %
66_pitakchai_kinพ.อ.พิทักษ์ชัยกิ่งเกษ
25 / 119 
100 %
66_nathachai_pamพ.อ.ณัฏฐชัยปาโมกข์
25 / 119 
100 %
66_napasin_insน.อ.นภสินธุ์อินแสน
24 / 119 
96 %
66_chalermpon_praพ.อ.เฉลิมพลประเสริฐกุล
23 / 119 
92 %
66_kantaphon_chaพ.อ.กันตภณจันทะนันท์
24 / 119 
96 %
66_jetnapa_pakนางสาวเจตนภาภักดีโชติ
23 / 119 
92 %
66_suthee_intพ.อ.สุธีอินทรชาติ
22 / 119 
88 %
66_praphan_potพ.อ.ประพันธ์โพธิ์ตุ่น
25 / 119 
100 %
66_chinakit_aimพ.อ.ชินกฤชเอมพันธุ์
24 / 119 
96 %
66_torphong_matพ.อ.ต่อพงษ์มาตาพิทักษ์
22 / 119 
88 %
66_yossawee_wonพ.อ.ยศวีร์วงศ์เจริญ
25 / 119 
100 %
66_therayoot_saiพ.อ.ธีระยุทธ์สายยืด
25 / 119 
100 %
66_phisit_choพ.อ.พิสิฐจงวัฒนาไพศาล
25 / 119 
100 %
66_kann_noiพ.อ.กัญจน์น้อยบุญสุก
22 / 119 
88 %
66_jirapat_homพ.อ.จิรภัทรหอมสะอาด
24 / 119 
96 %
66_surawich_jarพ.อ.สุรวิชจรูญชาติ
23 / 119 
92 %
66_nimit_weeพ.อ.นิมิตรวีระพงศ์
25 / 119 
100 %
66_weerapong_khaนายวีรพงษ์คำนก
22 / 119 
88 %
66_pornchai_nimพ.อ.พรชัยนิ่มทัศนศิริ
23 / 119 
92 %
66_sumapa_chaพ.อ.หญิงสุมาภาชัยอำนวย
22 / 119 
88 %
66_sarit_phaพ.อ.สฤษดิ์แผนสนิท
16 / 119 
64 %
66_chawarat_sanพ.อ.หญิงชวรัตนสนองคุณ
23 / 119 
92 %
66_apiset_kunพ.อ.อภิเศรษฐ์คุณารักษ์
20 / 119 
80 %
66_wantana_piyพ.อ.หญิงวันทนาปิยะพิสุทธิ์
25 / 119 
100 %
66_raksanawan_aunพ.อ.หญิงรักษณวัลย์อัญศิรินนทะญา
25 / 119 
100 %
66_parithat_wanนายปริทัศน์วรรณสิทธิ์
23 / 119 
92 %
66_prakongkiat_ongพ.อ.ประคองเกียรติอ่องสมบูรณ์
18 / 119 
72 %
66_chainarong_kasพ.อ.ชัยณรงค์กาสี
17 / 119 
68 %
66_sorapong_lueพ.อ.สรพงษ์ลือขจร
23 / 119 
92 %
66_arthit_sut66130นาวาเอกอาทิตย์สุทธิธรรม
23 / 119 
92 %
66_sittisak_janพ.อ.สิทธิศักดิ์เจนบรรจง
24 / 119 
96 %
66_panitta_sukพ.อ.หญิงพนิตตาสุขสำราญ
18 / 119 
72 %
66_monchai_jaiพ.อ.มนต์ชัยใจอารีย์
23 / 119 
92 %
66_phongtep_theพ.อ.พงษ์เทพเทพคำราม
25 / 119 
100 %
66_palagorn_sanพ.อ.พลากรแสนแก้วทอง
20 / 119 
80 %
66_sirintra_proพ.อ.หญิงศิรินทราพรมณี
23 / 119 
92 %
66_pakawat_kroพ.อ.ภควัตครบสอน
24 / 119 
96 %
66_piya_nonพ.อ.ปิยะนงค์ชะนา
21 / 119 
84 %
66_torpong_suwพ.อ.ต่อพงศ์สุวรรณรักษ์
24 / 119 
96 %
66_chatchai_kooพ.อ.ฉัตรชัยคุ้มด้วง
25 / 119 
100 %
66_wonpiya_kaeพ.อ.วันปิยแก้วเกษ
20 / 119 
80 %
66_ongard_jamพ.อ.องค์อาจแจ่มดี
24 / 119 
96 %
66_uaychai_amrพ.อ. อวยชัยอัมระนันท์
22 / 119 
88 %
66_wachirapong_boo66074พ.อ.วชิรพงษ์บุญรัตน์
21 / 119 
84 %
66_samart_panพ.อ.สามารถปานเถื่อน
19 / 119 
76 %
66_vatcharavut_yinพ.อ.วัชราวุธยิ่งยง
22 / 119 
88 %
66_bubphar_semนางบุปผาเสมพูล
21 / 119 
84 %
66_terdpong_kalพ.อ.เทอดพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
21 / 119 
84 %
awc014พ.อ.ปริญญาฉายะพงษ์
0 / 119 
0 %
66_pisake_booพ.อ.ภิเษกบุญธรรม
24 / 119 
96 %
66_juckchai_booนายจักรชัยบุญยะวัตร
25 / 119 
96 %
66_chumjet_nopพ.อ.ชุมเจตน์นพเกตุ
24 / 119 
92 %
66_thara_chaพ.อ.ธาราฉลาด
22 / 119 
85 %
66_kiattipong_selพ.อ.เกียรติพงษ์เศลารมย์
23 / 119 
88 %
66_panya_surพ.อ.ปัญญาสุริย์จามร
21 / 119 
81 %
66_darunee_uteพ.อ.หญิงดรุณีอุเทนนาม
25 / 119 
96 %
66_sahassadon_tanพ.อ.สหัสดนย์ธเนศชัยพิทักษ์
20 / 119 
77 %
66_tawin_sirพ.อ.เทวินทร์ศิริปัญจนะ
25 / 119 
96 %
66_nuttanun_sukพ.อ.ณัฐนันท์สุขะหุต
22 / 119 
85 %
66_wijit_sueพ.อ.วิจิตรเสือคง
23 / 119 
88 %
66_piam_konนายเปี่ยมกงศรี
24 / 119 
92 %
66_chutichai_artพ.อ.ชุติชัยอาทิตย์
20 / 119 
77 %
66_kowit_sanพ.อ.โกวิทสังขนครา
25 / 119 
96 %
66_thanapan_panพ.อ.หญิงธนาพรรณปานศักดิ์
22 / 119 
85 %
66_krit_opuพ.อ.กฤษณ์อุปัชฌาย์
22 / 119 
85 %
66_montira_yimพ.อ หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
26 / 119 
100 %
66_parnsiri_chaพ.อ.ปานศิริไชยรังสฤษดิ์
21 / 119 
81 %
66_nongnaphat_patน.อ.หญิงนงนภัสปฏิมาสุนทร ร.น.
26 / 119 
100 %
66_sartra_pleพ.อ.ศาสตราเปลี่ยนสมัย
18 / 119 
69 %
66_vittaya_konนายวิทยากองเกียรติวานิช
19 / 119 
73 %
66_peerapong_wunพ.อ.พีรพงศ์วัลลภาทิตย์
25 / 25 
100 %
66_thongdang_artพ.อ.ทองแดงอาฒยะพันธ์
25 / 25 
100 %
66_adool_sirพ.ต.อ.อดุลย์สิริสิทธินันท์
25 / 25 
100 %
66_suriya_gamพ.อ.สุริยะกำมณี
25 / 25 
100 %
66_jetnapa_pakนางสาวเจตนภาภักดีโชติ
25 / 25 
100 %
66_prayuth_thoพ.อ.ประยุทธทองเลิศ
25 / 25 
100 %
66_rutchaninart_thaพ.อ.หญิงรัชนินาฏถนอมสิน
25 / 25 
100 %
66_anupon_likนายอนุพลลิขิตพฤกษ์ไพศาล
24 / 25 
96 %
66_suthee_intพ.อ.สุธีอินทรชาติ
25 / 25 
100 %
66_pachern_sanนายเผชิญแสงบุษราคัม
25 / 25 
100 %
66_tawin_sirพ.อ.เทวินทร์ศิริปัญจนะ
25 / 25 
100 %
66_juckchai_booนายจักรชัยบุญยะวัตร
25 / 25 
100 %
66_peerapong_wunพ.อ.พีรพงศ์วัลลภาทิตย์
25 / 25 
100 %
66_sorravee_ratนายสรวีย์รัฐพิทักษ์ถิรดา
25 / 25 
100 %
66_rutchaninart_thaพ.อ.หญิงรัชนินาฏถนอมสิน
25 / 25 
100 %
66_rutchaninart_thaพ.อ.หญิงรัชนินาฏถนอมสิน
25 / 25 
100 %
66_suwit_kriนายสุวิทกริ่งสันเทียะ
25 / 25 
100 %
66_thongdang_artพ.อ.ทองแดงอาฒยะพันธ์
25 / 25 
100 %
66_krit_opuพ.อ.กฤษณ์อุปัชฌาย์
22 / 25 
88 %
66_matipat_nirพ.อ.มาติพัทธ์นิรัติศัย
25 / 25 
100 %
66_apiset_kunพ.อ.อภิเศรษฐ์คุณารักษ์
25 / 25 
100 %
66_vorakorn_pavพ.อ.วรกรภวังคะนันท์
15 / 25 
60 %
66_yossawee_wonพ.อ.ยศวีร์วงศ์เจริญ
25 / 25 
100 %
66_pakawat_kroพ.อ.ภควัตครบสอน
25 / 25 
100 %
66_kanyaluck_priพ.อ. หญิงกัญญลักษณ์ปริงทอง
25 / 25 
100 %
66_pakawat_kroพ.อ.ภควัตครบสอน
25 / 25 
100 %
66_sahassadon_tanพ.อ.สหัสดนย์ธเนศชัยพิทักษ์
25 / 25 
100 %
66_vittaya_konนายวิทยากองเกียรติวานิช
25 / 25 
100 %
66_worachet_choพ.อ.วรเชษฐชื่นจันทน์แดง
25 / 25 
100 %
66_naparat_sriนางสาวนภารัตน์ศรีวรรณวิทย์
25 / 25 
100 %
66_patcharee_piyนางสาวพัชรีปิยะจอมขวัญ
25 / 25 
100 %
66_pornchai_nimพ.อ.พรชัยนิ่มทัศนศิริ
25 / 25 
100 %
66_sutkate_sriพ.อ.สุทธิ์เขตต์ศรีนิลทิน
25 / 25 
100 %
66_sombat_kanพ.อ.สมบัติกานดา
25 / 25 
100 %
66_phai_booพ.อ.ไผ่บุญศิริ
25 / 25 
100 %
66_nattha_nuaพ.อ.ณัฐฐานวลศรีฉาย
25 / 25 
100 %
66_sirichai_aurพ.อ.สิริชัยเอื้อบุณยะนันท์
25 / 25 
100 %
66_nattha_nuaพ.อ.ณัฐฐานวลศรีฉาย
25 / 25 
100 %
66_sanitpong_chaพ.อ.สนิทพงษ์ไชยขันแก้ว
25 / 25 
100 %
66_chalermpon_praพ.อ.เฉลิมพลประเสริฐกุล
25 / 25 
100 %
66_patiwat_mulพ.อ.ปฏิวัติมุลาลินน์
25 / 25 
100 %
66_rattana_phaพ.อ.รัตนะพัฒนโสภณ
25 / 25 
100 %
66_adool_sirพ.ต.อ.อดุลย์สิริสิทธินันท์
0 / 25 
0 %
66_boonsong_proพ.อ.บุญส่งพรมนิล
25 / 25 
100 %
66_peesadach_rakพ.อ.ภีศเดชรักการดี
25 / 25 
100 %
66_boonsong_proพ.อ.บุญส่งพรมนิล
25 / 25 
100 %
66_wiwan_sanพ.อ. หญิงวิวรรณศันสนยุทธ
25 / 25 
100 %
66_wiwat_khaพ.อ.วิวัฒน์ขำหุ่น
25 / 25 
100 %
66_pitakchai_kinพ.อ.พิทักษ์ชัยกิ่งเกษ
25 / 25 
100 %
66_sorat_samพ.อ.โสรัตน์สมุทวานิช
25 / 25 
100 %
66_therayoot_saiพ.อ.ธีระยุทธ์สายยืด
25 / 25 
100 %
66_chayutra_paiพ.อ.ชยุตราไผ่ล้อม
24 / 25 
96 %
66_torphong_matพ.อ.ต่อพงษ์มาตาพิทักษ์
25 / 25 
100 %
66_kasidit_son66003พ.อ.กษิดิศทรงวรวิทย์
24 / 25 
96 %
66_phichianrat_parพ.อ.พิเชียรรัฐภารัญนิตย์
25 / 25 
100 %
66_torpong_wanพ.อ.ต่อพงศ์วรรณจันทร์
25 / 25 
100 %
66_palagorn_sanพ.อ.พลากรแสนแก้วทอง
25 / 25 
100 %
66_chettha_khuนาวาเอกเชษฐาคุ้มเจริญ
25 / 25 
100 %
66_ongard_jamพ.อ.องค์อาจแจ่มดี
25 / 25 
100 %
66_nuthaporn_nutพ.อ. ผศ.ณัฐพรนุตยะสกุล
25 / 25 
100 %
66_wonpiya_kaeพ.อ.วันปิยแก้วเกษ
25 / 25 
100 %
66_krittidech_sarพ.อ.กฤติเดชศรจิตติ
25 / 25 
100 %
66_sathirapong_artพ.อ.สฐิรพงษ์อาจหาญ
25 / 25 
100 %
66_pisake_booพ.อ.ภิเษกบุญธรรม
25 / 25 
100 %
66_pattanasan_potน.อ.พัฒนสันต์โพธิแพทย์
25 / 25 
100 %
66_chatchai_kooพ.อ.ฉัตรชัยคุ้มด้วง
25 / 25 
100 %
66_chumjet_nopพ.อ.ชุมเจตน์นพเกตุ
25 / 25 
100 %
66_sittisak_janพ.อ.สิทธิศักดิ์เจนบรรจง
25 / 25 
100 %
66_komol_somพ.อ.โกมลสมใจสุข
25 / 25 
100 %
66_kantaphon_chaพ.อ.กันตภณจันทะนันท์
25 / 25 
100 %
66_napasin_insน.อ.นภสินธุ์อินแสน
23 / 25 
92 %
66_parithat_wanนายปริทัศน์วรรณสิทธิ์
25 / 25 
100 %
66_surawich_jarพ.อ.สุรวิชจรูญชาติ
25 / 25 
100 %
66_pisit_pitเรือตรีพิศิษฐ์พิทักษ์สงคราม
25 / 25 
100 %
66_pawin_phaพ.อ.ปวินพ่วงพงษ์
25 / 25 
100 %
66_mathurapun_surพ.อ.หญิงมธุราพัณณ์สุรกิจพิพัฒน์
25 / 25 
100 %
66_poompat_booพ.อ.ภูมิพัฒน์บุญเรืองขาว
25 / 25 
100 %
66_samart_panพ.อ.สามารถปานเถื่อน
25 / 25 
100 %
66_monchai_jaiพ.อ.มนต์ชัยใจอารีย์
25 / 25 
100 %
66_satit_tipพ.อ.สาธิตทิพย์มณี
25 / 25 
100 %
66_pariwit_soo66047พ.อ.ปริวิทย์สุทธิโมกข์
25 / 25 
100 %
66_buncha_chaพ.อ.บัญชาชาญฉลาด
25 / 25 
100 %
66_buncha_chaพ.อ.บัญชาชาญฉลาด
25 / 25 
100 %
66_sarit_khaพ.อ.สฤษดิ์กัมปนาทยุทธเสนี
25 / 25 
100 %
66_meechai_saiพ.อ.มีชัยไทรงาม
23 / 25 
92 %
66_prakongkiat_ongพ.อ.ประคองเกียรติอ่องสมบูรณ์
25 / 25 
100 %
66_ittichai_jaiพ.อ.อิทธิชัยใจกล้า
24 / 25 
96 %
66_tarathep_chaพ.อ.ธราเทพไชยกาญจน์
25 / 25 
100 %
66_kowit_sanพ.อ.โกวิทสังขนครา
25 / 25 
100 %
66_sutthisak_pucพ.อ.สุทธิศักดิ์พรรคเจริญ
24 / 25 
96 %
66_buncha_chaพ.อ.บัญชาชาญฉลาด
25 / 25 
100 %
66_piyasak_saiพ.อ.ปิยศักดิ์สายธนู
24 / 25 
96 %
66_sonsiri_phoพ.อ.สรณ์สิริพลเขตร
25 / 25 
100 %
66_sarayoot_sonพ.อ.สรายุทธศรลัมพ์
24 / 25 
96 %
66_yutthaphong_imsพ.อ.ยุทธพงษ์อิ่มสุวรรณ
24 / 25 
96 %
66_prayuth_thoพ.อ.ประยุทธทองเลิศ
25 / 25 
100 %
66_weerapong_khaนายวีรพงษ์คำนก
25 / 25 
100 %
66_nansathaporn_plaว่าที่ร้อยตรีนันทน์สถาพรพลายเถื่อน
25 / 25 
100 %
66_vatcharavut_yinพ.อ.วัชราวุธยิ่งยง
25 / 25 
100 %
66_sahassadon_tanพ.อ.สหัสดนย์ธเนศชัยพิทักษ์
25 / 25 
100 %
66_montira_yimพ.อ หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
25 / 25 
100 %
66_phisit_choพ.อ.พิสิฐจงวัฒนาไพศาล
25 / 25 
100 %
66_sorapong_lueพ.อ.สรพงษ์ลือขจร
25 / 25 
100 %
66_chainarong_kasพ.อ.ชัยณรงค์กาสี
25 / 25 
100 %
66_chutcharn_konพ.อ.ชัชชาญคงพานิช
25 / 25 
100 %
66_songkhram_choพ.อ.สงครามโชคชัย
25 / 25 
100 %
66_jirapat_homพ.อ.จิรภัทรหอมสะอาด
25 / 25 
100 %
66_yuttana_laoพ.อ.ยุทธนาเลาคำ
25 / 25 
100 %
66_jakkit_rat12พ.อ.จักรกฤษณ์รัตนะ
25 / 25 
100 %
66_nuttanun_sukพ.อ.ณัฐนันท์สุขะหุต
25 / 25 
100 %
66_sirintra_proพ.อ.หญิงศิรินทราพรมณี
25 / 25 
100 %
66_kasidit_son66003พ.อ.กษิดิศทรงวรวิทย์
25 / 25 
100 %
66_weerawat_cheพ.อ.วีรวัฒน์เฉียงพิมาย
25 / 25 
100 %
66_chayutra_paiพ.อ.ชยุตราไผ่ล้อม
25 / 25 
100 %
66_kiatudom_nadพ.อ.เกียรติอุดมนาดี
25 / 25 
100 %
66_panitta_sukพ.อ.หญิงพนิตตาสุขสำราญ
24 / 25 
96 %
66_torpong_suwพ.อ.ต่อพงศ์สุวรรณรักษ์
25 / 25 
100 %
66_kunnatee_pooพ.อ.หญิง ผศ.ดร.กุนนทีพุ่มสงวน
25 / 25 
100 %
66_wijit_sueพ.อ.วิจิตรเสือคง
25 / 25 
100 %
66_savitri_rodพ.อ.หญิงสาวิตรีรอดเกิด
25 / 25 
100 %
66_worachet_choพ.อ.วรเชษฐชื่นจันทน์แดง
25 / 25 
100 %
66_piya_nonพ.อ.ปิยะนงค์ชะนา
25 / 25 
100 %
66_darunee_uteพ.อ.หญิงดรุณีอุเทนนาม
25 / 25 
100 %
66_chatchawan_tanพ.อ.ชัชวาลย์เทนอิสสระ
25 / 25 
100 %
66_kiattipong_selพ.อ.เกียรติพงษ์เศลารมย์
25 / 25 
100 %
66_narisara_ploพ.อ.หญิงนริศราพลอยประไพ
25 / 25 
100 %
66_sermpong_jarพ.อ.เสริมพงษ์จารุเลิศวุฒิ
25 / 25 
100 %
66_piam_konนายเปี่ยมกงศรี
24 / 25 
96 %
66_rutt_ponนายรัฐพงษ์สุรพิพัฒน์
22 / 25 
88 %
66_wantana_piyพ.อ.หญิงวันทนาปิยะพิสุทธิ์
25 / 25 
100 %
66_nimit_weeพ.อ.นิมิตรวีระพงศ์
25 / 25 
100 %
66_praphan_potพ.อ.ประพันธ์โพธิ์ตุ่น
25 / 25 
100 %
66_uaychai_amrพ.อ. อวยชัยอัมระนันท์
25 / 25 
100 %
66_chawarat_sanพ.อ.หญิงชวรัตนสนองคุณ
25 / 25 
100 %
66_wirat_pueพ.อ.วิรัตน์พึ่งพิง
25 / 25 
100 %
66_phongtep_theพ.อ.พงษ์เทพเทพคำราม
25 / 25 
100 %
66_arthit_sut66130นาวาเอกอาทิตย์สุทธิธรรม
24 / 25 
96 %
66_sartra_pleพ.อ.ศาสตราเปลี่ยนสมัย
24 / 25 
96 %
66_narongsak_borพ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์บวรวงค์พิทักษ์
22 / 25 
88 %
66_bordin_oupพ.อ.บดินทร์อุปสาร
25 / 25 
100 %
66_bubphar_semนางบุปผาเสมพูล
25 / 25 
100 %
66_chutichai_artพ.อ.ชุติชัยอาทิตย์
25 / 25 
100 %
66_sumapa_chaพ.อ.หญิงสุมาภาชัยอำนวย
25 / 25 
100 %
66_sumet_tanนายสุเมธตั้งประเสริฐ
25 / 25 
100 %
66_raksanawan_aunพ.อ.หญิงรักษณวัลย์อัญศิรินนทะญา
25 / 25 
100 %
66_wachirapong_boo66074พ.อ.วชิรพงษ์บุญรัตน์
24 / 25 
96 %
66_nathachai_pamพ.อ.ณัฏฐชัยปาโมกข์
25 / 25 
100 %
66_tosapon_panพ.อ.ผศ.ทศพลพันธุ์กำแหง
25 / 25 
100 %
66_anantachart_buaดร.อนันตชาตืบัวสุวรรณ์
25 / 25 
100 %
66_chinakit_aimพ.อ.ชินกฤชเอมพันธุ์
25 / 25 
100 %
66_rutt_ponนายรัฐพงษ์สุรพิพัฒน์
24 / 25 
96 %
66_sumet_tanนายสุเมธตั้งประเสริฐ
23 / 25 
92 %
66_terdpong_kalพ.อ.เทอดพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
25 / 25 
100 %
66_tatchadech_arbพ.อ.ธัชเดชอาบัวรัตน์
25 / 25 
100 %
66_suriya_gamพ.อ.สุริยะกำมณี
24 / 25 
96 %
66_thanapan_panพ.อ.หญิงธนาพรรณปานศักดิ์
25 / 25 
100 %
66_kann_noiพ.อ.กัญจน์น้อยบุญสุก
25 / 25 
100 %
66_chalermpon_praพ.อ.เฉลิมพลประเสริฐกุล
25 / 25 
100 %
66_piriyaporn_jaeพ.อ.หญิงพิริยาภรณ์แจ้งการดี
25 / 25 
100 %
66_piyanuch_bunพ.อ.หญิงปิยนุชบรรจงศิริ
25 / 25 
100 %
66_thara_chaพ.อ.ธาราฉลาด
25 / 25 
100 %
66_nongnaphat_patน.อ.หญิงนงนภัสปฏิมาสุนทร ร.น.
25 / 25 
100 %
66_sarit_phaพ.อ.สฤษดิ์แผนสนิท
25 / 25 
100 %
66_jarunwit_sukพ.อ.จรัญวิชญ์สุขชัย
17 / 25 
68 %
66_pongsakorn_saeพ.อ.พงศกรแสงกุล
25 / 25 
100 %
66_panya_surพ.อ.ปัญญาสุริย์จามร
25 / 25 
100 %
66_pachern_sanนายเผชิญแสงบุษราคัม
25 / 25 
100 %
66_parnsiri_chaพ.อ.ปานศิริไชยรังสฤษดิ์
25 / 25 
100 %
awc025พ.อ.หญิงปัทมาสมสนั่น
24 / 25 
96 %
66_pawin_phaพ.อ.ปวินพ่วงพงษ์
25 / 25 
100 %
66_sorravee_ratนายสรวีย์รัฐพิทักษ์ถิรดา
24 / 25 
96 %
66_anupon_likนายอนุพลลิขิตพฤกษ์ไพศาล
23 / 25 
92 %
66_vittaya_konนายวิทยากองเกียรติวานิช
25 / 25 
100 %
66_tosapon_panพ.อ.ผศ.ทศพลพันธุ์กำแหง
25 / 25 
100 %
66_jetnapa_pakนางสาวเจตนภาภักดีโชติ
25 / 25 
100 %
66_wiwat_khaพ.อ.วิวัฒน์ขำหุ่น
25 / 25 
100 %
66_jetnapa_pakนางสาวเจตนภาภักดีโชติ
23 / 25 
92 %
66_suwit_kriนายสุวิทกริ่งสันเทียะ
25 / 25 
100 %
66_phai_booพ.อ.ไผ่บุญศิริ
25 / 25 
100 %
66_sorat_samพ.อ.โสรัตน์สมุทวานิช
25 / 25 
100 %
66_matipat_nirพ.อ.มาติพัทธ์นิรัติศัย
25 / 25 
100 %
66_jarunwit_sukพ.อ.จรัญวิชญ์สุขชัย
24 / 25 
96 %
66_patiwat_mulพ.อ.ปฏิวัติมุลาลินน์
25 / 25 
100 %
66_pisit_pitเรือตรีพิศิษฐ์พิทักษ์สงคราม
25 / 25 
100 %
66_palagorn_sanพ.อ.พลากรแสนแก้วทอง
24 / 25 
96 %
66_kanyaluck_priพ.อ. หญิงกัญญลักษณ์ปริงทอง
25 / 25 
100 %
66_sutkate_sriพ.อ.สุทธิ์เขตต์ศรีนิลทิน
25 / 25 
100 %
66_tawin_sirพ.อ.เทวินทร์ศิริปัญจนะ
25 / 25 
100 %
66_yutthaphong_imsพ.อ.ยุทธพงษ์อิ่มสุวรรณ
25 / 25 
100 %
66_peerapong_wunพ.อ.พีรพงศ์วัลลภาทิตย์
25 / 25 
100 %
66_wiwan_sanพ.อ. หญิงวิวรรณศันสนยุทธ
25 / 25 
100 %
66_pattanasan_potน.อ.พัฒนสันต์โพธิแพทย์
25 / 25 
100 %
66_parithat_wanนายปริทัศน์วรรณสิทธิ์
24 / 25 
96 %
66_sumate_konพ.อ.สุเมธกลยณีย์
24 / 25 
96 %
66_sanitpong_chaพ.อ.สนิทพงษ์ไชยขันแก้ว
25 / 25 
100 %
66_therayoot_saiพ.อ.ธีระยุทธ์สายยืด
25 / 25 
100 %
66_yossawee_wonพ.อ.ยศวีร์วงศ์เจริญ
25 / 25 
100 %
66_sombat_kanพ.อ.สมบัติกานดา
25 / 25 
100 %
66_pisake_booพ.อ.ภิเษกบุญธรรม
24 / 25 
96 %
66_sonsiri_phoพ.อ.สรณ์สิริพลเขตร
25 / 25 
100 %
66_piam_konนายเปี่ยมกงศรี
25 / 25 
100 %
66_pitakchai_kinพ.อ.พิทักษ์ชัยกิ่งเกษ
24 / 25 
96 %
66_torpong_wanพ.อ.ต่อพงศ์วรรณจันทร์
25 / 25 
100 %
66_sumate_konพ.อ.สุเมธกลยณีย์
25 / 25 
100 %
66_sumate_konพ.อ.สุเมธกลยณีย์
23 / 25 
92 %
66_chumjet_nopพ.อ.ชุมเจตน์นพเกตุ
24 / 25 
96 %
66_tatchadech_arbพ.อ.ธัชเดชอาบัวรัตน์
25 / 25 
100 %
66_krittidech_sarพ.อ.กฤติเดชศรจิตติ
25 / 25 
100 %
66_pongsakorn_saeพ.อ.พงศกรแสงกุล
24 / 25 
96 %
66_sathirapong_artพ.อ.สฐิรพงษ์อาจหาญ
25 / 25 
100 %
66_poompat_booพ.อ.ภูมิพัฒน์บุญเรืองขาว
25 / 25 
100 %
66_nansathaporn_plaว่าที่ร้อยตรีนันทน์สถาพรพลายเถื่อน
25 / 25 
100 %
66_mathurapun_surพ.อ.หญิงมธุราพัณณ์สุรกิจพิพัฒน์
25 / 25 
100 %
66_rattana_phaพ.อ.รัตนะพัฒนโสภณ
25 / 25 
100 %
66_komol_somพ.อ.โกมลสมใจสุข
25 / 25 
100 %
66_satit_tipพ.อ.สาธิตทิพย์มณี
25 / 25 
100 %
66_phichianrat_parพ.อ.พิเชียรรัฐภารัญนิตย์
23 / 25 
92 %
66_chettha_khuนาวาเอกเชษฐาคุ้มเจริญ
25 / 25 
100 %
66_apiset_kunพ.อ.อภิเศรษฐ์คุณารักษ์
25 / 25 
100 %
66_nuttanun_sukพ.อ.ณัฐนันท์สุขะหุต
25 / 25 
100 %
66_kowit_sanพ.อ.โกวิทสังขนครา
25 / 25 
100 %
66_krit_opuพ.อ.กฤษณ์อุปัชฌาย์
25 / 25 
100 %
66_chatchai_kooพ.อ.ฉัตรชัยคุ้มด้วง
25 / 25 
100 %
66_naparat_sriนางสาวนภารัตน์ศรีวรรณวิทย์
25 / 25 
100 %
66_weerawat_cheพ.อ.วีรวัฒน์เฉียงพิมาย
25 / 25 
100 %
66_terdpong_kalพ.อ.เทอดพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
24 / 25 
96 %
66_sorapong_lueพ.อ.สรพงษ์ลือขจร
25 / 25 
100 %
66_kiatudom_nadพ.อ.เกียรติอุดมนาดี
25 / 25 
100 %
66_Jirawat_chuพ.อ.จิรวัฒน์จุฬากาญจน์
24 / 25 
96 %
66_suriya_gamพ.อ.สุริยะกำมณี
24 / 25 
96 %
66_narongsak_borพ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์บวรวงค์พิทักษ์
16 / 25 
64 %
66_kiattipong_selพ.อ.เกียรติพงษ์เศลารมย์
24 / 25 
96 %
66_monchai_jaiพ.อ.มนต์ชัยใจอารีย์
25 / 25 
100 %
66_suthee_intพ.อ.สุธีอินทรชาติ
24 / 25 
96 %
66_Jirawat_chuพ.อ.จิรวัฒน์จุฬากาญจน์
25 / 25 
100 %
66_sarit_khaพ.อ.สฤษดิ์กัมปนาทยุทธเสนี
25 / 25 
100 %
66_jirapat_homพ.อ.จิรภัทรหอมสะอาด
25 / 25 
100 %
66_surawich_jarพ.อ.สุรวิชจรูญชาติ
25 / 25 
100 %
66_torphong_matพ.อ.ต่อพงษ์มาตาพิทักษ์
25 / 25 
100 %
66_pornchai_nimพ.อ.พรชัยนิ่มทัศนศิริ
25 / 25 
100 %
66_sirichai_aurพ.อ.สิริชัยเอื้อบุณยะนันท์
24 / 25 
96 %
66_samart_panพ.อ.สามารถปานเถื่อน
25 / 25 
100 %
66_piyasak_saiพ.อ.ปิยศักดิ์สายธนู
24 / 25 
96 %
66_chatchawan_tanพ.อ.ชัชวาลย์เทนอิสสระ
25 / 25 
100 %
66_wijit_sueพ.อ.วิจิตรเสือคง
25 / 25 
100 %
66_Jirawat_chuพ.อ.จิรวัฒน์จุฬากาญจน์
24 / 25 
96 %
66_sutthisak_pucพ.อ.สุทธิศักดิ์พรรคเจริญ
25 / 25 
100 %
66_nawin_varนายนาวินวารมา
22 / 25 
88 %
66_sittisak_janพ.อ.สิทธิศักดิ์เจนบรรจง
25 / 25 
100 %
66_ittichai_jaiพ.อ.อิทธิชัยใจกล้า
25 / 25 
100 %
66_nathachai_pamพ.อ.ณัฏฐชัยปาโมกข์
25 / 25 
100 %
66_phisit_choพ.อ.พิสิฐจงวัฒนาไพศาล
25 / 25 
100 %
66_narisara_ploพ.อ.หญิงนริศราพลอยประไพ
25 / 25 
100 %
66_tarathep_chaพ.อ.ธราเทพไชยกาญจน์
25 / 25 
100 %
66_prakongkiat_ongพ.อ.ประคองเกียรติอ่องสมบูรณ์
22 / 25 
88 %
66_naparat_sriนางสาวนภารัตน์ศรีวรรณวิทย์
24 / 25 
96 %
66_anantachart_buaดร.อนันตชาตืบัวสุวรรณ์
24 / 25 
96 %
66_bubphar_semนางบุปผาเสมพูล
24 / 25 
96 %
66_dussadee_sutพ.อ.ดุษฎี​สุทธิ​วุฒิ​นฤเบศร์​
25 / 25 
100 %
66_sermpong_jarพ.อ.เสริมพงษ์จารุเลิศวุฒิ
25 / 25 
100 %
66_terdpong_kalพ.อ.เทอดพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
25 / 25 
100 %
66_praphan_potพ.อ.ประพันธ์โพธิ์ตุ่น
25 / 25 
100 %
66_nimit_weeพ.อ.นิมิตรวีระพงศ์
25 / 25 
100 %
66_anantachart_buaดร.อนันตชาตืบัวสุวรรณ์
25 / 25 
100 %
66_sumapa_chaพ.อ.หญิงสุมาภาชัยอำนวย
25 / 25 
100 %
66_anantachart_buaดร.อนันตชาตืบัวสุวรรณ์
25 / 25 
100 %
66_patcharee_piyนางสาวพัชรีปิยะจอมขวัญ
25 / 25 
100 %
66_kunnatee_pooพ.อ.หญิง ผศ.ดร.กุนนทีพุ่มสงวน
24 / 25 
96 %
66_jakkit_rat12พ.อ.จักรกฤษณ์รัตนะ
25 / 25 
100 %
66_piya_nonพ.อ.ปิยะนงค์ชะนา
24 / 25 
96 %
66_songkhram_choพ.อ.สงครามโชคชัย
25 / 25 
100 %
66_kantaphon_chaพ.อ.กันตภณจันทะนันท์
25 / 25 
100 %
awc014พ.อ.ปริญญาฉายะพงษ์
0 / 100 
0 %
66_pariwit_soo66047พ.อ.ปริวิทย์สุทธิโมกข์
25 / 25 
100 %
66_thongdang_artพ.อ.ทองแดงอาฒยะพันธ์
25 / 25 
100 %
66_dussadee_sutพ.อ.ดุษฎี​สุทธิ​วุฒิ​นฤเบศร์​
25 / 25 
100 %
66_chawarat_sanพ.อ.หญิงชวรัตนสนองคุณ
25 / 25 
100 %
66_vorakorn_pavพ.อ.วรกรภวังคะนันท์
25 / 25 
100 %
66_panitta_sukพ.อ.หญิงพนิตตาสุขสำราญ
23 / 25 
92 %
66_vatcharavut_yinพ.อ.วัชราวุธยิ่งยง
25 / 25 
100 %
66_chinakit_aimพ.อ.ชินกฤชเอมพันธุ์
25 / 25 
100 %
66_phongtep_theพ.อ.พงษ์เทพเทพคำราม
25 / 25 
100 %
66_arthit_sut66130นาวาเอกอาทิตย์สุทธิธรรม
24 / 25 
96 %
66_napasin_insน.อ.นภสินธุ์อินแสน
25 / 25 
100 %
66_ongard_jamพ.อ.องค์อาจแจ่มดี
25 / 25 
100 %
66_sarit_phaพ.อ.สฤษดิ์แผนสนิท
25 / 25 
100 %
66_chutichai_artพ.อ.ชุติชัยอาทิตย์
25 / 25 
100 %
66_chainarong_kasพ.อ.ชัยณรงค์กาสี
24 / 25 
96 %
66_bordin_oupพ.อ.บดินทร์อุปสาร
25 / 25 
100 %
66_kann_noiพ.อ.กัญจน์น้อยบุญสุก
25 / 25 
100 %
66_savitri_rodพ.อ.หญิงสาวิตรีรอดเกิด
25 / 25 
100 %
66_chainarong_kasพ.อ.ชัยณรงค์กาสี
24 / 25 
96 %
66_sirintra_proพ.อ.หญิงศิรินทราพรมณี
25 / 25 
100 %
66_sarayoot_sonพ.อ.สรายุทธศรลัมพ์
25 / 25 
100 %
66_torpong_suwพ.อ.ต่อพงศ์สุวรรณรักษ์
25 / 25 
100 %
66_chutcharn_konพ.อ.ชัชชาญคงพานิช
25 / 25 
100 %
66_uaychai_amrพ.อ. อวยชัยอัมระนันท์
25 / 25 
100 %
66_piriyaporn_jaeพ.อ.หญิงพิริยาภรณ์แจ้งการดี
25 / 25 
100 %
66_peesadach_rakพ.อ.ภีศเดชรักการดี
25 / 25 
100 %
66_wantana_piyพ.อ.หญิงวันทนาปิยะพิสุทธิ์
25 / 25 
100 %
66_wirat_pueพ.อ.วิรัตน์พึ่งพิง
25 / 25 
100 %
66_chayutra_paiพ.อ.ชยุตราไผ่ล้อม
25 / 25 
100 %
66_weerapong_khaนายวีรพงษ์คำนก
24 / 25 
96 %
66_phisit_choพ.อ.พิสิฐจงวัฒนาไพศาล
25 / 25 
100 %
66_kasidit_son66003พ.อ.กษิดิศทรงวรวิทย์
25 / 25 
100 %
66_thara_chaพ.อ.ธาราฉลาด
24 / 25 
96 %
66_piyanuch_bunพ.อ.หญิงปิยนุชบรรจงศิริ
25 / 25 
100 %
66_thanapan_panพ.อ.หญิงธนาพรรณปานศักดิ์
25 / 25 
100 %
66_meechai_saiพ.อ.มีชัยไทรงาม
21 / 25 
84 %
66_yuttana_laoพ.อ.ยุทธนาเลาคำ
24 / 25 
96 %
66_darunee_uteพ.อ.หญิงดรุณีอุเทนนาม
25 / 25 
100 %
66_wachirapong_boo66074พ.อ.วชิรพงษ์บุญรัตน์
25 / 25 
100 %
66_chainarong_kasพ.อ.ชัยณรงค์กาสี
25 / 25 
100 %
66_raksanawan_aunพ.อ.หญิงรักษณวัลย์อัญศิรินนทะญา
25 / 25 
100 %
66_nongnaphat_patน.อ.หญิงนงนภัสปฏิมาสุนทร ร.น.
