ประเมินผลการตอบ กระทู้

หัวข้อ plc มว.วิชาที่ ๔ ตอนที่ ๒
สร้างโดย เมื่อ Tue 26 Feb 2019 08:17
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 121 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 15 ดูรายชื่อ
หัวข้อ plc มว.วิชาที่ ๔ ตอนที่ ๑
สร้างโดย เมื่อ Mon 18 Feb 2019 08:13
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 122 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 14 ดูรายชื่อ
หัวข้อ plc มว.วิชาที่ ๕ ตอนที่ ๑
สร้างโดย เมื่อ Tue 12 Mar 2019 06:41
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 118 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 17 ดูรายชื่อ
หัวข้อ plc มว.วิชาที่ ๔ ตอนที่ ๑
สร้างโดย เมื่อ Sat 23 Mar 2019 10:36
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 107 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 25 ดูรายชื่อ
หัวข้อ plc มว.วิชาที่ ๔ ตอนที่ ๒ กลุ่ม B
สร้างโดย เมื่อ Tue 02 Apr 2019 08:52
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 117 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 15 ดูรายชื่อ
หัวข้อ plc มว.วิชาที่ ๕ ตอนที่ ๑ กลุ่ม B
สร้างโดย เมื่อ Sat 06 Apr 2019 11:15
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 117 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 15 ดูรายชื่อ
หัวข้อ plc มว.วิชาที่ 5 ตอนที่ 2 กลุ่ม A
สร้างโดย เมื่อ Thu 18 Apr 2019 09:23
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 123 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 12 ดูรายชื่อ
หัวข้อ plc มว.วิชาที่ 5 ตอนที่ 2 กลุ่ม B
สร้างโดย เมื่อ Mon 27 May 2019 10:05
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 115 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 17 ดูรายชื่อ
หัวข้อ plc มว.วิชาที่ 5 ตอนที่ 3 กลุ่ม A
สร้างโดย เมื่อ Tue 25 Jun 2019 07:45
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 114 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 21 ดูรายชื่อ
หัวข้อ Plc มว.วิชาที่ 5 ตอนที่ 3 กลุ่ม B
สร้างโดย เมื่อ Mon 29 Jul 2019 20:43
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 117 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 15 ดูรายชื่อ
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 36 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 155 ดูรายชื่อ
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 44 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 147 ดูรายชื่อ
หัวข้อ plc การฝึกวางแผนป้องกันประเทศ ( 3 - 7 ธ.ค. 62 )
สร้างโดย เมื่อ Wed 25 Sep 2019 06:06
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 147 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 44 ดูรายชื่อ
หัวข้อ plc การฝึกใน สถานการณ์วิกฤต ( 7 - 13 ธ.ค. 62 )
สร้างโดย เมื่อ Wed 25 Sep 2019 06:21
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 44 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 147 ดูรายชื่อ

หมวดวิชาที่ 3
ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ตอนที่ 1 วิชา สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง (ยศ. 3100)

หัวข้อ PLC. ยศ.3100 (สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง)
สร้างโดย เมื่อ Sun 02 Dec 2018 22:20
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 118 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 19 ดูรายชื่อ

ความรู้เพิ่มเติม
ส่วนวิชายุทธศาสตร์ทหารและการวางแผน
ตอนที่ 6 วิชา สงครามต่อต้านการก่อการร้าย (ส. 7600)

หัวข้อ สงครามการต่อต้านการก่อการร้าย
สร้างโดย เมื่อ Mon 02 Sep 2019 09:25
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 36 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 230 ดูรายชื่อ

ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ 7

หัวข้อ การเจรจาต่อรอง
สร้างโดย เมื่อ Tue 20 Aug 2019 10:42
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 29 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 238 ดูรายชื่อ

หมวดวิชาที่ 1
ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
ตอนที่ 1 วิชา หลักพื้นฐานการบริหาร (บ.1100)

หัวข้อ PLC วิชา บ 1100
สร้างโดย เมื่อ Mon 23 Sep 2019 11:49
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 156 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 35 ดูรายชื่อ

หมวดวิชาที่ 1
ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
ตอนที่ 2 วิชา การบริหารทรัพยากรทางทหาร (บ.1200)

หัวข้อ การทำ PLC บ.1200 (คิดคะแนน 25 คะแนน)
สร้างโดย เมื่อ Mon 07 Oct 2019 13:17
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 37 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 154 ดูรายชื่อ
หัวข้อ การบริหารทรัพยากรทางทหาร
สร้างโดย RUTCHANINART THANOMSIN เมื่อ Fri 15 Oct 2021 16:43

หมวดวิชาที่ 1
ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
ตอนที่ 3 วิชา เทคนิคการบริหารของผู้นำระดับสูง (บ.1300)

หัวข้อ คำแนะนำในการทำ PLC บ.1300 (คิดคะแนน 25 คะแนน)
สร้างโดย เมื่อ Wed 09 Oct 2019 11:36
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 154 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 5 ดูรายชื่อ
หัวข้อ เทคนิคการคิดและการตัดสินใจ
สร้างโดย RUTCHANINART THANOMSIN เมื่อ Sat 16 Oct 2021 09:51

