ประเมินผลการตอบ Assignment

อื่นๆ

หัวข้อ ทดสอบ Assignment สำหรับกลุ่ม A
สร้างโดย AWC อาจารย์ เมื่อ Thu 24 Jan 2019 15:27
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 4 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 132 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ทดสอบ Assignment สำหรับทุกกลุ่ม
สร้างโดย Thanawith Chimthai เมื่อ Thu 24 Jan 2019 16:17
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 0 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 369 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ทดสอบการ Post
สร้างโดย เมื่อ Fri 03 Apr 2020 10:21
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 424 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 2 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ทดสอบการ Post
สร้างโดย เมื่อ Fri 03 Apr 2020 14:06
หัวข้อ ทดสอบการมองเห็น
สร้างโดย เมื่อ Fri 03 Apr 2020 10:13

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
หมวดวิชาที่ 6

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร

หัวข้อ test
สร้างโดย Admin OPS เมื่อ Fri 04 Oct 2019 09:58
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 23 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 170 ดูรายชื่อ

อื่นๆ
กองสนับสนุน

หัวข้อ test2
สร้างโดย เมื่อ Fri 20 Mar 2020 15:18
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 0 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 266 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ทดสอบคำถาม
สร้างโดย เมื่อ Fri 03 Apr 2020 18:53
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 0 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 266 ดูรายชื่อ

ส่วนอำนวยการศึกษา

หัวข้อ test Assignment
สร้างโดย Admin OPS เมื่อ Tue 09 Jul 2019 10:56
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 259 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 8 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ทดสอบAssignment
สร้างโดย เมื่อ Thu 09 Jul 2020 09:50

ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ 7
ตอนที่ 3 วิชา การเจรจาต่อรอง (ส. 7300)

หัวข้อ การเจรจาต่อรอง
สร้างโดย เมื่อ Mon 08 Jul 2019 11:13
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 262 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 5 ดูรายชื่อ

อื่นๆ
กองสนับสนุน
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อ est
สร้างโดย เมื่อ Fri 03 Apr 2020 18:12
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 2 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 264 ดูรายชื่อ
หัวข้อ คำถาม เพื่ดทดสอบ
สร้างโดย เมื่อ Fri 03 Apr 2020 18:38
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 264 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 2 ดูรายชื่อ

หัวข้อ ข้อสอบ มว.4 ตอน 2 ( Assignment )
สร้างโดย เมื่อ Tue 07 Apr 2020 09:04
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 152 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 8 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ข้อสอบ มว.4 ตอน 1 ( Assignment )
สร้างโดย เมื่อ Tue 07 Apr 2020 08:46
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 152 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 8 ดูรายชื่อ
หัวข้อ Assignment มว.5 ตอนที่ 1
สร้างโดย เมื่อ Tue 21 Apr 2020 06:32
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 148 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 12 ดูรายชื่อ
หัวข้อ Assignment มว.5 ตอนที่ 2
สร้างโดย เมื่อ Tue 21 Apr 2020 06:56
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 150 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 10 ดูรายชื่อ

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
หมวดวิชาที่ 1
ตอนที่ 1 วิชา หลักพื้นฐานการบริหาร (บ.1100)

หัวข้อ PLC หมวดวิชาที่ 1 ตอนที่ 1
สร้างโดย เมื่อ Fri 16 Oct 2020 08:07
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 20 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 204 ดูรายชื่อ

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
หมวดวิชาที่ 1

หัวข้อ PLC หมวดวิชาที่ 1 ตอนที่ 1
สร้างโดย เมื่อ Fri 16 Oct 2020 08:13
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 29 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 196 ดูรายชื่อ

ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ 2
ตอนที่ 5 สังคมจิตวิทยา (ยศ. 2500)