25 / 25 
100 %
66_wonpiya_kaeพ.อ.วันปิยแก้วเกษ
25 / 25 
100 %
66_sahassadon_tanพ.อ.สหัสดนย์ธเนศชัยพิทักษ์
25 / 25 
100 %
66_panya_surพ.อ.ปัญญาสุริย์จามร
23 / 25 
92 %
66_sartra_pleพ.อ.ศาสตราเปลี่ยนสมัย
25 / 25 
100 %
66_sermpong_jarพ.อ.เสริมพงษ์จารุเลิศวุฒิ
25 / 25 
100 %
66_rutchaninart_thaพ.อ.หญิงรัชนินาฏถนอมสิน
25 / 25 
100 %
66_juckchai_booนายจักรชัยบุญยะวัตร
25 / 25 
100 %
66_chinakit_aimพ.อ.ชินกฤชเอมพันธุ์
25 / 25 
100 %
66_weerawat_cheพ.อ.วีรวัฒน์เฉียงพิมาย
25 / 25 
100 %
66_parnsiri_chaพ.อ.ปานศิริไชยรังสฤษดิ์
24 / 25 
96 %
66_montira_yimพ.อ หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
25 / 25 
100 %
66_sorravee_ratนายสรวีย์รัฐพิทักษ์ถิรดา
24 / 25 
96 %
66_sorravee_ratนายสรวีย์รัฐพิทักษ์ถิรดา
22 / 25 
88 %
66_nuthaporn_nutพ.อ. ผศ.ณัฐพรนุตยะสกุล
25 / 25 
100 %
66_nuthaporn_nutพ.อ. ผศ.ณัฐพรนุตยะสกุล
25 / 25 
100 %
66_prayuth_thoพ.อ.ประยุทธทองเลิศ
24 / 25 
96 %
66_wiwat_khaพ.อ.วิวัฒน์ขำหุ่น
24 / 25 
96 %
66_sirichai_aurพ.อ.สิริชัยเอื้อบุณยะนันท์
25 / 25 
100 %
66_thara_chaพ.อ.ธาราฉลาด
23 / 25 
92 %
66_wiwat_khaพ.อ.วิวัฒน์ขำหุ่น
25 / 25 
100 %
66_kanyaluck_priพ.อ. หญิงกัญญลักษณ์ปริงทอง
24 / 25 
96 %
66_phai_booพ.อ.ไผ่บุญศิริ
24 / 25 
96 %
66_kanyaluck_priพ.อ. หญิงกัญญลักษณ์ปริงทอง
25 / 25 
100 %
66_vittaya_konนายวิทยากองเกียรติวานิช
25 / 25 
100 %
66_parithat_wanนายปริทัศน์วรรณสิทธิ์
22 / 25 
88 %
66_tosapon_panพ.อ.ผศ.ทศพลพันธุ์กำแหง
25 / 25 
100 %
66_apiset_kunพ.อ.อภิเศรษฐ์คุณารักษ์
25 / 25 
100 %
66_panya_surพ.อ.ปัญญาสุริย์จามร
25 / 25 
100 %
66_phai_booพ.อ.ไผ่บุญศิริ
25 / 25 
100 %
66_peesadach_rakพ.อ.ภีศเดชรักการดี
25 / 25 
100 %
66_tosapon_panพ.อ.ผศ.ทศพลพันธุ์กำแหง
25 / 25 
100 %
66_patcharee_piyนางสาวพัชรีปิยะจอมขวัญ
25 / 25 
100 %
66_ongard_jamพ.อ.องค์อาจแจ่มดี
25 / 25 
100 %
66_chatchawan_tanพ.อ.ชัชวาลย์เทนอิสสระ
25 / 25 
100 %
66_sirichai_aurพ.อ.สิริชัยเอื้อบุณยะนันท์
24 / 25 
96 %
66_yossawee_wonพ.อ.ยศวีร์วงศ์เจริญ
21 / 25 
84 %
66_yuttana_laoพ.อ.ยุทธนาเลาคำ
25 / 25 
100 %
66_pitakchai_kinพ.อ.พิทักษ์ชัยกิ่งเกษ
25 / 25 
100 %
66_mathurapun_surพ.อ.หญิงมธุราพัณณ์สุรกิจพิพัฒน์
24 / 25 
96 %
66_yossawee_wonพ.อ.ยศวีร์วงศ์เจริญ
22 / 25 
88 %
66_ongard_jamพ.อ.องค์อาจแจ่มดี
25 / 25 
100 %
66_parithat_wanนายปริทัศน์วรรณสิทธิ์
20 / 25 
80 %
66_peesadach_rakพ.อ.ภีศเดชรักการดี
25 / 25 
100 %
66_suwit_kriนายสุวิทกริ่งสันเทียะ
25 / 25 
100 %
66_peerapong_wunพ.อ.พีรพงศ์วัลลภาทิตย์
22 / 25 
88 %
66_jarunwit_sukพ.อ.จรัญวิชญ์สุขชัย
25 / 25 
100 %
66_kiattipong_selพ.อ.เกียรติพงษ์เศลารมย์
25 / 25 
100 %
66_mathurapun_surพ.อ.หญิงมธุราพัณณ์สุรกิจพิพัฒน์
24 / 25 
96 %
66_nattha_nuaพ.อ.ณัฐฐานวลศรีฉาย
25 / 25 
100 %
66_sutthisak_pucพ.อ.สุทธิศักดิ์พรรคเจริญ
25 / 25 
100 %
66_bordin_oupพ.อ.บดินทร์อุปสาร
25 / 25 
100 %
66_boonsong_proพ.อ.บุญส่งพรมนิล
25 / 25 
100 %
66_nattha_nuaพ.อ.ณัฐฐานวลศรีฉาย
25 / 25 
100 %
66_jetnapa_pakนางสาวเจตนภาภักดีโชติ
25 / 25 
100 %
66_suwit_kriนายสุวิทกริ่งสันเทียะ
25 / 25 
100 %
66_pakawat_kroพ.อ.ภควัตครบสอน
24 / 25 
96 %
66_sorat_samพ.อ.โสรัตน์สมุทวานิช
25 / 25 
100 %
66_sahassadon_tanพ.อ.สหัสดนย์ธเนศชัยพิทักษ์
25 / 25 
100 %
66_pornchai_nimพ.อ.พรชัยนิ่มทัศนศิริ
25 / 25 
100 %
66_jarunwit_sukพ.อ.จรัญวิชญ์สุขชัย
25 / 25 
100 %
66_pongsakorn_saeพ.อ.พงศกรแสงกุล
24 / 25 
96 %
66_sombat_kanพ.อ.สมบัติกานดา
25 / 25 
100 %
66_samart_panพ.อ.สามารถปานเถื่อน
25 / 25 
100 %
66_krittidech_sarพ.อ.กฤติเดชศรจิตติ
25 / 25 
100 %
66_chatchai_kooพ.อ.ฉัตรชัยคุ้มด้วง
25 / 25 
100 %
66_sarit_khaพ.อ.สฤษดิ์กัมปนาทยุทธเสนี
25 / 25 
100 %
66_patcharee_piyนางสาวพัชรีปิยะจอมขวัญ
20 / 25 
80 %
66_pariwit_soo66047พ.อ.ปริวิทย์สุทธิโมกข์
25 / 25 
100 %
66_nuttanun_sukพ.อ.ณัฐนันท์สุขะหุต
25 / 25 
100 %
66_surawich_jarพ.อ.สุรวิชจรูญชาติ
24 / 25 
96 %
66_pakawat_kroพ.อ.ภควัตครบสอน
25 / 25 
100 %
66_patiwat_mulพ.อ.ปฏิวัติมุลาลินน์
25 / 25 
100 %
66_suriya_gamพ.อ.สุริยะกำมณี
25 / 25 
100 %
66_savitri_rodพ.อ.หญิงสาวิตรีรอดเกิด
24 / 25 
96 %
66_arthit_sut66130นาวาเอกอาทิตย์สุทธิธรรม
25 / 25 
100 %
66_chettha_khuนาวาเอกเชษฐาคุ้มเจริญ
25 / 25 
100 %
66_kiatudom_nadพ.อ.เกียรติอุดมนาดี
25 / 25 
100 %
66_pornchai_nimพ.อ.พรชัยนิ่มทัศนศิริ
23 / 25 
92 %
66_sutkate_sriพ.อ.สุทธิ์เขตต์ศรีนิลทิน
25 / 25 
100 %
66_arthit_sut66130นาวาเอกอาทิตย์สุทธิธรรม
25 / 25 
100 %
66_samart_panพ.อ.สามารถปานเถื่อน
25 / 25 
100 %
66_sombat_kanพ.อ.สมบัติกานดา
25 / 25 
100 %
66_pariwit_soo66047พ.อ.ปริวิทย์สุทธิโมกข์
24 / 25 
96 %
66_chatchai_kooพ.อ.ฉัตรชัยคุ้มด้วง
25 / 25 
100 %
66_sarit_khaพ.อ.สฤษดิ์กัมปนาทยุทธเสนี
24 / 25 
96 %
66_krittidech_sarพ.อ.กฤติเดชศรจิตติ
25 / 25 
100 %
66_pongsakorn_saeพ.อ.พงศกรแสงกุล
24 / 25 
96 %
66_nuttanun_sukพ.อ.ณัฐนันท์สุขะหุต
25 / 25 
100 %
66_sutkate_sriพ.อ.สุทธิ์เขตต์ศรีนิลทิน
25 / 25 
100 %
66_monchai_jaiพ.อ.มนต์ชัยใจอารีย์
24 / 25 
96 %
66_patiwat_mulพ.อ.ปฏิวัติมุลาลินน์
25 / 25 
100 %
66_poompat_booพ.อ.ภูมิพัฒน์บุญเรืองขาว
25 / 25 
100 %
66_rattana_phaพ.อ.รัตนะพัฒนโสภณ
25 / 25 
100 %
66_nathachai_pamพ.อ.ณัฏฐชัยปาโมกข์
25 / 25 
100 %
66_torpong_wanพ.อ.ต่อพงศ์วรรณจันทร์
25 / 25 
100 %
66_kiattipong_selพ.อ.เกียรติพงษ์เศลารมย์
24 / 25 
96 %
66_worachet_choพ.อ.วรเชษฐชื่นจันทน์แดง
25 / 25 
100 %
66_palagorn_sanพ.อ.พลากรแสนแก้วทอง
19 / 25 
76 %
66_sanitpong_chaพ.อ.สนิทพงษ์ไชยขันแก้ว
25 / 25 
100 %
66_somkiat_nutพ.อ.สมเกียรตินุตะวานิช
25 / 25 
100 %
66_rattana_phaพ.อ.รัตนะพัฒนโสภณ
23 / 25 
92 %
66_sanitpong_chaพ.อ.สนิทพงษ์ไชยขันแก้ว
25 / 25 
100 %
66_pitakchai_kinพ.อ.พิทักษ์ชัยกิ่งเกษ
25 / 25 
100 %
66_yutthaphong_imsพ.อ.ยุทธพงษ์อิ่มสุวรรณ
24 / 25 
96 %
66_chutcharn_konพ.อ.ชัชชาญคงพานิช
25 / 25 
100 %
66_thongdang_artพ.อ.ทองแดงอาฒยะพันธ์
25 / 25 
100 %
66_weerawat_cheพ.อ.วีรวัฒน์เฉียงพิมาย
25 / 25 
100 %
66_wantana_piyพ.อ.หญิงวันทนาปิยะพิสุทธิ์
25 / 25 
100 %
66_pisit_pitเรือตรีพิศิษฐ์พิทักษ์สงคราม
25 / 25 
100 %
66_chutichai_artพ.อ.ชุติชัยอาทิตย์
25 / 25 
100 %
66_chutcharn_konพ.อ.ชัชชาญคงพานิช
24 / 25 
96 %
66_sumapa_chaพ.อ.หญิงสุมาภาชัยอำนวย
25 / 25 
100 %
66_worachet_choพ.อ.วรเชษฐชื่นจันทน์แดง
15 / 25 
60 %
66_phongtep_theพ.อ.พงษ์เทพเทพคำราม
25 / 25 
100 %
66_napasin_insน.อ.นภสินธุ์อินแสน
25 / 25 
100 %
66_sumapa_chaพ.อ.หญิงสุมาภาชัยอำนวย
24 / 25 
96 %
66_pattanasan_potน.อ.พัฒนสันต์โพธิแพทย์
23 / 25 
92 %
66_kantaphon_chaพ.อ.กันตภณจันทะนันท์
25 / 25 
100 %
66_pawin_phaพ.อ.ปวินพ่วงพงษ์
25 / 25 
100 %
66_meechai_saiพ.อ.มีชัยไทรงาม
12 / 25 
48 %
66_wirat_pueพ.อ.วิรัตน์พึ่งพิง
25 / 25 
100 %
66_chinakit_aimพ.อ.ชินกฤชเอมพันธุ์
25 / 25 
100 %
66_napasin_insน.อ.นภสินธุ์อินแสน
24 / 25 
96 %
66_pachern_sanนายเผชิญแสงบุษราคัม
24 / 25 
96 %
66_piyasak_saiพ.อ.ปิยศักดิ์สายธนู
25 / 25 
100 %
66_meechai_saiพ.อ.มีชัยไทรงาม
22 / 25 
88 %
66_vatcharavut_yinพ.อ.วัชราวุธยิ่งยง
25 / 25 
100 %
66_pawin_phaพ.อ.ปวินพ่วงพงษ์
25 / 25 
100 %
66_nansathaporn_plaว่าที่ร้อยตรีนันทน์สถาพรพลายเถื่อน
25 / 25 
100 %
66_yutthaphong_imsพ.อ.ยุทธพงษ์อิ่มสุวรรณ
24 / 25 
96 %
66_piyasak_saiพ.อ.ปิยศักดิ์สายธนู
25 / 25 
100 %
66_tatchadech_arbพ.อ.ธัชเดชอาบัวรัตน์
25 / 25 
100 %
66_vatcharavut_yinพ.อ.วัชราวุธยิ่งยง
25 / 25 
100 %
66_wiwan_sanพ.อ. หญิงวิวรรณศันสนยุทธ
25 / 25 
100 %
66_prayuth_thoพ.อ.ประยุทธทองเลิศ
24 / 25 
96 %
66_narisara_ploพ.อ.หญิงนริศราพลอยประไพ
25 / 25 
100 %
66_tarathep_chaพ.อ.ธราเทพไชยกาญจน์
25 / 25 
100 %
66_songkhram_choพ.อ.สงครามโชคชัย
25 / 25 
100 %
66_phichianrat_parพ.อ.พิเชียรรัฐภารัญนิตย์
23 / 25 
92 %
66_suthee_intพ.อ.สุธีอินทรชาติ
25 / 25 
100 %
66_pachern_sanนายเผชิญแสงบุษราคัม
25 / 25 
100 %
66_piam_konนายเปี่ยมกงศรี
25 / 25 
100 %
66_narongsak_borพ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์บวรวงค์พิทักษ์
9 / 25 
36 %
66_sonsiri_phoพ.อ.สรณ์สิริพลเขตร
25 / 25 
100 %
66_narisara_ploพ.อ.หญิงนริศราพลอยประไพ
25 / 25 
100 %
66_wirat_pueพ.อ.วิรัตน์พึ่งพิง
25 / 25 
100 %
66_juckchai_booนายจักรชัยบุญยะวัตร
22 / 25 
88 %
66_phichianrat_parพ.อ.พิเชียรรัฐภารัญนิตย์
23 / 25 
92 %
66_wijit_sueพ.อ.วิจิตรเสือคง
25 / 25 
100 %
66_pattanasan_potน.อ.พัฒนสันต์โพธิแพทย์
25 / 25 
100 %
66_komol_somพ.อ.โกมลสมใจสุข
25 / 25 
100 %
66_nimit_weeพ.อ.นิมิตรวีระพงศ์
25 / 25 
100 %
66_praphan_potพ.อ.ประพันธ์โพธิ์ตุ่น
25 / 25 
100 %
66_charkphan_leeนายจักรพันธ์ลีลาพร
10 / 25 
40 %
66_wiwan_sanพ.อ. หญิงวิวรรณศันสนยุทธ
25 / 25 
100 %
66_kantaphon_chaพ.อ.กันตภณจันทะนันท์
25 / 25 
100 %
66_sorapong_lueพ.อ.สรพงษ์ลือขจร
25 / 25 
100 %
66_chalermpon_praพ.อ.เฉลิมพลประเสริฐกุล
24 / 25 
96 %
66_sermpong_jarพ.อ.เสริมพงษ์จารุเลิศวุฒิ
22 / 25 
88 %
66_narongsak_borพ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์บวรวงค์พิทักษ์
22 / 25 
88 %
66_charkphan_leeนายจักรพันธ์ลีลาพร
19 / 25 
76 %
66_panitta_sukพ.อ.หญิงพนิตตาสุขสำราญ
22 / 25 
88 %
66_pisake_booพ.อ.ภิเษกบุญธรรม
23 / 25 
92 %
66_nansathaporn_plaว่าที่ร้อยตรีนันทน์สถาพรพลายเถื่อน
24 / 25 
96 %
66_sathirapong_artพ.อ.สฐิรพงษ์อาจหาญ
25 / 25 
100 %
66_chettha_khuนาวาเอกเชษฐาคุ้มเจริญ
25 / 25 
100 %
66_nathachai_pamพ.อ.ณัฏฐชัยปาโมกข์
25 / 25 
100 %
66_komol_somพ.อ.โกมลสมใจสุข
25 / 25 
100 %
66_savitri_rodพ.อ.หญิงสาวิตรีรอดเกิด
25 / 25 
100 %
66_torpong_suwพ.อ.ต่อพงศ์สุวรรณรักษ์
25 / 25 
100 %
66_chalermpon_praพ.อ.เฉลิมพลประเสริฐกุล
24 / 25 
96 %
66_therayoot_saiพ.อ.ธีระยุทธ์สายยืด
24 / 25 
96 %
66_chutichai_artพ.อ.ชุติชัยอาทิตย์
24 / 25 
96 %
66_satit_tipพ.อ.สาธิตทิพย์มณี
24 / 25 
96 %
66_sathirapong_artพ.อ.สฐิรพงษ์อาจหาญ
24 / 25 
96 %
66_sarit_phaพ.อ.สฤษดิ์แผนสนิท
24 / 25 
96 %
66_sirintra_proพ.อ.หญิงศิรินทราพรมณี
24 / 25 
96 %
66_pisake_booพ.อ.ภิเษกบุญธรรม
25 / 25 
100 %
66_sittisak_janพ.อ.สิทธิศักดิ์เจนบรรจง
24 / 25 
96 %
66_sorapong_lueพ.อ.สรพงษ์ลือขจร
25 / 25 
100 %
66_kowit_sanพ.อ.โกวิทสังขนครา
25 / 25 
100 %
66_panitta_sukพ.อ.หญิงพนิตตาสุขสำราญ
19 / 25 
76 %
66_sutthisak_pucพ.อ.สุทธิศักดิ์พรรคเจริญ
24 / 25 
96 %
66_satit_tipพ.อ.สาธิตทิพย์มณี
22 / 25 
88 %
66_torphong_matพ.อ.ต่อพงษ์มาตาพิทักษ์
24 / 25 
96 %
66_sarayoot_sonพ.อ.สรายุทธศรลัมพ์
24 / 25 
96 %
66_piam_konนายเปี่ยมกงศรี
25 / 25 
100 %
66_sumet_tanนายสุเมธตั้งประเสริฐ
21 / 25 
84 %
66_chayutra_paiพ.อ.ชยุตราไผ่ล้อม
25 / 25 
100 %
66_kowit_sanพ.อ.โกวิทสังขนครา
25 / 25 
100 %
66_tawin_sirพ.อ.เทวินทร์ศิริปัญจนะ
25 / 25 
100 %
66_wijit_sueพ.อ.วิจิตรเสือคง
25 / 25 
100 %
66_kiatudom_nadพ.อ.เกียรติอุดมนาดี
25 / 25 
100 %
66_phisit_choพ.อ.พิสิฐจงวัฒนาไพศาล
25 / 25 
100 %
66_kasidit_son66003พ.อ.กษิดิศทรงวรวิทย์
25 / 25 
100 %
66_vorakorn_pavพ.อ.วรกรภวังคะนันท์
25 / 25 
100 %
66_torphong_matพ.อ.ต่อพงษ์มาตาพิทักษ์
25 / 25 
100 %
66_praphan_potพ.อ.ประพันธ์โพธิ์ตุ่น
25 / 25 
100 %
66_nimit_weeพ.อ.นิมิตรวีระพงศ์
25 / 25 
100 %
66_sumet_tanนายสุเมธตั้งประเสริฐ
20 / 25 
80 %
66_kann_noiพ.อ.กัญจน์น้อยบุญสุก
25 / 25 
100 %
66_songkhram_choพ.อ.สงครามโชคชัย
25 / 25 
100 %
66_jakkit_rat12พ.อ.จักรกฤษณ์รัตนะ
25 / 25 
100 %
66_krit_opuพ.อ.กฤษณ์อุปัชฌาย์
23 / 25 
92 %
66_torpong_wanพ.อ.ต่อพงศ์วรรณจันทร์
25 / 25 
100 %
66_sorat_samพ.อ.โสรัตน์สมุทวานิช
25 / 25 
100 %
66_krit_opuพ.อ.กฤษณ์อุปัชฌาย์
23 / 25 
92 %
66_dussadee_sutพ.อ.ดุษฎี​สุทธิ​วุฒิ​นฤเบศร์​
17 / 25 
68 %
66_nongnaphat_patน.อ.หญิงนงนภัสปฏิมาสุนทร ร.น.
25 / 25 
100 %
66_pisit_pitเรือตรีพิศิษฐ์พิทักษ์สงคราม
23 / 25 
92 %
66_piyanuch_bunพ.อ.หญิงปิยนุชบรรจงศิริ
25 / 25 
100 %
66_chawarat_sanพ.อ.หญิงชวรัตนสนองคุณ
25 / 25 
100 %
66_wachirapong_boo66074พ.อ.วชิรพงษ์บุญรัตน์
24 / 25 
96 %
66_naparat_sriนางสาวนภารัตน์ศรีวรรณวิทย์
24 / 25 
96 %
66_jirapat_homพ.อ.จิรภัทรหอมสะอาด
24 / 25 
96 %
66_piriyaporn_jaeพ.อ.หญิงพิริยาภรณ์แจ้งการดี
25 / 25 
100 %
66_kunnatee_pooพ.อ.หญิง ผศ.ดร.กุนนทีพุ่มสงวน
23 / 25 
92 %
66_vittaya_konนายวิทยากองเกียรติวานิช
25 / 25 
100 %
awc014พ.อ.ปริญญาฉายะพงษ์
0 / 100 
0 %
66_piya_nonพ.อ.ปิยะนงค์ชะนา
24 / 25 
96 %
66_phongtep_theพ.อ.พงษ์เทพเทพคำราม
25 / 25 
100 %
66_kunnatee_pooพ.อ.หญิง ผศ.ดร.กุนนทีพุ่มสงวน
22 / 25 
88 %
66_jirapat_homพ.อ.จิรภัทรหอมสะอาด
22 / 25 
88 %
awc014พ.อ.ปริญญาฉายะพงษ์
0 / 119 
0 %
66_boonsong_proพ.อ.บุญส่งพรมนิล
11 / 25 
44 %
awc014พ.อ.ปริญญาฉายะพงษ์
0 / 106 
0 %
66_jakkit_rat12พ.อ.จักรกฤษณ์รัตนะ
24 / 25 
96 %
66_tatchadech_arbพ.อ.ธัชเดชอาบัวรัตน์
25 / 25 
100 %
66_prakongkiat_ongพ.อ.ประคองเกียรติอ่องสมบูรณ์
21 / 25 
84 %
66_darunee_uteพ.อ.หญิงดรุณีอุเทนนาม
25 / 25 
100 %
66_bordin_oupพ.อ.บดินทร์อุปสาร
25 / 25 
100 %
66_thanapan_panพ.อ.หญิงธนาพรรณปานศักดิ์
25 / 25 
100 %
66_weerapong_khaนายวีรพงษ์คำนก
24 / 25 
96 %
66_uaychai_amrพ.อ. อวยชัยอัมระนันท์
25 / 25 
100 %
66_therayoot_saiพ.อ.ธีระยุทธ์สายยืด
23 / 25 
92 %
66_suthee_intพ.อ.สุธีอินทรชาติ
24 / 25 
96 %
66_raksanawan_aunพ.อ.หญิงรักษณวัลย์อัญศิรินนทะญา
25 / 25 
100 %
66_somkiat_nutพ.อ.สมเกียรตินุตะวานิช
24 / 25 
96 %
66_prakongkiat_ongพ.อ.ประคองเกียรติอ่องสมบูรณ์
25 / 25 
100 %
66_poompat_booพ.อ.ภูมิพัฒน์บุญเรืองขาว
25 / 25 
100 %
66_rutt_ponนายรัฐพงษ์สุรพิพัฒน์
23 / 25 
92 %
66_yuttana_laoพ.อ.ยุทธนาเลาคำ
23 / 25 
92 %
66_thanapan_panพ.อ.หญิงธนาพรรณปานศักดิ์
23 / 25 
92 %
66_wantana_piyพ.อ.หญิงวันทนาปิยะพิสุทธิ์
25 / 25 
100 %
66_panya_surพ.อ.ปัญญาสุริย์จามร
17 / 25 
68 %
66_sittisak_janพ.อ.สิทธิศักดิ์เจนบรรจง
23 / 25 
92 %
66_terdpong_kalพ.อ.เทอดพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
25 / 25 
100 %
66_piriyaporn_jaeพ.อ.หญิงพิริยาภรณ์แจ้งการดี
23 / 25 
92 %
66_weerapong_khaนายวีรพงษ์คำนก
24 / 25 
96 %
66_piyanuch_bunพ.อ.หญิงปิยนุชบรรจงศิริ
24 / 25 
96 %
66_piya_nonพ.อ.ปิยะนงค์ชะนา
25 / 25 
100 %
66_uaychai_amrพ.อ. อวยชัยอัมระนันท์
23 / 25 
92 %
66_torpong_suwพ.อ.ต่อพงศ์สุวรรณรักษ์
25 / 25 
100 %
66_chumjet_nopพ.อ.ชุมเจตน์นพเกตุ
23 / 25 
92 %
66_nongnaphat_patน.อ.หญิงนงนภัสปฏิมาสุนทร ร.น.
