ประเมินผลการตอบ Assignment

อื่นๆ

หัวข้อ ทดสอบ Assignment สำหรับกลุ่ม A
สร้างโดย AWC อาจารย์ เมื่อ Thu 24 Jan 2019 15:27
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 4 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 132 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ทดสอบ Assignment สำหรับทุกกลุ่ม
สร้างโดย Thanawith Chimthai เมื่อ Thu 24 Jan 2019 16:17
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 0 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 369 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ทดสอบการ Post
สร้างโดย เมื่อ Fri 03 Apr 2020 10:21
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 425 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 2 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ทดสอบการ Post
สร้างโดย เมื่อ Fri 03 Apr 2020 14:06
หัวข้อ ทดสอบการมองเห็น
สร้างโดย เมื่อ Fri 03 Apr 2020 10:13
หัวข้อ ทดสอบสถานะ
สร้างโดย เมื่อ Wed 18 Nov 2020 14:28

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
หมวดวิชาที่ 6

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร

อื่นๆ
กองสนับสนุน

หัวข้อ test2
สร้างโดย เมื่อ Fri 20 Mar 2020 15:18
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 0 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 266 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ทดสอบคำถาม
สร้างโดย เมื่อ Fri 03 Apr 2020 18:53
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 0 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 266 ดูรายชื่อ
หัวข้อ แบบฝึกหัด ทดสอบ
สร้างโดย เมื่อ Wed 02 Dec 2020 15:50
หัวข้อ แบบทดสอบ เพื่อการศึกษา
สร้างโดย เมื่อ Wed 02 Dec 2020 15:55
หัวข้อ แบบทดสอบ ทดสอบเพื่อการศึกษา
สร้างโดย เมื่อ Wed 02 Dec 2020 15:57
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 0 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 1 ดูรายชื่อ

ส่วนอำนวยการศึกษา

หัวข้อ test Assignment
สร้างโดย Admin OPS เมื่อ Tue 09 Jul 2019 10:56
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 259 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 8 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ทดสอบAssignment
สร้างโดย เมื่อ Thu 09 Jul 2020 09:50

ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ 7
ตอนที่ 3 วิชา การเจรจาต่อรอง (ส. 7300)

หัวข้อ การเจรจาต่อรอง
สร้างโดย เมื่อ Mon 08 Jul 2019 11:13
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 262 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 5 ดูรายชื่อ

อื่นๆ
กองสนับสนุน
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อ est
สร้างโดย เมื่อ Fri 03 Apr 2020 18:12
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 3 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 264 ดูรายชื่อ
หัวข้อ คำถาม เพื่ดทดสอบ
สร้างโดย เมื่อ Fri 03 Apr 2020 18:38
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 264 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 3 ดูรายชื่อ
หัวข้อ แบบทดสอบ ทดสอบ
สร้างโดย เมื่อ Wed 02 Dec 2020 15:53

หัวข้อ ข้อสอบ มว.4 ตอน 2 ( Assignment )
สร้างโดย เมื่อ Tue 07 Apr 2020 09:04
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 152 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 8 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ข้อสอบ มว.4 ตอน 1 ( Assignment )
สร้างโดย เมื่อ Tue 07 Apr 2020 08:46
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 152 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 8 ดูรายชื่อ
หัวข้อ Assignment มว.5 ตอนที่ 1
สร้างโดย เมื่อ Tue 21 Apr 2020 06:32
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 148 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 13 ดูรายชื่อ
หัวข้อ Assignment มว.5 ตอนที่ 2
สร้างโดย เมื่อ Tue 21 Apr 2020 06:56
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 150 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 10 ดูรายชื่อ

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
หมวดวิชาที่ 1
ตอนที่ 1 วิชา หลักพื้นฐานการบริหาร (บ.1100)

หัวข้อ PLC หมวดวิชาที่ 1 ตอนที่ 1
สร้างโดย เมื่อ Fri 16 Oct 2020 08:07
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 21 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 215 ดูรายชื่อ