หมวดวิชาที่ 1
ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
ตอนที่ 4 วิชา ผู้นำทางการบริหารทางทหาร (บ.1400)

หัวข้อ PLC วิชา บ 1400
สร้างโดย เมื่อ Mon 23 Sep 2019 11:50
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 156 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 3 ดูรายชื่อ

หมวดวิชาที่ 2
ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ตอนที่ 2 วิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ยศ. 2200)

หมวดวิชาที่ 2
ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ตอนที่ 3 วิชาการเมือง (ยศ. 2300)

หัวข้อ PLC วิชาการเมือง
สร้างโดย เมื่อ Mon 23 Sep 2019 08:59
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 156 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 3 ดูรายชื่อ
หัวข้อ PLC วิชาการเมือง
สร้างโดย เมื่อ Mon 26 Oct 2020 11:46

หมวดวิชาที่ 2
ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ตอนที่ 4 วิชาเศรษฐกิจ (ยศ. 2400)

หัวข้อ PLC ตอนวิชาเศรษฐกิจ ยศ.2400
สร้างโดย เมื่อ Fri 18 Oct 2019 10:44
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 3 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 156 ดูรายชื่อ
หัวข้อ การบ้านเก็บคะแนนตอนวิชาเศรษฐกิจ
สร้างโดย เมื่อ Thu 30 Jan 2020 10:38
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 156 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 3 ดูรายชื่อ
หัวข้อ PLC ตอนวิชาเศรษฐกิจ
สร้างโดย เมื่อ Mon 26 Oct 2020 09:37

หมวดวิชาที่ 3
ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ตอนที่ 2 วิชา ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศแห่งชาติ (ยศ. 3200)

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
หมวดวิชาที่ 6

ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทหาร

หัวข้อ ข้อ 2 บ่งการการดูงาน Defense & Security 2019 วันพุธที่ 20 พ.ย.62
สร้างโดย เมื่อ Mon 18 Nov 2019 23:33
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 20 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 139 ดูรายชื่อ
หัวข้อ ข้อ 3 บ่งการการดูงาน Defense & Security 2019 วันพุธที่ 20 พ.ย.62
สร้างโดย เมื่อ Mon 18 Nov 2019 23:35
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 19 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 140 ดูรายชื่อ

กลุ่มวิจัย
ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
กลุ่มที่ 5

หัวข้อ ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อนำเสนอที่ปรึกษาพิเศษ
สร้างโดย เมื่อ Fri 03 Jan 2020 15:30
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 132 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 27 ดูรายชื่อ

กลุ่มวิจัย
ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
กลุ่มที่ 6

หมวดวิชาที่ 2
ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ตอนที่ 1 วิชา หลักความมั่นคงและยุทธศาสตร์ (ยศ. 2100)

หมวดวิชาที่ 6
ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
ตอนที่ 1 หลักการทำวิจัยทางยุทธศาสตร์ (ว.6100)

หัวข้อ ทดสอบสถานะ
สร้างโดย เมื่อ Wed 18 Nov 2020 14:12
หัวข้อ PLC คิดคะแนน หมวดวิชาที่ 6 ตอนที่ 1 (ว.6100) AWC66
สร้างโดย เมื่อ Fri 06 Nov 2020 03:06
สถานะ จำนวน
ตอบแล้วเรียบร้อย 156 ดูรายชื่อ
ยังไม่ได้ตอบ 68 ดูรายชื่อ

ส่วนอำนวยการศึกษา
กองการปกครองนักศึกษา

หัวข้อ ทดสอบการสร้างกระทู้
สร้างโดย Admin OPS เมื่อ Tue 09 Jul 2019 09:57
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 262 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 5 ดูรายชื่อ

กลุ่มวิจัย
ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
กลุ่มที่ 2

หมวดวิชาที่ 6
ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
ตอนที่ 2 การจัดทำเอกสารวิจัยส่วนบุคคล (ว.6200)

หัวข้อ PLC คิดคะแนน หมวดวิชาที่ 6 ตอนที่ 2 ว.6200_AWC66
สร้างโดย เมื่อ Fri 06 Nov 2020 03:15
สถานะ จำนวน
ยังไม่ได้ตอบ 68 ดูรายชื่อ
ตอบแล้วเรียบร้อย 156 ดูรายชื่อ

หมวดวิชาที่ ๔
ส่วนวิชายุทธศาสตร์ทหารและการวางแผน
ตอนที่ 2 วิชา การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือสงครามการปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพการปฏิบัติการพิเศษและการสงคราม(พย.4200)

หัวข้อ PLC หมวด 4 ตอน 2
สร้างโดย เมื่อ Fri 09 Oct 2020 11:26

หมวดวิชาที่ ๔
ส่วนวิชายุทธศาสตร์ทหารและการวางแผน
ตอนที่ 1 วิชา การปฏิบัติการของหน่วยทหารขนาดใหญ่การยุทธ์ร่วมการปฏิบัติหลายชาติและการปฏิบัติการยุทธ์หลัก(พย.4100)

หัวข้อ PLC หมวด 4 ตอน 1
สร้างโดย เมื่อ Fri 09 Oct 2020 14:02