23 / 25 
92 %
66_sartra_pleพ.อ.ศาสตราเปลี่ยนสมัย
24 / 25 
96 %
66_darunee_uteพ.อ.หญิงดรุณีอุเทนนาม
24 / 25 
96 %
66_raksanawan_aunพ.อ.หญิงรักษณวัลย์อัญศิรินนทะญา
24 / 25 
96 %
66_chawarat_sanพ.อ.หญิงชวรัตนสนองคุณ
24 / 25 
96 %
66_wonpiya_kaeพ.อ.วันปิยแก้วเกษ
23 / 25 
92 %
66_chumjet_nopพ.อ.ชุมเจตน์นพเกตุ
20 / 25 
80 %
66_sartra_pleพ.อ.ศาสตราเปลี่ยนสมัย
24 / 25 
96 %
66_sonsiri_phoพ.อ.สรณ์สิริพลเขตร
25 / 25 
100 %
66_kann_noiพ.อ.กัญจน์น้อยบุญสุก
24 / 25 
96 %
66_apiset_kunพ.อ.อภิเศรษฐ์คุณารักษ์
25 / 25 
100 %
66_sarayoot_sonพ.อ.สรายุทธศรลัมพ์
24 / 25 
96 %
66_tawin_sirพ.อ.เทวินทร์ศิริปัญจนะ
25 / 25 
100 %
66_wonpiya_kaeพ.อ.วันปิยแก้วเกษ
23 / 25 
92 %
66_tarathep_chaพ.อ.ธราเทพไชยกาญจน์
25 / 25 
100 %
66_bubphar_semนางบุปผาเสมพูล
25 / 25 
100 %
66_monchai_jaiพ.อ.มนต์ชัยใจอารีย์
24 / 25 
96 %
66_wachirapong_boo66074พ.อ.วชิรพงษ์บุญรัตน์
24 / 25 
96 %
66_sirintra_proพ.อ.หญิงศิรินทราพรมณี
25 / 25 
100 %
66_chatchawan_tanพ.อ.ชัชวาลย์เทนอิสสระ
22 / 25 
88 %
66_surawich_jarพ.อ.สุรวิชจรูญชาติ
0 / 25 
0 %
66_nawin_varนายนาวินวารมา
21 / 25 
84 %
66_nawin_varนายนาวินวารมา
22 / 25 
88 %
66_vorakorn_pavพ.อ.วรกรภวังคะนันท์
23 / 25 
92 %
66_sarit_phaพ.อ.สฤษดิ์แผนสนิท
18 / 25 
72 %
66_ittichai_jaiพ.อ.อิทธิชัยใจกล้า
24 / 25 
96 %
66_ittichai_jaiพ.อ.อิทธิชัยใจกล้า
19 / 25 
76 %
66_bubphar_semนางบุปผาเสมพูล
24 / 25 
96 %
66_thara_chaพ.อ.ธาราฉลาด
25 / 25 
100 %
66_matipat_nirพ.อ.มาติพัทธ์นิรัติศัย
23 / 25 
92 %
rutchaninartพ.อ.หญิงรัชนินาฎถนอมสิน
0 / 25 
0 %
66_parnsiri_chaพ.อ.ปานศิริไชยรังสฤษดิ์
22 / 25 
88 %
66_juckchai_booนายจักรชัยบุญยะวัตร
25 / 25 
100 %
66_parnsiri_chaพ.อ.ปานศิริไชยรังสฤษดิ์
25 / 25 
100 %
66_matipat_nirพ.อ.มาติพัทธ์นิรัติศัย
24 / 25 
96 %
66_palagorn_sanพ.อ.พลากรแสนแก้วทอง
18 / 25 
72 %
66_montira_yimพ.อ หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
0 / 25 
0 %
66_montira_yimพ.อ หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
25 / 25 
100 %
awc025พ.อ.หญิงปัทมาสมสนั่น
0 / 25 
0 %
66_montira_yimพ.อ หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
24 / 25 
96 %
awc025พ.อ.หญิงปัทมาสมสนั่น
25 / 25 
100 %
66_montira_yimพ.อ หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
25 / 25 
100 %
ukidร.ท.อุกฤษฎ์ช่างสาร
0 / 25 
0 %
ukidร.ท.อุกฤษฎ์ช่างสาร
0 / 25 
0 %
awc025พ.อ.หญิงปัทมาสมสนั่น
22 / 25 
88 %
montiraพ.อ.หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
0 / 106 
0 %
montiraพ.อ.หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
0 / 119 
0 %
awc025พ.อ.หญิงปัทมาสมสนั่น
25 / 25 
100 %
rutchaninartพ.อ.หญิงรัชนินาฎถนอมสิน
13 / 25 
52 %
awc023พ.อ.หญิงกนิษฐาฐิติวัฒนา
2 / 106 
0 %
awc023พ.อ.หญิงกนิษฐาฐิติวัฒนา
0 / 119 
0 %
awc023พ.อ.หญิงกนิษฐาฐิติวัฒนา
0 / 100 
0 %
awc014พ.อ.ปริญญาฉายะพงษ์
0 / 119 
0 %
65_pornpan_ka65156นางสาวพรพรรณแก้วเพ็ชร
20 / 20 
100 %
65_aroonrut_kh65141นางอรุณรัตน์ข่าทิพย์พาที
20 / 20 
100 %
65_supan_th65089พ.อ.สุพรรณ์ทองพิมพ์
20 / 20 
100 %
65_rawat_sa65069พ.อ.เรวัตสายศร
20 / 20 
100 %
65_napaworn_pr65030พ.อ.ณปวรประทีปอุษานนท์
20 / 20 
100 %
65_chensak_ch65014พ.อ.เจนต์ศักดิ์ไชยเกิด
20 / 20 
100 %
65_choopong_sa65024พ.อ.ชูพงษ์สายอุบล
20 / 20 
100 %
65_surachai_me65092พ.อ.สุระชัยมีหอม
20 / 20 
100 %
65_kemmachart_bo65013พ.อ.เขมชาติบุญญาจันทร์
0 / 20 
0 %
65_kemmachart_bo65013พ.อ.เขมชาติบุญญาจันทร์
20 / 20 
100 %
65_staporn_te65081พ.อ.สถาพรเตี๊ยะเพชรดี
20 / 20 
100 %
65_chaded_so65134นายจะเด็ดสุขดี
20 / 20 
100 %
65_krish_bo65002พ.อ.กริชบุญเกิด
20 / 20 
100 %
65_amphol_su65109พ.อ.อำพลซังเอียด
20 / 20 
100 %
65_suraporn_su65090พ.อ.สุรพรสุธรานันท์
20 / 20 
100 %
65_yodchai_pa65064พ.อ.ยอดชายพวงวรินทร์
20 / 20 
100 %
65_phairote_wa65060พ.อ.ไพโรจน์วรรธนะปสาสน์
20 / 20 
100 %
65_amnat_kh65107พ.อ.อำนาจคำวิเศษ
20 / 20 
100 %
65_kittisak_pi65126น.อ.กิตติศักดิ์พิพัฒน์พงศธร
19 / 20 
95 %
65_rapin_ru65067พ.อ.รพินทร์ร่ำรวย
20 / 20 
100 %
65_bandith_sr65046พ.อ.บัณฑิตศรีแก้วอ้ม
20 / 20 
100 %
65_pradiphat_pr65049พ.อ.ประดิพัทธ์ประดุจพรม
20 / 20 
100 %
65_weerachai_ma65075พ.อ.วีระชัยมณีวงศ์
20 / 20 
100 %
65_chanawut_ar65017พ.อ.ชนาวุฒิอาทิตย์
20 / 20 
100 %
65_thanakrit_su65038พ.อ.ธนกฤติสุขเกิด
19 / 20 
95 %
montiraพ.อ.หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
0 / 20 
0 %
65_wichit_sa65074พ.อ.วิชิตซ้ายเกล้า
25 / 25 
100 %
65_wichit_sa65074พ.อ.วิชิตซ้ายเกล้า
25 / 25 
100 %
65_talerngsak_ka65135ศ.นพ.เถลิงศักดิ์กาญจนบุษย์
25 / 25 
100 %
65_talerngsak_ka65135ศ.นพ.เถลิงศักดิ์กาญจนบุษย์
24 / 25 
96 %
65_itsara_ja65110พ.อ.อิศราจันทะกระยอม
24 / 25 
96 %
65_titisak_ni65028พ.อ.ฐิติศักดิ์นิรัติศัย
25 / 25 
100 %
65_titisak_ni65028พ.อ.ฐิติศักดิ์นิรัติศัย
25 / 25 
100 %
65_itsara_ja65110พ.อ.อิศราจันทะกระยอม
25 / 25 
100 %
65_natee_ti65029พ.อ.ณฑีทิมเสน
25 / 25 
100 %
65_witoon_ch65128น.อ.วิฑูรย์ชมจิตร
25 / 25 
100 %
65_sarawut_sa65083พ.อ.สราวุธแสงอิ่ม
25 / 25 
100 %
65_ekkong_ra65114พ.อ.เอกคงรัตนบุรี
25 / 25 
100 %
65_ekkong_ra65114พ.อ.เอกคงรัตนบุรี
25 / 25 
100 %
65_panya_su65051พ.อ.ปัญญาสุดนาวา
25 / 25 
100 %
65_virut_kr65151นายวิรัตน์ครองศักดิ์ศิริ
25 / 25 
100 %
65_chaithawach_si65018พ.อ.ชัยธวัชสิทธิสุข
25 / 25 
100 %
65_natee_ti65029พ.อ.ณฑีทิมเสน
25 / 25 
100 %
65_noppasit_po65041พ.อ.นพสิทธิ์พงศ์วราพิศาล
25 / 25 
100 %
65_chaithawach_si65018พ.อ.ชัยธวัชสิทธิสุข
25 / 25 
100 %
65_panya_su65051พ.อ.ปัญญาสุดนาวา
25 / 25 
100 %
65_sarawut_sa65083พ.อ.สราวุธแสงอิ่ม
25 / 25 
100 %
65_apichai_ju65099พ.อ.อภิชัยจูสนิท
25 / 25 
100 %
65_yuttaprom_ch65066พ.อ.ยุทธพรหมจักษุรักษ์
25 / 25 
100 %
65_witoon_ch65128น.อ.วิฑูรย์ชมจิตร
25 / 25 
100 %
65_narin_pr65043พ.อ.นรินทร์เปรมศิริศักดิ์
25 / 25 
100 %
65_noppasit_po65041พ.อ.นพสิทธิ์พงศ์วราพิศาล
25 / 25 
100 %
65_umaporn_ka65132น.อ.หญิงอุมาพรครุสารพิศิฐ
25 / 25 
100 %
65_udomsak_bo65112พ.อ.อุดมศักดิ์บุญธรรม
25 / 25 
100 %
65_apisak_nu65101พ.อ.อภิศักดิ์นุ่มนาม
25 / 25 
100 %
65_supoj_wo65087พ.อ.สุพจน์วงศ์อนันต์ชัย
25 / 25 
100 %
65_surasit_ki65091พ.อ.สุรศิษฏ์กิจพิทักษ์
25 / 25 
100 %
65_narin_pr65043พ.อ.นรินทร์เปรมศิริศักดิ์
25 / 25 
100 %
65_yuttaprom_ch65066พ.อ.ยุทธพรหมจักษุรักษ์
25 / 25 
100 %
65_apichai_ju65099พ.อ.อภิชัยจูสนิท
25 / 25 
100 %
65_supatch_wi65080พ.อ.ศุภัชเวียงวิเศษ
25 / 25 
100 %
65_apisak_nu65101พ.อ.อภิศักดิ์นุ่มนาม
25 / 25 
100 %
65_surasit_ki65091พ.อ.สุรศิษฏ์กิจพิทักษ์
25 / 25 
100 %
65_udomsak_bo65112พ.อ.อุดมศักดิ์บุญธรรม
25 / 25 
100 %
65_narathip_ju65042พ.อ.นราธิปจันทะแจ้ง
25 / 25 
100 %
65_umaporn_ka65132น.อ.หญิงอุมาพรครุสารพิศิฐ
25 / 25 
100 %
65_thanatporn_sa65117พ.อ.หญิงธนัชพรสามะศิริ
25 / 25 
100 %
65_tossapol_ti65037พ.อ.ทศพลทิมสถิตย์
25 / 25 
100 %
65_amorn_pi65102พ.อ.อมรพิมพ์สี
25 / 25 
100 %
65_supatch_wi65080พ.อ.ศุภัชเวียงวิเศษ
25 / 25 
100 %
65_tossapol_ti65037พ.อ.ทศพลทิมสถิตย์
25 / 25 
100 %
65_amorn_pi65102พ.อ.อมรพิมพ์สี
25 / 25 
100 %
65_thanatporn_sa65117พ.อ.หญิงธนัชพรสามะศิริ
25 / 25 
100 %
65_manop_gl65063พ.อ.มานพเกล็ดกฤช
25 / 25 
100 %
65_chakrit_yo65021พ.อ.ชาคริตหยังหลัง
25 / 25 
100 %
65_narathip_ju65042พ.อ.นราธิปจันทะแจ้ง
25 / 25 
100 %
65_chaiphat_kh65146นายชัยภัทรคำวิชิตธนาภา
25 / 25 
100 %
65_aniwat_he65098พ.อ.อนิวรรตเหมนิธิ
25 / 25 
100 %
65_kitipun_he65012พ.อ.กิติพันธ์เฮงสนั่นกูล
25 / 25 
100 %
65_danai_me65035พ.อ.ดนัยมีแก้วกุญชร
25 / 25 
100 %
65_niroj_th65045พ.อ.นิโรธทองม่วง
24 / 25 
96 %
65_chakrit_yo65021พ.อ.ชาคริตหยังหลัง
25 / 25 
100 %
ukidร.ท.อุกฤษฎ์ช่างสาร
0 / 25 
0 %
65_aniwat_he65098พ.อ.อนิวรรตเหมนิธิ
25 / 25 
100 %
65_kitipun_he65012พ.อ.กิติพันธ์เฮงสนั่นกูล
24 / 25 
96 %
65_kitisak_ka65010พ.อ.กิติศักดิ์กาญจนะวสิต
25 / 25 
100 %
65_danai_me65035พ.อ.ดนัยมีแก้วกุญชร
25 / 25 
100 %
65_kan_ch65007พ.อ.กานต์ชะนะ
25 / 25 
100 %
65_amonwat_ma65103พ.อ.อมรวัฒน์มัจฉา
25 / 25 
100 %
65_chanawut_ar65017พ.อ.ชนาวุฒิอาทิตย์
25 / 25 
100 %
65_manop_gl65063พ.อ.มานพเกล็ดกฤช
25 / 25 
100 %
65_anan_ra65097พ.อ.อนันต์รักษาวงศ์
24 / 25 
96 %
65_kan_ch65007พ.อ.กานต์ชะนะ
25 / 25 
100 %
65_anusit_ph65096พ.อ.อณุศิษย์พรมมาตย์
25 / 25 
100 %
65_chanawut_ar65017พ.อ.ชนาวุฒิอาทิตย์
25 / 25 
100 %
65_amonwat_ma65103พ.อ.อมรวัฒน์มัจฉา
25 / 25 
100 %
65_amphol_su65109พ.อ.อำพลซังเอียด
25 / 25 
100 %
65_niroj_th65045พ.อ.นิโรธทองม่วง
24 / 25 
96 %
65_chaiphat_kh65146นายชัยภัทรคำวิชิตธนาภา
25 / 25 
100 %
65_tirawat_ro65147นายถิรวัฒน์ฤกษ์ศิริรัตน์
25 / 25 
100 %
65_chalermpol_yu65016พ.อ.เฉลิม​พลยัง​ประดับ
25 / 25 
100 %
65_nattapon_to65034พ.อ.ณัฐพลทองพั้ว
25 / 25 
100 %
65_amphol_su65109พ.อ.อำพลซังเอียด
25 / 25 
100 %
65_chaiyaporn_su65019พ.อ.ชัยพรสุวรรณโสภณศิริ
25 / 25 
100 %
65_anan_ra65097พ.อ.อนันต์รักษาวงศ์
25 / 25 
100 %
65_chalermpol_yu65016พ.อ.เฉลิม​พลยัง​ประดับ
25 / 25 
100 %
65_rawat_sa65069พ.อ.เรวัตสายศร
25 / 25 
100 %
65_pakorn_po65047พ.อ.ปกรณ์พงษ์ไสว
25 / 25 
100 %
65_tirawat_ro65147นายถิรวัฒน์ฤกษ์ศิริรัตน์
25 / 25 
100 %
65_phutsapong_sr65058พ.อ.พฤษพงศ์ศรีสวัสดิ์
25 / 25 
100 %
65_anusit_ph65096พ.อ.อณุศิษย์พรมมาตย์
25 / 25 
100 %
65_napaworn_pr65030พ.อ.ณปวรประทีปอุษานนท์
25 / 25 
100 %
65_virut_kr65151นายวิรัตน์ครองศักดิ์ศิริ
25 / 25 
100 %
65_supan_th65089พ.อ.สุพรรณ์ทองพิมพ์
24 / 25 
96 %
65_kumchai_ku65008พ.อ.กำชัยกุศลทรามาส
25 / 25 
100 %
65_chaiyaporn_su65019พ.อ.ชัยพรสุวรรณโสภณศิริ
24 / 25 
96 %
65_aunyaphat_sr65125พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ศรีเพ็ญ
25 / 25 
100 %
65_patiwat_fe65048พ.อ.ปฏิวัติเฟื่องประภัสสร์
25 / 25 
100 %
65_supoj_wo65087พ.อ.สุพจน์วงศ์อนันต์ชัย
25 / 25 
100 %
65_nattapon_to65034พ.อ.ณัฐพลทองพั้ว
24 / 25 
96 %
65_rawat_sa65069พ.อ.เรวัตสายศร
25 / 25 
100 %
65_pakorn_po65047พ.อ.ปกรณ์พงษ์ไสว
25 / 25 
100 %
65_patiwat_fe65048พ.อ.ปฏิวัติเฟื่องประภัสสร์
25 / 25 
100 %
65_napaworn_pr65030พ.อ.ณปวรประทีปอุษานนท์
25 / 25 
100 %
65_chutithep_ra65022พ.อ.ชุติเทพราชสีหา
25 / 25 
100 %
65_kittisak_pi65126น.อ.กิตติศักดิ์พิพัฒน์พงศธร
25 / 25 
100 %
65_preecha_va65133พ.ต.อปรีชาวังปรีชา
25 / 25 
100 %
65_waraporn_su65120พ.อ.หญิงวราภรณ์สุวัฒนฤกษ์
25 / 25 
100 %
65_itsorayan_ja65111พ.อ.อิสสรญาณจันทร์แก้ว
25 / 25 
100 %
65_pornpan_ka65156นางสาวพรพรรณแก้วเพ็ชร
24 / 25 
96 %
65_phutsapong_sr65058พ.อ.พฤษพงศ์ศรีสวัสดิ์
25 / 25 
100 %
65_choopong_sa65024พ.อ.ชูพงษ์สายอุบล
25 / 25 
100 %
65_chutithep_ra65022พ.อ.ชุติเทพราชสีหา
25 / 25 
100 %
65_rattawat_wa65149นายรัฐวัชร์วสุหิรัณยฤทธิ์
25 / 25 
100 %
65_krish_bo65002พ.อ.กริชบุญเกิด
25 / 25 
100 %
65_warinthorn_th65072พ.อ.วรินทรทานาค
25 / 25 
100 %
65_amnart_wa65108พ.อ.อำนาจวชิรศักดิ์โสภานะ
25 / 25 
100 %
65_aunyaphat_sr65125พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ศรีเพ็ญ
25 / 25 
100 %
65_pornpan_ka65156นางสาวพรพรรณแก้วเพ็ชร
25 / 25 
100 %
65_choopong_sa65024พ.อ.ชูพงษ์สายอุบล
25 / 25 
100 %
65_arm_yo65106พ.อ.อาร์มยศสุนทร
25 / 25 
100 %
65_waraporn_su65120พ.อ.หญิงวราภรณ์สุวัฒนฤกษ์
25 / 25 
100 %
65_amnart_wa65108พ.อ.อำนาจวชิรศักดิ์โสภานะ
25 / 25 
100 %
65_kemmachart_bo65013พ.อ.เขมชาติบุญญาจันทร์
25 / 25 
100 %
65_kittisak_pi65126น.อ.กิตติศักดิ์พิพัฒน์พงศธร
25 / 25 
100 %
65_kreeta_kw65003พ.อ.กรีฑาขวัญดำ
25 / 25 
100 %
65_varis_so65073พ.อ.วาริสทรวงโพธิ์
25 / 25 
100 %
65_itsorayan_ja65111พ.อ.อิสสรญาณจันทร์แก้ว
25 / 25 
100 %
65_krish_bo65002พ.อ.กริชบุญเกิด
25 / 25 
100 %
65_suwara_ka65093พ.อ.สุวรากาญจนโพธิ์
25 / 25 
100 %
65_kitisak_ka65010พ.อ.กิติศักดิ์กาญจนะวสิต
25 / 25 
100 %
65_warinthorn_th65072พ.อ.วรินทรทานาค
25 / 25 
100 %
65_panasatorn_ph65055พ.อ.พณศธรโพธิ์กล่ำ
25 / 25 
100 %
65_pongyut_ng65054พ.อ.พงษ์ยุทธงามเกษม
25 / 25 
100 %
65_chatdanai_kl65015พ.อ.ฉัตรดนัยคล่องการ
25 / 25 
100 %
65_rattawat_wa65149นายรัฐวัชร์วสุหิรัณยฤทธิ์
25 / 25 
100 %
65_preecha_va65133พ.ต.อปรีชาวังปรีชา
25 / 25 
100 %
65_aroonrut_kh65141นางอรุณรัตน์ข่าทิพย์พาที
24 / 25 
96 %
65_songrart_ki65036พ.อ.ทรงราชย์กิตติธิรางกูร
25 / 25 
100 %
65_varis_so65073พ.อ.วาริสทรวงโพธิ์
25 / 25 
100 %
65_suraporn_su65090พ.อ.สุรพรสุธรานันท์
25 / 25 
100 %
65_weeradech_wa65076พ.อ.วีรเดชวรรณศิลป์
25 / 25 
100 %
65_ornprapa_ro65140ผศ.ดร.อรประภาภุมมะกาญจนะ โรแบร์
25 / 25 
100 %
65_rapin_ru65067พ.อ.รพินทร์ร่ำรวย
25 / 25 
100 %
65_surachai_me65092พ.อ.สุระชัยมีหอม
25 / 25 
100 %
65_kemmachart_bo65013พ.อ.เขมชาติบุญญาจันทร์
25 / 25 
100 %
65_sevadon_ya65079พ.อ.ศิวดลยาคล้าย
25 / 25 
100 %
65_arm_yo65106พ.อ.อาร์มยศสุนทร
25 / 25 
100 %
65_suchart_pa65084พ.อ.สุชาติปานถม
25 / 25 
100 %
65_kreeta_kw65003พ.อ.กรีฑาขวัญดำ
25 / 25 
100 %
65_aroonrut_kh65141นางอรุณรัตน์ข่าทิพย์พาที
25 / 25 
100 %
65_pongyut_ng65054พ.อ.พงษ์ยุทธงามเกษม
25 / 25 
100 %
65_worrawut_si65130น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ร.น.
25 / 25 
100 %
65_raywat_ar65150นายเรวัตอารีรอบ
25 / 25 
100 %
65_sitthiporn_kh65136นายสิทธิพรคงหอม
25 / 25 
100 %
65_surachai_me65092พ.อ.สุระชัยมีหอม
25 / 25 
100 %
65_panasatorn_ph65055พ.อ.พณศธรโพธิ์กล่ำ
25 / 25 
100 %
65_chatdanai_kl65015พ.อ.ฉัตรดนัยคล่องการ
25 / 25 
100 %
65_sevadon_ya65079พ.อ.ศิวดลยาคล้าย
25 / 25 
100 %
65_pichet_ti65059พ.อ.พิเชฐเทียนอำพร
25 / 25 
100 %
65_suraporn_su65090พ.อ.สุรพรสุธรานันท์
25 / 25 
100 %
65_narawadee_se65155นางนราวดีเสพย์ธรรม
25 / 25 
100 %
65_suwara_ka65093พ.อ.สุวรากาญจนโพธิ์
25 / 25 
100 %
65_samai_kh65082พ.อ.สมัยขำพันธ์
25 / 25 
100 %
65_songrart_ki65036พ.อ.ทรงราชย์กิตติธิรางกูร
25 / 25 
100 %
65_suchart_pa65084พ.อ.สุชาติปานถม
25 / 25 
100 %
65_rapin_ru65067พ.อ.รพินทร์ร่ำรวย
25 / 25 
100 %
65_suree_th65139นางสาวสุรีย์ธรรมชุตินันท์
25 / 25 
100 %
65_kiattisak_ri65145นายเกียรติศักดิ์เรียนวัฒนา
25 / 25 
100 %
65_ornprapa_ro65140ผศ.ดร.อรประภาภุมมะกาญจนะ โรแบร์
25 / 25 
100 %
65_weeradech_wa65076พ.อ.วีรเดชวรรณศิลป์
25 / 25 
100 %
65_paisarn_pi65061พ.อ.ไพศาลพิศาลยุทนาพงษ์
25 / 25 
100 %
65_yuttana_sa65065พ.อ.ยุทธนาสายประเสริฐ
25 / 25 
100 %
65_sitthiporn_kh65136นายสิทธิพรคงหอม
25 / 25 
100 %
65_anusorn_na65138นายอนุสรณ์น้ำผึ้ง
25 / 25 
100 %
65_worrawut_si65130น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ร.น.
25 / 25 
100 %
65_pichet_ti65059พ.อ.พิเชฐเทียนอำพร
25 / 25 
100 %
65_raywat_ar65150นายเรวัตอารีรอบ
24 / 25 
96 %
65_samai_kh65082พ.อ.สมัยขำพันธ์
25 / 25 
100 %
65_worawut_su65070พ.อ.วรวุฒิสำราญ
24 / 25 
96 %
65_narawadee_se65155นางนราวดีเสพย์ธรรม
25 / 25 
100 %
65_saowalak_ho65123พ.อ.หญิงเสาวลักษณ์หงส์ทอง
25 / 25 
100 %
65_thitiphan_va65039พ.อ.ธิติพันธ์วาจรัต
25 / 25 
100 %
65_sutasinee_bo65129น.อ.หญิงสุธาสินีบุญวัฒน์
25 / 25 
100 %
65_worawut_su65070พ.อ.วรวุฒิสำราญ
24 / 25 
96 %
65_suphot_ch65088พ.อ.สุพจน์เจิมเกตุ
25 / 25 
100 %
65_oraya_po65124พ.อ.หญิงอรยาพูลทรัพย์
25 / 25 
100 %
65_kitsanaplus_su65005พ.อ.กฤษณะภัชน์สุพะรัง
25 / 25 
100 %
65_pannasak_pr65057พ.อ.พรรณศักย์เพรียวพานิช
25 / 25 
100 %
65_chaiprakarn_pi65026พ.อ.ไชยปราการพิมพ์จินดา
25 / 25 
100 %
65_anusorn_na65138นายอนุสรณ์น้ำผึ้ง
25 / 25 
100 %
65_puttikhajorn_bu65144นายพุฒิขจรบุญมี
25 / 25 
100 %
65_staporn_te65081พ.อ.สถาพรเตี๊ยะเพชรดี
25 / 25 
100 %
65_kittipong_nu65009พ.อ.กิตติพงษ์เนื่องชมภู
25 / 25 
100 %
65_paisarn_pi65061พ.อ.ไพศาลพิศาลยุทนาพงษ์
25 / 25 
100 %
65_chitralada_pa65115พ.อ.หญิงจิตรลดาปานะวิภาต
25 / 25 
100 %
65_kiattisak_ri65145นายเกียรติศักดิ์เรียนวัฒนา
24 / 25 
96 %
65_kitipong_po65011พ.อ.กิติพงศ์พ่วงอยู่
25 / 25 
100 %
65_saowalak_ho65123พ.อ.หญิงเสาวลักษณ์หงส์ทอง
25 / 25 
100 %
65_shanya_pe65154นางชัญญาเพ่งพันธุ์พัฒน์
25 / 25 
100 %
65_chulaporn_ko65153ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ขอบใจกลาง
25 / 25 
100 %
65_chettha_pl65025พ.อ.เชษฐาแปลงดี
25 / 25 
100 %
65_nopawan_ph65118พ.อ.หญิงนภวรรณพนาสถิตย์
25 / 25 
100 %
65_pornsak_sa65143นายพรศักดิ์สมรไกรสรกิจ
25 / 25 
100 %
65_kritsada_th65004พ.อ.กฤษฎาถาวรวัตร์
25 / 25 
100 %
65_oraya_po65124พ.อ.หญิงอรยาพูลทรัพย์
24 / 25 
96 %
65_suree_th65139นางสาวสุรีย์ธรรมชุตินันท์
25 / 25 
100 %
65_nillawan_wa65119พ.อ.หญิงนิลวรรณไวกาสี
25 / 25 
100 %
65_bandith_sr65046พ.อ.บัณฑิตศรีแก้วอ้ม
25 / 25 
100 %
65_kitsanaplus_su65005พ.อ.กฤษณะภัชน์สุพะรัง
25 / 25 
100 %
65_phairote_wa65060พ.อ.ไพโรจน์วรรธนะปสาสน์
23 / 25 
92 %
65_kittipong_nu65009พ.อ.กิตติพงษ์เนื่องชมภู
25 / 25 
100 %
65_nopawan_ph65118พ.อ.หญิงนภวรรณพนาสถิตย์
25 / 25 
100 %
65_pongchate_po65050พ.อ.ปองเชษฐ์พูนช่วย
24 / 25 
96 %
65_shanya_pe65154นางชัญญาเพ่งพันธุ์พัฒน์
25 / 25 
100 %
65_thitiphan_va65039พ.อ.ธิติพันธ์วาจรัต
25 / 25 
100 %
65_chensak_ch65014พ.อ.เจนต์ศักดิ์ไชยเกิด
25 / 25 
100 %
65_nikarn_ta65044พ.อ.นิการณ์ธรรมใจอุต
24 / 25 
96 %
65_pannasak_pr65057พ.อ.พรรณศักย์เพรียวพานิช
25 / 25 
100 %
65_chaiprakarn_pi65026พ.อ.ไชยปราการพิมพ์จินดา
25 / 25 
100 %
65_suphot_ch65088พ.อ.สุพจน์เจิมเกตุ
25 / 25 
100 %
65_chitralada_pa65115พ.อ.หญิงจิตรลดาปานะวิภาต
25 / 25 
100 %
65_nattaporn_po65033พ.อ.ณัฐพรพูนขำ
25 / 25 
100 %
65_chulaporn_ko65153ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ขอบใจกลาง
25 / 25 
100 %
65_surawut_su65131นาวาเอกสุรวุฒิสุมงคล
25 / 25 
100 %
65_sutasinee_bo65129น.อ.หญิงสุธาสินีบุญวัฒน์
25 / 25 
100 %
65_yuttana_sa65065พ.อ.ยุทธนาสายประเสริฐ
25 / 25 
100 %
65_phairote_wa65060พ.อ.ไพโรจน์วรรธนะปสาสน์
24 / 25 
96 %
65_montree_th65062พ.อ.มนตรีธนาวรรณโอภาส
25 / 25 
100 %
65_bandith_sr65046พ.อ.บัณฑิตศรีแก้วอ้ม
25 / 25 
100 %
65_suebsawad_vu65137นายสืบสวัสดิ์วุฒิวรดิษฐ์
25 / 25 
100 %
65_nirut_ra65127น.อ.นิรุตรัตนจรรยา
25 / 25 
100 %
65_kritsada_th65004พ.อ.กฤษฎาถาวรวัตร์
25 / 25 
100 %
65_pongsarit_pa65053พ.อ.พงศฤทธิ์ภวังคะนันท์
25 / 25 
100 %
65_thitaree_sa65116พ.อ.หญิงฐิตารีย์สวัสดิกุล
25 / 25 
100 %
65_kanok_ne65001พ.อ.กนกเนตรแพ
25 / 25 
100 %
65_pongchate_po65050พ.อ.ปองเชษฐ์พูนช่วย
25 / 25 
100 %
65_weerachai_ma65075พ.อ.วีระชัยมณีวงศ์
25 / 25 
100 %
65_supan_th65089พ.อ.สุพรรณ์ทองพิมพ์
25 / 25 
100 %
65_staporn_te65081พ.อ.สถาพรเตี๊ยะเพชรดี
25 / 25 
100 %
65_kobchok_hu65006พ.อ.กอบโชคหัสดี
25 / 25 
100 %
65_surawut_su65131นาวาเอกสุรวุฒิสุมงคล
25 / 25 
100 %
65_ratthaphon_si65068พ.อ.รัฐพลศิริทับ
25 / 25 
100 %
65_amnat_kh65107พ.อ.อำนาจคำวิเศษ
25 / 25 
100 %
65_nopphapadon_pa65040พ.อ.นพปฎลปานนวม
25 / 25 
100 %
65_nikarn_ta65044พ.อ.นิการณ์ธรรมใจอุต
25 / 25 
100 %
65_wuttikrai_ka65077พ.อ.วุฒิไกร์ กนกะปิณฑะ
25 / 25 
100 %
65_pradiphat_pr65049พ.อ.ประดิพัทธ์ประดุจพรม
25 / 25 
100 %
65_chettha_pl65025พ.อ.เชษฐาแปลงดี
25 / 25 
100 %
65_sudnaree_so65121พ.อ.หญิงสุดนารีสุนทรเมือง
25 / 25 
100 %
65_nillawan_wa65119พ.อ.หญิงนิลวรรณไวกาสี
25 / 25 
100 %
65_kitipong_po65011พ.อ.กิติพงศ์พ่วงอยู่
25 / 25 
100 %
65_pornsak_sa65143นายพรศักดิ์สมรไกรสรกิจ
25 / 25 
100 %
65_suebsawad_vu65137นายสืบสวัสดิ์วุฒิวรดิษฐ์
25 / 25 
100 %
65_napon_wi65031พ.อ.ณพลวิหารธรรมเม
25 / 25 
100 %
65_nattaporn_po65033พ.อ.ณัฐพรพูนขำ
25 / 25 
100 %
65_chensak_ch65014พ.อ.เจนต์ศักดิ์ไชยเกิด
25 / 25 
100 %
65_panachai_pa65056พ.อ.พนาชัยไผ่นาค
25 / 25 
100 %
65_thitaree_sa65116พ.อ.หญิงฐิตารีย์สวัสดิกุล
25 / 25 
100 %
65_nirut_ra65127น.อ.นิรุตรัตนจรรยา
25 / 25 
100 %
65_weerachai_ma65075พ.อ.วีระชัยมณีวงศ์
25 / 25 
100 %
65_choochart_no65023พ.อ.ชูชาตินนทบุตร
24 / 25 
96 %
65_narongrit_po65032พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์พูลทรัพย์
25 / 25 
100 %
65_warakon_th65071พ.อ.วรากรธนยั่งยืน
25 / 25 
100 %
65_nopphapadon_pa65040พ.อ.นพปฎลปานนวม
25 / 25 
100 %
65_bunphot_tu65142นายบรรพตตั้งเจริญดี
25 / 25 
100 %
65_pongsarit_pa65053พ.อ.พงศฤทธิ์ภวังคะนันท์
25 / 25 
100 %
65_kobchok_hu65006พ.อ.กอบโชคหัสดี
25 / 25 
100 %
65_amnat_kh65107พ.อ.อำนาจคำวิเศษ
25 / 25 
100 %
65_chaiwat_si65020พ.อ.ชัยวัฒน์ศิริวรรณ
25 / 25 
100 %
65_wuttikrai_ka65077พ.อ.วุฒิไกร์ กนกะปิณฑะ
25 / 25 
100 %
65_ratthaphon_si65068พ.อ.รัฐพลศิริทับ
25 / 25 
100 %
65_montree_th65062พ.อ.มนตรีธนาวรรณโอภาส
25 / 25 
100 %
65_suchat_sa65085พ.อ.สุชาติสายบุตร
24 / 25 
96 %
65_piyawit_ch65052พ.อ.ปิยวิทย์ชนะชัย
25 / 25 
100 %
65_kanok_ne65001พ.อ.กนกเนตรแพ
25 / 25 
100 %
65_sudnaree_so65121พ.อ.หญิงสุดนารีสุนทรเมือง
25 / 25 
100 %
65_akadech_su65152นายอัครเดชสุพิชญางกูร
25 / 25 
100 %
65_pradiphat_pr65049พ.อ.ประดิพัทธ์ประดุจพรม
25 / 25 
100 %
65_napon_wi65031พ.อ.ณพลวิหารธรรมเม
25 / 25 
100 %
65_panachai_pa65056พ.อ.พนาชัยไผ่นาค
25 / 25 
100 %
65_puttikhajorn_bu65144นายพุฒิขจรบุญมี
25 / 25 
100 %
65_bunphot_tu65142นายบรรพตตั้งเจริญดี
25 / 25 
100 %
65_narongrit_po65032พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์พูลทรัพย์
25 / 25 
100 %
65_chaiwat_si65020พ.อ.ชัยวัฒน์ศิริวรรณ
25 / 25 
100 %
65_attachai_pr65104พ.อ.อรรตชัยประสพบุญ
25 / 25 
100 %
65_akadech_su65152นายอัครเดชสุพิชญางกูร
25 / 25 
100 %
65_choochart_no65023พ.อ.ชูชาตินนทบุตร
25 / 25 
100 %
65_suthira_su65122พ.อ.หญิงสุถิราสุขถิรเดช
25 / 25 
100 %
65_piyawit_ch65052พ.อ.ปิยวิทย์ชนะชัย
25 / 25 
100 %
65_suthira_su65122พ.อ.หญิงสุถิราสุขถิรเดช
25 / 25 
100 %
65_chotkorawit_de65027พ.อ.โชติกรวิชช์เดชสิริชาติโยธิน
25 / 25 
100 %
65_attachai_pr65104พ.อ.อรรตชัยประสพบุญ
25 / 25 
100 %
65_warakon_th65071พ.อ.วรากรธนยั่งยืน
25 / 25 
100 %
65_suchat_sa65085พ.อ.สุชาติสายบุตร
24 / 25 
96 %
65_sakesit_th65094พ.อ.เสกสิทธิ์ธรรมนารถ
24 / 25 
96 %
65_solot_ra65095พ.อ.โสฬสรัตนผ่องใส
24 / 25 
96 %
65_chotkorawit_de65027พ.อ.โชติกรวิชช์เดชสิริชาติโยธิน
25 / 25 
100 %
65_thanakrit_su65038พ.อ.ธนกฤติสุขเกิด
25 / 25 
100 %
65_sakesit_th65094พ.อ.เสกสิทธิ์ธรรมนารถ
25 / 25 
100 %
65_solot_ra65095พ.อ.โสฬสรัตนผ่องใส
25 / 25 
100 %
65_utai_fa65113พ.อ.อุทัยแฝงกระโทก
25 / 25 
100 %
65_thanakrit_su65038พ.อ.ธนกฤติสุขเกิด
25 / 25 
100 %
65_utai_fa65113พ.อ.อุทัยแฝงกระโทก
25 / 25 
100 %
65_chaded_so65134นายจะเด็ดสุขดี
25 / 25 
100 %
65_chaded_so65134นายจะเด็ดสุขดี
25 / 25 
100 %
65_chutithep_ra65022พ.อ.ชุติเทพราชสีหา
25 / 25 
100 %
65_chutithep_ra65022พ.อ.ชุติเทพราชสีหา
25 / 25 
100 %
65_apicha_ku65100พ.อ.อภิชาคุณสิงห์
25 / 25 
100 %
65_suthira_su65122พ.อ.หญิงสุถิราสุขถิรเดช
25 / 25 
100 %
65_nikarn_ta65044พ.อ.นิการณ์ธรรมใจอุต
25 / 25 
100 %
65_talerngsak_ka65135ศ.นพ.เถลิงศักดิ์กาญจนบุษย์
25 / 25 
100 %
65_kiattisak_ri65145นายเกียรติศักดิ์เรียนวัฒนา
25 / 25 
100 %
65_itsara_ja65110พ.อ.อิศราจันทะกระยอม
24 / 25 
96 %
65_anusit_ph65096พ.อ.อณุศิษย์พรมมาตย์
25 / 25 
100 %
65_chaiphat_kh65146นายชัยภัทรคำวิชิตธนาภา
25 / 25 
100 %
65_narin_pr65043พ.อ.นรินทร์เปรมศิริศักดิ์
25 / 25 
100 %
65_apisak_nu65101พ.อ.อภิศักดิ์นุ่มนาม
25 / 25 
100 %
65_thanatporn_sa65117พ.อ.หญิงธนัชพรสามะศิริ
25 / 25 
100 %
65_chulaporn_ko65153ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ขอบใจกลาง
25 / 25 
100 %
65_samai_kh65082พ.อ.สมัยขำพันธ์
25 / 25 
100 %
65_noppasit_po65041พ.อ.นพสิทธิ์พงศ์วราพิศาล
25 / 25 
100 %
65_chakrit_yo65021พ.อ.ชาคริตหยังหลัง
25 / 25 
100 %
65_arm_yo65106พ.อ.อาร์มยศสุนทร
25 / 25 
100 %
65_supatch_wi65080พ.อ.ศุภัชเวียงวิเศษ
23 / 25 
92 %
65_anan_ra65097พ.อ.อนันต์รักษาวงศ์
25 / 25 
100 %
65_kittisak_pi65126น.อ.กิตติศักดิ์พิพัฒน์พงศธร
25 / 25 
100 %
65_rattawat_wa65149นายรัฐวัชร์วสุหิรัณยฤทธิ์
25 / 25 
100 %
65_sitthiporn_kh65136นายสิทธิพรคงหอม
25 / 25 
100 %
65_yuttana_sa65065พ.อ.ยุทธนาสายประเสริฐ
25 / 25 
100 %
65_panya_su65051พ.อ.ปัญญาสุดนาวา
25 / 25 
100 %
65_virut_kr65151นายวิรัตน์ครองศักดิ์ศิริ
25 / 25 
100 %
65_rapin_ru65067พ.อ.รพินทร์ร่ำรวย
25 / 25 
100 %
65_aunyaphat_sr65125พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ศรีเพ็ญ
24 / 25 
96 %
65_narathip_ju65042พ.อ.นราธิปจันทะแจ้ง
25 / 25 
100 %
65_pakorn_po65047พ.อ.ปกรณ์พงษ์ไสว
25 / 25 
100 %
65_sarawut_sa65083พ.อ.สราวุธแสงอิ่ม
25 / 25 
100 %
65_chensak_ch65014พ.อ.เจนต์ศักดิ์ไชยเกิด
25 / 25 
100 %
65_ornprapa_ro65140ผศ.ดร.อรประภาภุมมะกาญจนะ โรแบร์
25 / 25 
100 %
65_raywat_ar65150นายเรวัตอารีรอบ
25 / 25 
100 %
65_yuttaprom_ch65066พ.อ.ยุทธพรหมจักษุรักษ์
25 / 25 
100 %
65_aroonrut_kh65141นางอรุณรัตน์ข่าทิพย์พาที
25 / 25 
100 %
65_waraporn_su65120พ.อ.หญิงวราภรณ์สุวัฒนฤกษ์
25 / 25 
100 %
65_napon_wi65031พ.อ.ณพลวิหารธรรมเม
25 / 25 
100 %
65_ekkong_ra65114พ.อ.เอกคงรัตนบุรี
25 / 25 
100 %
65_kobchok_hu65006พ.อ.กอบโชคหัสดี
25 / 25 
100 %
65_choochart_no65023พ.อ.ชูชาตินนทบุตร
25 / 25 
100 %
65_montree_th65062พ.อ.มนตรีธนาวรรณโอภาส
25 / 25 
100 %
65_kan_ch65007พ.อ.กานต์ชะนะ
25 / 25 
100 %
65_supan_th65089พ.อ.สุพรรณ์ทองพิมพ์
25 / 25 
100 %
65_suwara_ka65093พ.อ.สุวรากาญจนโพธิ์
25 / 25 
100 %
65_titisak_ni65028พ.อ.ฐิติศักดิ์นิรัติศัย
25 / 25 
100 %
65_pornpan_ka65156นางสาวพรพรรณแก้วเพ็ชร
25 / 25 
100 %
65_ratthaphon_si65068พ.อ.รัฐพลศิริทับ
25 / 25 
100 %
65_pichet_ti65059พ.อ.พิเชฐเทียนอำพร
25 / 25 
100 %
65_udomsak_bo65112พ.อ.อุดมศักดิ์บุญธรรม
25 / 25 
100 %
65_piyawit_ch65052พ.อ.ปิยวิทย์ชนะชัย
24 / 25 
96 %
65_pornsak_sa65143นายพรศักดิ์สมรไกรสรกิจ
25 / 25 
100 %
65_amphol_su65109พ.อ.อำพลซังเอียด
25 / 25 
100 %
65_danai_me65035พ.อ.ดนัยมีแก้วกุญชร
25 / 25 
100 %
65_chotkorawit_de65027พ.อ.โชติกรวิชช์เดชสิริชาติโยธิน
25 / 25 
100 %
65_suree_th65139นางสาวสุรีย์ธรรมชุตินันท์
25 / 25 
100 %
65_manop_gl65063พ.อ.มานพเกล็ดกฤช
25 / 25 
100 %
65_saowalak_ho65123พ.อ.หญิงเสาวลักษณ์หงส์ทอง
25 / 25 
100 %
65_kanok_ne65001พ.อ.กนกเนตรแพ
25 / 25 
100 %
65_krish_bo65002พ.อ.กริชบุญเกิด
25 / 25 
100 %
65_sudnaree_so65121พ.อ.หญิงสุดนารีสุนทรเมือง
25 / 25 
100 %
65_preecha_va65133พ.ต.อปรีชาวังปรีชา
25 / 25 
100 %
65_kitsanaplus_su65005พ.อ.กฤษณะภัชน์สุพะรัง
25 / 25 
100 %
65_wuttikrai_ka65077พ.อ.วุฒิไกร์ กนกะปิณฑะ
25 / 25 
100 %
65_varis_so65073พ.อ.วาริสทรวงโพธิ์
25 / 25 
100 %
65_supoj_wo65087พ.อ.สุพจน์วงศ์อนันต์ชัย
25 / 25 
100 %
65_patiwat_fe65048พ.อ.ปฏิวัติเฟื่องประภัสสร์
25 / 25 
100 %
65_songrart_ki65036พ.อ.ทรงราชย์กิตติธิรางกูร
25 / 25 
100 %
65_bunphot_tu65142นายบรรพตตั้งเจริญดี
25 / 25 
100 %
65_panasatorn_ph65055พ.อ.พณศธรโพธิ์กล่ำ
25 / 25 
100 %
65_chaithawach_si65018พ.อ.ชัยธวัชสิทธิสุข
25 / 25 
100 %
65_amnart_wa65108พ.อ.อำนาจวชิรศักดิ์โสภานะ
25 / 25 
100 %
65_attawud_ch65105พ.อ.อรรถวุฒิจันทร์ศุภฤกษ์
25 / 25 
100 %
65_puttikhajorn_bu65144นายพุฒิขจรบุญมี
25 / 25 
100 %
65_suchart_pa65084พ.อ.สุชาติปานถม
25 / 25 
100 %
65_chettha_pl65025พ.อ.เชษฐาแปลงดี
25 / 25 
100 %
65_anusorn_na65138นายอนุสรณ์น้ำผึ้ง
25 / 25 
100 %
65_chaded_so65134นายจะเด็ดสุขดี
25 / 25 
100 %
65_weerachai_ma65075พ.อ.วีระชัยมณีวงศ์
25 / 25 
100 %
65_surachai_me65092พ.อ.สุระชัยมีหอม
25 / 25 
100 %
65_suraporn_su65090พ.อ.สุรพรสุธรานันท์
25 / 25 
100 %
65_chaiyaporn_su65019พ.อ.ชัยพรสุวรรณโสภณศิริ
25 / 25 
100 %
65_staporn_te65081พ.อ.สถาพรเตี๊ยะเพชรดี
25 / 25 
100 %
65_chalermpol_yu65016พ.อ.เฉลิม​พลยัง​ประดับ
25 / 25 
100 %
65_chaiprakarn_pi65026พ.อ.ไชยปราการพิมพ์จินดา
25 / 25 
100 %
65_sutthichai_pr65086พ.อ.สุทธิชัยพร้อมเจริญ
25 / 25 
100 %
65_utai_fa65113พ.อ.อุทัยแฝงกระโทก
25 / 25 
100 %
65_aniwat_he65098พ.อ.อนิวรรตเหมนิธิ
25 / 25 
100 %
65_narawadee_se65155นางนราวดีเสพย์ธรรม
25 / 25 
100 %
65_warinthorn_th65072พ.อ.วรินทรทานาค
25 / 25 
100 %
65_amorn_pi65102พ.อ.อมรพิมพ์สี
25 / 25 
100 %
65_natee_ti65029พ.อ.ณฑีทิมเสน
25 / 25 
100 %
65_sarawut_ch65078พ.อ.ศราวุธไชยวิเศษ
22 / 25 
88 %
65_kitisak_ka65010พ.อ.กิติศักดิ์กาญจนะวสิต
25 / 25 
100 %
65_suchat_sa65085พ.อ.สุชาติสายบุตร
23 / 25 
92 %
65_suphot_ch65088พ.อ.สุพจน์เจิมเกตุ
25 / 25 
100 %
65_warakon_th65071พ.อ.วรากรธนยั่งยืน
25 / 25 
100 %
65_pongchate_po65050พ.อ.ปองเชษฐ์พูนช่วย
25 / 25 
100 %
65_tirawat_ro65147นายถิรวัฒน์ฤกษ์ศิริรัตน์
24 / 25 
96 %
65_worrawut_si65130น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ร.น.