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
หมวดวิชาที่ 1

หัวข้อ PLC หมวดวิชาที่ 1 ตอนที่ 1
สร้างโดย เมื่อ Fri 16 Oct 2020 08:13
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 30 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 207 ดูรายชื่อ

ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ 2
ตอนที่ 5 สังคมจิตวิทยา (ยศ. 2500)

หัวข้อ PLC มว.2 ตอนวิชาที่ 5 ยศ.2500 สังคมจิตวิทยา (25 คะแนน)
สร้างโดย เมื่อ Fri 30 Oct 2020 08:36
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 104 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 132 ดูรายชื่อ

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
หมวดวิชาที่ 6
ตอนที่ 1 หลักการทำวิจัยทางยุทธศาสตร์ (ว.6100)

หัวข้อ แบบทดสอบ หมวดวิชาที่ 6 ตอนที่ 1 (ว.6100) AWC66
สร้างโดย เมื่อ Sat 07 Nov 2020 11:27
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 3 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 233 ดูรายชื่อ

ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ 2
ตอนที่ 3 วิชาการเมือง (ยศ. 2300)

หัวข้อ สรุปย่อการฟังบรรยายวิชาการเมือง
สร้างโดย เมื่อ Mon 04 Jan 2021 14:26
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 97 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 139 ดูรายชื่อ

ส่วนวิชายุทธศาสตร์ทหารและการวางแผน
หมวดวิชาที่ ๔
ตอนที่ 1 วิชา การปฏิบัติการของหน่วยทหารขนาดใหญ่การยุทธ์ร่วมการปฏิบัติหลายชาติและการปฏิบัติการยุทธ์หลัก(พย.4100)

หัวข้อ สอบประเมินผล มว.4 ตอน 1
สร้างโดย เมื่อ Wed 24 Feb 2021 10:39
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 87 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 148 ดูรายชื่อ

ส่วนวิชายุทธศาสตร์ทหารและการวางแผน
หมวดวิชาที่ ๔
ตอนที่ 2 วิชา การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือสงครามการปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพการปฏิบัติการพิเศษและการสงคราม(พย.4200)

หัวข้อ สอบประมวลผล มว.4 ตอน 2
สร้างโดย เมื่อ Wed 24 Feb 2021 10:47
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 146 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 89 ดูรายชื่อ

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
หมวดวิชาที่ 6
ตอนที่ 2 การจัดทำเอกสารวิจัยส่วนบุคคล (ว.6200)

หัวข้อ แบบทดสอบ หมวดวิชาที่ 6 ตอนที่ 2 (ว.6200) AWC66
สร้างโดย เมื่อ Sat 07 Nov 2020 11:47
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 4 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 232 ดูรายชื่อ

ส่วนวิชายุทธศาสตร์ทหารและการวางแผน
หมวดวิชาที่ ๕

หัวข้อ ท.5202 สอบประมวลความรู้ สยผ.
สร้างโดย เมื่อ Wed 05 May 2021 13:51
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 148 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 87 ดูรายชื่อ

ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ 3

หัวข้อ สอบหมวดวิชาที่ 3
สร้างโดย เมื่อ Fri 30 Apr 2021 13:49
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 79 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 156 ดูรายชื่อ

ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์

หัวข้อ ส่งตอบสอบ
สร้างโดย เมื่อ Thu 01 Jul 2021 15:06
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 0 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 235 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ส่งตอบสอบ
สร้างโดย เมื่อ Thu 01 Jul 2021 15:06
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 3 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 232 ดูรายชื่อ

ส่วนวิชายุทธศาสตร์ทหารและการวางแผน

หัวข้อ ข้อ ๓ สอบประมวลความรู้ ( สยผ.วทบ.)
สร้างโดย เมื่อ Fri 02 Jul 2021 08:48
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 157 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 78 ดูรายชื่อ