รายงานการเข้าใช้งานคลังสื่อความรู้

รหัสผู้ใช้ รหัสนักศึกษา คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จำนวนเข้าใช้งาน
64A004@awc.ac.th 2
64B124@awc.ac.th d d d 1
66_apiset_kun พ.อ. อภิเศรษฐ์ คุณารักษ์ 1
66_boonsong_pro พ.อ. บุญส่ง พรมนิล 1
66_chatchawan_tan พ.อ. ชัชวาลย์ เทนอิสสระ 2
66_chumjet_nop พ.อ. ชุมเจตน์ นพเกตุ 1
66_chutichai_art พ.อ. ชุติชัย อาทิตย์ 4
66_ittichai_jai พ.อ. อิทธิชัย ใจกล้า 1
66_jirapat_hom พ.อ. จิรภัทร หอมสะอาด 2
66_juckchai_boo นาย จักรชัย บุญยะวัตร 2
66_kantaphon_cha พ.อ. กันตภณ จันทะนันท์ 2
66_kanyaluck_pri พ.อ. หญิง กัญญลักษณ์ ปริงทอง 7
66_kiattipong_sel พ.อ. เกียรติพงษ์ เศลารมย์ 1
66_kiatudom_nad พ.อ. เกียรติอุดม นาดี 1
66_matipat_nir พ.อ. มาติพัทธ์ นิรัติศัย 1
66_naparat_sri นางสาว นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 1
66_narongsak_bor พ.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ บวรวงค์พิทักษ์ 2
66_nathachai_pam พ.อ. ณัฏฐชัย ปาโมกข์ 5
66_ongard_jam พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี 4
66_pakawat_kro พ.อ. ภควัต ครบสอน 1
66_pattanasan_pot น.อ. พัฒนสันต์ โพธิแพทย์ 3
66_piam_kon นาย เปี่ยม กงศรี 3
66_pisit_pit เรือตรี พิศิษฐ์ พิทักษ์สงคราม 1
66_piyanuch_bun พ.อ.หญิง ปิยนุช บรรจงศิริ 3
66_pongsakorn_sae พ.อ. พงศกร แสงกุล 2
66_prakongkiat_ong พ.อ. ประคองเกียรติ อ่องสมบูรณ์ 1
66_praphan_pot พ.อ. ประพันธ์ โพธิ์ตุ่น 7
66_rattana_pha พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ 1
66_rutchaninart_tha พ.อ.หญิง รัชนินาฏ ถนอมสิน 1
66_samart_pan พ.อ. สามารถ ปานเถื่อน 1
66_sathirapong_art พ.อ. สฐิรพงษ์ อาจหาญ 2
66_sirichai_aur พ.อ. สิริชัย เอื้อบุณยะนันท์ 2
66_sombat_kan พ.อ. สมบัติ กานดา 1
66_somkiat_nut พ.อ. สมเกียรติ นุตะวานิช 4
66_sonsiri_pho พ.อ. สรณ์สิริ พลเขตร 3
66_sumate_kon พ.อ. สุเมธ กลยณีย์ 3
66_surawich_jar พ.อ. สุรวิช จรูญชาติ 2
66_sutthisak_puc พ.อ. สุทธิศักดิ์ พรรคเจริญ 3
66_tarathep_cha พ.อ. ธราเทพ ไชยกาญจน์ 3
66_tawin_sir พ.อ. เทวินทร์ ศิริปัญจนะ 1
66_torpong_wan พ.อ. ต่อพงศ์ วรรณจันทร์ 1
66_vatcharavut_yin พ.อ. วัชราวุธ ยิ่งยง 1
66_vittaya_kon นาย วิทยา กองเกียรติวานิช 2
66_wantana_piy พ.อ.หญิง วันทนา ปิยะพิสุทธิ์ 2
66_wijit_sue พ.อ. วิจิตร เสือคง 1
ukid ร.ท. อุกฤษฎ์ ช่างสาร 11
66_jakkit_rat 12 พ.อ. จักรกฤษณ์ รัตนะ 5
krit_64A001 64A001 พ.อ. กฤช ธีราวัฒนานนท์ 3
krit_64A002 64A002 พ.อ. กฤษณ์ กิตยาธิวัฒน์ 12
Kitti_64A004 64A004 พ.อ. กิตติ ฐิติวัฒนา 1