25 / 25 
100 %
65_umaporn_ka65132น.อ.หญิงอุมาพรครุสารพิศิฐ
25 / 25 
100 %
65_kreeta_kw65003พ.อ.กรีฑาขวัญดำ
25 / 25 
100 %
65_kritsada_th65004พ.อ.กฤษฎาถาวรวัตร์
25 / 25 
100 %
65_niroj_th65045พ.อ.นิโรธทองม่วง
25 / 25 
100 %
65_thitiphan_va65039พ.อ.ธิติพันธ์วาจรัต
25 / 25 
100 %
65_nirut_ra65127น.อ.นิรุตรัตนจรรยา
24 / 25 
96 %
65_amonwat_ma65103พ.อ.อมรวัฒน์มัจฉา
25 / 25 
100 %
65_apichai_ju65099พ.อ.อภิชัยจูสนิท
24 / 25 
96 %
65_phutsapong_sr65058พ.อ.พฤษพงศ์ศรีสวัสดิ์
25 / 25 
100 %
65_tossapol_ti65037พ.อ.ทศพลทิมสถิตย์
25 / 25 
100 %
65_bandith_sr65046พ.อ.บัณฑิตศรีแก้วอ้ม
25 / 25 
100 %
65_worawut_su65070พ.อ.วรวุฒิสำราญ
25 / 25 
100 %
65_suebsawad_vu65137นายสืบสวัสดิ์วุฒิวรดิษฐ์
25 / 25 
100 %
65_rawat_sa65069พ.อ.เรวัตสายศร
25 / 25 
100 %
65_itsorayan_ja65111พ.อ.อิสสรญาณจันทร์แก้ว
25 / 25 
100 %
65_kitipong_po65011พ.อ.กิติพงศ์พ่วงอยู่
25 / 25 
100 %
65_pannasak_pr65057พ.อ.พรรณศักย์เพรียวพานิช
24 / 25 
96 %
65_thanakrit_su65038พ.อ.ธนกฤติสุขเกิด
25 / 25 
100 %
65_kittipong_nu65009พ.อ.กิตติพงษ์เนื่องชมภู
25 / 25 
100 %
65_sevadon_ya65079พ.อ.ศิวดลยาคล้าย
25 / 25 
100 %
65_nattaporn_po65033พ.อ.ณัฐพรพูนขำ
25 / 25 
100 %
65_nattapon_to65034พ.อ.ณัฐพลทองพั้ว
25 / 25 
100 %
65_yodchai_pa65064พ.อ.ยอดชายพวงวรินทร์
25 / 25 
100 %
65_chatdanai_kl65015พ.อ.ฉัตรดนัยคล่องการ
25 / 25 
100 %
65_weeradech_wa65076พ.อ.วีรเดชวรรณศิลป์
25 / 25 
100 %
65_phairote_wa65060พ.อ.ไพโรจน์วรรธนะปสาสน์
23 / 25 
92 %
65_oraya_po65124พ.อ.หญิงอรยาพูลทรัพย์
24 / 25 
96 %
65_pongyut_ng65054พ.อ.พงษ์ยุทธงามเกษม
25 / 25 
100 %
65_kemmachart_bo65013พ.อ.เขมชาติบุญญาจันทร์
25 / 25 
100 %
65_witoon_ch65128น.อ.วิฑูรย์ชมจิตร
25 / 25 
100 %
65_akadech_su65152นายอัครเดชสุพิชญางกูร
25 / 25 
100 %
65_shanya_pe65154นางชัญญาเพ่งพันธุ์พัฒน์
25 / 25 
100 %
65_choopong_sa65024พ.อ.ชูพงษ์สายอุบล
25 / 25 
100 %
65_surawut_su65131นาวาเอกสุรวุฒิสุมงคล
24 / 25 
96 %
65_narongrit_po65032พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์พูลทรัพย์
25 / 25 
100 %
65_nopawan_ph65118พ.อ.หญิงนภวรรณพนาสถิตย์
25 / 25 
100 %
65_chaiwat_si65020พ.อ.ชัยวัฒน์ศิริวรรณ
25 / 25 
100 %
65_sakesit_th65094พ.อ.เสกสิทธิ์ธรรมนารถ
25 / 25 
100 %
65_surasit_ki65091พ.อ.สุรศิษฏ์กิจพิทักษ์
25 / 25 
100 %
65_amnat_kh65107พ.อ.อำนาจคำวิเศษ
25 / 25 
100 %
65_kumchai_ku65008พ.อ.กำชัยกุศลทรามาส
25 / 25 
100 %
65_nopphapadon_pa65040พ.อ.นพปฎลปานนวม
25 / 25 
100 %
65_chanawut_ar65017พ.อ.ชนาวุฒิอาทิตย์
25 / 25 
100 %
65_sutasinee_bo65129น.อ.หญิงสุธาสินีบุญวัฒน์
25 / 25 
100 %
65_panachai_pa65056พ.อ.พนาชัยไผ่นาค
25 / 25 
100 %
65_napaworn_pr65030พ.อ.ณปวรประทีปอุษานนท์
25 / 25 
100 %
65_nillawan_wa65119พ.อ.หญิงนิลวรรณไวกาสี
25 / 25 
100 %
65_pradiphat_pr65049พ.อ.ประดิพัทธ์ประดุจพรม
25 / 25 
100 %
65_thitaree_sa65116พ.อ.หญิงฐิตารีย์สวัสดิกุล
25 / 25 
100 %
65_kitipun_he65012พ.อ.กิติพันธ์เฮงสนั่นกูล
25 / 25 
100 %
65_chitralada_pa65115พ.อ.หญิงจิตรลดาปานะวิภาต
25 / 25 
100 %
65_pongsarit_pa65053พ.อ.พงศฤทธิ์ภวังคะนันท์
25 / 25 
100 %
65_pajon_sr65148นายผจญศรีบุญเรือง
25 / 25 
100 %
65_attachai_pr65104พ.อ.อรรตชัยประสพบุญ
25 / 25 
100 %
65_solot_ra65095พ.อ.โสฬสรัตนผ่องใส
25 / 25 
100 %
65_paisarn_pi65061พ.อ.ไพศาลพิศาลยุทนาพงษ์
25 / 25 
100 %
65_noppasit_po65041พ.อ.นพสิทธิ์พงศ์วราพิศาล
25 / 25 
100 %
65_kreeta_kw65003พ.อ.กรีฑาขวัญดำ
25 / 25 
100 %
65_waraporn_su65120พ.อ.หญิงวราภรณ์สุวัฒนฤกษ์
25 / 25 
100 %
65_nillawan_wa65119พ.อ.หญิงนิลวรรณไวกาสี
25 / 25 
100 %
65_titisak_ni65028พ.อ.ฐิติศักดิ์นิรัติศัย
25 / 25 
100 %
65_thanatporn_sa65117พ.อ.หญิงธนัชพรสามะศิริ
25 / 25 
100 %
65_varis_so65073พ.อ.วาริสทรวงโพธิ์
23 / 25 
92 %
65_itsara_ja65110พ.อ.อิศราจันทะกระยอม
25 / 25 
100 %
65_talerngsak_ka65135ศ.นพ.เถลิงศักดิ์กาญจนบุษย์
23 / 25 
92 %
65_danai_me65035พ.อ.ดนัยมีแก้วกุญชร
25 / 25 
100 %
65_apisak_nu65101พ.อ.อภิศักดิ์นุ่มนาม
25 / 25 
100 %
65_narin_pr65043พ.อ.นรินทร์เปรมศิริศักดิ์
25 / 25 
100 %
65_songrart_ki65036พ.อ.ทรงราชย์กิตติธิรางกูร
25 / 25 
100 %
65_pakorn_po65047พ.อ.ปกรณ์พงษ์ไสว
25 / 25 
100 %
65_akadech_su65152นายอัครเดชสุพิชญางกูร
25 / 25 
100 %
65_narawadee_se65155นางนราวดีเสพย์ธรรม
25 / 25 
100 %
65_kobchok_hu65006พ.อ.กอบโชคหัสดี
25 / 25 
100 %
65_supoj_wo65087พ.อ.สุพจน์วงศ์อนันต์ชัย
25 / 25 
100 %
65_chulaporn_ko65153ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ขอบใจกลาง
25 / 25 
100 %
65_chaithawach_si65018พ.อ.ชัยธวัชสิทธิสุข
25 / 25 
100 %
65_chakrit_yo65021พ.อ.ชาคริตหยังหลัง
25 / 25 
100 %
65_pichet_ti65059พ.อ.พิเชฐเทียนอำพร
25 / 25 
100 %
65_rattawat_wa65149นายรัฐวัชร์วสุหิรัณยฤทธิ์
25 / 25 
100 %
65_sarawut_sa65083พ.อ.สราวุธแสงอิ่ม
25 / 25 
100 %
65_chettha_pl65025พ.อ.เชษฐาแปลงดี
25 / 25 
100 %
65_suthira_su65122พ.อ.หญิงสุถิราสุขถิรเดช
24 / 25 
96 %
65_napon_wi65031พ.อ.ณพลวิหารธรรมเม
25 / 25 
100 %
65_raywat_ar65150นายเรวัตอารีรอบ
25 / 25 
100 %
65_pornpan_ka65156นางสาวพรพรรณแก้วเพ็ชร
24 / 25 
96 %
65_udomsak_bo65112พ.อ.อุดมศักดิ์บุญธรรม
25 / 25 
100 %
65_aunyaphat_sr65125พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ศรีเพ็ญ
25 / 25 
100 %
65_attawud_ch65105พ.อ.อรรถวุฒิจันทร์ศุภฤกษ์
25 / 25 
100 %
65_bunphot_tu65142นายบรรพตตั้งเจริญดี
25 / 25 
100 %
65_amphol_su65109พ.อ.อำพลซังเอียด
25 / 25 
100 %
65_supan_th65089พ.อ.สุพรรณ์ทองพิมพ์
25 / 25 
100 %
65_manop_gl65063พ.อ.มานพเกล็ดกฤช
25 / 25 
100 %
65_yuttana_sa65065พ.อ.ยุทธนาสายประเสริฐ
25 / 25 
100 %
65_krish_bo65002พ.อ.กริชบุญเกิด
25 / 25 
100 %
65_pornsak_sa65143นายพรศักดิ์สมรไกรสรกิจ
25 / 25 
100 %
65_kittisak_pi65126น.อ.กิตติศักดิ์พิพัฒน์พงศธร
25 / 25 
100 %
65_piyawit_ch65052พ.อ.ปิยวิทย์ชนะชัย
24 / 25 
96 %
65_virut_kr65151นายวิรัตน์ครองศักดิ์ศิริ
25 / 25 
100 %
65_kitsanaplus_su65005พ.อ.กฤษณะภัชน์สุพะรัง
25 / 25 
100 %
65_puttikhajorn_bu65144นายพุฒิขจรบุญมี
25 / 25 
100 %
65_sudnaree_so65121พ.อ.หญิงสุดนารีสุนทรเมือง
25 / 25 
100 %
65_phutsapong_sr65058พ.อ.พฤษพงศ์ศรีสวัสดิ์
24 / 25 
96 %
65_kumchai_ku65008พ.อ.กำชัยกุศลทรามาส
25 / 25 
100 %
65_suree_th65139นางสาวสุรีย์ธรรมชุตินันท์
25 / 25 
100 %
65_kanok_ne65001พ.อ.กนกเนตรแพ
25 / 25 
100 %
65_arm_yo65106พ.อ.อาร์มยศสุนทร
24 / 25 
96 %
65_saowalak_ho65123พ.อ.หญิงเสาวลักษณ์หงส์ทอง
25 / 25 
100 %
65_narathip_ju65042พ.อ.นราธิปจันทะแจ้ง
24 / 25 
96 %
65_nikarn_ta65044พ.อ.นิการณ์ธรรมใจอุต
25 / 25 
100 %
65_nattapon_to65034พ.อ.ณัฐพลทองพั้ว
25 / 25 
100 %
65_rapin_ru65067พ.อ.รพินทร์ร่ำรวย
25 / 25 
100 %
65_suraporn_su65090พ.อ.สุรพรสุธรานันท์
25 / 25 
100 %
65_chensak_ch65014พ.อ.เจนต์ศักดิ์ไชยเกิด
25 / 25 
100 %
65_wuttikrai_ka65077พ.อ.วุฒิไกร์ กนกะปิณฑะ
25 / 25 
100 %
65_chaiyaporn_su65019พ.อ.ชัยพรสุวรรณโสภณศิริ
25 / 25 
100 %
65_weerachai_ma65075พ.อ.วีระชัยมณีวงศ์
25 / 25 
100 %
65_ratthaphon_si65068พ.อ.รัฐพลศิริทับ
25 / 25 
100 %
65_chaiprakarn_pi65026พ.อ.ไชยปราการพิมพ์จินดา
25 / 25 
100 %
65_samai_kh65082พ.อ.สมัยขำพันธ์
25 / 25 
100 %
65_sitthiporn_kh65136นายสิทธิพรคงหอม
25 / 25 
100 %
65_supatch_wi65080พ.อ.ศุภัชเวียงวิเศษ
25 / 25 
100 %
65_natee_ti65029พ.อ.ณฑีทิมเสน
25 / 25 
100 %
65_suebsawad_vu65137นายสืบสวัสดิ์วุฒิวรดิษฐ์
25 / 25 
100 %
65_choochart_no65023พ.อ.ชูชาตินนทบุตร
25 / 25 
100 %
65_staporn_te65081พ.อ.สถาพรเตี๊ยะเพชรดี
25 / 25 
100 %
65_ornprapa_ro65140ผศ.ดร.อรประภาภุมมะกาญจนะ โรแบร์
25 / 25 
100 %
65_amorn_pi65102พ.อ.อมรพิมพ์สี
25 / 25 
100 %
kanyanat_saพ.อ.หญิงกัญญนัฏแสงภัทรเนตร
0 / 25 
0 %
65_kan_ch65007พ.อ.กานต์ชะนะ
25 / 25 
100 %
65_shanya_pe65154นางชัญญาเพ่งพันธุ์พัฒน์
25 / 25 
100 %
65_ekkong_ra65114พ.อ.เอกคงรัตนบุรี
25 / 25 
100 %
65_yuttaprom_ch65066พ.อ.ยุทธพรหมจักษุรักษ์
25 / 25 
100 %
65_panya_su65051พ.อ.ปัญญาสุดนาวา
25 / 25 
100 %
65_apicha_ku65100พ.อ.อภิชาคุณสิงห์
25 / 25 
100 %
65_suwara_ka65093พ.อ.สุวรากาญจนโพธิ์
25 / 25 
100 %
65_yodchai_pa65064พ.อ.ยอดชายพวงวรินทร์
25 / 25 
100 %
kanyanat_saพ.อ.หญิงกัญญนัฏแสงภัทรเนตร
23 / 25 
92 %
65_utai_fa65113พ.อ.อุทัยแฝงกระโทก
25 / 25 
100 %
65_suchat_sa65085พ.อ.สุชาติสายบุตร
24 / 25 
96 %
65_kittipong_nu65009พ.อ.กิตติพงษ์เนื่องชมภู
25 / 25 
100 %
65_sutthichai_pr65086พ.อ.สุทธิชัยพร้อมเจริญ
25 / 25 
100 %
65_preecha_va65133พ.ต.อปรีชาวังปรีชา
25 / 25 
100 %
65_oraya_po65124พ.อ.หญิงอรยาพูลทรัพย์
25 / 25 
100 %
65_niroj_th65045พ.อ.นิโรธทองม่วง
23 / 25 
92 %
65_sarawut_ch65078พ.อ.ศราวุธไชยวิเศษ
23 / 25 
92 %
65_aroonrut_kh65141นางอรุณรัตน์ข่าทิพย์พาที
25 / 25 
100 %
65_umaporn_ka65132น.อ.หญิงอุมาพรครุสารพิศิฐ
25 / 25 
100 %
65_thitiphan_va65039พ.อ.ธิติพันธ์วาจรัต
25 / 25 
100 %
65_aniwat_he65098พ.อ.อนิวรรตเหมนิธิ
25 / 25 
100 %
65_napaworn_pr65030พ.อ.ณปวรประทีปอุษานนท์
25 / 25 
100 %
65_sevadon_ya65079พ.อ.ศิวดลยาคล้าย
24 / 25 
96 %
65_amonwat_ma65103พ.อ.อมรวัฒน์มัจฉา
25 / 25 
100 %
65_surawut_su65131นาวาเอกสุรวุฒิสุมงคล
24 / 25 
96 %
65_tossapol_ti65037พ.อ.ทศพลทิมสถิตย์
25 / 25 
100 %
65_chotkorawit_de65027พ.อ.โชติกรวิชช์เดชสิริชาติโยธิน
25 / 25 
100 %
65_amnart_wa65108พ.อ.อำนาจวชิรศักดิ์โสภานะ
25 / 25 
100 %
65_itsorayan_ja65111พ.อ.อิสสรญาณจันทร์แก้ว
25 / 25 
100 %
65_worawut_su65070พ.อ.วรวุฒิสำราญ
25 / 25 
100 %
65_chatdanai_kl65015พ.อ.ฉัตรดนัยคล่องการ
25 / 25 
100 %
65_chitralada_pa65115พ.อ.หญิงจิตรลดาปานะวิภาต
24 / 25 
96 %
65_nattaporn_po65033พ.อ.ณัฐพรพูนขำ
25 / 25 
100 %
65_apichai_ju65099พ.อ.อภิชัยจูสนิท
25 / 25 
100 %
65_anan_ra65097พ.อ.อนันต์รักษาวงศ์
25 / 25 
100 %
65_pradiphat_pr65049พ.อ.ประดิพัทธ์ประดุจพรม
25 / 25 
100 %
65_anusit_ph65096พ.อ.อณุศิษย์พรมมาตย์
25 / 25 
100 %
65_kritsada_th65004พ.อ.กฤษฎาถาวรวัตร์
25 / 25 
100 %
65_pongchate_po65050พ.อ.ปองเชษฐ์พูนช่วย
25 / 25 
100 %
65_pannasak_pr65057พ.อ.พรรณศักย์เพรียวพานิช
25 / 25 
100 %
65_chaded_so65134นายจะเด็ดสุขดี
25 / 25 
100 %
65_kitipong_po65011พ.อ.กิติพงศ์พ่วงอยู่
25 / 25 
100 %
65_anusorn_na65138นายอนุสรณ์น้ำผึ้ง
25 / 25 
100 %
65_chaiwat_si65020พ.อ.ชัยวัฒน์ศิริวรรณ
25 / 25 
100 %
65_attachai_pr65104พ.อ.อรรตชัยประสพบุญ
25 / 25 
100 %
65_montree_th65062พ.อ.มนตรีธนาวรรณโอภาส
25 / 25 
100 %
65_patiwat_fe65048พ.อ.ปฏิวัติเฟื่องประภัสสร์
25 / 25 
100 %
65_panasatorn_ph65055พ.อ.พณศธรโพธิ์กล่ำ
25 / 25 
100 %
65_sutasinee_bo65129น.อ.หญิงสุธาสินีบุญวัฒน์
25 / 25 
100 %
65_thanakrit_su65038พ.อ.ธนกฤติสุขเกิด
25 / 25 
100 %
65_worrawut_si65130น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ร.น.
25 / 25 
100 %
65_nopphapadon_pa65040พ.อ.นพปฎลปานนวม
25 / 25 
100 %
65_pongsarit_pa65053พ.อ.พงศฤทธิ์ภวังคะนันท์
25 / 25 
100 %
65_kitipun_he65012พ.อ.กิติพันธ์เฮงสนั่นกูล
24 / 25 
96 %
65_bandith_sr65046พ.อ.บัณฑิตศรีแก้วอ้ม
25 / 25 
100 %
65_warinthorn_th65072พ.อ.วรินทรทานาค
25 / 25 
100 %
65_kiattisak_ri65145นายเกียรติศักดิ์เรียนวัฒนา
25 / 25 
100 %
65_chanawut_ar65017พ.อ.ชนาวุฒิอาทิตย์
25 / 25 
100 %
65_surachai_me65092พ.อ.สุระชัยมีหอม
25 / 25 
100 %
65_chaiphat_kh65146นายชัยภัทรคำวิชิตธนาภา
24 / 25 
96 %
65_tirawat_ro65147นายถิรวัฒน์ฤกษ์ศิริรัตน์
25 / 25 
100 %
65_pongyut_ng65054พ.อ.พงษ์ยุทธงามเกษม
25 / 25 
100 %
65_pajon_sr65148นายผจญศรีบุญเรือง
25 / 25 
100 %
65_panachai_pa65056พ.อ.พนาชัยไผ่นาค
25 / 25 
100 %
65_amnat_kh65107พ.อ.อำนาจคำวิเศษ
25 / 25 
100 %
65_phairote_wa65060พ.อ.ไพโรจน์วรรธนะปสาสน์
25 / 25 
100 %
65_rawat_sa65069พ.อ.เรวัตสายศร
24 / 25 
96 %
65_suchart_pa65084พ.อ.สุชาติปานถม
25 / 25 
100 %
65_kitisak_ka65010พ.อ.กิติศักดิ์กาญจนะวสิต
25 / 25 
100 %
65_sakesit_th65094พ.อ.เสกสิทธิ์ธรรมนารถ
25 / 25 
100 %
65_suphot_ch65088พ.อ.สุพจน์เจิมเกตุ
25 / 25 
100 %
65_witoon_ch65128น.อ.วิฑูรย์ชมจิตร
25 / 25 
100 %
65_warakon_th65071พ.อ.วรากรธนยั่งยืน
25 / 25 
100 %
65_thitaree_sa65116พ.อ.หญิงฐิตารีย์สวัสดิกุล
25 / 25 
100 %
65_nirut_ra65127น.อ.นิรุตรัตนจรรยา
25 / 25 
100 %
65_nopawan_ph65118พ.อ.หญิงนภวรรณพนาสถิตย์
25 / 25 
100 %
65_choopong_sa65024พ.อ.ชูพงษ์สายอุบล
25 / 25 
100 %
65_kemmachart_bo65013พ.อ.เขมชาติบุญญาจันทร์
25 / 25 
100 %
65_chalermpol_yu65016พ.อ.เฉลิม​พลยัง​ประดับ
25 / 25 
100 %
65_surasit_ki65091พ.อ.สุรศิษฏ์กิจพิทักษ์
25 / 25 
100 %
65_narongrit_po65032พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์พูลทรัพย์
24 / 25 
96 %
65_solot_ra65095พ.อ.โสฬสรัตนผ่องใส
25 / 25 
100 %
65_weeradech_wa65076พ.อ.วีรเดชวรรณศิลป์
24 / 25 
96 %
65_paisarn_pi65061พ.อ.ไพศาลพิศาลยุทนาพงษ์
25 / 25 
100 %
awc010พ.อ.ชนะชัยพลเตชา
0 / 25 
0 %
65_nopawan_ph65118พ.อ.หญิงนภวรรณพนาสถิตย์
24 / 25 
96 %
65_suthira_su65122พ.อ.หญิงสุถิราสุขถิรเดช
24 / 25 
96 %
65_aniwat_he65098พ.อ.อนิวรรตเหมนิธิ
24 / 25 
96 %
65_sarawut_sa65083พ.อ.สราวุธแสงอิ่ม
24 / 25 
96 %
65_tossapol_ti65037พ.อ.ทศพลทิมสถิตย์
24 / 25 
96 %
65_apicha_ku65100พ.อ.อภิชาคุณสิงห์
25 / 25 
100 %
65_sarawut_ch65078พ.อ.ศราวุธไชยวิเศษ
23 / 25 
92 %
65_anan_ra65097พ.อ.อนันต์รักษาวงศ์
25 / 25 
100 %
65_supoj_wo65087พ.อ.สุพจน์วงศ์อนันต์ชัย
25 / 25 
100 %
65_aunyaphat_sr65125พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ศรีเพ็ญ
25 / 25 
100 %
65_staporn_te65081พ.อ.สถาพรเตี๊ยะเพชรดี
24 / 25 
96 %
65_talerngsak_ka65135ศ.นพ.เถลิงศักดิ์กาญจนบุษย์
24 / 25 
96 %
65_sutthichai_pr65086พ.อ.สุทธิชัยพร้อมเจริญ
24 / 25 
96 %
65_chatdanai_kl65015พ.อ.ฉัตรดนัยคล่องการ
25 / 25 
100 %
65_tirawat_ro65147นายถิรวัฒน์ฤกษ์ศิริรัตน์
23 / 25 
92 %
65_attawud_ch65105พ.อ.อรรถวุฒิจันทร์ศุภฤกษ์
25 / 25 
100 %
65_panachai_pa65056พ.อ.พนาชัยไผ่นาค
24 / 25 
96 %
65_titisak_ni65028พ.อ.ฐิติศักดิ์นิรัติศัย
25 / 25 
100 %
65_panasatorn_ph65055พ.อ.พณศธรโพธิ์กล่ำ
24 / 25 
96 %
65_thanakrit_su65038พ.อ.ธนกฤติสุขเกิด
24 / 25 
96 %
65_warinthorn_th65072พ.อ.วรินทรทานาค
25 / 25 
100 %
65_phairote_wa65060พ.อ.ไพโรจน์วรรธนะปสาสน์
23 / 25 
92 %
65_preecha_va65133พ.ต.อปรีชาวังปรีชา
25 / 25 
100 %
65_umaporn_ka65132น.อ.หญิงอุมาพรครุสารพิศิฐ
24 / 25 
96 %
65_narin_pr65043พ.อ.นรินทร์เปรมศิริศักดิ์
24 / 25 
96 %
65_kittisak_pi65126น.อ.กิตติศักดิ์พิพัฒน์พงศธร
25 / 25 
100 %
65_kreeta_kw65003พ.อ.กรีฑาขวัญดำ
25 / 25 
100 %
65_apisak_nu65101พ.อ.อภิศักดิ์นุ่มนาม
23 / 25 
92 %
65_pornpan_ka65156นางสาวพรพรรณแก้วเพ็ชร
23 / 25 
92 %
65_kitipong_po65011พ.อ.กิติพงศ์พ่วงอยู่
24 / 25 
96 %
65_arm_yo65106พ.อ.อาร์มยศสุนทร
24 / 25 
96 %
65_pakorn_po65047พ.อ.ปกรณ์พงษ์ไสว
24 / 25 
96 %
65_witoon_ch65128น.อ.วิฑูรย์ชมจิตร
24 / 25 
96 %
65_noppasit_po65041พ.อ.นพสิทธิ์พงศ์วราพิศาล
24 / 25 
96 %
65_chaiwat_si65020พ.อ.ชัยวัฒน์ศิริวรรณ
24 / 25 
96 %
65_nattapon_to65034พ.อ.ณัฐพลทองพั้ว
24 / 25 
96 %
65_surachai_me65092พ.อ.สุระชัยมีหอม
24 / 25 
96 %
65_phutsapong_sr65058พ.อ.พฤษพงศ์ศรีสวัสดิ์
24 / 25 
96 %
65_pongsarit_pa65053พ.อ.พงศฤทธิ์ภวังคะนันท์
25 / 25 
100 %
65_pradiphat_pr65049พ.อ.ประดิพัทธ์ประดุจพรม
25 / 25 
100 %
65_kiattisak_ri65145นายเกียรติศักดิ์เรียนวัฒนา
24 / 25 
96 %
65_narawadee_se65155นางนราวดีเสพย์ธรรม
25 / 25 
100 %
65_anusit_ph65096พ.อ.อณุศิษย์พรมมาตย์
25 / 25 
100 %
65_rattawat_wa65149นายรัฐวัชร์วสุหิรัณยฤทธิ์
24 / 25 
96 %
65_napon_wi65031พ.อ.ณพลวิหารธรรมเม
24 / 25 
96 %
65_raywat_ar65150นายเรวัตอารีรอบ
24 / 25 
96 %
65_pongchate_po65050พ.อ.ปองเชษฐ์พูนช่วย
24 / 25 
96 %
65_surasit_ki65091พ.อ.สุรศิษฏ์กิจพิทักษ์
25 / 25 
100 %
65_waraporn_su65120พ.อ.หญิงวราภรณ์สุวัฒนฤกษ์
24 / 25 
96 %
65_supatch_wi65080พ.อ.ศุภัชเวียงวิเศษ
25 / 25 
100 %
65_itsara_ja65110พ.อ.อิศราจันทะกระยอม
25 / 25 
100 %
65_nattaporn_po65033พ.อ.ณัฐพรพูนขำ
25 / 25 
100 %
65_puttikhajorn_bu65144นายพุฒิขจรบุญมี
25 / 25 
100 %
65_sitthiporn_kh65136นายสิทธิพรคงหอม
25 / 25 
100 %
65_surawut_su65131นาวาเอกสุรวุฒิสุมงคล
25 / 25 
100 %
65_niroj_th65045พ.อ.นิโรธทองม่วง
25 / 25 
100 %
65_narathip_ju65042พ.อ.นราธิปจันทะแจ้ง
24 / 25 
96 %
65_ornprapa_ro65140ผศ.ดร.อรประภาภุมมะกาญจนะ โรแบร์
25 / 25 
100 %
65_udomsak_bo65112พ.อ.อุดมศักดิ์บุญธรรม
24 / 25 
96 %
65_choopong_sa65024พ.อ.ชูพงษ์สายอุบล
25 / 25 
100 %
65_montree_th65062พ.อ.มนตรีธนาวรรณโอภาส
24 / 25 
96 %
65_suchat_sa65085พ.อ.สุชาติสายบุตร
25 / 25 
100 %
65_amonwat_ma65103พ.อ.อมรวัฒน์มัจฉา
24 / 25 
96 %
65_kittipong_nu65009พ.อ.กิตติพงษ์เนื่องชมภู
25 / 25 
100 %
65_supan_th65089พ.อ.สุพรรณ์ทองพิมพ์
24 / 25 
96 %
65_anusorn_na65138นายอนุสรณ์น้ำผึ้ง
24 / 25 
96 %
65_akadech_su65152นายอัครเดชสุพิชญางกูร
25 / 25 
100 %
65_thanatporn_sa65117พ.อ.หญิงธนัชพรสามะศิริ
24 / 25 
96 %
65_chakrit_yo65021พ.อ.ชาคริตหยังหลัง
25 / 25 
100 %
65_rawat_sa65069พ.อ.เรวัตสายศร
25 / 25 
100 %
65_itsorayan_ja65111พ.อ.อิสสรญาณจันทร์แก้ว
24 / 25 
96 %
65_ekkong_ra65114พ.อ.เอกคงรัตนบุรี
24 / 25 
96 %
65_amphol_su65109พ.อ.อำพลซังเอียด
24 / 25 
96 %
65_nirut_ra65127น.อ.นิรุตรัตนจรรยา
25 / 25 
100 %
65_pajon_sr65148นายผจญศรีบุญเรือง
24 / 25 
96 %
65_chitralada_pa65115พ.อ.หญิงจิตรลดาปานะวิภาต
25 / 25 
100 %
65_wuttikrai_ka65077พ.อ.วุฒิไกร์ กนกะปิณฑะ
25 / 25 
100 %
65_danai_me65035พ.อ.ดนัยมีแก้วกุญชร
25 / 25 
100 %
65_kemmachart_bo65013พ.อ.เขมชาติบุญญาจันทร์
24 / 25 
96 %
65_chulaporn_ko65153ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ขอบใจกลาง
25 / 25 
100 %
65_aroonrut_kh65141นางอรุณรัตน์ข่าทิพย์พาที
24 / 25 
96 %
65_bandith_sr65046พ.อ.บัณฑิตศรีแก้วอ้ม
25 / 25 
100 %
65_sevadon_ya65079พ.อ.ศิวดลยาคล้าย
25 / 25 
100 %
65_kobchok_hu65006พ.อ.กอบโชคหัสดี
23 / 25 
92 %
65_attachai_pr65104พ.อ.อรรตชัยประสพบุญ
25 / 25 
100 %
65_ratthaphon_si65068พ.อ.รัฐพลศิริทับ
24 / 25 
96 %
65_chaiprakarn_pi65026พ.อ.ไชยปราการพิมพ์จินดา
24 / 25 
96 %
65_bunphot_tu65142นายบรรพตตั้งเจริญดี
25 / 25 
100 %
65_worawut_su65070พ.อ.วรวุฒิสำราญ
24 / 25 
96 %
65_sakesit_th65094พ.อ.เสกสิทธิ์ธรรมนารถ
24 / 25 
96 %
65_yodchai_pa65064พ.อ.ยอดชายพวงวรินทร์
25 / 25 
100 %
65_thitiphan_va65039พ.อ.ธิติพันธ์วาจรัต
25 / 25 
100 %
65_varis_so65073พ.อ.วาริสทรวงโพธิ์
24 / 25 
96 %
65_utai_fa65113พ.อ.อุทัยแฝงกระโทก
25 / 25 
100 %
65_kitipun_he65012พ.อ.กิติพันธ์เฮงสนั่นกูล
24 / 25 
96 %
65_thitaree_sa65116พ.อ.หญิงฐิตารีย์สวัสดิกุล
24 / 25 
96 %
65_pannasak_pr65057พ.อ.พรรณศักย์เพรียวพานิช
24 / 25 
96 %
65_suebsawad_vu65137นายสืบสวัสดิ์วุฒิวรดิษฐ์
24 / 25 
96 %
65_weeradech_wa65076พ.อ.วีรเดชวรรณศิลป์
25 / 25 
100 %
65_sudnaree_so65121พ.อ.หญิงสุดนารีสุนทรเมือง
24 / 25 
96 %
65_chensak_ch65014พ.อ.เจนต์ศักดิ์ไชยเกิด
25 / 25 
100 %
65_pongyut_ng65054พ.อ.พงษ์ยุทธงามเกษม
25 / 25 
100 %
65_pornsak_sa65143นายพรศักดิ์สมรไกรสรกิจ
24 / 25 
96 %
65_chaiyaporn_su65019พ.อ.ชัยพรสุวรรณโสภณศิริ
24 / 25 
96 %
65_nikarn_ta65044พ.อ.นิการณ์ธรรมใจอุต
24 / 25 
96 %
65_kumchai_ku65008พ.อ.กำชัยกุศลทรามาส
25 / 25 
100 %
65_krish_bo65002พ.อ.กริชบุญเกิด
24 / 25 
96 %
65_natee_ti65029พ.อ.ณฑีทิมเสน
25 / 25 
100 %
65_kitsanaplus_su65005พ.อ.กฤษณะภัชน์สุพะรัง
24 / 25 
96 %
65_apichai_ju65099พ.อ.อภิชัยจูสนิท
25 / 25 
100 %
65_kanok_ne65001พ.อ.กนกเนตรแพ
24 / 25 
96 %
65_solot_ra65095พ.อ.โสฬสรัตนผ่องใส
24 / 25 
96 %
65_chaiphat_kh65146นายชัยภัทรคำวิชิตธนาภา
24 / 25 
96 %
65_patiwat_fe65048พ.อ.ปฏิวัติเฟื่องประภัสสร์
25 / 25 
100 %
65_weerachai_ma65075พ.อ.วีระชัยมณีวงศ์
24 / 25 
96 %
65_amnart_wa65108พ.อ.อำนาจวชิรศักดิ์โสภานะ
25 / 25 
100 %
65_kan_ch65007พ.อ.กานต์ชะนะ
25 / 25 
100 %
65_napaworn_pr65030พ.อ.ณปวรประทีปอุษานนท์
24 / 25 
96 %
65_amnat_kh65107พ.อ.อำนาจคำวิเศษ
25 / 25 
100 %
65_nopphapadon_pa65040พ.อ.นพปฎลปานนวม
24 / 25 
96 %
65_pichet_ti65059พ.อ.พิเชฐเทียนอำพร
25 / 25 
100 %
65_suchart_pa65084พ.อ.สุชาติปานถม
24 / 25 
96 %
65_rapin_ru65067พ.อ.รพินทร์ร่ำรวย
25 / 25 
100 %
65_panya_su65051พ.อ.ปัญญาสุดนาวา
24 / 25 
96 %
65_chettha_pl65025พ.อ.เชษฐาแปลงดี
22 / 25 
88 %
65_kitisak_ka65010พ.อ.กิติศักดิ์กาญจนะวสิต
25 / 25 
100 %
65_samai_kh65082พ.อ.สมัยขำพันธ์
24 / 25 
96 %
65_chalermpol_yu65016พ.อ.เฉลิม​พลยัง​ประดับ
25 / 25 
100 %
65_suwara_ka65093พ.อ.สุวรากาญจนโพธิ์
24 / 25 
96 %
65_worrawut_si65130น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ร.น.
