หมวดจำนวน
ไม่ระบุ8, 138
การศึกษา17
ความรู้ทั่วไป6
ท่องเที่ยว1
เบ็ดเตล็ด3
เรื่องสั้น1
ไม่ระบุ1
หมวดวิชาที่ 1 บ 1000 ( สวบ.)8
หมวดวิชาที่ 2 ยศ.2000 (สมย.)2
หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.)20
บ.1101 หลักพื้นฐานการบริหารทั่วไป1
หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.)6
ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ5
ยศ.2201 การเมืองระหว่างประเทศของไทย3
ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค5
ยศ.2203 อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ3
หมวดวิชาที่ 5 ท.5000 (สยผ.)13
หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.)2
ภาษาอังกฤษ1