Kittipong_64A006 64A006 พ.อ. กิตติพงศ์ จรัณยานนท์ 3
kriangsak_64A008 64A008 พ.อ. เกรียงศักดิ์ ปักคำไทย 9
Komkrit_64A009 64A009 พ.อ. คมกฤษณ์ แสงไชยราช 6
Kanchit_64A010 64A010 พ.อ. ครรชิต ประสันสอย 6
Khuckrit_64A011 64A011 พ.อ. คึกฤทธิ์ ไชยถา 2
Jakgapong_64A013 64A013 พ.อ. จักรพงษ์ โพธิ์นาแค 18
Jiran_64A014 64A014 พ.อ. จิรันตน์ เที่ยงสันเทียะ 6
Jedsadang_64A015 64A015 พ.อ. เจษฎางค์ แสนทน 10
Chatchai_64A016 64A016 พ.อ. ฉัฐชัย มีชั้นช่วง 1
Chatchai_64A017 64A017 พ.อ. ฉัตรชัย รัตนตรัง 11
Chanatip_64A018 64A018 พ.อ. ชนาธิป ทองเชี่ยว 4
Chaichan_64A020 64A020 พ.อ. ชายชาญ ธีรพิเชฐพงศ์ 11
Chusak_64A021 64A021 พ.อ. ชูศักดิ์ พนมพานทอง 13
Chaiyadej_64A022 64A022 พ.อ. ไชยเดช แก่นแก้ว 4
Tanitpon_64A023 64A023 พ.อ. ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล 11
Narong_64A024 64A024 พ.อ. ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ 41
Natsawat_64A025 64A025 พ.อ. ณัชศวัฒน์ เชิงเขา 3
Nattipong_64A026 64A026 พ.อ. ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ 21
Thiradej_64A028 64A028 พ.อ. ถิรเดช ลิ้มคุณากูล 2
Tospol_64A029 64A029 พ.อ. ทศพล มาพงษ์ 8
Thanachai_64A030 64A030 พ.อ. ธนะชัย ธันย์ชนกพงศ์ 1
Tanatip_64A031 64A031 พ.อ. ธนาธิป เรียงอิศราง 3
Tammarat_64A032 64A032 พ.อ. ธรรมรัตน์ เหรียญทอง 8
Thammarat_64A033 64A033 พ.อ. ธรรมรัตน์ อองพลากร 9
Tharatron_64A034 64A034 พ.อ. ธราทร ชาญแก่นจันทร์ 5
Theerayut_64A036 64A036 พ.อ. ธีรยุทธ ลิ่มอรุณ 1
nakorn_64A037 64A037 พ.อ. นคร พูลคุ้ม 1
Narit_64A039 64A039 พ.อ. นริศ เกิดบาง 1
Nittithorn_64A041 64A041 พ.อ. นิติธร เครือครุฑ 3
Nukool_64A042 64A042 พ.อ. นุกูล ลิ้มไพโรจน์ 3
Nurak_64A043 64A043 พ.อ. นุรักษ์ ราชรักษ์ 9
Bordin_64A044 64A044 พ.อ. บดินทร์ เดชาเลิศ 2
BALLANG_64A045 64A045 พ.อ. บัลลังก์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 4
Boonnarong_64A046 64A046 พ.อ. บุญณรงค์ บุญญประภา 8
Pakorn_64A047 64A047 พ.อ. ปกรณ์ เปลี่ยนรังษี 4
Pratya_64A048 64A048 พ.อ. ปรัชญา ธุวะเศรษฐกุล 2
Pramote_64A049 64A049 พ.อ. ปราโมทย์ เนียมสำเภา 4
Parinya_64A050 64A050 พ.อ. ปริญญา ยิ้มรุ่งเรือง 13
Panyaphon_64A051 64A051 พ.อ. ปัญญาพล สุรทิณฑ์ 5
Phansit_64A052 64A052 พ.อ. พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี 10
Pruetthapoom_64A053 64A053 พ.อ. พฤทธภูมิ บุญพร้อม 2
Pattanapon_64A054 64A054 พ.อ. พัฒนพล กลิ่นอังกาบ 7
Pipat_64A055 64A055 พ.อ. พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ 3