24 / 25 
96 %
65_manop_gl65063พ.อ.มานพเกล็ดกฤช
25 / 25 
100 %
65_paisarn_pi65061พ.อ.ไพศาลพิศาลยุทนาพงษ์
25 / 25 
100 %
65_saowalak_ho65123พ.อ.หญิงเสาวลักษณ์หงส์ทอง
25 / 25 
100 %
65_kritsada_th65004พ.อ.กฤษฎาถาวรวัตร์
25 / 25 
100 %
65_yuttana_sa65065พ.อ.ยุทธนาสายประเสริฐ
24 / 25 
96 %
65_songrart_ki65036พ.อ.ทรงราชย์กิตติธิรางกูร
24 / 25 
96 %
65_chaithawach_si65018พ.อ.ชัยธวัชสิทธิสุข
25 / 25 
100 %
65_amorn_pi65102พ.อ.อมรพิมพ์สี
24 / 25 
96 %
65_sutasinee_bo65129น.อ.หญิงสุธาสินีบุญวัฒน์
25 / 25 
100 %
65_suphot_ch65088พ.อ.สุพจน์เจิมเกตุ
25 / 25 
100 %
65_warakon_th65071พ.อ.วรากรธนยั่งยืน
24 / 25 
96 %
65_oraya_po65124พ.อ.หญิงอรยาพูลทรัพย์
24 / 25 
96 %
65_chanawut_ar65017พ.อ.ชนาวุฒิอาทิตย์
25 / 25 
100 %
65_virut_kr65151นายวิรัตน์ครองศักดิ์ศิริ
24 / 25 
96 %
65_yuttaprom_ch65066พ.อ.ยุทธพรหมจักษุรักษ์
24 / 25 
96 %
65_suraporn_su65090พ.อ.สุรพรสุธรานันท์
25 / 25 
100 %
65_piyawit_ch65052พ.อ.ปิยวิทย์ชนะชัย
25 / 25 
100 %
65_suree_th65139นางสาวสุรีย์ธรรมชุตินันท์
24 / 25 
96 %
65_chotkorawit_de65027พ.อ.โชติกรวิชช์เดชสิริชาติโยธิน
25 / 25 
100 %
65_narongrit_po65032พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์พูลทรัพย์
25 / 25 
100 %
65_shanya_pe65154นางชัญญาเพ่งพันธุ์พัฒน์
25 / 25 
100 %
65_nillawan_wa65119พ.อ.หญิงนิลวรรณไวกาสี
25 / 25 
100 %
65_chaded_so65134นายจะเด็ดสุขดี
25 / 25 
100 %
65_kreeta_kw65003พ.อ.กรีฑาขวัญดำ
0 / 25 
0 %
65_chutithep_ra65022พ.อ.ชุติเทพราชสีหา
0 / 25 
0 %
65_chutithep_ra65022พ.อ.ชุติเทพราชสีหา
24 / 25 
96 %
65_apicha_ku65100พ.อ.อภิชาคุณสิงห์
0 / 25 
0 %
65_apicha_ku65100พ.อ.อภิชาคุณสิงห์
24 / 25 
96 %
65_talerngsak_ka65135ศ.นพ.เถลิงศักดิ์กาญจนบุษย์
0 / 25 
0 %
65_chaiprakarn_pi65026พ.อ.ไชยปราการพิมพ์จินดา
0 / 25 
0 %
65_sutthichai_pr65086พ.อ.สุทธิชัยพร้อมเจริญ
0 / 25 
0 %
65_chaiprakarn_pi65026พ.อ.ไชยปราการพิมพ์จินดา
24 / 25 
96 %
65_chaiwat_si65020พ.อ.ชัยวัฒน์ศิริวรรณ
24 / 25 
96 %
65_rattawat_wa65149นายรัฐวัชร์วสุหิรัณยฤทธิ์
24 / 25 
96 %
65_talerngsak_ka65135ศ.นพ.เถลิงศักดิ์กาญจนบุษย์
23 / 25 
92 %
65_yuttaprom_ch65066พ.อ.ยุทธพรหมจักษุรักษ์
0 / 25 
0 %
65_itsara_ja65110พ.อ.อิศราจันทะกระยอม
23 / 25 
92 %
65_noppasit_po65041พ.อ.นพสิทธิ์พงศ์วราพิศาล
25 / 25 
100 %
65_montree_th65062พ.อ.มนตรีธนาวรรณโอภาส
25 / 25 
100 %
65_arm_yo65106พ.อ.อาร์มยศสุนทร
25 / 25 
100 %
65_attawud_ch65105พ.อ.อรรถวุฒิจันทร์ศุภฤกษ์
25 / 25 
100 %
65_amphol_su65109พ.อ.อำพลซังเอียด
25 / 25 
100 %
65_kobchok_hu65006พ.อ.กอบโชคหัสดี
25 / 25 
100 %
65_chakrit_yo65021พ.อ.ชาคริตหยังหลัง
25 / 25 
100 %
65_udomsak_bo65112พ.อ.อุดมศักดิ์บุญธรรม
25 / 25 
100 %
65_aunyaphat_sr65125พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ศรีเพ็ญ
0 / 25 
0 %
65_suebsawad_vu65137นายสืบสวัสดิ์วุฒิวรดิษฐ์
25 / 25 
100 %
65_narawadee_se65155นางนราวดีเสพย์ธรรม
25 / 25 
100 %
65_aunyaphat_sr65125พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ศรีเพ็ญ
23 / 25 
92 %
65_utai_fa65113พ.อ.อุทัยแฝงกระโทก
25 / 25 
100 %
65_anusorn_na65138นายอนุสรณ์น้ำผึ้ง
25 / 25 
100 %
65_amonwat_ma65103พ.อ.อมรวัฒน์มัจฉา
25 / 25 
100 %
65_apichai_ju65099พ.อ.อภิชัยจูสนิท
25 / 25 
100 %
65_pornsak_sa65143นายพรศักดิ์สมรไกรสรกิจ
25 / 25 
100 %
65_yuttaprom_ch65066พ.อ.ยุทธพรหมจักษุรักษ์
24 / 25 
96 %
65_titisak_ni65028พ.อ.ฐิติศักดิ์นิรัติศัย
25 / 25 
100 %
65_pannasak_pr65057พ.อ.พรรณศักย์เพรียวพานิช
25 / 25 
100 %
65_nopawan_ph65118พ.อ.หญิงนภวรรณพนาสถิตย์
25 / 25 
100 %
65_suraporn_su65090พ.อ.สุรพรสุธรานันท์
25 / 25 
100 %
65_nikarn_ta65044พ.อ.นิการณ์ธรรมใจอุต
25 / 25 
100 %
65_sevadon_ya65079พ.อ.ศิวดลยาคล้าย
25 / 25 
100 %
65_chulaporn_ko65153ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ขอบใจกลาง
25 / 25 
100 %
65_danai_me65035พ.อ.ดนัยมีแก้วกุญชร
25 / 25 
100 %
65_aniwat_he65098พ.อ.อนิวรรตเหมนิธิ
25 / 25 
100 %
65_kittisak_pi65126น.อ.กิตติศักดิ์พิพัฒน์พงศธร
25 / 25 
100 %
65_anan_ra65097พ.อ.อนันต์รักษาวงศ์
25 / 25 
100 %
65_kobchok_hu65006พ.อ.กอบโชคหัสดี
16 / 25 
64 %
65_utai_fa65113พ.อ.อุทัยแฝงกระโทก
17 / 25 
68 %
65_suthira_su65122พ.อ.หญิงสุถิราสุขถิรเดช
25 / 25 
100 %
65_apichai_ju65099พ.อ.อภิชัยจูสนิท
14 / 25 
56 %
65_natee_ti65029พ.อ.ณฑีทิมเสน
25 / 25 
100 %
65_napaworn_pr65030พ.อ.ณปวรประทีปอุษานนท์
25 / 25 
100 %
65_sarawut_sa65083พ.อ.สราวุธแสงอิ่ม
24 / 25 
96 %
65_nattapon_to65034พ.อ.ณัฐพลทองพั้ว
25 / 25 
100 %
65_bunphot_tu65142นายบรรพตตั้งเจริญดี
25 / 25 
100 %
65_piyawit_ch65052พ.อ.ปิยวิทย์ชนะชัย
25 / 25 
100 %
65_witoon_ch65128น.อ.วิฑูรย์ชมจิตร
25 / 25 
100 %
65_kiattisak_ri65145นายเกียรติศักดิ์เรียนวัฒนา
25 / 25 
100 %
65_samai_kh65082พ.อ.สมัยขำพันธ์
25 / 25 
100 %
65_worawut_su65070พ.อ.วรวุฒิสำราญ
25 / 25 
100 %
65_anusit_ph65096พ.อ.อณุศิษย์พรมมาตย์
25 / 25 
100 %
65_weeradech_wa65076พ.อ.วีรเดชวรรณศิลป์
25 / 25 
100 %
65_kitipong_po65011พ.อ.กิติพงศ์พ่วงอยู่
25 / 25 
100 %
65_shanya_pe65154นางชัญญาเพ่งพันธุ์พัฒน์
25 / 25 
100 %
65_kittipong_nu65009พ.อ.กิตติพงษ์เนื่องชมภู
25 / 25 
100 %
65_waraporn_su65120พ.อ.หญิงวราภรณ์สุวัฒนฤกษ์
23 / 25 
92 %
65_chaiyaporn_su65019พ.อ.ชัยพรสุวรรณโสภณศิริ
25 / 25 
100 %
65_saowalak_ho65123พ.อ.หญิงเสาวลักษณ์หงส์ทอง
25 / 25 
100 %
65_virut_kr65151นายวิรัตน์ครองศักดิ์ศิริ
25 / 25 
100 %
65_kreeta_kw65003พ.อ.กรีฑาขวัญดำ
24 / 25 
96 %
65_amnart_wa65108พ.อ.อำนาจวชิรศักดิ์โสภานะ
25 / 25 
100 %
65_kan_ch65007พ.อ.กานต์ชะนะ
25 / 25 
100 %
65_sakesit_th65094พ.อ.เสกสิทธิ์ธรรมนารถ
25 / 25 
100 %
65_nirut_ra65127น.อ.นิรุตรัตนจรรยา
25 / 25 
100 %
65_surachai_me65092พ.อ.สุระชัยมีหอม
25 / 25 
100 %
65_pornpan_ka65156นางสาวพรพรรณแก้วเพ็ชร
24 / 25 
96 %
65_tirawat_ro65147นายถิรวัฒน์ฤกษ์ศิริรัตน์
25 / 25 
100 %
65_choopong_sa65024พ.อ.ชูพงษ์สายอุบล
24 / 25 
96 %
65_pongyut_ng65054พ.อ.พงษ์ยุทธงามเกษม
24 / 25 
96 %
65_akadech_su65152นายอัครเดชสุพิชญางกูร
24 / 25 
96 %
65_choochart_no65023พ.อ.ชูชาตินนทบุตร
25 / 25 
100 %
65_ekkong_ra65114พ.อ.เอกคงรัตนบุรี
25 / 25 
100 %
65_raywat_ar65150นายเรวัตอารีรอบ
25 / 25 
100 %
65_suwara_ka65093พ.อ.สุวรากาญจนโพธิ์
24 / 25 
96 %
65_ornprapa_ro65140ผศ.ดร.อรประภาภุมมะกาญจนะ โรแบร์
25 / 25 
100 %
65_apisak_nu65101พ.อ.อภิศักดิ์นุ่มนาม
25 / 25 
100 %
65_yuttana_sa65065พ.อ.ยุทธนาสายประเสริฐ
25 / 25 
100 %
65_chensak_ch65014พ.อ.เจนต์ศักดิ์ไชยเกิด
25 / 25 
100 %
65_pradiphat_pr65049พ.อ.ประดิพัทธ์ประดุจพรม
25 / 25 
100 %
65_kitipun_he65012พ.อ.กิติพันธ์เฮงสนั่นกูล
25 / 25 
100 %
65_rapin_ru65067พ.อ.รพินทร์ร่ำรวย
25 / 25 
100 %
65_preecha_va65133พ.ต.อปรีชาวังปรีชา
25 / 25 
100 %
65_yodchai_pa65064พ.อ.ยอดชายพวงวรินทร์
25 / 25 
100 %
65_aroonrut_kh65141นางอรุณรัตน์ข่าทิพย์พาที
25 / 25 
100 %
65_nattaporn_po65033พ.อ.ณัฐพรพูนขำ
25 / 25 
100 %
65_phairote_wa65060พ.อ.ไพโรจน์วรรธนะปสาสน์
22 / 25 
88 %
65_wuttikrai_ka65077พ.อ.วุฒิไกร์ กนกะปิณฑะ
25 / 25 
100 %
65_panasatorn_ph65055พ.อ.พณศธรโพธิ์กล่ำ
25 / 25 
100 %
65_narin_pr65043พ.อ.นรินทร์เปรมศิริศักดิ์
25 / 25 
100 %
65_tossapol_ti65037พ.อ.ทศพลทิมสถิตย์
25 / 25 
100 %
65_pakorn_po65047พ.อ.ปกรณ์พงษ์ไสว
25 / 25 
100 %
65_chaithawach_si65018พ.อ.ชัยธวัชสิทธิสุข
25 / 25 
100 %
65_chanawut_ar65017พ.อ.ชนาวุฒิอาทิตย์
25 / 25 
100 %
65_chaiphat_kh65146นายชัยภัทรคำวิชิตธนาภา
24 / 25 
96 %
65_pichet_ti65059พ.อ.พิเชฐเทียนอำพร
25 / 25 
100 %
65_panya_su65051พ.อ.ปัญญาสุดนาวา
25 / 25 
100 %
65_phutsapong_sr65058พ.อ.พฤษพงศ์ศรีสวัสดิ์
24 / 25 
96 %
65_rattawat_wa65149นายรัฐวัชร์วสุหิรัณยฤทธิ์
24 / 25 
96 %
65_suchart_pa65084พ.อ.สุชาติปานถม
25 / 25 
100 %
65_patiwat_fe65048พ.อ.ปฏิวัติเฟื่องประภัสสร์
25 / 25 
100 %
65_umaporn_ka65132น.อ.หญิงอุมาพรครุสารพิศิฐ
25 / 25 
100 %
65_chalermpol_yu65016พ.อ.เฉลิม​พลยัง​ประดับ
25 / 25 
100 %
65_thanakrit_su65038พ.อ.ธนกฤติสุขเกิด
25 / 25 
100 %
65_thanakrit_su65038พ.อ.ธนกฤติสุขเกิด
0 / 30 
0 %
65_suphot_ch65088พ.อ.สุพจน์เจิมเกตุ
25 / 25 
100 %
65_warinthorn_th65072พ.อ.วรินทรทานาค
25 / 25 
100 %
65_supoj_wo65087พ.อ.สุพจน์วงศ์อนันต์ชัย
25 / 25 
100 %
65_sarawut_ch65078พ.อ.ศราวุธไชยวิเศษ
25 / 25 
100 %
65_amnat_kh65107พ.อ.อำนาจคำวิเศษ
25 / 25 
100 %
65_bandith_sr65046พ.อ.บัณฑิตศรีแก้วอ้ม
25 / 25 
100 %
65_thitiphan_va65039พ.อ.ธิติพันธ์วาจรัต
24 / 25 
96 %
65_weerachai_ma65075พ.อ.วีระชัยมณีวงศ์
25 / 25 
100 %
65_kemmachart_bo65013พ.อ.เขมชาติบุญญาจันทร์
25 / 25 
100 %
65_warakon_th65071พ.อ.วรากรธนยั่งยืน
25 / 25 
100 %
65_niroj_th65045พ.อ.นิโรธทองม่วง
24 / 25 
96 %
65_supatch_wi65080พ.อ.ศุภัชเวียงวิเศษ
24 / 25 
96 %
65_pongchate_po65050พ.อ.ปองเชษฐ์พูนช่วย
25 / 25 
100 %
65_panachai_pa65056พ.อ.พนาชัยไผ่นาค
25 / 25 
100 %
65_sutasinee_bo65129น.อ.หญิงสุธาสินีบุญวัฒน์
25 / 25 
100 %
65_puttikhajorn_bu65144นายพุฒิขจรบุญมี
25 / 25 
100 %
65_suree_th65139นางสาวสุรีย์ธรรมชุตินันท์
25 / 25 
100 %
65_kitsanaplus_su65005พ.อ.กฤษณะภัชน์สุพะรัง
25 / 25 
100 %
65_itsorayan_ja65111พ.อ.อิสสรญาณจันทร์แก้ว
25 / 25 
100 %
65_chitralada_pa65115พ.อ.หญิงจิตรลดาปานะวิภาต
25 / 25 
100 %
65_manop_gl65063พ.อ.มานพเกล็ดกฤช
25 / 25 
100 %
65_kanok_ne65001พ.อ.กนกเนตรแพ
25 / 25 
100 %
65_kitisak_ka65010พ.อ.กิติศักดิ์กาญจนะวสิต
25 / 25 
100 %
65_supan_th65089พ.อ.สุพรรณ์ทองพิมพ์
25 / 25 
100 %
65_solot_ra65095พ.อ.โสฬสรัตนผ่องใส
25 / 25 
100 %
65_rawat_sa65069พ.อ.เรวัตสายศร
24 / 25 
96 %
65_suchat_sa65085พ.อ.สุชาติสายบุตร
25 / 25 
100 %
65_napon_wi65031พ.อ.ณพลวิหารธรรมเม
25 / 25 
100 %
65_ratthaphon_si65068พ.อ.รัฐพลศิริทับ
24 / 25 
96 %
65_songrart_ki65036พ.อ.ทรงราชย์กิตติธิรางกูร
25 / 25 
100 %
65_surasit_ki65091พ.อ.สุรศิษฏ์กิจพิทักษ์
25 / 25 
100 %
65_sutthichai_pr65086พ.อ.สุทธิชัยพร้อมเจริญ
24 / 25 
96 %
65_surawut_su65131นาวาเอกสุรวุฒิสุมงคล
25 / 25 
100 %
65_narathip_ju65042พ.อ.นราธิปจันทะแจ้ง
25 / 25 
100 %
65_amorn_pi65102พ.อ.อมรพิมพ์สี
24 / 25 
96 %
65_krish_bo65002พ.อ.กริชบุญเกิด
25 / 25 
100 %
65_pongsarit_pa65053พ.อ.พงศฤทธิ์ภวังคะนันท์
25 / 25 
100 %
65_nillawan_wa65119พ.อ.หญิงนิลวรรณไวกาสี
25 / 25 
100 %
65_chotkorawit_de65027พ.อ.โชติกรวิชช์เดชสิริชาติโยธิน
25 / 25 
100 %
65_thitaree_sa65116พ.อ.หญิงฐิตารีย์สวัสดิกุล
25 / 25 
100 %
65_nopphapadon_pa65040พ.อ.นพปฎลปานนวม
25 / 25 
100 %
65_worrawut_si65130น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ร.น.
25 / 25 
100 %
65_kritsada_th65004พ.อ.กฤษฎาถาวรวัตร์
25 / 25 
100 %
65_sudnaree_so65121พ.อ.หญิงสุดนารีสุนทรเมือง
25 / 25 
100 %
65_thanatporn_sa65117พ.อ.หญิงธนัชพรสามะศิริ
25 / 25 
100 %
65_paisarn_pi65061พ.อ.ไพศาลพิศาลยุทนาพงษ์
24 / 25 
96 %
65_attachai_pr65104พ.อ.อรรตชัยประสพบุญ
25 / 25 
100 %
65_oraya_po65124พ.อ.หญิงอรยาพูลทรัพย์
25 / 25 
100 %
65_pajon_sr65148นายผจญศรีบุญเรือง
25 / 25 
100 %
65_sitthiporn_kh65136นายสิทธิพรคงหอม
25 / 25 
100 %
65_narongrit_po65032พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์พูลทรัพย์
25 / 25 
100 %
65_chettha_pl65025พ.อ.เชษฐาแปลงดี
25 / 25 
100 %
65_chatdanai_kl65015พ.อ.ฉัตรดนัยคล่องการ
24 / 25 
96 %
65_chaded_so65134นายจะเด็ดสุขดี
24 / 25 
96 %
65_kumchai_ku65008พ.อ.กำชัยกุศลทรามาส
25 / 25 
100 %
65_staporn_te65081พ.อ.สถาพรเตี๊ยะเพชรดี
24 / 25 
96 %
awc049พ.อ.ภรัถเทียนทองดี
0 / 25 
0 %
65_rattawat_wa65149นายรัฐวัชร์วสุหิรัณยฤทธิ์
60 / 60 
100 %
65_varis_so65073พ.อ.วาริสทรวงโพธิ์
25 / 25 
100 %
65_chaiprakarn_pi65026พ.อ.ไชยปราการพิมพ์จินดา
0 / 30 
0 %
65_attawud_ch65105พ.อ.อรรถวุฒิจันทร์ศุภฤกษ์
30 / 30 
100 %
65_titisak_ni65028พ.อ.ฐิติศักดิ์นิรัติศัย
19 / 30 
83 %
65_udomsak_bo65112พ.อ.อุดมศักดิ์บุญธรรม
30 / 30 
100 %
65_thitiphan_va65039พ.อ.ธิติพันธ์วาจรัต
0 / 30 
0 %
65_nattapon_to65034พ.อ.ณัฐพลทองพั้ว
30 / 30 
100 %
65_aunyaphat_sr65125พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ศรีเพ็ญ
29 / 30 
97 %
65_thitiphan_va65039พ.อ.ธิติพันธ์วาจรัต
30 / 30 
100 %
65_kreeta_kw65003พ.อ.กรีฑาขวัญดำ
28 / 30 
93 %
65_apichai_ju65099พ.อ.อภิชัยจูสนิท
23 / 25 
92 %
65_anusorn_na65138นายอนุสรณ์น้ำผึ้ง
30 / 30 
100 %
awc001พล.ท.ธีระพงษ์เย็นอุทก
0 / 30 
0 %
ukidร.ท.อุกฤษฎ์ช่างสาร
0 / 30 
0 %
65_varis_so65073พ.อ.วาริสทรวงโพธิ์
30 / 30 
100 %
65_pakorn_po65047พ.อ.ปกรณ์พงษ์ไสว
30 / 30 
100 %
65_suwara_ka65093พ.อ.สุวรากาญจนโพธิ์
30 / 30 
100 %
65_narawadee_se65155นางนราวดีเสพย์ธรรม
30 / 30 
100 %
65_shanya_pe65154นางชัญญาเพ่งพันธุ์พัฒน์
30 / 30 
100 %
65_suchat_sa65085พ.อ.สุชาติสายบุตร
30 / 30 
100 %
65_puttikhajorn_bu65144นายพุฒิขจรบุญมี
30 / 30 
100 %
65_chaiyaporn_su65019พ.อ.ชัยพรสุวรรณโสภณศิริ
30 / 30 
100 %
65_amphol_su65109พ.อ.อำพลซังเอียด
30 / 30 
100 %
65_kiattisak_ri65145นายเกียรติศักดิ์เรียนวัฒนา
30 / 30 
100 %
65_songrart_ki65036พ.อ.ทรงราชย์กิตติธิรางกูร
30 / 30 
100 %
65_preecha_va65133พ.ต.อปรีชาวังปรีชา
28 / 30 
93 %
65_niroj_th65045พ.อ.นิโรธทองม่วง
30 / 30 
100 %
65_wuttikrai_ka65077พ.อ.วุฒิไกร์ กนกะปิณฑะ
30 / 30 
100 %
65_sarawut_sa65083พ.อ.สราวุธแสงอิ่ม
30 / 30 
100 %
65_pichet_ti65059พ.อ.พิเชฐเทียนอำพร
30 / 30 
100 %
65_chaithawach_si65018พ.อ.ชัยธวัชสิทธิสุข
30 / 30 
100 %
65_apicha_ku65100พ.อ.อภิชาคุณสิงห์
29 / 30 
97 %
65_pannasak_pr65057พ.อ.พรรณศักย์เพรียวพานิช
30 / 30 
100 %
65_tossapol_ti65037พ.อ.ทศพลทิมสถิตย์
28 / 30 
93 %
65_itsara_ja65110พ.อ.อิศราจันทะกระยอม
29 / 30 
97 %
65_witoon_ch65128น.อ.วิฑูรย์ชมจิตร
30 / 30 
100 %
65_bunphot_tu65142นายบรรพตตั้งเจริญดี
30 / 30 
100 %
65_nirut_ra65127น.อ.นิรุตรัตนจรรยา
30 / 30 
100 %
65_aniwat_he65098พ.อ.อนิวรรตเหมนิธิ
30 / 30 
100 %
65_supan_th65089พ.อ.สุพรรณ์ทองพิมพ์
30 / 30 
100 %
65_apisak_nu65101พ.อ.อภิศักดิ์นุ่มนาม
27 / 30 
90 %
65_sevadon_ya65079พ.อ.ศิวดลยาคล้าย
30 / 30 
100 %
65_narathip_ju65042พ.อ.นราธิปจันทะแจ้ง
30 / 30 
100 %
65_pornpan_ka65156นางสาวพรพรรณแก้วเพ็ชร
30 / 30 
100 %
65_choochart_no65023พ.อ.ชูชาตินนทบุตร
30 / 30 
100 %
65_kitipong_po65011พ.อ.กิติพงศ์พ่วงอยู่
30 / 30 
100 %
65_amorn_pi65102พ.อ.อมรพิมพ์สี
30 / 30 
100 %
65_suthira_su65122พ.อ.หญิงสุถิราสุขถิรเดช
30 / 30 
100 %
65_pongchate_po65050พ.อ.ปองเชษฐ์พูนช่วย
30 / 30 
100 %
65_panasatorn_ph65055พ.อ.พณศธรโพธิ์กล่ำ
30 / 30 
100 %
awc_opsopsopsops
2 / 30 
0 %
awc_natnareeนางสาวณัฐนรีโตตระการ
0 / 30 
0 %
65_sitthiporn_kh65136นายสิทธิพรคงหอม
30 / 30 
100 %
65_napon_wi65031พ.อ.ณพลวิหารธรรมเม
30 / 30 
100 %
65_yuttana_sa65065พ.อ.ยุทธนาสายประเสริฐ
30 / 30 
100 %
65_waraporn_su65120พ.อ.หญิงวราภรณ์สุวัฒนฤกษ์
30 / 30 
100 %
65_kitisak_ka65010พ.อ.กิติศักดิ์กาญจนะวสิต
30 / 30 
100 %
65_tirawat_ro65147นายถิรวัฒน์ฤกษ์ศิริรัตน์
30 / 30 
100 %
65_sarawut_ch65078พ.อ.ศราวุธไชยวิเศษ
29 / 30 
97 %
65_umaporn_ka65132น.อ.หญิงอุมาพรครุสารพิศิฐ
30 / 30 
100 %
65_thanakrit_su65038พ.อ.ธนกฤติสุขเกิด
30 / 30 
100 %
65_montree_th65062พ.อ.มนตรีธนาวรรณโอภาส
30 / 30 
100 %
65_sutthichai_pr65086พ.อ.สุทธิชัยพร้อมเจริญ
30 / 30 
100 %
65_kittipong_nu65009พ.อ.กิตติพงษ์เนื่องชมภู
30 / 30 
100 %
65_patiwat_fe65048พ.อ.ปฏิวัติเฟื่องประภัสสร์
30 / 30 
100 %
65_worrawut_si65130น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ร.น.
30 / 30 
100 %
65_chakrit_yo65021พ.อ.ชาคริตหยังหลัง
30 / 30 
100 %
65_suraporn_su65090พ.อ.สุรพรสุธรานันท์
30 / 30 
100 %
65_sakesit_th65094พ.อ.เสกสิทธิ์ธรรมนารถ
30 / 30 
100 %
65_pongyut_ng65054พ.อ.พงษ์ยุทธงามเกษม
30 / 30 
100 %
65_warinthorn_th65072พ.อ.วรินทรทานาค
30 / 30 
100 %
65_warakon_th65071พ.อ.วรากรธนยั่งยืน
30 / 30 
100 %
65_supoj_wo65087พ.อ.สุพจน์วงศ์อนันต์ชัย
30 / 30 
100 %
65_thanatporn_sa65117พ.อ.หญิงธนัชพรสามะศิริ
30 / 30 
100 %
65_narin_pr65043พ.อ.นรินทร์เปรมศิริศักดิ์
30 / 30 
100 %
65_rawat_sa65069พ.อ.เรวัตสายศร
30 / 30 
100 %
65_krish_bo65002พ.อ.กริชบุญเกิด
30 / 30 
100 %
65_surasit_ki65091พ.อ.สุรศิษฏ์กิจพิทักษ์
30 / 30 
100 %
65_yuttaprom_ch65066พ.อ.ยุทธพรหมจักษุรักษ์
30 / 30 
100 %
65_apichai_ju65099พ.อ.อภิชัยจูสนิท
29 / 30 
97 %
65_manop_gl65063พ.อ.มานพเกล็ดกฤช
30 / 30 
100 %
65_staporn_te65081พ.อ.สถาพรเตี๊ยะเพชรดี
30 / 30 
100 %
65_phutsapong_sr65058พ.อ.พฤษพงศ์ศรีสวัสดิ์
30 / 30 
100 %
65_paisarn_pi65061พ.อ.ไพศาลพิศาลยุทนาพงษ์
30 / 30 
100 %
65_worawut_su65070พ.อ.วรวุฒิสำราญ
30 / 30 
100 %
65_phairote_wa65060พ.อ.ไพโรจน์วรรธนะปสาสน์
29 / 30 
97 %
65_kanok_ne65001พ.อ.กนกเนตรแพ
30 / 30 
100 %
ukidร.ท.อุกฤษฎ์ช่างสาร
0 / 30 
0 %
65_piyawit_ch65052พ.อ.ปิยวิทย์ชนะชัย
30 / 30 
100 %
ukidร.ท.อุกฤษฎ์ช่างสาร
6 / 30 
20 %
65_anusorn_na65138นายอนุสรณ์น้ำผึ้ง
20 / 30 
0 %
65_saowalak_ho65123พ.อ.หญิงเสาวลักษณ์หงส์ทอง
30 / 30 
100 %
65_chensak_ch65014พ.อ.เจนต์ศักดิ์ไชยเกิด
30 / 30 
100 %
65_chotkorawit_de65027พ.อ.โชติกรวิชช์เดชสิริชาติโยธิน
30 / 30 
100 %
65_danai_me65035พ.อ.ดนัยมีแก้วกุญชร
30 / 30 
100 %
65_chatdanai_kl65015พ.อ.ฉัตรดนัยคล่องการ
30 / 30 
100 %
65_noppasit_po65041พ.อ.นพสิทธิ์พงศ์วราพิศาล
30 / 30 
100 %
65_wichit_sa65074พ.อ.วิชิตซ้ายเกล้า
25 / 30 
83 %
65_kan_ch65007พ.อ.กานต์ชะนะ
30 / 30 
100 %
65_chaiprakarn_pi65026พ.อ.ไชยปราการพิมพ์จินดา
30 / 30 
100 %
65_ratthaphon_si65068พ.อ.รัฐพลศิริทับ
30 / 30 
100 %
65_talerngsak_ka65135ศ.นพ.เถลิงศักดิ์กาญจนบุษย์
30 / 30 
100 %
65_surawut_su65131นาวาเอกสุรวุฒิสุมงคล
30 / 30 
100 %
65_natee_ti65029พ.อ.ณฑีทิมเสน
30 / 30 
100 %
65_pornsak_sa65143นายพรศักดิ์สมรไกรสรกิจ
30 / 30 
100 %
65_akadech_su65152นายอัครเดชสุพิชญางกูร
30 / 30 
100 %
65_amonwat_ma65103พ.อ.อมรวัฒน์มัจฉา
30 / 30 
100 %
65_nopawan_ph65118พ.อ.หญิงนภวรรณพนาสถิตย์
30 / 30 
100 %
65_pradiphat_pr65049พ.อ.ประดิพัทธ์ประดุจพรม
30 / 30 
100 %
65_raywat_ar65150นายเรวัตอารีรอบ
30 / 30 
100 %
65_arm_yo65106พ.อ.อาร์มยศสุนทร
30 / 30 
100 %
65_ekkong_ra65114พ.อ.เอกคงรัตนบุรี
30 / 30 
100 %
65_aroonrut_kh65141นางอรุณรัตน์ข่าทิพย์พาที
29 / 30 
97 %
65_nopphapadon_pa65040พ.อ.นพปฎลปานนวม
30 / 30 
100 %
65_amnart_wa65108พ.อ.อำนาจวชิรศักดิ์โสภานะ
30 / 30 
100 %
65_surachai_me65092พ.อ.สุระชัยมีหอม
30 / 30 
100 %
65_kittisak_pi65126น.อ.กิตติศักดิ์พิพัฒน์พงศธร
30 / 30 
100 %
65_anusit_ph65096พ.อ.อณุศิษย์พรมมาตย์
30 / 30 
100 %
65_suchart_pa65084พ.อ.สุชาติปานถม
30 / 30 
100 %
65_panya_su65051พ.อ.ปัญญาสุดนาวา
30 / 30 
100 %
65_pajon_sr65148นายผจญศรีบุญเรือง
30 / 30 
100 %
65_kobchok_hu65006พ.อ.กอบโชคหัสดี
30 / 30 
100 %
65_thitaree_sa65116พ.อ.หญิงฐิตารีย์สวัสดิกุล
30 / 30 
100 %
65_weeradech_wa65076พ.อ.วีรเดชวรรณศิลป์
30 / 30 
100 %
65_solot_ra65095พ.อ.โสฬสรัตนผ่องใส
30 / 30 
100 %
65_samai_kh65082พ.อ.สมัยขำพันธ์
30 / 30 
100 %
65_choopong_sa65024พ.อ.ชูพงษ์สายอุบล
30 / 30 
100 %
65_chitralada_pa65115พ.อ.หญิงจิตรลดาปานะวิภาต
30 / 30 
100 %
65_kitipun_he65012พ.อ.กิติพันธ์เฮงสนั่นกูล
30 / 30 
100 %
65_nillawan_wa65119พ.อ.หญิงนิลวรรณไวกาสี
30 / 30 
100 %
65_suebsawad_vu65137นายสืบสวัสดิ์วุฒิวรดิษฐ์
30 / 30 
100 %
65_kumchai_ku65008พ.อ.กำชัยกุศลทรามาส
30 / 30 
100 %
65_nikarn_ta65044พ.อ.นิการณ์ธรรมใจอุต
30 / 30 
100 %
65_chanawut_ar65017พ.อ.ชนาวุฒิอาทิตย์
30 / 30 
100 %
65_napaworn_pr65030พ.อ.ณปวรประทีปอุษานนท์
30 / 30 
100 %
65_supatch_wi65080พ.อ.ศุภัชเวียงวิเศษ
30 / 30 
100 %
65_yodchai_pa65064พ.อ.ยอดชายพวงวรินทร์
30 / 30 
100 %
65_chettha_pl65025พ.อ.เชษฐาแปลงดี
30 / 30 
100 %
65_bandith_sr65046พ.อ.บัณฑิตศรีแก้วอ้ม
30 / 30 
100 %
65_kemmachart_bo65013พ.อ.เขมชาติบุญญาจันทร์
30 / 30 
100 %
65_suree_th65139นางสาวสุรีย์ธรรมชุตินันท์
30 / 30 
100 %
65_suphot_ch65088พ.อ.สุพจน์เจิมเกตุ
30 / 30 
100 %
65_amnat_kh65107พ.อ.อำนาจคำวิเศษ
30 / 30 
100 %
65_kritsada_th65004พ.อ.กฤษฎาถาวรวัตร์
30 / 30 
100 %
65_itsorayan_ja65111พ.อ.อิสสรญาณจันทร์แก้ว
30 / 30 
100 %
65_chalermpol_yu65016พ.อ.เฉลิม​พลยัง​ประดับ
30 / 30 
100 %
65_panachai_pa65056พ.อ.พนาชัยไผ่นาค
30 / 30 
100 %
65_weerachai_ma65075พ.อ.วีระชัยมณีวงศ์
30 / 30 
100 %
65_rapin_ru65067พ.อ.รพินทร์ร่ำรวย
30 / 30 
100 %
65_nattaporn_po65033พ.อ.ณัฐพรพูนขำ
30 / 30 
100 %
65_virut_kr65151นายวิรัตน์ครองศักดิ์ศิริ
30 / 30 
100 %
65_utai_fa65113พ.อ.อุทัยแฝงกระโทก
30 / 30 
100 %
65_sudnaree_so65121พ.อ.หญิงสุดนารีสุนทรเมือง
30 / 30 
100 %
65_kitsanaplus_su65005พ.อ.กฤษณะภัชน์สุพะรัง
30 / 30 
100 %
65_chulaporn_ko65153ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ขอบใจกลาง
30 / 30 
100 %
65_attachai_pr65104พ.อ.อรรตชัยประสพบุญ
30 / 30 
100 %
65_sutasinee_bo65129น.อ.หญิงสุธาสินีบุญวัฒน์
30 / 30 
100 %
65_oraya_po65124พ.อ.หญิงอรยาพูลทรัพย์
30 / 30 
100 %
65_ornprapa_ro65140ผศ.ดร.อรประภาภุมมะกาญจนะ โรแบร์
30 / 30 
100 %
65_narongrit_po65032พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์พูลทรัพย์
30 / 30 
100 %
65_pongsarit_pa65053พ.อ.พงศฤทธิ์ภวังคะนันท์
30 / 30 
100 %
65_chaiwat_si65020พ.อ.ชัยวัฒน์ศิริวรรณ
30 / 30 
100 %
65_anan_ra65097พ.อ.อนันต์รักษาวงศ์
30 / 30 
100 %
65_rattawat_wa65149นายรัฐวัชร์วสุหิรัณยฤทธิ์
30 / 30 
100 %
65_chaiphat_kh65146นายชัยภัทรคำวิชิตธนาภา
29 / 30 
97 %
65_chaded_so65134นายจะเด็ดสุขดี
19 / 30 
63 %
awc021พ.อ.ธัชกรภูวพัฒนดล
0 / 30 
0 %
65_noppasit_po65041พ.อ.นพสิทธิ์พงศ์วราพิศาล
60 / 60 
100 %
65_kittisak_pi65126น.อ.กิตติศักดิ์พิพัฒน์พงศธร
59 / 60 
98 %
65_aunyaphat_sr65125พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ศรีเพ็ญ
57 / 60 
95 %
65_thanakrit_su65038พ.อ.ธนกฤติสุขเกิด
59 / 60 
98 %
65_itsara_ja65110พ.อ.อิศราจันทะกระยอม
59 / 60 
98 %
65_suebsawad_vu65137นายสืบสวัสดิ์วุฒิวรดิษฐ์
60 / 60 
100 %
65_kreeta_kw65003พ.อ.กรีฑาขวัญดำ
60 / 60 
100 %
65_titisak_ni65028พ.อ.ฐิติศักดิ์นิรัติศัย
47 / 60 
78 %
65_puttikhajorn_bu65144นายพุฒิขจรบุญมี
60 / 60 
100 %
65_yodchai_pa65064พ.อ.ยอดชายพวงวรินทร์
60 / 60 
100 %
65_warinthorn_th65072พ.อ.วรินทรทานาค
60 / 60 
100 %
65_amonwat_ma65103พ.อ.อมรวัฒน์มัจฉา
60 / 60 
100 %
65_nopawan_ph65118พ.อ.หญิงนภวรรณพนาสถิตย์
60 / 60 
100 %
65_attawud_ch65105พ.อ.อรรถวุฒิจันทร์ศุภฤกษ์
60 / 60 
100 %
65_staporn_te65081พ.อ.สถาพรเตี๊ยะเพชรดี
60 / 60 
100 %
65_amphol_su65109พ.อ.อำพลซังเอียด
60 / 60 
100 %
65_aniwat_he65098พ.อ.อนิวรรตเหมนิธิ
60 / 60 
100 %
65_supan_th65089พ.อ.สุพรรณ์ทองพิมพ์
60 / 60 
100 %
65_pornsak_sa65143นายพรศักดิ์สมรไกรสรกิจ
60 / 60 
100 %
65_surachai_me65092พ.อ.สุระชัยมีหอม
60 / 60 
100 %
65_kitisak_ka65010พ.อ.กิติศักดิ์กาญจนะวสิต
60 / 60 
100 %
65_amnart_wa65108พ.อ.อำนาจวชิรศักดิ์โสภานะ
60 / 60 
100 %
65_anusit_ph65096พ.อ.อณุศิษย์พรมมาตย์
58 / 60 
97 %
65_danai_me65035พ.อ.ดนัยมีแก้วกุญชร
60 / 60 
100 %
65_suwara_ka65093พ.อ.สุวรากาญจนโพธิ์
60 / 60 
100 %
65_sutasinee_bo65129น.อ.หญิงสุธาสินีบุญวัฒน์
60 / 60 
100 %
65_narawadee_se65155นางนราวดีเสพย์ธรรม
60 / 60 
100 %
65_nopphapadon_pa65040พ.อ.นพปฎลปานนวม
60 / 60 
100 %
65_chaiphat_kh65146นายชัยภัทรคำวิชิตธนาภา
59 / 60 
98 %
65_suraporn_su65090พ.อ.สุรพรสุธรานันท์
60 / 60 
100 %
65_pornpan_ka65156นางสาวพรพรรณแก้วเพ็ชร
58 / 60 
97 %
65_kitipong_po65011พ.อ.กิติพงศ์พ่วงอยู่
60 / 60 
100 %
65_tossapol_ti65037พ.อ.ทศพลทิมสถิตย์
60 / 60 
100 %
65_anusorn_na65138นายอนุสรณ์น้ำผึ้ง
60 / 60 
100 %
65_kan_ch65007พ.อ.กานต์ชะนะ
60 / 60 
100 %
65_suthira_su65122พ.อ.หญิงสุถิราสุขถิรเดช
60 / 60 
100 %
65_thanatporn_sa65117พ.อ.หญิงธนัชพรสามะศิริ
60 / 60 
100 %
65_kritsada_th65004พ.อ.กฤษฎาถาวรวัตร์
60 / 60 
100 %
65_sakesit_th65094พ.อ.เสกสิทธิ์ธรรมนารถ
60 / 60 
100 %
65_kittipong_nu65009พ.อ.กิตติพงษ์เนื่องชมภู
60 / 60 
100 %
65_utai_fa65113พ.อ.อุทัยแฝงกระโทก
60 / 60 
100 %
65_waraporn_su65120พ.อ.หญิงวราภรณ์สุวัฒนฤกษ์
59 / 60 
98 %
65_manop_gl65063พ.อ.มานพเกล็ดกฤช
60 / 60 
100 %
65_akadech_su65152นายอัครเดชสุพิชญางกูร
60 / 60 
100 %
65_tirawat_ro65147นายถิรวัฒน์ฤกษ์ศิริรัตน์
60 / 60 
100 %
65_varis_so65073พ.อ.วาริสทรวงโพธิ์
60 / 60 
100 %
65_narin_pr65043พ.อ.นรินทร์เปรมศิริศักดิ์
59 / 60 
98 %
65_thitiphan_va65039พ.อ.ธิติพันธ์วาจรัต
60 / 60 
100 %
65_udomsak_bo65112พ.อ.อุดมศักดิ์บุญธรรม
60 / 60 
100 %
65_supatch_wi65080พ.อ.ศุภัชเวียงวิเศษ
59 / 60 
98 %
65_niroj_th65045พ.อ.นิโรธทองม่วง
59 / 60 
98 %
65_piyawit_ch65052พ.อ.ปิยวิทย์ชนะชัย
55 / 60 
92 %
65_napon_wi65031พ.อ.ณพลวิหารธรรมเม
57 / 60 
95 %
65_patiwat_fe65048พ.อ.ปฏิวัติเฟื่องประภัสสร์
60 / 60 
100 %
65_sevadon_ya65079พ.อ.ศิวดลยาคล้าย
60 / 60 
100 %
65_chaiyaporn_su65019พ.อ.ชัยพรสุวรรณโสภณศิริ
60 / 60 
100 %
65_montree_th65062พ.อ.มนตรีธนาวรรณโอภาส
60 / 60 
100 %
65_nikarn_ta65044พ.อ.นิการณ์ธรรมใจอุต
60 / 60 
100 %
65_panasatorn_ph65055พ.อ.พณศธรโพธิ์กล่ำ
60 / 60 
100 %
65_shanya_pe65154นางชัญญาเพ่งพันธุ์พัฒน์
60 / 60 
100 %
65_panachai_pa65056พ.อ.พนาชัยไผ่นาค
60 / 60 
100 %
65_amorn_pi65102พ.อ.อมรพิมพ์สี
60 / 60 
100 %
65_pradiphat_pr65049พ.อ.ประดิพัทธ์ประดุจพรม
60 / 60 
100 %
65_anan_ra65097พ.อ.อนันต์รักษาวงศ์
60 / 60 
100 %
65_samai_kh65082พ.อ.สมัยขำพันธ์
60 / 60 
100 %
65_chakrit_yo65021พ.อ.ชาคริตหยังหลัง
60 / 60 
100 %
65_chaithawach_si65018พ.อ.ชัยธวัชสิทธิสุข
60 / 60 
100 %
65_suchart_pa65084พ.อ.สุชาติปานถม
60 / 60 
100 %
65_weeradech_wa65076พ.อ.วีรเดชวรรณศิลป์
59 / 60 
98 %
65_itsorayan_ja65111พ.อ.อิสสรญาณจันทร์แก้ว
60 / 60 
100 %
65_sudnaree_so65121พ.อ.หญิงสุดนารีสุนทรเมือง
60 / 60 
100 %
65_raywat_ar65150นายเรวัตอารีรอบ
60 / 60 
100 %
65_witoon_ch65128น.อ.วิฑูรย์ชมจิตร
60 / 60 
100 %
65_nattaporn_po65033พ.อ.ณัฐพรพูนขำ
60 / 60 
100 %
65_chutithep_ra65022พ.อ.ชุติเทพราชสีหา
57 / 60 
95 %
65_umaporn_ka65132น.อ.หญิงอุมาพรครุสารพิศิฐ
60 / 60 
100 %
65_chalermpol_yu65016พ.อ.เฉลิม​พลยัง​ประดับ
60 / 60 
100 %
65_narathip_ju65042พ.อ.นราธิปจันทะแจ้ง
60 / 60 
100 %
65_phutsapong_sr65058พ.อ.พฤษพงศ์ศรีสวัสดิ์
58 / 60 
97 %
65_chaiwat_si65020พ.อ.ชัยวัฒน์ศิริวรรณ
60 / 60 
100 %
65_rapin_ru65067พ.อ.รพินทร์ร่ำรวย
60 / 60 
100 %
65_kemmachart_bo65013พ.อ.เขมชาติบุญญาจันทร์
60 / 60 
100 %
65_pakorn_po65047พ.อ.ปกรณ์พงษ์ไสว
60 / 60 
100 %
65_suchat_sa65085พ.อ.สุชาติสายบุตร
60 / 60 
100 %
65_pongchate_po65050พ.อ.ปองเชษฐ์พูนช่วย
60 / 60 
100 %
65_suphot_ch65088พ.อ.สุพจน์เจิมเกตุ
60 / 60 
100 %
65_ekkong_ra65114พ.อ.เอกคงรัตนบุรี
60 / 60 
100 %
65_chensak_ch65014พ.อ.เจนต์ศักดิ์ไชยเกิด
60 / 60 
100 %
65_surasit_ki65091พ.อ.สุรศิษฏ์กิจพิทักษ์
60 / 60 
100 %
65_virut_kr65151นายวิรัตน์ครองศักดิ์ศิริ
59 / 60 
98 %
65_amnat_kh65107พ.อ.อำนาจคำวิเศษ
60 / 60 
100 %
65_kanok_ne65001พ.อ.กนกเนตรแพ
60 / 60 
100 %
65_pichet_ti65059พ.อ.พิเชฐเทียนอำพร
60 / 60 
100 %
65_panya_su65051พ.อ.ปัญญาสุดนาวา
60 / 60 
100 %
65_pongsarit_pa65053พ.อ.พงศฤทธิ์ภวังคะนันท์
60 / 60 
100 %
65_saowalak_ho65123พ.อ.หญิงเสาวลักษณ์หงส์ทอง
60 / 60 
100 %
65_bunphot_tu65142นายบรรพตตั้งเจริญดี
60 / 60 
100 %
65_songrart_ki65036พ.อ.ทรงราชย์กิตติธิรางกูร
60 / 60 
100 %
65_kiattisak_ri65145นายเกียรติศักดิ์เรียนวัฒนา
60 / 60 
100 %
65_worrawut_si65130น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ร.น.
59 / 60 
98 %
65_nirut_ra65127น.อ.นิรุตรัตนจรรยา
60 / 60 
100 %
65_wuttikrai_ka65077พ.อ.วุฒิไกร์ กนกะปิณฑะ
60 / 60 
100 %
65_krish_bo65002พ.อ.กริชบุญเกิด
60 / 60 
100 %
65_sitthiporn_kh65136นายสิทธิพรคงหอม
60 / 60 
100 %
65_kobchok_hu65006พ.อ.กอบโชคหัสดี
60 / 60 
100 %
65_attachai_pr65104พ.อ.อรรตชัยประสพบุญ
60 / 60 
100 %
65_bandith_sr65046พ.อ.บัณฑิตศรีแก้วอ้ม
60 / 60 
100 %
65_kumchai_ku65008พ.อ.กำชัยกุศลทรามาส
60 / 60 
100 %
65_natee_ti65029พ.อ.ณฑีทิมเสน
60 / 60 
100 %
65_pajon_sr65148นายผจญศรีบุญเรือง
60 / 60 
100 %
65_pannasak_pr65057พ.อ.พรรณศักย์เพรียวพานิช
59 / 60 
98 %
65_sarawut_ch65078พ.อ.ศราวุธไชยวิเศษ
59 / 60 
98 %
65_sutthichai_pr65086พ.อ.สุทธิชัยพร้อมเจริญ
60 / 60 
100 %
65_choochart_no65023พ.อ.ชูชาตินนทบุตร
58 / 60 
97 %
65_worawut_su65070พ.อ.วรวุฒิสำราญ
59 / 60 
98 %
65_chitralada_pa65115พ.อ.หญิงจิตรลดาปานะวิภาต
0 / 60 
0 %
65_chatdanai_kl65015พ.อ.ฉัตรดนัยคล่องการ
59 / 60 
98 %
65_preecha_va65133พ.ต.อปรีชาวังปรีชา
0 / 60 
0 %
65_yuttaprom_ch65066พ.อ.ยุทธพรหมจักษุรักษ์
59 / 60 
98 %
65_pongyut_ng65054พ.อ.พงษ์ยุทธงามเกษม
59 / 60 
98 %
65_surawut_su65131นาวาเอกสุรวุฒิสุมงคล
59 / 60 
98 %
65_suree_th65139นางสาวสุรีย์ธรรมชุตินันท์
58 / 60 
97 %
65_chitralada_pa65115พ.อ.หญิงจิตรลดาปานะวิภาต
57 / 60 
95 %
65_weerachai_ma65075พ.อ.วีระชัยมณีวงศ์
60 / 60 
100 %
65_ornprapa_ro65140ผศ.ดร.อรประภาภุมมะกาญจนะ โรแบร์
58 / 60 
97 %
65_chanawut_ar65017พ.อ.ชนาวุฒิอาทิตย์
57 / 60 
95 %
65_choopong_sa65024พ.อ.ชูพงษ์สายอุบล
58 / 60 
97 %
65_preecha_va65133พ.ต.อปรีชาวังปรีชา
56 / 60 
93 %
65_rawat_sa65069พ.อ.เรวัตสายศร
59 / 60 
98 %
65_warakon_th65071พ.อ.วรากรธนยั่งยืน
59 / 60 
98 %
65_weerachai_ma65075พ.อ.วีระชัยมณีวงศ์
59 / 60 
98 %
65_ratthaphon_si65068พ.อ.รัฐพลศิริทับ
59 / 60 
98 %
65_chotkorawit_de65027พ.อ.โชติกรวิชช์เดชสิริชาติโยธิน
59 / 60 
98 %
65_napaworn_pr65030พ.อ.ณปวรประทีปอุษานนท์
57 / 60 
95 %
65_wichit_sa65074พ.อ.วิชิตซ้ายเกล้า
0 / 60 
0 %
65_nillawan_wa65119พ.อ.หญิงนิลวรรณไวกาสี
59 / 60 
98 %
65_paisarn_pi65061พ.อ.ไพศาลพิศาลยุทนาพงษ์
59 / 60 
98 %
65_chulaporn_ko65153ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ขอบใจกลาง
59 / 60 
98 %
65_oraya_po65124พ.อ.หญิงอรยาพูลทรัพย์
59 / 60 
98 %
65_supoj_wo65087พ.อ.สุพจน์วงศ์อนันต์ชัย
58 / 60 
97 %
65_kitipun_he65012พ.อ.กิติพันธ์เฮงสนั่นกูล
59 / 60 
98 %
65_narongrit_po65032พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์พูลทรัพย์
59 / 60 
98 %
65_talerngsak_ka65135ศ.นพ.เถลิงศักดิ์กาญจนบุษย์
0 / 60 
0 %
65_thitaree_sa65116พ.อ.หญิงฐิตารีย์สวัสดิกุล
59 / 60 
98 %
65_solot_ra65095พ.อ.โสฬสรัตนผ่องใส
59 / 60 
98 %
65_kitsanaplus_su65005พ.อ.กฤษณะภัชน์สุพะรัง
59 / 60 
98 %
65_yuttana_sa65065พ.อ.ยุทธนาสายประเสริฐ
58 / 60 
97 %
65_narongrit_po65032พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์พูลทรัพย์
59 / 60 
98 %
65_phairote_wa65060พ.อ.ไพโรจน์วรรธนะปสาสน์
47 / 60 
78 %
65_wichit_sa65074พ.อ.วิชิตซ้ายเกล้า
22 / 25 
88 %
65_chettha_pl65025พ.อ.เชษฐาแปลงดี
59 / 60 
98 %
65_apicha_ku65100พ.อ.อภิชาคุณสิงห์
59 / 60 
98 %
65_apicha_ku65100พ.อ.อภิชาคุณสิงห์
47 / 60 
78 %
65_apichai_ju65099พ.อ.อภิชัยจูสนิท
56 / 60 
93 %
65_arm_yo65106พ.อ.อาร์มยศสุนทร
51 / 60 
85 %
65_apisak_nu65101พ.อ.อภิศักดิ์นุ่มนาม
48 / 60 
80 %
65_sarawut_sa65083พ.อ.สราวุธแสงอิ่ม
50 / 60 
83 %
65_apichai_ju65099พ.อ.อภิชัยจูสนิท
55 / 60 
92 %
65_chitralada_pa65115พ.อ.หญิงจิตรลดาปานะวิภาต
10 / 60 
0 %
65_nattapon_to65034พ.อ.ณัฐพลทองพั้ว
55 / 60 
92 %
65_chaded_so65134นายจะเด็ดสุขดี
51 / 60 
85 %
65_chaiprakarn_pi65026พ.อ.ไชยปราการพิมพ์จินดา
0 / 60 
0 %
65_chaiprakarn_pi65026พ.อ.ไชยปราการพิมพ์จินดา
55 / 60 
92 %
65_rawat_sa65069พ.อ.เรวัตสายศร
11 / 60 
18 %
65_aroonrut_kh65141นางอรุณรัตน์ข่าทิพย์พาที
44 / 60 
73 %
montiraพ.อ.หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
0 / 60 
0 %
65_noppasit_po65041พ.อ.นพสิทธิ์พงศ์วราพิศาล
25 / 25 
100 %
65_kittisak_pi65126น.อ.กิตติศักดิ์พิพัฒน์พงศธร
24 / 25 
96 %
65_titisak_ni65028พ.อ.ฐิติศักดิ์นิรัติศัย
21 / 25 
84 %
65_chutithep_ra65022พ.อ.ชุติเทพราชสีหา
0 / 25 
0 %
65_warinthorn_th65072พ.อ.วรินทรทานาค
25 / 25 
100 %
65_chakrit_yo65021พ.อ.ชาคริตหยังหลัง
25 / 25 
100 %
65_yodchai_pa65064พ.อ.ยอดชายพวงวรินทร์
25 / 25 
100 %
65_tossapol_ti65037พ.อ.ทศพลทิมสถิตย์
25 / 25 
100 %
65_sarawut_sa65083พ.อ.สราวุธแสงอิ่ม
16 / 25 
64 %
65_aunyaphat_sr65125พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ศรีเพ็ญ
24 / 25 
96 %
65_waraporn_su65120พ.อ.หญิงวราภรณ์สุวัฒนฤกษ์
25 / 25 
100 %
65_apisak_nu65101พ.อ.อภิศักดิ์นุ่มนาม
25 / 25 
100 %
65_talerngsak_ka65135ศ.นพ.เถลิงศักดิ์กาญจนบุษย์
25 / 25 
100 %
65_arm_yo65106พ.อ.อาร์มยศสุนทร
25 / 25 
100 %
65_suchat_sa65085พ.อ.สุชาติสายบุตร
25 / 25 
100 %
65_suebsawad_vu65137นายสืบสวัสดิ์วุฒิวรดิษฐ์
25 / 25 
100 %
65_anan_ra65097พ.อ.อนันต์รักษาวงศ์
25 / 25 
100 %
65_kiattisak_ri65145นายเกียรติศักดิ์เรียนวัฒนา
25 / 25 
100 %
65_kitipong_po65011พ.อ.กิติพงศ์พ่วงอยู่
25 / 25 
100 %
65_nopawan_ph65118พ.อ.หญิงนภวรรณพนาสถิตย์
25 / 25 
100 %
65_narathip_ju65042พ.อ.นราธิปจันทะแจ้ง
24 / 25 
96 %
65_thanakrit_su65038พ.อ.ธนกฤติสุขเกิด
25 / 25 
100 %
65_witoon_ch65128น.อ.วิฑูรย์ชมจิตร
25 / 25 
100 %
65_chaiprakarn_pi65026พ.อ.ไชยปราการพิมพ์จินดา
23 / 25 
92 %
65_thanatporn_sa65117พ.อ.หญิงธนัชพรสามะศิริ
25 / 25 
100 %
65_attawud_ch65105พ.อ.อรรถวุฒิจันทร์ศุภฤกษ์
25 / 25 
100 %
65_choopong_sa65024พ.อ.ชูพงษ์สายอุบล
24 / 25 
96 %
65_amonwat_ma65103พ.อ.อมรวัฒน์มัจฉา
25 / 25 
100 %
65_udomsak_bo65112พ.อ.อุดมศักดิ์บุญธรรม
24 / 25 
96 %
65_virut_kr65151นายวิรัตน์ครองศักดิ์ศิริ
25 / 25 
100 %
65_narin_pr65043พ.อ.นรินทร์เปรมศิริศักดิ์
25 / 25 
100 %
65_danai_me65035พ.อ.ดนัยมีแก้วกุญชร
25 / 25 
100 %
65_kreeta_kw65003พ.อ.กรีฑาขวัญดำ
24 / 25 
96 %
65_puttikhajorn_bu65144นายพุฒิขจรบุญมี
24 / 25 
96 %
65_nattapon_to65034พ.อ.ณัฐพลทองพั้ว
24 / 25 
96 %
65_amphol_su65109พ.อ.อำพลซังเอียด
24 / 25 
96 %
65_rapin_ru65067พ.อ.รพินทร์ร่ำรวย
25 / 25 
100 %
65_chaiphat_kh65146นายชัยภัทรคำวิชิตธนาภา
25 / 25 
100 %
65_narawadee_se65155นางนราวดีเสพย์ธรรม
25 / 25 
100 %
65_pakorn_po65047พ.อ.ปกรณ์พงษ์ไสว
25 / 25 
100 %
65_pornsak_sa65143นายพรศักดิ์สมรไกรสรกิจ
25 / 25 
100 %
65_nikarn_ta65044พ.อ.นิการณ์ธรรมใจอุต
24 / 25 
96 %
65_pannasak_pr65057พ.อ.พรรณศักย์เพรียวพานิช
25 / 25 
100 %
65_amnart_wa65108พ.อ.อำนาจวชิรศักดิ์โสภานะ
25 / 25 
100 %
65_suraporn_su65090พ.อ.สุรพรสุธรานันท์
25 / 25 
100 %
65_suthira_su65122พ.อ.หญิงสุถิราสุขถิรเดช
23 / 25 
92 %
65_kitsanaplus_su65005พ.อ.กฤษณะภัชน์สุพะรัง
25 / 25 
100 %
65_pradiphat_pr65049พ.อ.ประดิพัทธ์ประดุจพรม
25 / 25 
100 %
65_pornpan_ka65156นางสาวพรพรรณแก้วเพ็ชร
25 / 25 
100 %
65_niroj_th65045พ.อ.นิโรธทองม่วง
24 / 25 
96 %
65_napon_wi65031พ.อ.ณพลวิหารธรรมเม
25 / 25 
100 %
65_sarawut_ch65078พ.อ.ศราวุธไชยวิเศษ
22 / 25 
88 %
65_nillawan_wa65119พ.อ.หญิงนิลวรรณไวกาสี
24 / 25 
96 %
65_pongyut_ng65054พ.อ.พงษ์ยุทธงามเกษม
25 / 25 
100 %
65_bunphot_tu65142นายบรรพตตั้งเจริญดี
25 / 25 
100 %
65_manop_gl65063พ.อ.มานพเกล็ดกฤช
25 / 25 
100 %
65_supatch_wi65080พ.อ.ศุภัชเวียงวิเศษ
25 / 25 
100 %
65_amorn_pi65102พ.อ.อมรพิมพ์สี
25 / 25 
100 %
65_tirawat_ro65147นายถิรวัฒน์ฤกษ์ศิริรัตน์
24 / 25 
96 %
65_phutsapong_sr65058พ.อ.พฤษพงศ์ศรีสวัสดิ์
25 / 25 
100 %
65_nirut_ra65127น.อ.นิรุตรัตนจรรยา
25 / 25 
100 %
65_kitipun_he65012พ.อ.กิติพันธ์เฮงสนั่นกูล
25 / 25 
100 %
65_patiwat_fe65048พ.อ.ปฏิวัติเฟื่องประภัสสร์
25 / 25 
100 %
65_chettha_pl65025พ.อ.เชษฐาแปลงดี
25 / 25 
100 %
65_kan_ch65007พ.อ.กานต์ชะนะ
25 / 25 
100 %
65_kittipong_nu65009พ.อ.กิตติพงษ์เนื่องชมภู
25 / 25 
100 %
65_suchart_pa65084พ.อ.สุชาติปานถม
25 / 25 
100 %
65_surawut_su65131นาวาเอกสุรวุฒิสุมงคล
25 / 25 
100 %
65_wuttikrai_ka65077พ.อ.วุฒิไกร์ กนกะปิณฑะ
25 / 25 
100 %
65_amnat_kh65107พ.อ.อำนาจคำวิเศษ
25 / 25 
100 %
65_anusit_ph65096พ.อ.อณุศิษย์พรมมาตย์
25 / 25 
100 %
65_natee_ti65029พ.อ.ณฑีทิมเสน
25 / 25 
100 %
65_shanya_pe65154นางชัญญาเพ่งพันธุ์พัฒน์
25 / 25 
100 %
65_aroonrut_kh65141นางอรุณรัตน์ข่าทิพย์พาที
23 / 25 
92 %
65_suphot_ch65088พ.อ.สุพจน์เจิมเกตุ
25 / 25 
100 %
65_sutthichai_pr65086พ.อ.สุทธิชัยพร้อมเจริญ
23 / 25 
92 %
65_kemmachart_bo65013พ.อ.เขมชาติบุญญาจันทร์
25 / 25 
100 %
65_chalermpol_yu65016พ.อ.เฉลิม​พลยัง​ประดับ
25 / 25 
100 %
65_ekkong_ra65114พ.อ.เอกคงรัตนบุรี
25 / 25 
100 %
65_panya_su65051พ.อ.ปัญญาสุดนาวา
25 / 25 
100 %
65_chaithawach_si65018พ.อ.ชัยธวัชสิทธิสุข
25 / 25 
100 %
65_chaiyaporn_su65019พ.อ.ชัยพรสุวรรณโสภณศิริ
25 / 25 
100 %
65_sutasinee_bo65129น.อ.หญิงสุธาสินีบุญวัฒน์
24 / 25 
96 %
65_suwara_ka65093พ.อ.สุวรากาญจนโพธิ์
25 / 25 
100 %
65_pichet_ti65059พ.อ.พิเชฐเทียนอำพร
25 / 25 
100 %
65_napaworn_pr65030พ.อ.ณปวรประทีปอุษานนท์
25 / 25 
100 %
65_chanawut_ar65017พ.อ.ชนาวุฒิอาทิตย์
25 / 25 
100 %
65_rattawat_wa65149นายรัฐวัชร์วสุหิรัณยฤทธิ์
23 / 25 
92 %
65_aniwat_he65098พ.อ.อนิวรรตเหมนิธิ
25 / 25 
100 %
65_songrart_ki65036พ.อ.ทรงราชย์กิตติธิรางกูร
25 / 25 
100 %
65_preecha_va65133พ.ต.อปรีชาวังปรีชา
24 / 25 
96 %
65_staporn_te65081พ.อ.สถาพรเตี๊ยะเพชรดี
25 / 25 
100 %
65_sakesit_th65094พ.อ.เสกสิทธิ์ธรรมนารถ
25 / 25 
100 %
65_bandith_sr65046พ.อ.บัณฑิตศรีแก้วอ้ม
25 / 25 
100 %
65_chatdanai_kl65015พ.อ.ฉัตรดนัยคล่องการ
25 / 25 
100 %
65_kanok_ne65001พ.อ.กนกเนตรแพ
24 / 25 
96 %
65_apicha_ku65100พ.อ.อภิชาคุณสิงห์
25 / 25 
100 %
65_surasit_ki65091พ.อ.สุรศิษฏ์กิจพิทักษ์
25 / 25 
100 %
65_surachai_me65092พ.อ.สุระชัยมีหอม
24 / 25 
96 %
65_panachai_pa65056พ.อ.พนาชัยไผ่นาค
25 / 25 
100 %
65_chulaporn_ko65153ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ขอบใจกลาง
25 / 25 
100 %
65_supoj_wo65087พ.อ.สุพจน์วงศ์อนันต์ชัย
25 / 25 
100 %
65_pongchate_po65050พ.อ.ปองเชษฐ์พูนช่วย
24 / 25 
96 %
65_pajon_sr65148นายผจญศรีบุญเรือง
25 / 25 
100 %
65_nopphapadon_pa65040พ.อ.นพปฎลปานนวม
25 / 25 
100 %
65_montree_th65062พ.อ.มนตรีธนาวรรณโอภาส
25 / 25 
100 %
65_chensak_ch65014พ.อ.เจนต์ศักดิ์ไชยเกิด
25 / 25 
100 %
65_kitisak_ka65010พ.อ.กิติศักดิ์กาญจนะวสิต
25 / 25 
100 %
65_worawut_su65070พ.อ.วรวุฒิสำราญ
25 / 25 
100 %
65_akadech_su65152นายอัครเดชสุพิชญางกูร
25 / 25 
100 %
65_sitthiporn_kh65136นายสิทธิพรคงหอม
25 / 25 
100 %
65_weerachai_ma65075พ.อ.วีระชัยมณีวงศ์
25 / 25 
100 %
65_choochart_no65023พ.อ.ชูชาตินนทบุตร
25 / 25 
100 %
65_worrawut_si65130น.อ.วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ร.น.
25 / 25 
100 %
65_panasatorn_ph65055พ.อ.พณศธรโพธิ์กล่ำ
25 / 25 
100 %
65_yuttaprom_ch65066พ.อ.ยุทธพรหมจักษุรักษ์
22 / 25 
88 %
65_rawat_sa65069พ.อ.เรวัตสายศร
24 / 25 
96 %
65_ornprapa_ro65140ผศ.ดร.อรประภาภุมมะกาญจนะ โรแบร์
24 / 25 
96 %
65_umaporn_ka65132น.อ.หญิงอุมาพรครุสารพิศิฐ
23 / 25 
92 %
65_pongsarit_pa65053พ.อ.พงศฤทธิ์ภวังคะนันท์
24 / 25 
96 %
65_weeradech_wa65076พ.อ.วีรเดชวรรณศิลป์
24 / 25 
96 %
65_utai_fa65113พ.อ.อุทัยแฝงกระโทก
24 / 25 
96 %
65_oraya_po65124พ.อ.หญิงอรยาพูลทรัพย์
23 / 25 
92 %
65_suree_th65139นางสาวสุรีย์ธรรมชุตินันท์
24 / 25 
96 %
65_sevadon_ya65079พ.อ.ศิวดลยาคล้าย
24 / 25 
96 %
65_sudnaree_so65121พ.อ.หญิงสุดนารีสุนทรเมือง
24 / 25 
96 %
65_thitiphan_va65039พ.อ.ธิติพันธ์วาจรัต
23 / 25 
92 %
65_attachai_pr65104พ.อ.อรรตชัยประสพบุญ
24 / 25 
96 %
65_krish_bo65002พ.อ.กริชบุญเกิด
24 / 25 
96 %
65_itsorayan_ja65111พ.อ.อิสสรญาณจันทร์แก้ว
24 / 25 
96 %
65_nattaporn_po65033พ.อ.ณัฐพรพูนขำ
24 / 25 
96 %
65_thitaree_sa65116พ.อ.หญิงฐิตารีย์สวัสดิกุล
24 / 25 
96 %
awc025พ.อ.หญิงปัทมาสมสนั่น
1 / 25 
0 %
65_yuttana_sa65065พ.อ.ยุทธนาสายประเสริฐ
24 / 25 
96 %
65_phairote_wa65060พ.อ.ไพโรจน์วรรธนะปสาสน์
22 / 25 
88 %
65_solot_ra65095พ.อ.โสฬสรัตนผ่องใส
24 / 25 
96 %
65_chaiwat_si65020พ.อ.ชัยวัฒน์ศิริวรรณ
23 / 25 
92 %
65_samai_kh65082พ.อ.สมัยขำพันธ์
23 / 25 
92 %
65_chotkorawit_de65027พ.อ.โชติกรวิชช์เดชสิริชาติโยธิน
24 / 25 
96 %
65_narongrit_po65032พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์พูลทรัพย์
24 / 25 
96 %
awc025พ.อ.หญิงปัทมาสมสนั่น
22 / 25 
88 %
65_saowalak_ho65123พ.อ.หญิงเสาวลักษณ์หงส์ทอง
21 / 25 
84 %
65_piyawit_ch65052พ.อ.ปิยวิทย์ชนะชัย
23 / 25 
92 %
65_ratthaphon_si65068พ.อ.รัฐพลศิริทับ
24 / 25 
96 %
65_kritsada_th65004พ.อ.กฤษฎาถาวรวัตร์
24 / 25 
96 %
65_chitralada_pa65115พ.อ.หญิงจิตรลดาปานะวิภาต
24 / 25 
96 %
65_kobchok_hu65006พ.อ.กอบโชคหัสดี
23 / 25 
92 %
65_paisarn_pi65061พ.อ.ไพศาลพิศาลยุทนาพงษ์
24 / 25 
96 %
65_supan_th65089พ.อ.สุพรรณ์ทองพิมพ์
24 / 25 
96 %
65_chaded_so65134นายจะเด็ดสุขดี
19 / 25 
76 %
65_kumchai_ku65008พ.อ.กำชัยกุศลทรามาส
24 / 25 
96 %
65_raywat_ar65150นายเรวัตอารีรอบ
23 / 25 
92 %
65_warakon_th65071พ.อ.วรากรธนยั่งยืน
24 / 25 
96 %
65_anusorn_na65138นายอนุสรณ์น้ำผึ้ง
24 / 25 
96 %
awc014พ.อ.ปริญญาฉายะพงษ์
0 / 60 
0 %
adminlibraryOPSMR.OPENSERVEAWC-ES
0 / 50 
0 %
Thitima_64B12064B120นางสาวฐิติมาศิริปรีชาพงษ์
0 / 20 
0 %
Thitima_64B12064B120นางสาวฐิติมาศิริปรีชาพงษ์
13 / 20 
65 %
Aussaphong_64B08964B089พ.อ.อัศม์พงษ์นิลพันธุ์
25 / 25 
100 %
Prapat_64B03564B035พ.อ.ประภัทร์ล้อมสมบูรณ์
25 / 25 
100 %
Poldetch_64B04164B041พ.อ.พลเดชเขื่อนพันธ์
25 / 25 
100 %
Nuttapong_64B01664B016พ.อ.ณัฏฐพงศ์อัศวินวงศ์
25 / 25 
100 %
Yuttana_64B05064B050พ.อ.ยุทธนาสุนทรมณี
25 / 25 
100 %
Saravudh_64B07364B073พ.อ.สราวุธชินวัตร
25 / 25 
100 %
Chatchawan_64B11464B114นายชัชวาลเลิศขวัญแก้ว
0 / 20 
0 %
Pattama_64B09964B099พ.อ.หญิงปัทมาสมสนั่น
24 / 25 
96 %
Thatsarat_64B12264B122นางสาวทัศรัตน์สถิระ
23 / 25 
92 %
Thatsarat_64B12264B122นางสาวทัศรัตน์สถิระ
0 / 20 
0 %
Thatsarat_64B12264B122นางสาวทัศรัตน์สถิระ
20 / 20 
100 %
Chatree_64B10664B106พ.ต.อ.ชาตรีมีรสสม
17 / 20 
85 %
Danchai_64B01864B018พ.อ.แดนชัยกองแก้ว
17 / 20 
85 %
Prapat_64B03564B035พ.อ.ประภัทร์ล้อมสมบูรณ์
13 / 20 
65 %
Nuttapong_64B01664B016พ.อ.ณัฏฐพงศ์อัศวินวงศ์
13 / 20 
65 %
Attapong_64B08664B086พ.อ.อรรถพงศ์ภู่กาญจน์
0 / 20 
0 %
Attapong_64B08664B086พ.อ.อรรถพงศ์ภู่กาญจน์
20 / 20 
100 %
Wichan_64B05864B058พ.อ.วิชาญสาริกะพันธ์
0 / 20 
0 %
Wichan_64B05864B058พ.อ.วิชาญสาริกะพันธ์
19 / 20 
95 %
Sompob_64B07164B071พ.อ.สมภพเทศเจริญ
20 / 20 
100 %
Wichan_64B05864B058พ.อ.วิชาญสาริกะพันธ์
2 / 25 
8 %
Thawatchai_64B02364B023พ.อ.ธวัชชัยพรมศักดิ์
20 / 20 
100 %
paowana_64B10164B101พ.อ.หญิงภาวนาทิมพิทักษ์
20 / 20 
100 %
Somdet_64B06864B068พ.อ.สมเด็จพวงผกา
13 / 20 
65 %
Suravee_64B06764B067พ.อ.ศุรวีร์โพธิสุข
20 / 20 
100 %
Somdet_64B06864B068พ.อ.สมเด็จพวงผกา
12 / 20 
60 %
Patnarin_64B10064B100พ.อ.หญิงภัทร์นฤนสถิรพงษะสุทธิ
20 / 20 
100 %
Ekkalak_64B09764B097พ.อ.เอกลักษณ์แพ่งกุล
20 / 20 
100 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
0 / 20 
0 %
ORATAI_64B10364B103พ.อ.หญิงอรไทจันทรปดา
0 / 20 
0 %
ORATAI_64B10364B103พ.อ.หญิงอรไทจันทรปดา
20 / 20 
100 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
20 / 20 
100 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
0 / 20 
0 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
18 / 20 
95 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
0 / 20 
0 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
0 / 20 
0 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
2 / 20 
10 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
19 / 20 
95 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
3 / 20 
15 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
4 / 20 
20 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
2 / 20 
10 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
2 / 20 
10 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
0 / 20 
0 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
2 / 20 
10 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
0 / 20 
0 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
1 / 20 
5 %
Suksan_64B07864B078พ.อ.สุขสันติ์พลหล้า
18 / 20 
90 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
16 / 20 
80 %
Yuttakan_64B04864B048พ.อ.ยุทธการธนะสถิตย์
14 / 20 
70 %
YUTTAPONG_64B05164B051พ.อ.ยุทธพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
25 / 25 
100 %
Sompob_64B07164B071พ.อ.สมภพเทศเจริญ
15 / 20 
75 %
Anatharot_64B08364B083พ.อ.อนันต์ฐโรจน์กระแสร์
25 / 25 
100 %
Nopadol_64B02864B028พ.อ.นพดลคามเกตุ
25 / 25 
100 %
Chaitanuncha_64B01364B013พ.อ.ชายธนัญชาวาจรัต
25 / 25 
100 %
Taranus_64B02264B022พ.อ.ธรณัสบำรุงกิจ
25 / 25 
100 %
Narongchai_64B01564B015พ.อ.ณรงค์ชัยเจริญชัย
25 / 25 
100 %
Wanchai_64B05764B057พ.อ.วันชัยมณีวรรณ
23 / 25 
92 %
Chaichan_64A02064A020พ.อ.ชายชาญธีรพิเชฐพงศ์
25 / 25 
100 %
Jitthep_64B01064B010พ.อ.จิตรเทพตรีวิมล
25 / 25 
100 %
Arnon_64B09264B092พ.อ.อานนท์กองเงินนอก
25 / 25 
100 %
Tossapol_64B01964B019พ.อ.ทศพลผ่องศรีสุข
25 / 25 
100 %
Aniruth_64A08964A089พ.อ.อนิรุจน์ดิษฐประชา
14 / 20 
70 %
Rungsun_64B05264B052พ.อ.รังสรรค์คุ้มราษี
25 / 25 
100 %
Singhanat_64A08364A083พ.อ.สิงหนาทโลสุยะ
25 / 25 
100 %
Kittisak_64B00664B006พ.อ.กิตติศักดิ์ยิ้มศิริวัฒนะ
25 / 25 
100 %
Phongsathon_64B03964B039พ.อ.พงศธรนิพภยะ
25 / 25 
100 %
Samrit_64B07464B074พ.อ.สัมฤทธิ์ฉัตรวัฒนาสกุล
25 / 25 
100 %
Kanchit_64A01064A010พ.อ.ครรชิตประสันสอย
20 / 20 
100 %
Rungroj_64A06764A067พ.อ.รุ่งโรจน์เสรีกุลวิเวทย์
25 / 25 
100 %
Nuttawat_64A02764A027พ.อ.ณัฐวรรธน์แสงจันทร์
25 / 25 
100 %
Nuansamon_64A10064A100พ.อ.หญิงนวลสมรจรวงษ์
20 / 20 
100 %
Seksit_64A08664A086พ.อ.เสกสิทธิ์ศิริพละ
24 / 25 
96 %
Chatkaew_64A09964A099พ.อ.หญิงฉัตรแก้วบุลสุข
0 / 20 
0 %
Chatkaew_64A09964A099พ.อ.หญิงฉัตรแก้วบุลสุข
20 / 20 
100 %
Nukool_64A04264A042พ.อ.นุกูลลิ้มไพโรจน์
25 / 25 
100 %
Kanchit_64A01064A010พ.อ.ครรชิตประสันสอย
20 / 20 
100 %
Pakpoom_64A05764A057พ.อ.ภาคภูมินภากาศ
0 / 20 
0 %
Jiran_64A01464A014พ.อ.จิรันตน์เที่ยงสันเทียะ
20 / 20 
100 %
Pakpoom_64A05764A057พ.อ.ภาคภูมินภากาศ
16 / 20 
80 %
Samattachai_64A08064A080พ.อ.สมรรถชัยณ พัทลุง
20 / 20 
100 %
Sompong_64A07964A079พ.อ.สมพงษ์สุขประดิษฐ
20 / 20 
100 %
Tanatip_64A03164A031พ.อ.ธนาธิปเรียงอิศราง
19 / 25 
76 %
Volrakul_64A06864A068พ.อ.วรกุลกุลจันทร์
20 / 20 
100 %
KANJANA_64A10764A107น.อ.หญิงกาญจนาเชิงเขา
20 / 20 
100 %
Pramote_64A04964A049พ.อ.ปราโมทย์เนียมสำเภา
2 / 25 
8 %
Narong_64A02464A024พ.อ.ณรงค์วิชญาณวรวุฒิ
20 / 20 
100 %
Pipat_64A05564A055พ.อ.พิพัฒน์ศรีทองพิมพ์
19 / 20 
95 %
krit_64A00164A001พ.อ.กฤชธีราวัฒนานนท์
0 / 20 
0 %
krit_64A00164A001พ.อ.กฤชธีราวัฒนานนท์
15 / 20 
75 %
LALIDA_64A10564A105น.อ.หญิงลลิดาอิสีประดิฐ
20 / 20 
100 %
Jaroon_64A01264A012พ.อ.จรูญจตุรงค์
15 / 25 
60 %
montiraพ.อ.หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
0 / 20 
0 %
AMNAT_64A11464A114นายอำนาจภาครส
25 / 25 
100 %
montiraพ.อ.หญิงมนทิรายิ้มสมบุญ
0 / 25 
0 %
Nattipong_64A02664A026พ.อ.ณัฐติพงษ์ตะโกใหญ่
21 / 25 
84 %
Amnuay_64A09364A093พ.อ.อำนวยฤทธิบาล
25 / 25 
100 %
Yuttana_64A10464A104น.อ.ยุทธนาสระดี
25 / 25 
100 %
Kukiat_64A00764A007พ.อ.กู้เกียรติซื่อสัตยาวงศ์
25 / 25 
100 %
Thiradej_64A02864A028พ.อ.ถิรเดชลิ้มคุณากูล
16 / 20 
80 %
Ratchata_64A12364A123ร.อ.รชฏแย้มศรีบัว
16 / 20 
80 %
Nuansamon_64A10064A100พ.อ.หญิงนวลสมรจรวงษ์
12 / 20 
60 %
Sarawuth_64A08164A081พ.อ.สราวุฒิเกษมสายสุวรรณ
25 / 25 
100 %
Sama_64A08764A087พ.อ.เสมาจิตรอำไพ
21 / 25 
84 %
Wichean_64A11364A113นายวิเชียรปัญญาวานิชกุล
21 / 25 
84 %
Rathawit_64A06664A066พ.อ.รัฐวิชญ์ณรงค์พนารัตน์
25 / 25 
100 %
awc021พ.อ.ธัชกรภูวพัฒนดล
0 / 20 
0 %
Boonnarong_64A04664A046พ.อ.บุญณรงค์บุญญประภา
17 / 25 
68 %
ukidร.ท.อุกฤษฎ์ช่างสาร
0 / 25 
0 %
Viriya_64B06164B061พ.อ.วิริยะรุจิวณิชย์กุล
0 / 25 
100 %
Attapong_64B08664B086พ.อ.อรรถพงศ์ภู่กาญจน์
0 / 25 
100 %
Thitima_64B12064B120นางสาวฐิติมาศิริปรีชาพงษ์
0 / 25 
100 %
Rutthakage_64B11664B116นายรัฐเขตไชยเศรษฐสิทธิ์
0 / 25 
100 %
Siraphop_64B07764B077พ.อ.สิรภพจารุหังสิน
0 / 25 
100 %
Arnat_64B09164B091พ.อ.อาณัติรัตนมุง
0 / 25 
100 %
ORATAI_64B10364B103พ.อ.หญิงอรไทจันทรปดา
0 / 25 
100 %
Sirapope_64B07664B076พ.อ.สิรภพแก้วชนิด
0 / 25 
100 %
Phasutarl_64B04264B042พ.อ.พสุธารสมิตานนท์
0 / 25 
100 %
Wittaya_64B05964B059พ.อ.วิทยาเพ็งสุข
0 / 25 
100 %
Pakasit_64B03264B032พ.อ.ปกาสิตภูห้องเพชร
0 / 25 
100 %
CHALERMPOL_64B11364B113นายเฉลิมพลพิทักษ์บวรชัย
0 / 25 
100 %
Sarawut_64B07264B072พ.อ.สราวุฒิแนมพลกรัง
0 / 25 
100 %
Kornchanok_64B11964B119นางสาวกรชนกชื่นใจ
0 / 25 
100 %
Payakpol_64B04064B040พ.อ.พยัคฆพลคุ้มแสง
0 / 25 
100 %
Prapat_64B03464B034พ.อ.ประพัฒน์ชื่นนิยม
0 / 25 
100 %
Sompon_64B07064B070พ.อ.สมพลสว่างจิตร
0 / 25 
100 %
Paween_64B03664B036พ.อ.ปวีณพึ่งพินิจ
0 / 25 
100 %
Apichat_64B08564B085พ.อ.อภิชาตรานอก
0 / 25 
100 %
Yossakorn_64B04664B046พ.อ.ยศกรบุญบวรพงศ์
0 / 25 
100 %
Uthai_64B09564B095พ.อ.อุทัยรุ่งสังข์
0 / 25 
100 %
Ekaphope_64B09664B096พ.อ.เอกภพพันธสกุล
0 / 25 
100 %
Krittika_64B00264B002พ.อ.กฤติกาสุขสงวน
0 / 25 
100 %
Praphan_64B10864B108นายประพันธ์คำสามารถ
0 / 25 
100 %
Narun_64B10564B105น.อ.นรัญจ์หิญชีระนันทน์
0 / 25 
100 %
KATAWUT_64B00964B009พ.อ.คทาวุธชัยยัง
0 / 25 
100 %
sombat_64B06964B069พ.อ.สมบัติชมภูมิ่ง
0 / 25 
100 %
Rungtiwa_64B12364B123นางรุ่งทิวาท่าน้ำ
0 / 25 
100 %
Rerkrith_64B05464B054พ.อ.ฤกษ์ฤทธิ์ภูมิจันทึก
0 / 25 
100 %
Mumpanas_64B00464B004พ.อ.กัมปนาทวาพันสุ
0 / 25 
100 %
Verathep_64B06264B062พ.อ.วีรเทพการุณรอบดุล
0 / 25 
100 %
Wichan_64B05864B058พ.อ.วิชาญสาริกะพันธ์
0 / 25 
100 %
Suravee_64B06764B067พ.อ.ศุรวีร์โพธิสุข
0 / 25 
0 %
Aussaphong_64B08964B089พ.อ.อัศม์พงษ์นิลพันธุ์
0 / 25 
100 %
Thawatchai_64B02364B023พ.อ.ธวัชชัยพรมศักดิ์
0 / 25 
100 %
Sutipong_64B07964B079พ.อ.สุทธิพงศ์น่วมพารา
0 / 25 
100 %
Samrit_64B07464B074พ.อ.สัมฤทธิ์ฉัตรวัฒนาสกุล
0 / 25 
100 %
Kitti_64B00564B005พ.อ.กิตติอิ่มทองคำ
0 / 25 
100 %
Nopadol_64B02864B028พ.อ.นพดลคามเกตุ
0 / 25 
100 %
paowana_64B10164B101พ.อ.หญิงภาวนาทิมพิทักษ์
0 / 25 
100 %
Kittisak_64B00764B007พ.อ.กิตติศักดิ์วัฒนเดช
0 / 25 
100 %
Thatsarat_64B12264B122นางสาวทัศรัตน์สถิระ
0 / 25 
100 %
Samarn_64B10464B104น.อ.สมานเสริมสกุล
0 / 25 
100 %
Akaradech_64B08764B087พ.อ.อัครเดชเปี่ยมไหวพริบ
0 / 25 
100 %
Suksan_64B07864B078พ.อ.สุขสันติ์พลหล้า
0 / 25 
100 %
Ophat_64B11864B118นายโอภาสกัลยาณพจน์
0 / 25 
100 %
Poldetch_64B04164B041พ.อ.พลเดชเขื่อนพันธ์
0 / 25 
100 %
Ittinan_64B09364B093พ.อ.อิทธินันท์โชติช่วง
0 / 25 
100 %
Wutichai_64B06464B064พ.อ.วุฒิชัยสุคนธวัฒน์
0 / 25 
100 %
Sompob_64B07164B071พ.อ.สมภพเทศเจริญ
0 / 25 
100 %
Songsuda_64B09864B098พ.อ.หญิงทรงสุดาขวัญประชา
0 / 25 
100 %
Direk_64B11064B110นายดิเรกบุญปิยทัศน์
0 / 25 
100 %
Teerayut_64B02564B025พ.อ.ธีรยุทธฑ์เส้งรอด
0 / 25 
100 %
Theethamm_64B02464B024พ.อ.ธีร์ธรรมม์สราญธนรัตน์
0 / 25 
100 %
Taranus_64B02264B022พ.อ.ธรณัสบำรุงกิจ
0 / 25 
100 %
Phatcharawat_64B04364B043พ.อ.พัชรวัฒน์นนท์ธีระจรูญ
0 / 25 
100 %
Anatharot_64B08364B083พ.อ.อนันต์ฐโรจน์กระแสร์
0 / 25 
100 %
Chaitanuncha_64B01364B013พ.อ.ชายธนัญชาวาจรัต
0 / 25 
100 %
Narudol_64B02964B029พ.อ.นฤดลจูบาง
0 / 25 
100 %
Khanison_64B00864B008พ.อ.คณิศรศรีนวล
0 / 25 
100 %
Teerasak_64B02664B026พ.อ.ธีรศักดิ์แสนทวี
0 / 25 
100 %
Jitthep_64B01064B010พ.อ.จิตรเทพตรีวิมล
0 / 25 
100 %
Nipon_64B03064B030พ.อ.นิพนธ์อินใหม่
0 / 25 
100 %
Paphangkon_64B03364B033พ.อ.ปภังกรหมื่นสา
0 / 25 
100 %
Woradate_64B05564B055พ.อ.วรเดชบุญลอย
0 / 25 
100 %
ITTIPON_64B09464B094พ.อ.อิทธิพลกอร่ม
0 / 25 
100 %
Pichead_64B04564B045พ.อ.พิเชษฐ์เพ็ชรอินทร์
0 / 25 
100 %
Nirun_64B03164B031พ.อ.นิรันดร์ศิริบาล
0 / 25 
100 %
Rungsun_64B05264B052พ.อ.รังสรรค์คุ้มราษี
0 / 25 
100 %
Sawayot_64B06664B066พ.อ.ศวยสเหรียญมณี
0 / 25 
100 %
Sittisak_64B07564B075พ.อ.สิทธิศักดิ์พรหมดิเรก
0 / 25 
100 %
Phannet_64B04464B044พ.อ.พันเนตรทับงาม
0 / 25 
100 %
Anupong_64B08464B084พ.อ.อนุพงษ์รอดสาย
0 / 25 
100 %
Dit_64B01764B017พ.อ.ดิตถ์สูยะนันทน์
0 / 25 
0 %
Phongsathon_64B03964B039พ.อ.พงศธรนิพภยะ
0 / 25 
100 %
Supasit_64B10964B109ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์รอดขวัญ
0 / 25 
100 %
Padhanaseth_64B11164B111นายพัฒนเศรษฐ์จังคศิริ
0 / 25 
100 %
Krisada_64B00364B003พ.อ.กฤษฏาจินเลิศ
0 / 25 
100 %
Yootthana_64B04964B049พ.อ.ยุทธนาจันทวี
0 / 25 
100 %
Arnon_64B09264B092พ.อ.อานนท์กองเงินนอก
0 / 25 
100 %
Pattama_64B09964B099พ.อ.หญิงปัทมาสมสนั่น
0 / 25 
100 %
Kritda_64B00164B001พ.อ.กฤดาแววนิลานนท์
0 / 25 
100 %
PIYAPOT_64B03764B037พ.อ.ปิยะพจน์ดีรัศมี
0 / 25 
100 %
Surachart_64B08064B080พ.อ.สุรชาติดวงเดือน
0 / 25 
100 %
Siriporn_64B10264B102พ.อ.หญิงศิริพรสว่างจิตร
0 / 25 
100 %
CHAVAPHON_64B01264B012พ.อ.ชวภณอินทรวิชะ
0 / 25 
100 %
Lertrop_64B05364B053พ.อ.เลิศรบศรีกิตตยากรณ์
0 / 25 
100 %
Adisorn_64B11764B117นายอดิศรเดชอัคราช
0 / 25 
100 %
Ekkalak_64B09764B097พ.อ.เอกลักษณ์แพ่งกุล
0 / 25 
100 %
Narongchai_64B01564B015พ.อ.ณรงค์ชัยเจริญชัย
0 / 25 
100 %
Weerachai_64B06364B063พ.อ.วีระชัยผองแก้ว
0 / 25 
100 %
Patnarin_64B10064B100พ.อ.หญิงภัทร์นฤนสถิรพงษะสุทธิ
0 / 25 
100 %
Yuttana_64B05064B050พ.อ.ยุทธนาสุนทรมณี
0 / 25 
100 %
Ong-art_64B08164B081พ.อ.องอาจขาวเหลือง
0 / 25 
100 %
Nuttapong_64B01664B016พ.อ.ณัฏฐพงศ์อัศวินวงศ์
0 / 25 
100 %
Chatree_64B10664B106พ.ต.อ.ชาตรีมีรสสม
0 / 25 
100 %
Prapat_64B03564B035พ.อ.ประภัทร์ล้อมสมบูรณ์
0 / 25 
100 %
Chatchawan_64B11464B114นายชัชวาลเลิศขวัญแก้ว
0 / 25 
100 %
Saravudh_64B07364B073พ.อ.สราวุธชินวัตร
0 / 25 
100 %
Worapol_64B05664B056พ.อ.วรพลเชียงทอง
0 / 25 
100 %
Danchai_64B01864B018พ.อ.แดนชัยกองแก้ว
0 / 25 
100 %
Teppitak_64B02064B020พ.อ.เทพพิทักษ์นิมิตร
0 / 25 
100 %
Kittisak_64B00664B006พ.อ.กิตติศักดิ์ยิ้มศิริวัฒนะ
0 / 25 
100 %
Tossapol_64B01964B019พ.อ.ทศพลผ่องศรีสุข
0 / 25 
100 %
Agkarrach_64B08864B088พ.อ.อัครราชเต็มยอด
0 / 25 
100 %
Wanchai_64B10764B107นายวันชัยแผ่นทอง
0 / 25 
100 %
Adisorn_64B08264B082พ.อ.อดิสรณ์ลำเพาพงศ์
0 / 25 
100 %
Wanchai_64B05764B057พ.อ.วันชัยมณีวรรณ
0 / 25 
100 %
Dujdao_64B12164B121นางดุจดาวลักษณาวิวัฒน์
0 / 25 
100 %
Ausawin_64B09064B090พ.อ.อัศวินดุสิตรัตนกุล
0 / 25 
100 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
0 / 25 
100 %
Yingyos_64B11564B115นายยิ่งยศจารุบุษปายน
0 / 25 
100 %
Somdet_64B06864B068พ.อ.สมเด็จพวงผกา
0 / 25 
100 %
WINAI_64B06064B060พ.อ.วินัยบุญวิจิตร
0 / 25 
100 %
Satawat_64B06564B065พ.อ.ศตวรรษอินทร์กง
0 / 25 
100 %
Noppasase_64B02764B027พ.อ.นพเศรษฐ์แหวนสัมฤทธิ์
0 / 25 
100 %
Chayut_64B01164B011พ.อ.ชยุตเดชเสาร์ห้า
0 / 25 
100 %
Yodpetch_64B04764B047พ.อ.ยอดเพชรภู่แส
0 / 25 
100 %
Pongsatorn_64B03864B038พ.อ.พงศธรเมืองแก่น
0 / 25 
100 %
Napat_64B01464B014พ.อ.ณพัฒน์ปกป้อง
0 / 25 
100 %
Yuttakan_64B04864B048พ.อ.ยุทธการธนะสถิตย์
0 / 25 
100 %
YUTTAPONG_64B05164B051พ.อ.ยุทธพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
0 / 25 
100 %
Piyakiat_64A12164A121นายปิยเกียรติบุญเรือง
0 / 25 
100 %
Satayu_64A07664A076พ.อ.ศตายุจันตาศาลา
0 / 25 
100 %
Worapong_64A06964A069พ.อ.วรพงษ์รอตภัย
0 / 25 
100 %
Theerayut_64A03664A036พ.อ.ธีรยุทธลิ่มอรุณ
0 / 25 
100 %
Passakorn_64A06064A060พ.อ.ภาสกรกุลรวิวรรณ
0 / 25 
100 %
Attapol_64A09164A091พ.อ.อรรถพลมิ่งขวัญ
0 / 25 
100 %
Namphol_64A04064A040พ.อ.นำพลเชื้อชัย
0 / 25 
0 %
Panyaphon_64A05164A051พ.อ.ปัญญาพลสุรทิณฑ์
0 / 25 
100 %
Parwat_64A05864A058พ.อ.ภาวัตอ่อนศรี
0 / 25 
0 %
Jaroon_64A01264A012พ.อ.จรูญจตุรงค์
0 / 25 
100 %
Sakda_64A07864A078พ.อ.ศักดาอนุศาสนรักษ์
0 / 25 
100 %
Adisak_64A11164A111นายอดิศักดิ์สืบธรรมมา
0 / 25 
100 %
Nittithorn_64A04164A041พ.อ.นิติธรเครือครุฑ
0 / 25 
100 %
Sukpinush_64A10364A103พ.อ.หญิงสุขภินุชสังฆสุวรรณ
0 / 25 
100 %
Pratya_64A04864A048พ.อ.ปรัชญาธุวะเศรษฐกุล
0 / 25 
100 %
Suwinai_64A08564A085พ.อ.สุวินัยศิริจันทร์
0 / 25 
100 %
Sama_64A08764A087พ.อ.เสมาจิตรอำไพ
0 / 25 
100 %
BALLANG_64A04564A045พ.อ.บัลลังก์เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
0 / 25 
100 %
Thiradej_64A02864A028พ.อ.ถิรเดชลิ้มคุณากูล
0 / 25 
100 %
Yordyoth_64A06264A062พ.อ.ยอดยศเก็บ-เงิน
0 / 25 
100 %
Viroj_64A07164A071พ.อ.วิโรจน์ทรัพย์สัตย์
0 / 25 
100 %
AMNAT_64A11464A114นายอำนาจภาครส
0 / 25 
100 %
egkapol_64A09764A097พ.อ.เอกพลเลขนอก
0 / 25 
100 %
LALIDA_64A10564A105น.อ.หญิงลลิดาอิสีประดิฐ
0 / 25 
100 %
raksa_64A12464A124นายรักษาวิจิตรโสภาพันธ์
0 / 25 
100 %
Chaianan_64A01964A019พ.อ.ชัยอนันต์สงวนพงษ์
0 / 25 
100 %
Seksit_64A08664A086พ.อ.เสกสิทธิ์ศิริพละ
0 / 25 
100 %
Chaiyadej_64A02264A022พ.อ.ไชยเดชแก่นแก้ว
0 / 25 
100 %
Ratchata_64A12364A123ร.อ.รชฏแย้มศรีบัว
0 / 25 
100 %
Vasa_64A07064A070พ.อ.วศะกสิวัฒน์
0 / 25 
100 %
Ayupun_64A09264A092พ.อ.อายุพันธ์กรรณสูต
0 / 25 
100 %
Kraiwit_64A11864A118นายไกรวิทย์โกสีย์ศิริกุล
0 / 25 
100 %
Tammarat_64A03264A032พ.อ.ธรรมรัตน์เหรียญทอง
0 / 25 
100 %
Krongkiet_64A11664A116นายกรองเกียรติพูลพิพัฒน์
0 / 25 
100 %
Nuttawat_64A02764A027พ.อ.ณัฐวรรธน์แสงจันทร์
0 / 25 
100 %
Jirata_64A11564A115นางสาวจิรฐาวัฒนประดิษฐ์
0 / 25 
100 %
Udomsak_64A09564A095พ.อ.อุดมศักดิ์ประสพศรี
0 / 25 
100 %
Indhanondh_64A09464A094พ.อ.อินทนนท์รัตนกาฬ
0 / 25 
100 %
krit_64A00264A002พ.อ.กฤษณ์กิตยาธิวัฒน์
0 / 25 
100 %
Phisit_64A05664A056พ.อ.พิศิษฐ์กันทะใจ
0 / 25 
100 %
Kitti_64A00464A004พ.อ.กิตติฐิติวัฒนา
0 / 25 
100 %
Chusak_64A02164A021พ.อ.ชูศักดิ์พนมพานทอง
0 / 25 
100 %
KANJANA_64A10764A107น.อ.หญิงกาญจนาเชิงเขา
0 / 25 
100 %
Kumhaeng_64A00364A003พ.อ.กำแหงพัฒนอริยางกูล
0 / 25 
100 %
Pitchyoot_64A06164A061พ.อ.ภิชฌ์ยุทธพรหมโท
0 / 25 
100 %
Yutthachai_64A06364A063พ.อ.ยุทธชัยปิ่นสถาพร
0 / 25 
100 %
Thanachai_64A03064A030พ.อ.ธนะชัยธันย์ชนกพงศ์
0 / 25 
100 %
Thanakorn_64A11264A112นายธนากรประดิษฐอาชีพ
0 / 25 
100 %
Nattipong_64A02664A026พ.อ.ณัฐติพงษ์ตะโกใหญ่
0 / 25 
100 %
Nukool_64A04264A042พ.อ.นุกูลลิ้มไพโรจน์
0 / 25 
100 %
Rathawit_64A06664A066พ.อ.รัฐวิชญ์ณรงค์พนารัตน์
0 / 25 
100 %
Ronawan_64A06464A064พ.อ.รณวรรณพจน์สถิตย์
0 / 25 
100 %
Ousara_64A10864A108น.อ.หญิงอุสรามนต์มณีรัตน์
0 / 25 
100 %
Pakorn_64A04764A047พ.อ.ปกรณ์เปลี่ยนรังษี
0 / 25 
100 %
Phasin_64A12264A122นายพศินสืบทรัพย์อนันต์
0 / 25 
100 %
Nuansamon_64A10064A100พ.อ.หญิงนวลสมรจรวงษ์
0 / 25 
100 %
Pakpoom_64A05764A057พ.อ.ภาคภูมินภากาศ
0 / 25 
100 %
Sutee_64A12564A125นายสุธีตันติวณิชชานนท์
0 / 25 
100 %
Thawatchai_64A03564A035พ.อ.ธวัชชัยวรรณดิลก
0 / 25 
100 %
Wisan_64A07464A074พ.อ.วิสันต์สิงห์สุข
0 / 25 
100 %
Kukiat_64A00764A007พ.อ.กู้เกียรติซื่อสัตยาวงศ์
0 / 25 
100 %
Kittipong_64A00664A006พ.อ.กิตติพงศ์จรัณยานนท์
0 / 25 
100 %
Volrakul_64A06864A068พ.อ.วรกุลกุลจันทร์
0 / 25 
100 %
Narong_64A02464A024พ.อ.ณรงค์วิชญาณวรวุฒิ
0 / 25 
100 %
Sarawut_64A07764A077พ.อ.ศราวุธรบเมือง
0 / 25 
0 %
Parinya_64A05064A050พ.อ.ปริญญายิ้มรุ่งเรือง
0 / 25 
100 %
Thammarat_64A03364A033พ.อ.ธรรมรัตน์อองพลากร
0 / 25 
100 %
Witune_64A07364A073พ.อ.วิฑูรย์จิระวัฒนะภัณฑ์
0 / 25 
100 %
Waraporn_64A11064A110นางวราพรชุมสาย ณ อยุธยา
0 / 25 
100 %
Wichean_64A11364A113นายวิเชียรปัญญาวานิชกุล
0 / 25 
100 %
Nurak_64A04364A043พ.อ.นุรักษ์ราชรักษ์
0 / 25 
100 %
kriangsak_64A00864A008พ.อ.เกรียงศักดิ์ปักคำไทย
0 / 25 
100 %
Burin_64A12064A120นายบุรินทร์สุขพิศาล
0 / 25 
100 %
Aniruth_64A08964A089พ.อ.อนิรุจน์ดิษฐประชา
0 / 25 
100 %
Jakpetch_64A10964A109พ.ต.อ.จักรเพชรเพชรพลอยนิล
0 / 25 
0 %
Amnuay_64A09364A093พ.อ.อำนวยฤทธิบาล
0 / 25 
100 %
Adisorn_64A08864A088พ.อ.อดิศรชุณหรัต
0 / 25 
100 %
Natsawat_64A02564A025พ.อ.ณัชศวัฒน์เชิงเขา
0 / 25 
100 %
Sutee_64A08464A084พ.อ.สุธีร์อำไพวิทย์
0 / 25 
100 %
Pattanapon_64A05464A054พ.อ.พัฒนพลกลิ่นอังกาบ
0 / 25 
100 %
Chanatip_64A01864A018พ.อ.ชนาธิปทองเชี่ยว
0 / 25 
100 %
Yuttana_64A10464A104น.อ.ยุทธนาสระดี
0 / 25 
100 %
Pramote_64A04964A049พ.อ.ปราโมทย์เนียมสำเภา
0 / 25 
100 %
Kanchit_64A01064A010พ.อ.ครรชิตประสันสอย
0 / 25 
100 %
Phansit_64A05264A052พ.อ.พรรษิษฐ์สุพรรณชนะบุรี
0 / 25 
100 %
Narit_64A03964A039พ.อ.นริศเกิดบาง
0 / 25 
100 %
Tospol_64A02964A029พ.อ.ทศพลมาพงษ์
0 / 25 
100 %
Akdanai_64A09664A096พ.อ.เอกดนัยจุลโลบล
0 / 25 
100 %
Pas_64A05964A059พ.อ.ภาสวงศ์สารภี
0 / 25 
100 %
Sarawuth_64A08164A081พ.อ.สราวุฒิเกษมสายสุวรรณ
0 / 25 
100 %
Rungroj_64A06764A067พ.อ.รุ่งโรจน์เสรีกุลวิเวทย์
0 / 25 
100 %
Chatkaew_64A09964A099พ.อ.หญิงฉัตรแก้วบุลสุข
0 / 25 
100 %
Singhanat_64A08364A083พ.อ.สิงหนาทโลสุยะ
0 / 25 
100 %
PONGCHAT_64A10664A106น.อ.พงษ์ชาติพันธุ์ศรี
0 / 25 
100 %
Jiran_64A01464A014พ.อ.จิรันตน์เที่ยงสันเทียะ
0 / 25 
100 %
Sangkad_64A08264A082พ.อ.สังกาศสร้อยคำ
0 / 25 
100 %
Apirat_64A09064A090พ.อ.อภิรัตน์รอดรักษา
0 / 25 
100 %
Wuttikon_64A07564A075พ.อ.วุฒิกรณ์รอดความทุกข์
0 / 25 
100 %
Ekaphon_64A09864A098พ.อ.เอกพลจูฑะพันธุ์
0 / 25 
100 %
Boonnarong_64A04664A046พ.อ.บุญณรงค์บุญญประภา
0 / 25 
100 %
Sirirat_64A10264A102พ.อ.หญิงศิริรัตน์ทองปัชโชติ
0 / 25 
100 %
Pipat_64A05564A055พ.อ.พิพัฒน์ศรีทองพิมพ์
0 / 25 
100 %
Jedsadang_64A01564A015พ.อ.เจษฎางค์แสนทน
0 / 25 
100 %
Tanitpon_64A02364A023พ.อ.ฐนิตพนธ์หงษ์วิไล
0 / 25 
100 %
Komkrit_64A00964A009พ.อ.คมกฤษณ์แสงไชยราช
0 / 25 
100 %
Jakgapong_64A01364A013พ.อ.จักรพงษ์โพธิ์นาแค
0 / 25 
100 %
Tanatip_64A03164A031พ.อ.ธนาธิปเรียงอิศราง
0 / 25 
100 %
Bordin_64A04464A044พ.อ.บดินทร์เดชาเลิศ
0 / 25 
100 %
Chatchai_64A01764A017พ.อ.ฉัตรชัยรัตนตรัง
0 / 25 
100 %
Pruetthapoom_64A05364A053พ.อ.พฤทธภูมิบุญพร้อม
0 / 25 
100 %
Chaichan_64A02064A020พ.อ.ชายชาญธีรพิเชฐพงศ์
0 / 25 
100 %
nakorn_64A03764A037พ.อ.นครพูลคุ้ม
0 / 25 
100 %
Kitti_64A00564A005พ.อ.กิตติประพิตรไพศาล
0 / 25 
100 %
Tharatron_64A03464A034พ.อ.ธราทรชาญแก่นจันทร์
0 / 25 
100 %
Khuckrit_64A01164A011พ.อ.คึกฤทธิ์ไชยถา
0 / 25 
100 %
Chatchai_64A01664A016พ.อ.ฉัฐชัยมีชั้นช่วง
0 / 25 
100 %
krit_64A00164A001พ.อ.กฤชธีราวัฒนานนท์
0 / 25 
100 %
awc011พ.อ.สินสมุทร์จันทรเนตร
0 / 25 
0 %
Sompong_64A07964A079พ.อ.สมพงษ์สุขประดิษฐ
0 / 25 
100 %
Samattachai_64A08064A080พ.อ.สมรรถชัยณ พัทลุง
0 / 25 
100 %
Samrit_64B07464B074พ.อ.สัมฤทธิ์ฉัตรวัฒนาสกุล
0 / 25 
0 %
Wutichai_64B06464B064พ.อ.วุฒิชัยสุคนธวัฒน์
0 / 25 
100 %
Arnat_64B09164B091พ.อ.อาณัติรัตนมุง
0 / 25 
100 %
Phasutarl_64B04264B042พ.อ.พสุธารสมิตานนท์
0 / 25 
100 %
Siraphop_64B07764B077พ.อ.สิรภพจารุหังสิน
0 / 25 
100 %
Pakasit_64B03264B032พ.อ.ปกาสิตภูห้องเพชร
0 / 25 
100 %
Phatcharawat_64B04364B043พ.อ.พัชรวัฒน์นนท์ธีระจรูญ
0 / 25 
100 %
Sawayot_64B06664B066พ.อ.ศวยสเหรียญมณี
0 / 25 
100 %
Teppitak_64B02064B020พ.อ.เทพพิทักษ์นิมิตร
0 / 25 
100 %
Thatsarat_64B12264B122นางสาวทัศรัตน์สถิระ
0 / 25 
100 %
WINAI_64B06064B060พ.อ.วินัยบุญวิจิตร
0 / 25 
100 %
CHALERMPOL_64B11364B113นายเฉลิมพลพิทักษ์บวรชัย
0 / 25 
100 %
Praphan_64B10864B108นายประพันธ์คำสามารถ
0 / 25 
100 %
paowana_64B10164B101พ.อ.หญิงภาวนาทิมพิทักษ์
0 / 25 
100 %
Suksan_64B07864B078พ.อ.สุขสันติ์พลหล้า
0 / 25 
100 %
Attapong_64B08664B086พ.อ.อรรถพงศ์ภู่กาญจน์
0 / 25 
100 %
Pattama_64B09964B099พ.อ.หญิงปัทมาสมสนั่น
0 / 25 
100 %
Yossakorn_64B04664B046พ.อ.ยศกรบุญบวรพงศ์
0 / 25 
100 %
Dujdao_64B12164B121นางดุจดาวลักษณาวิวัฒน์
0 / 25 
100 %
Apichat_64B08564B085พ.อ.อภิชาตรานอก
0 / 25 
100 %
Kitti_64B00564B005พ.อ.กิตติอิ่มทองคำ
0 / 25 
100 %
Payakpol_64B04064B040พ.อ.พยัคฆพลคุ้มแสง
0 / 25 
100 %
Satawat_64B06564B065พ.อ.ศตวรรษอินทร์กง
0 / 25 
100 %
Paween_64B03664B036พ.อ.ปวีณพึ่งพินิจ
0 / 25 
100 %
Prapat_64B03464B034พ.อ.ประพัฒน์ชื่นนิยม
0 / 25 
100 %
Rungtiwa_64B12364B123นางรุ่งทิวาท่าน้ำ
0 / 25 
100 %
Rungtiwa_64B12364B123นางรุ่งทิวาท่าน้ำ
0 / 25 
0 %
Wittaya_64B05964B059พ.อ.วิทยาเพ็งสุข
0 / 25 
100 %
Adisorn_64B08264B082พ.อ.อดิสรณ์ลำเพาพงศ์
0 / 25 
100 %
Teerayut_64B02564B025พ.อ.ธีรยุทธฑ์เส้งรอด
0 / 25 
100 %
Kamon_64B11264B112นายกมลมุขประดับ
0 / 25 
100 %
Yingyos_64B11564B115นายยิ่งยศจารุบุษปายน
0 / 25 
100 %
64B104@awc.ac.th
0 / 25 
100 %
Sutipong_64B07964B079พ.อ.สุทธิพงศ์น่วมพารา
0 / 25 
100 %
Khanison_64B00864B008พ.อ.คณิศรศรีนวล
0 / 25 
100 %
Nipon_64B03064B030พ.อ.นิพนธ์อินใหม่
0 / 25 
100 %
Samarn_64B10464B104น.อ.สมานเสริมสกุล
0 / 25 
100 %
Krisada_64B00364B003พ.อ.กฤษฏาจินเลิศ
0 / 25 
100 %
64B124@awc.ac.thddd
0 / 25 
100 %
Supasit_64B10964B109ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์รอดขวัญ
0 / 25 
100 %
Kornchanok_64B11964B119นางสาวกรชนกชื่นใจ
0 / 25 
100 %
Adisorn_64B11764B117นายอดิศรเดชอัคราช
0 / 25 
100 %
Uthai_64B09564B095พ.อ.อุทัยรุ่งสังข์
0 / 25 
100 %
Ittinan_64B09364B093พ.อ.อิทธินันท์โชติช่วง
0 / 25 
100 %
Agkarrach_64B08864B088พ.อ.อัครราชเต็มยอด
0 / 25 
100 %
Padhanaseth_64B11164B111นายพัฒนเศรษฐ์จังคศิริ
0 / 25 
100 %
Phannet_64B04464B044พ.อ.พันเนตรทับงาม
0 / 25 
100 %
Yodpetch_64B04764B047พ.อ.ยอดเพชรภู่แส
0 / 25 
100 %
Surachart_64B08064B080พ.อ.สุรชาติดวงเดือน
0 / 25 
100 %
Phongsathon_64B03964B039พ.อ.พงศธรนิพภยะ
0 / 25 
100 %
Narongchai_64B01564B015พ.อ.ณรงค์ชัยเจริญชัย
0 / 25 
100 %
CHAVAPHON_64B01264B012พ.อ.ชวภณอินทรวิชะ
0 / 25 
100 %
Anatharot_64B08364B083พ.อ.อนันต์ฐโรจน์กระแสร์
0 / 25 
100 %
Ophat_64B11864B118นายโอภาสกัลยาณพจน์
0 / 25 
100 %
Direk_64B11064B110นายดิเรกบุญปิยทัศน์
0 / 25 
100 %
Nirun_64B03164B031พ.อ.นิรันดร์ศิริบาล
0 / 25 
100 %
KATAWUT_64B00964B009พ.อ.คทาวุธชัยยัง
0 / 25 
100 %
Woradate_64B05564B055พ.อ.วรเดชบุญลอย
0 / 25 
100 %
Somdet_64B06864B068พ.อ.สมเด็จพวงผกา
0 / 25 
100 %
Nopadol_64B02864B028พ.อ.นพดลคามเกตุ
0 / 25 
100 %
YUTTAPONG_64B05164B051พ.อ.ยุทธพงศ์กลันทะกะสุวรรณ
0 / 25 
100 %
Ekaphope_64B09664B096พ.อ.เอกภพพันธสกุล
0 / 25 
100 %
Yootthana_64B04964B049พ.อ.ยุทธนาจันทวี
0 / 25 
100 %
Taranus_64B02264B022พ.อ.ธรณัสบำรุงกิจ
0 / 25 
100 %
Suravee_64B06764B067พ.อ.ศุรวีร์โพธิสุข
0 / 25 
100 %
Dit_64B01764B017พ.อ.ดิตถ์สูยะนันทน์
0 / 25 
100 %
Krittika_64B00264B002พ.อ.กฤติกาสุขสงวน
0 / 25 
100 %
Narudol_64B02964B029พ.อ.นฤดลจูบาง
0 / 25 
100 %
Sompon_64B07064B070พ.อ.สมพลสว่างจิตร
0 / 25 
100 %
Ong-art_64B08164B081พ.อ.องอาจขาวเหลือง
0 / 25 
100 %
sombat_64B06964B069พ.อ.สมบัติชมภูมิ่ง
0 / 25 
100 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
0 / 25 
100 %
Patnarin_64B10064B100พ.อ.หญิงภัทร์นฤนสถิรพงษะสุทธิ
0 / 25 
100 %
Arnon_64B09264B092พ.อ.อานนท์กองเงินนอก
0 / 25 
100 %
Kittisak_64B00664B006พ.อ.กิตติศักดิ์ยิ้มศิริวัฒนะ
0 / 25 
100 %
ORATAI_64B10364B103พ.อ.หญิงอรไทจันทรปดา
0 / 25 
100 %
Yuttana_64B05064B050พ.อ.ยุทธนาสุนทรมณี
0 / 25 
100 %
Chatchawan_64B11464B114นายชัชวาลเลิศขวัญแก้ว
0 / 25 
100 %
PIYAPOT_64B03764B037พ.อ.ปิยะพจน์ดีรัศมี
0 / 25 
100 %
Kritda_64B00164B001พ.อ.กฤดาแววนิลานนท์
0 / 25 
100 %
Verathep_64B06264B062พ.อ.วีรเทพการุณรอบดุล
0 / 25 
100 %
Teerasak_64B02664B026พ.อ.ธีรศักดิ์แสนทวี
0 / 25 
100 %
Kittisak_64B00764B007พ.อ.กิตติศักดิ์วัฒนเดช
0 / 25 
100 %
Songsuda_64B09864B098พ.อ.หญิงทรงสุดาขวัญประชา
0 / 25 
100 %
Chatree_64B10664B106พ.ต.อ.ชาตรีมีรสสม
0 / 25 
100 %
Nuttapong_64B01664B016พ.อ.ณัฏฐพงศ์อัศวินวงศ์
0 / 25 
100 %
Ekkalak_64B09764B097พ.อ.เอกลักษณ์แพ่งกุล
0 / 25 
100 %
Rungsun_64B05264B052พ.อ.รังสรรค์คุ้มราษี
0 / 25 
100 %
Prapat_64B03564B035พ.อ.ประภัทร์ล้อมสมบูรณ์
0 / 25 
100 %
Saravudh_64B07364B073พ.อ.สราวุธชินวัตร
0 / 25 
100 %
Worapol_64B05664B056พ.อ.วรพลเชียงทอง
0 / 25 
100 %
Akaradech_64B08764B087พ.อ.อัครเดชเปี่ยมไหวพริบ
0 / 25 
100 %
Mumpanas_64B00464B004พ.อ.กัมปนาทวาพันสุ
0 / 25 
100 %
Pichead_64B04564B045พ.อ.พิเชษฐ์เพ็ชรอินทร์
0 / 25 
100 %
Aussaphong_64B08964B089พ.อ.อัศม์พงษ์นิลพันธุ์
0 / 25 
100 %
Siriporn_64B10264B102พ.อ.หญิงศิริพรสว่างจิตร
0 / 25 
100 %
Lertrop_64B05364B053พ.อ.เลิศรบศรีกิตตยากรณ์
0 / 25 
100 %
Sompob_64B07164B071พ.อ.สมภพเทศเจริญ
0 / 25 
100 %
Chayut_64B01164B011พ.อ.ชยุตเดชเสาร์ห้า
0 / 25 
100 %
Rerkrith_64B05464B054พ.อ.ฤกษ์ฤทธิ์ภูมิจันทึก
0 / 25 
100 %
Chaitanuncha_64B01364B013พ.อ.ชายธนัญชาวาจรัต
0 / 25 
100 %
Noppasase_64B02764B027พ.อ.นพเศรษฐ์แหวนสัมฤทธิ์
0 / 25 
100 %
Jitthep_64B01064B010พ.อ.จิตรเทพตรีวิมล
0 / 25 
100 %
Anupong_64B08464B084พ.อ.อนุพงษ์รอดสาย
0 / 25 
100 %
Sittisak_64B07564B075พ.อ.สิทธิศักดิ์พรหมดิเรก
0 / 25 
100 %
Pongsatorn_64B03864B038พ.อ.พงศธรเมืองแก่น
0 / 25 
100 %
Napat_64B01464B014พ.อ.ณพัฒน์ปกป้อง
0 / 25 
100 %
Paphangkon_64B03364B033พ.อ.ปภังกรหมื่นสา
0 / 25 
100 %
Yuttakan_64B04864B048พ.อ.ยุทธการธนะสถิตย์
0 / 25 
100 %
Tossapol_64B01964B019พ.อ.ทศพลผ่องศรีสุข
0 / 25 
100 %
Wanchai_64B10764B107นายวันชัยแผ่นทอง
0 / 25 
100 %
Wanchai_64B05764B057พ.อ.วันชัยมณีวรรณ
0 / 25 
100 %
Danchai_64B01864B018พ.อ.แดนชัยกองแก้ว
0 / 25 
100 %
Thawatchai_64B02364B023พ.อ.ธวัชชัยพรมศักดิ์
0 / 25 
100 %
Ausawin_64B09064B090พ.อ.อัศวินดุสิตรัตนกุล
0 / 25 
100 %
Sarawut_64B07264B072พ.อ.สราวุฒิแนมพลกรัง
0 / 25 
100 %
Poldetch_64B04164B041พ.อ.พลเดชเขื่อนพันธ์
0 / 25 
100 %
awc002พ.อ.พิศณุคงเมือง
0 / 25 
0 %
Komkrit_64A00964A009พ.อ.คมกฤษณ์แสงไชยราช
0 / 25 
100 %
Yingyos_64B11564B115นายยิ่งยศจารุบุษปายน
0 / 25 
100 %
Chusak_64A02164A021พ.อ.ชูศักดิ์พนมพานทอง
0 / 25 
100 %
raksa_64A12464A124นายรักษาวิจิตรโสภาพันธ์
0 / 25 
0 %
Pattanapon_64A05464A054พ.อ.พัฒนพลกลิ่นอังกาบ
0 / 25 
0 %
Wutichai_64B06464B064พ.อ.วุฒิชัยสุคนธวัฒน์
0 / 25 
100 %
Arnat_64B09164B091พ.อ.อาณัติรัตนมุง
0 / 25 
100 %
Phasutarl_64B04264B042พ.อ.พสุธารสมิตานนท์
0 / 25 
100 %
Theethamm_64B02464B024พ.อ.ธีร์ธรรมม์สราญธนรัตน์
0 / 25 
0 %
Payakpol_64B04064B040พ.อ.พยัคฆพลคุ้มแสง
0 / 25 
100 %
Attapong_64B08664B086พ.อ.อรรถพงศ์ภู่กาญจน์
0 / 25 
100 %
Dujdao_64B12164B121นางดุจดาวลักษณาวิวัฒน์
0 / 25 
100 %
Viriya_64B06164B061พ.อ.วิริยะรุจิวณิชย์กุล
0 / 25 
100 %
WINAI_64B06064B060พ.อ.วินัยบุญวิจิตร
0 / 25 
100 %
Pakasit_64B03264B032พ.อ.ปกาสิตภูห้องเพชร
0 / 25 
100 %
Paween_64B03664B036พ.อ.ปวีณพึ่งพินิจ
0 / 25 
0 %
Apichat_64B08564B085พ.อ.อภิชาตรานอก
0 / 25 
100 %
Anatharot_64B08364B083พ.อ.อนันต์ฐโรจน์กระแสร์
0 / 25 
100 %
Praphan_64B10864B108นายประพันธ์คำสามารถ
0 / 25 
100 %
Ophat_64B11864B118นายโอภาสกัลยาณพจน์
0 / 25 
100 %
Indhanondh_64A09464A094พ.อ.อินทนนท์รัตนกาฬ
0 / 25 
100 %
Nipon_64B03064B030พ.อ.นิพนธ์อินใหม่
0 / 25 
100 %
Nopadol_64B02864B028พ.อ.นพดลคามเกตุ
0 / 25 
100 %
Rutthakage_64B11664B116นายรัฐเขตไชยเศรษฐสิทธิ์
0 / 25 
100 %
Sirapope_64B07664B076พ.อ.สิรภพแก้วชนิด
0 / 25 
100 %
Prapat_64B03464B034พ.อ.ประพัฒน์ชื่นนิยม
0 / 25 
100 %
Wittaya_64B05964B059พ.อ.วิทยาเพ็งสุข
0 / 25 
100 %
Wichan_64B05864B058พ.อ.วิชาญสาริกะพันธ์
0 / 25 
100 %
Kitti_64A00564A005พ.อ.กิตติประพิตรไพศาล
0 / 25 
100 %
Direk_64B11064B110นายดิเรกบุญปิยทัศน์
0 / 25 
100 %
Samrit_64B07464B074พ.อ.สัมฤทธิ์ฉัตรวัฒนาสกุล
0 / 25 
0 %
Wanchai_64B10764B107นายวันชัยแผ่นทอง
0 / 25 
100 %
Chaianan_64A01964A019พ.อ.ชัยอนันต์สงวนพงษ์
0 / 25 
0 %
Suksan_64B07864B078พ.อ.สุขสันติ์พลหล้า
0 / 25 
100 %
64B104@awc.ac.th
0 / 25 
100 %
Kitti_64B00564B005พ.อ.กิตติอิ่มทองคำ
0 / 25 
100 %
Khanison_64B00864B008พ.อ.คณิศรศรีนวล
0 / 25 
100 %
Yuttana_64B05064B050พ.อ.ยุทธนาสุนทรมณี
0 / 25 
0 %
Sarawut_64B07264B072พ.อ.สราวุฒิแนมพลกรัง
0 / 25 
100 %
Thitima_64B12064B120นางสาวฐิติมาศิริปรีชาพงษ์
0 / 25 
0 %
Jitthep_64B01064B010พ.อ.จิตรเทพตรีวิมล
0 / 25 
100 %
Sutipong_64B07964B079พ.อ.สุทธิพงศ์น่วมพารา
0 / 25 
100 %
Ong-art_64B08164B081พ.อ.องอาจขาวเหลือง
0 / 25 
100 %
Uthai_64B09564B095พ.อ.อุทัยรุ่งสังข์
0 / 25 
100 %
Phatcharawat_64B04364B043พ.อ.พัชรวัฒน์นนท์ธีระจรูญ
0 / 25 
100 %
Agkarrach_64B08864B088พ.อ.อัครราชเต็มยอด
0 / 25 
100 %
Akaradech_64B08764B087พ.อ.อัครเดชเปี่ยมไหวพริบ
0 / 25 
100 %
CHALERMPOL_64B11364B113นายเฉลิมพลพิทักษ์บวรชัย
0 / 25 
100 %
Thatsarat_64B12264B122นางสาวทัศรัตน์สถิระ
0 / 25 
100 %
Yossakorn_64B04664B046พ.อ.ยศกรบุญบวรพงศ์
0 / 25 
100 %
Surachart_64B08064B080พ.อ.สุรชาติดวงเดือน
0 / 25 
100 %
paowana_64B10164B101พ.อ.หญิงภาวนาทิมพิทักษ์
0 / 25 
100 %
Supasit_64B10964B109ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์รอดขวัญ
0 / 25 
100 %
Burin_64A12064A120นายบุรินทร์สุขพิศาล
0 / 25 
100 %
Adisorn_64B11764B117นายอดิศรเดชอัคราช
0 / 25 
100 %
Rerkrith_64B05464B054พ.อ.ฤกษ์ฤทธิ์ภูมิจันทึก
0 / 25 
100 %
Teerayut_64B02564B025พ.อ.ธีรยุทธฑ์เส้งรอด
0 / 25 
100 %
Suravee_64B06764B067พ.อ.ศุรวีร์โพธิสุข
0 / 50 
0 %
Phannet_64B04464B044พ.อ.พันเนตรทับงาม
0 / 25 
100 %
Ekaphope_64B09664B096พ.อ.เอกภพพันธสกุล
0 / 25 
100 %
Sawayot_64B06664B066พ.อ.ศวยสเหรียญมณี
0 / 25 
100 %
Samarn_64B10464B104น.อ.สมานเสริมสกุล
0 / 25 
0 %
ORATAI_64B10364B103พ.อ.หญิงอรไทจันทรปดา
0 / 25 
100 %
Krisada_64B00364B003พ.อ.กฤษฏาจินเลิศ
0 / 25 
100 %
Kornchanok_64B11964B119นางสาวกรชนกชื่นใจ
0 / 25 
100 %
Narudol_64B02964B029พ.อ.นฤดลจูบาง
0 / 25 
100 %
Phisit_64A05664A056พ.อ.พิศิษฐ์กันทะใจ
0 / 25 
100 %
Teerasak_64B02664B026พ.อ.ธีรศักดิ์แสนทวี
0 / 25 
100 %
Kritda_64B00164B001พ.อ.กฤดาแววนิลานนท์
0 / 25 
100 %
Chaitanuncha_64B01364B013พ.อ.ชายธนัญชาวาจรัต
0 / 25 
100 %
Krittika_64B00264B002พ.อ.กฤติกาสุขสงวน
0 / 25 
100 %
Woradate_64B05564B055พ.อ.วรเดชบุญลอย
0 / 25 
100 %
Taranus_64B02264B022พ.อ.ธรณัสบำรุงกิจ
0 / 25 
100 %
Adisorn_64B08264B082พ.อ.อดิสรณ์ลำเพาพงศ์
0 / 25 
100 %
Pichead_64B04564B045พ.อ.พิเชษฐ์เพ็ชรอินทร์
0 / 25 
100 %
Prapat_64B03564B035พ.อ.ประภัทร์ล้อมสมบูรณ์
0 / 25 
100 %
Nuttapong_64B01664B016พ.อ.ณัฏฐพงศ์อัศวินวงศ์
0 / 25 
100 %
Saravudh_64B07364B073พ.อ.สราวุธชินวัตร
0 / 25 
100 %
ITTIPON_64B09464B094พ.อ.อิทธิพลกอร่ม
0 / 25 
100 %
Napat_64B01464B014พ.อ.ณพัฒน์ปกป้อง
0 / 25 
100 %
Phongsathon_64B03964B039พ.อ.พงศธรนิพภยะ
0 / 25 
100 %
sitta
0 / 25 
100 %
Narongchai_64B01564B015พ.อ.ณรงค์ชัยเจริญชัย
0 / 25 
100 %
Worapol_64B05664B056พ.อ.วรพลเชียงทอง
0 / 25 
100 %
Sompon_64B07064B070พ.อ.สมพลสว่างจิตร
0 / 25 
100 %
Mumpanas_64B00464B004พ.อ.กัมปนาทวาพันสุ
0 / 25 
100 %
Siriporn_64B10264B102พ.อ.หญิงศิริพรสว่างจิตร
0 / 25 
100 %
Paphangkon_64B03364B033พ.อ.ปภังกรหมื่นสา
0 / 25 
100 %
Chatree_64B10664B106พ.ต.อ.ชาตรีมีรสสม
0 / 25 
100 %
Arnon_64B09264B092พ.อ.อานนท์กองเงินนอก
0 / 25 
100 %
KATAWUT_64B00964B009พ.อ.คทาวุธชัยยัง
0 / 25 
100 %
sombat_64B06964B069พ.อ.สมบัติชมภูมิ่ง
0 / 25 
100 %
64B124@awc.ac.thddd
0 / 25 
100 %
PIYAPOT_64B03764B037พ.อ.ปิยะพจน์ดีรัศมี
0 / 25 
100 %
Kittisak_64B00664B006พ.อ.กิตติศักดิ์ยิ้มศิริวัฒนะ
0 / 25 
100 %
Patnarin_64B10064B100พ.อ.หญิงภัทร์นฤนสถิรพงษะสุทธิ
0 / 25 
100 %
Tossapol_64B01964B019พ.อ.ทศพลผ่องศรีสุข
0 / 25 
100 %
Rungsun_64B05264B052พ.อ.รังสรรค์คุ้มราษี
0 / 25 
100 %
Lertrop_64B05364B053พ.อ.เลิศรบศรีกิตตยากรณ์
0 / 25 
100 %
Yootthana_64B04964B049พ.อ.ยุทธนาจันทวี
0 / 25 
100 %
Kamon_64B11264B112นายกมลมุขประดับ
0 / 25 
100 %
Verathep_64B06264B062พ.อ.วีรเทพการุณรอบดุล
0 / 25 
100 %
Dit_64B01764B017พ.อ.ดิตถ์สูยะนันทน์
0 / 25 
100 %
Poldetch_64B04164B041พ.อ.พลเดชเขื่อนพันธ์
0 / 25 
100 %
Siraphop_64B07764B077พ.อ.สิรภพจารุหังสิน
0 / 25 
100 %
Pattama_64B09964B099พ.อ.หญิงปัทมาสมสนั่น
0 / 25 
100 %
Kittisak_64B00764B007พ.อ.กิตติศักดิ์วัฒนเดช
0 / 25 
100 %
Aussaphong_64B08964B089พ.อ.อัศม์พงษ์นิลพันธุ์
0 / 25 
100 %
Noppasase_64B02764B027พ.อ.นพเศรษฐ์แหวนสัมฤทธิ์
0 / 25 
100 %
CHAVAPHON_64B01264B012พ.อ.ชวภณอินทรวิชะ
0 / 25 
100 %
Thanunchai_64B02164B021พ.อ.ธนันท์ชัยโฉมรุ่งนิธินันท์
0 / 25 
100 %
Pongsatorn_64B03864B038พ.อ.พงศธรเมืองแก่น
0 / 25 
100 %
Ausawin_64B09064B090พ.อ.อัศวินดุสิตรัตนกุล
0 / 25 
100 %
Nirun_64B03164B031พ.อ.นิรันดร์ศิริบาล
0 / 25 
100 %
Sittisak_64B07564B075พ.อ.สิทธิศักดิ์พรหมดิเรก
0 / 25 
100 %
Chayut_64B01164B011พ.อ.ชยุตเดชเสาร์ห้า
0 / 25 
100 %
Danchai_64B01864B018พ.อ.แดนชัยกองแก้ว
0 / 25 
100 %
Ittinan_64B09364B093พ.อ.อิทธินันท์โชติช่วง
0 / 25 
100 %
Chatchawan_64B11464B114นายชัชวาลเลิศขวัญแก้ว
0 / 25 
100 %
Yodpetch_64B04764B047พ.อ.ยอดเพชรภู่แส
0 / 25 
100 %
Ekkalak_64B09764B097พ.อ.เอกลักษณ์แพ่งกุล
0 / 25 
100 %
Wanchai_64B05764B057พ.อ.วันชัยมณีวรรณ
0 / 25 
100 %
Rungtiwa_64B12364B123นางรุ่งทิวาท่าน้ำ
0 / 25 
100 %
Padhanaseth_64B11164B111นายพัฒนเศรษฐ์จังคศิริ
0 / 25 
100 %
Sompob_64B07164B071พ.อ.สมภพเทศเจริญ
0 / 25 
100 %
Yuttakan_64B04864B048พ.อ.ยุทธการธนะสถิตย์
0 / 25 
0 %
Satawat_64B06564B065พ.อ.ศตวรรษอินทร์กง
0 / 25 
100 %
Songsuda_64B09864B098พ.อ.หญิงทรงสุดาขวัญประชา
0 / 25 
100 %
Thawatchai_64B02364B023พ.อ.ธวัชชัยพรมศักดิ์
0 / 25 
100 %
Anupong_64B08464B084พ.อ.อนุพงษ์รอดสาย
0 / 25 
100 %
Theerayut_64A03664A036พ.อ.ธีรยุทธลิ่มอรุณ
0 / 25 
100 %
Pitchyoot_64A06164A061พ.อ.ภิชฌ์ยุทธพรหมโท
0 / 25 
100 %
Pattanapon_64A05464A054พ.อ.พัฒนพลกลิ่นอังกาบ
0 / 25 
100 %
raksa_64A12464A124นายรักษาวิจิตรโสภาพันธ์
0 / 25 
0 %
Narit_64A03964A039พ.อ.นริศเกิดบาง
0 / 25 
100 %
Kitti_64A00564A005พ.อ.กิตติประพิตรไพศาล
0 / 25 
100 %
Kittipong_64A00664A006พ.อ.กิตติพงศ์จรัณยานนท์
0 / 25 
100 %
Thammarat_64A03364A033พ.อ.ธรรมรัตน์อองพลากร
0 / 25 
100 %
Satayu_64A07664A076พ.อ.ศตายุจันตาศาลา
0 / 25 
100 %
Krongkiet_64A11664A116นายกรองเกียรติพูลพิพัฒน์
0 / 25 
100 %
Indhanondh_64A09464A094พ.อ.อินทนนท์รัตนกาฬ
0 / 25 
100 %
Bordin_64A04464A044พ.อ.บดินทร์เดชาเลิศ
0 / 25 
100 %
Nittithorn_64A04164A041พ.อ.นิติธรเครือครุฑ
0 / 25 
100 %
Piyakiat_64A12164A121นายปิยเกียรติบุญเรือง
0 / 25 
100 %
Nurak_64A04364A043พ.อ.นุรักษ์ราชรักษ์
0 / 25 
100 %
Pruetthapoom_64A05364A053พ.อ.พฤทธภูมิบุญพร้อม
0 / 25 
100 %
Ronawan_64A06464A064พ.อ.รณวรรณพจน์สถิตย์
0 / 25 
100 %
Jaresak_64A11964A119นายจเรศักดิ์ทรงวุฒิวิชัย
0 / 25 
100 %
Jedsadang_64A01564A015พ.อ.เจษฎางค์แสนทน
0 / 25 
100 %
Jaroon_64A01264A012พ.อ.จรูญจตุรงค์
0 / 25 
100 %
Nattipong_64A02664A026พ.อ.ณัฐติพงษ์ตะโกใหญ่
0 / 25 
100 %
Worapong_64A06964A069พ.อ.วรพงษ์รอตภัย
0 / 25 
100 %
Kraiwit_64A11864A118นายไกรวิทย์โกสีย์ศิริกุล
0 / 25 
0 %
Attapol_64A09164A091พ.อ.อรรถพลมิ่งขวัญ
0 / 25 
100 %
Tanitpon_64A02364A023พ.อ.ฐนิตพนธ์หงษ์วิไล
0 / 25 
100 %
Boonnarong_64A04664A046พ.อ.บุญณรงค์บุญญประภา
0 / 25 
100 %
Parwat_64A05864A058พ.อ.ภาวัตอ่อนศรี
0 / 25 
100 %
Raveewan_64A10164A101พ.อ.หญิงรวีวรรณชุนถนอม
0 / 25 
100 %
egkapol_64A09764A097พ.อ.เอกพลเลขนอก
0 / 25 
100 %
Vasa_64A07064A070พ.อ.วศะกสิวัฒน์
0 / 25 
100 %
Yordyoth_64A06264A062พ.อ.ยอดยศเก็บ-เงิน
0 / 25 
100 %
Wisan_64A07464A074พ.อ.วิสันต์สิงห์สุข
0 / 25 
100 %
Viroj_64A07164A071พ.อ.วิโรจน์ทรัพย์สัตย์
0 / 25 
100 %
Singhanat_64A08364A083พ.อ.สิงหนาทโลสุยะ
0 / 25 
100 %
Chusak_64A02164A021พ.อ.ชูศักดิ์พนมพานทอง
0 / 25 
100 %
Thanakorn_64A11264A112นายธนากรประดิษฐอาชีพ
0 / 25 
100 %
Panyaphon_64A05164A051พ.อ.ปัญญาพลสุรทิณฑ์
0 / 25 
100 %
Burin_64A12064A120นายบุรินทร์สุขพิศาล
0 / 25 
100 %
Sakda_64A07864A078พ.อ.ศักดาอนุศาสนรักษ์
0 / 25 
100 %
Pratya_64A04864A048พ.อ.ปรัชญาธุวะเศรษฐกุล
0 / 25 
100 %
Natsawat_64A02564A025พ.อ.ณัชศวัฒน์เชิงเขา
0 / 25 
100 %
Thiradej_64A02864A028พ.อ.ถิรเดชลิ้มคุณากูล
0 / 25 
100 %
Adisak_64A11164A111นายอดิศักดิ์สืบธรรมมา
0 / 25 
100 %
Nuttawat_64A02764A027พ.อ.ณัฐวรรธน์แสงจันทร์
0 / 25 
100 %
Kitti_64A00464A004พ.อ.กิตติฐิติวัฒนา
0 / 25 
100 %
Kukiat_64A00764A007พ.อ.กู้เกียรติซื่อสัตยาวงศ์
0 / 25 
100 %
Ousara_64A10864A108น.อ.หญิงอุสรามนต์มณีรัตน์
0 / 25 
100 %
Jakpetch_64A10964A109พ.ต.อ.จักรเพชรเพชรพลอยนิล
0 / 25 
100 %
Sama_64A08764A087พ.อ.เสมาจิตรอำไพ
0 / 25 
100 %
Namphol_64A04064A040พ.อ.นำพลเชื้อชัย
0 / 25 
100 %
AMNAT_64A11464A114นายอำนาจภาครส
0 / 25 
100 %
Tanatip_64A03164A031พ.อ.ธนาธิปเรียงอิศราง
0 / 25 
100 %
Khuckrit_64A01164A011พ.อ.คึกฤทธิ์ไชยถา
0 / 25 
100 %
Narin_64A03864A038พ.อ.นรินทร์นิตยสุทธิ์
0 / 25 
100 %
Sangkad_64A08264A082พ.อ.สังกาศสร้อยคำ
0 / 25 
100 %
Pramote_64A04964A049พ.อ.ปราโมทย์เนียมสำเภา
0 / 25 
100 %
Wuttikon_64A07564A075พ.อ.วุฒิกรณ์รอดความทุกข์
0 / 25 
100 %
LALIDA_64A10564A105น.อ.หญิงลลิดาอิสีประดิฐ
0 / 25 
100 %
Udomsak_64A09564A095พ.อ.อุดมศักดิ์ประสพศรี
0 / 25 
100 %
Jirata_64A11564A115นางสาวจิรฐาวัฒนประดิษฐ์
0 / 25 
100 %
64A004@awc.ac.th
0 / 25 
100 %
Sukpinush_64A10364A103พ.อ.หญิงสุขภินุชสังฆสุวรรณ
0 / 25 
100 %
Kanchit_64A01064A010พ.อ.ครรชิตประสันสอย
0 / 25 
100 %
Thanachai_64A03064A030พ.อ.ธนะชัยธันย์ชนกพงศ์
0 / 25 
100 %
Chatchai_64A01664A016พ.อ.ฉัฐชัยมีชั้นช่วง
0 / 25 
100 %
Apirat_64A09064A090พ.อ.อภิรัตน์รอดรักษา
0 / 25 
100 %
Pas_64A05964A059พ.อ.ภาสวงศ์สารภี
0 / 25 
100 %
Rungroj_64A06764A067พ.อ.รุ่งโรจน์เสรีกุลวิเวทย์
0 / 25 
100 %
BALLANG_64A04564A045พ.อ.บัลลังก์เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
0 / 25 
100 %
kriangsak_64A00864A008พ.อ.เกรียงศักดิ์ปักคำไทย
0 / 25 
100 %
Amnuay_64A09364A093พ.อ.อำนวยฤทธิบาล
0 / 25 
100 %
Rathawit_64A06664A066พ.อ.รัฐวิชญ์ณรงค์พนารัตน์
0 / 25 
100 %
Pipat_64A05564A055พ.อ.พิพัฒน์ศรีทองพิมพ์
0 / 25 
100 %
Adisorn_64A08864A088พ.อ.อดิศรชุณหรัต
0 / 25 
100 %
Chaiyadej_64A02264A022พ.อ.ไชยเดชแก่นแก้ว
0 / 25 
100 %
Nuansamon_64A10064A100พ.อ.หญิงนวลสมรจรวงษ์
0 / 25 
100 %
Witune_64A07364A073พ.อ.วิฑูรย์จิระวัฒนะภัณฑ์
0 / 25 
100 %
Waraporn_64A11064A110นางวราพรชุมสาย ณ อยุธยา
0 / 25 
100 %
Sarawut_64A07764A077พ.อ.ศราวุธรบเมือง
0 / 25 
100 %
Aniruth_64A08964A089พ.อ.อนิรุจน์ดิษฐประชา
0 / 25 
100 %
Phansit_64A05264A052พ.อ.พรรษิษฐ์สุพรรณชนะบุรี
0 / 25 
100 %
Sirirat_64A10264A102พ.อ.หญิงศิริรัตน์ทองปัชโชติ
0 / 25 
100 %
Nukool_64A04264A042พ.อ.นุกูลลิ้มไพโรจน์
0 / 25 
100 %
Narong_64A02464A024พ.อ.ณรงค์วิชญาณวรวุฒิ
0 / 25 
100 %
krit_64A00264A002พ.อ.กฤษณ์กิตยาธิวัฒน์
0 / 25 
100 %
Tammarat_64A03264A032พ.อ.ธรรมรัตน์เหรียญทอง
0 / 25 
100 %
Ekaphon_64A09864A098พ.อ.เอกพลจูฑะพันธุ์
0 / 25 
100 %
Sutee_64A12564A125นายสุธีตันติวณิชชานนท์
0 / 25 
100 %
Sutee_64A08464A084พ.อ.สุธีร์อำไพวิทย์
0 / 25 
100 %
Chatchai_64A01764A017พ.อ.ฉัตรชัยรัตนตรัง
0 / 25 
100 %
Chatkaew_64A09964A099พ.อ.หญิงฉัตรแก้วบุลสุข
0 / 25 
100 %
Ayupun_64A09264A092พ.อ.อายุพันธ์กรรณสูต
0 / 25 
100 %
krit_64A00164A001พ.อ.กฤชธีราวัฒนานนท์
0 / 25 
100 %
Ratchata_64A12364A123ร.อ.รชฏแย้มศรีบัว
0 / 25 
100 %
Pakorn_64A04764A047พ.อ.ปกรณ์เปลี่ยนรังษี
0 / 25 
100 %
Tharatron_64A03464A034พ.อ.ธราทรชาญแก่นจันทร์
0 / 25 
100 %
Sompong_64A07964A079พ.อ.สมพงษ์สุขประดิษฐ
0 / 25 
100 %
PONGCHAT_64A10664A106น.อ.พงษ์ชาติพันธุ์ศรี
0 / 25 
100 %
Chaianan_64A01964A019พ.อ.ชัยอนันต์สงวนพงษ์
0 / 25 
100 %
Volrakul_64A06864A068พ.อ.วรกุลกุลจันทร์
0 / 25 
100 %
Chanatip_64A01864A018พ.อ.ชนาธิปทองเชี่ยว
0 / 25 
100 %
Yuttana_64A10464A104น.อ.ยุทธนาสระดี
0 / 25 
100 %
Pakpoom_64A05764A057พ.อ.ภาคภูมินภากาศ
0 / 25 
100 %
Jiran_64A01464A014พ.อ.จิรันตน์เที่ยงสันเทียะ
0 / 25 
100 %
Seksit_64A08664A086พ.อ.เสกสิทธิ์ศิริพละ
0 / 25 
100 %
Sarawuth_64A08164A081พ.อ.สราวุฒิเกษมสายสุวรรณ
0 / 25 
100 %
Jakgapong_64A01364A013พ.อ.จักรพงษ์โพธิ์นาแค
0 / 25 
100 %
Wichean_64A11364A113นายวิเชียรปัญญาวานิชกุล
0 / 25 
100 %
Parinya_64A05064A050พ.อ.ปริญญายิ้มรุ่งเรือง
0 / 25 
100 %
Chaichan_64A02064A020พ.อ.ชายชาญธีรพิเชฐพงศ์
0 / 25 
100 %
Suwinai_64A08564A085พ.อ.สุวินัยศิริจันทร์
0 / 25 
100 %
Wichar_64A07264A072พ.อ.วิชาภู่ทอง
0 / 25 
100 %
Samattachai_64A08064A080พ.อ.สมรรถชัยณ พัทลุง
0 / 25 
100 %
Passakorn_64A06064A060พ.อ.ภาสกรกุลรวิวรรณ
0 / 25 
100 %
awc023พ.อ.หญิงกนิษฐาฐิติวัฒนา
0 / 30 
0 %
Nattipong_64A02664A026พ.อ.ณัฐติพงษ์ตะโกใหญ่
0 / 30 
100 %
Udomsak_64A09564A095พ.อ.อุดมศักดิ์ประสพศรี
0 / 30 
100 %
Viroj_64A07164A071พ.อ.วิโรจน์ทรัพย์สัตย์
0 / 30 
100 %
Sama_64A08764A087พ.อ.เสมาจิตรอำไพ
0 / 30 
100 %
Ronawan_64A06464A064พ.อ.รณวรรณพจน์สถิตย์
0 / 30 
100 %
Pratya_64A04864A048พ.อ.ปรัชญาธุวะเศรษฐกุล
0 / 30 
100 %
Tanatip_64A03164A031พ.อ.ธนาธิปเรียงอิศราง
0 / 30 
100 %
Sukpinush_64A10364A103พ.อ.หญิงสุขภินุชสังฆสุวรรณ
0 / 30 
100 %
Satayu_64A07664A076พ.อ.ศตายุจันตาศาลา
0 / 30 
100 %
Wuttikon_64A07564A075พ.อ.วุฒิกรณ์รอดความทุกข์
0 / 30 
100 %
Tospol_64A02964A029พ.อ.ทศพลมาพงษ์
0 / 30 
100 %
Narin_64A03864A038พ.อ.นรินทร์นิตยสุทธิ์
0 / 30 
100 %
Khuckrit_64A01164A011พ.อ.คึกฤทธิ์ไชยถา
0 / 30 
100 %
Sarawuth_64A08164A081พ.อ.สราวุฒิเกษมสายสุวรรณ
0 / 30 
100 %
Natsawat_64A02564A025พ.อ.ณัชศวัฒน์เชิงเขา
0 / 30 
100 %
Tanitpon_64A02364A023พ.อ.ฐนิตพนธ์หงษ์วิไล
0 / 30 
100 %
Sakda_64A07864A078พ.อ.ศักดาอนุศาสนรักษ์
0 / 30 
100 %
Suwinai_64A08564A085พ.อ.สุวินัยศิริจันทร์
0 / 30 
100 %
Ousara_64A10864A108น.อ.หญิงอุสรามนต์มณีรัตน์
0 / 30 
0 %
Wisan_64A07464A074พ.อ.วิสันต์สิงห์สุข
0 / 30 
100 %
Singhanat_64A08364A083พ.อ.สิงหนาทโลสุยะ
0 / 30 
100 %
Attapol_64A09164A091พ.อ.อรรถพลมิ่งขวัญ
0 / 30 
100 %
Chatchai_64A01764A017พ.อ.ฉัตรชัยรัตนตรัง
0 / 30 
100 %
Kukiat_64A00764A007พ.อ.กู้เกียรติซื่อสัตยาวงศ์
0 / 30 
100 %
Ousara_64A10864A108น.อ.หญิงอุสรามนต์มณีรัตน์
0 / 30 
100 %
Pas_64A05964A059พ.อ.ภาสวงศ์สารภี
0 / 30 
100 %
Phasin_64A12264A122นายพศินสืบทรัพย์อนันต์
0 / 30 
0 %
Nittithorn_64A04164A041พ.อ.นิติธรเครือครุฑ
0 / 30 
100 %
egkapol_64A09764A097พ.อ.เอกพลเลขนอก
0 / 30 
100 %
Pipat_64A05564A055พ.อ.พิพัฒน์ศรีทองพิมพ์
0 / 30 
100 %
Yutthachai_64A06364A063พ.อ.ยุทธชัยปิ่นสถาพร
0 / 30 
100 %
Chaiyadej_64A02264A022พ.อ.ไชยเดชแก่นแก้ว
0 / 30 
100 %
Jakpetch_64A10964A109พ.ต.อ.จักรเพชรเพชรพลอยนิล
0 / 30 
0 %
LALIDA_64A10564A105น.อ.หญิงลลิดาอิสีประดิฐ
0 / 30 
100 %
Worapong_64A06964A069พ.อ.วรพงษ์รอตภัย
0 / 30 
100 %
Nuttawat_64A02764A027พ.อ.ณัฐวรรธน์แสงจันทร์
0 / 30 
100 %
Vasa_64A07064A070พ.อ.วศะกสิวัฒน์
0 / 30 
100 %
Thiradej_64A02864A028พ.อ.ถิรเดชลิ้มคุณากูล
0 / 30 
100 %
Chatchai_64A01664A016พ.อ.ฉัฐชัยมีชั้นช่วง
0 / 30 
100 %
Witune_64A07364A073พ.อ.วิฑูรย์จิระวัฒนะภัณฑ์
0 / 30 
100 %
Sarawut_64A07764A077พ.อ.ศราวุธรบเมือง
0 / 30 
100 %
Yuttana_64A10464A104น.อ.ยุทธนาสระดี
0 / 30 
100 %
Narong_64A02464A024พ.อ.ณรงค์วิชญาณวรวุฒิ
0 / 30 
100 %
Thanachai_64A03064A030พ.อ.ธนะชัยธันย์ชนกพงศ์
0 / 30 
100 %
kriangsak_64A00864A008พ.อ.เกรียงศักดิ์ปักคำไทย
0 / 30 
100 %
Jakgapong_64A01364A013พ.อ.จักรพงษ์โพธิ์นาแค
0 / 30 
100 %
Ayupun_64A09264A092พ.อ.อายุพันธ์กรรณสูต
0 / 30 
100 %
Chaichan_64A02064A020พ.อ.ชายชาญธีรพิเชฐพงศ์
0 / 30 
100 %
Chanatip_64A01864A018พ.อ.ชนาธิปทองเชี่ยว
0 / 30 
100 %
PONGCHAT_64A10664A106น.อ.พงษ์ชาติพันธุ์ศรี
0 / 30 
100 %
Aniruth_64A08964A089พ.อ.อนิรุจน์ดิษฐประชา
0 / 30 
100 %
krit_64A00164A001พ.อ.กฤชธีราวัฒนานนท์
0 / 30 
100 %
Kanchit_64A01064A010พ.อ.ครรชิตประสันสอย
0 / 30 
100 %
Boonnarong_64A04664A046พ.อ.บุญณรงค์บุญญประภา
0 / 30 
100 %
Rathawit_64A06664A066พ.อ.รัฐวิชญ์ณรงค์พนารัตน์
0 / 30 
100 %
Apirat_64A09064A090พ.อ.อภิรัตน์รอดรักษา
0 / 30 
100 %
Phansit_64A05264A052พ.อ.พรรษิษฐ์สุพรรณชนะบุรี
0 / 30 
100 %
Passakorn_64A06064A060พ.อ.ภาสกรกุลรวิวรรณ
0 / 30 
100 %
Sompong_64A07964A079พ.อ.สมพงษ์สุขประดิษฐ
0 / 30 
100 %
Samattachai_64A08064A080พ.อ.สมรรถชัยณ พัทลุง
0 / 30 
100 %
Nukool_64A04264A042พ.อ.นุกูลลิ้มไพโรจน์
0 / 30 
0 %
Sirirat_64A10264A102พ.อ.หญิงศิริรัตน์ทองปัชโชติ
0 / 30 
100 %
AMNAT_64A11464A114นายอำนาจภาครส
0 / 30 
100 %
Wichar_64A07264A072พ.อ.วิชาภู่ทอง
0 / 30 
100 %
Pakpoom_64A05764A057พ.อ.ภาคภูมินภากาศ
0 / 30 
100 %
Volrakul_64A06864A068พ.อ.วรกุลกุลจันทร์
0 / 30 
0 %
64A004@awc.ac.th
0 / 30 
100 %
Jiran_64A01464A014พ.อ.จิรันตน์เที่ยงสันเทียะ
0 / 30 
100 %
Parinya_64A05064A050พ.อ.ปริญญายิ้มรุ่งเรือง
0 / 30 
100 %
Nuansamon_64A10064A100พ.อ.หญิงนวลสมรจรวงษ์
0 / 30 
100 %
Waraporn_64A11064A110นางวราพรชุมสาย ณ อยุธยา
0 / 30 
100 %
Sutee_64A08464A084พ.อ.สุธีร์อำไพวิทย์
0 / 30 
100 %
awc025พ.อ.หญิงปัทมาสมสนั่น
0 / 30 
100 %
awc014พ.อ.ปริญญาฉายะพงษ์
0 / 30 
0 %
Wichean_64A11364A113นายวิเชียรปัญญาวานิชกุล
0 / 30 
100 %
adminlibraryOPSMR.OPENSERVEAWC-ES
0 / 30 
0 %