Parwat_64A058 64A058 พ.อ. ภาวัต อ่อนศรี 3
Pas_64A059 64A059 พ.อ. ภาส วงศ์สารภี 13
Pitchyoot_64A061 64A061 พ.อ. ภิชฌ์ยุทธ พรหมโท 8
Yordyoth_64A062 64A062 พ.อ. ยอดยศ เก็บ-เงิน 45
Yutthachai_64A063 64A063 พ.อ. ยุทธชัย ปิ่นสถาพร 4
Rathawit_64A066 64A066 พ.อ. รัฐวิชญ์ ณรงค์พนารัตน์ 8
Volrakul_64A068 64A068 พ.อ. วรกุล กุลจันทร์ 5
Vasa_64A070 64A070 พ.อ. วศะ กสิวัฒน์ 9
Viroj_64A071 64A071 พ.อ. วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์ 4
Wichar_64A072 64A072 พ.อ. วิชา ภู่ทอง 6
Wisan_64A074 64A074 พ.อ. วิสันต์ สิงห์สุข 3
Wuttikon_64A075 64A075 พ.อ. วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์ 8
Satayu_64A076 64A076 พ.อ. ศตายุ จันตาศาลา 1
Sarawut_64A077 64A077 พ.อ. ศราวุธ รบเมือง 2
Sakda_64A078 64A078 พ.อ. ศักดา อนุศาสนรักษ์ 5
Sompong_64A079 64A079 พ.อ. สมพงษ์ สุขประดิษฐ 17
Samattachai_64A080 64A080 พ.อ. สมรรถชัย ณ พัทลุง 13
Sarawuth_64A081 64A081 พ.อ. สราวุฒิ เกษมสายสุวรรณ 12
Sangkad_64A082 64A082 พ.อ. สังกาศ สร้อยคำ 6
Sutee_64A084 64A084 พ.อ. สุธีร์ อำไพวิทย์ 9
Suwinai_64A085 64A085 พ.อ. สุวินัย ศิริจันทร์ 5
Seksit_64A086 64A086 พ.อ. เสกสิทธิ์ ศิริพละ 3
Sama_64A087 64A087 พ.อ. เสมา จิตรอำไพ 1
Adisorn_64A088 64A088 พ.อ. อดิศร ชุณหรัต 1
Aniruth_64A089 64A089 พ.อ. อนิรุจน์ ดิษฐประชา 4
Apirat_64A090 64A090 พ.อ. อภิรัตน์ รอดรักษา 15
Attapol_64A091 64A091 พ.อ. อรรถพล มิ่งขวัญ 4
Indhanondh_64A094 64A094 พ.อ. อินทนนท์ รัตนกาฬ 1
Udomsak_64A095 64A095 พ.อ. อุดมศักดิ์ ประสพศรี 2
Akdanai_64A096 64A096 พ.อ. เอกดนัย จุลโลบล 2
egkapol_64A097 64A097 พ.อ. เอกพล เลขนอก 12
Ekaphon_64A098 64A098 พ.อ. เอกพล จูฑะพันธุ์ 5
Chatkaew_64A099 64A099 พ.อ.หญิง ฉัตรแก้ว บุลสุข 9
Nuansamon_64A100 64A100 พ.อ.หญิง นวลสมร จรวงษ์ 7
Raveewan_64A101 64A101 พ.อ.หญิง รวีวรรณ ชุนถนอม 2
Sirirat_64A102 64A102 พ.อ.หญิง ศิริรัตน์ ทองปัชโชติ 5
Sukpinush_64A103 64A103 พ.อ.หญิง สุขภินุช สังฆสุวรรณ 14
Yuttana_64A104 64A104 น.อ. ยุทธนา สระดี 5
LALIDA_64A105 64A105 น.อ.หญิง ลลิดา อิสีประดิฐ 2
PONGCHAT_64A106 64A106 น.อ. พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี 5
KANJANA_64A107 64A107 น.อ.หญิง กาญจนา เชิงเขา 12
Ousara_64A108 64A108 น.อ.หญิง อุสรา มนต์มณีรัตน์ 13
Waraporn_64A110 64A110 นาง วราพร ชุมสาย ณ อยุธยา 18
Adisak_64A111 64A111 นาย อดิศักดิ์ สืบธรรมมา 4
Wichean_64A113 64A113 นาย วิเชียร ปัญญาวานิชกุล 11
AMNAT_64A114 64A114 นาย อำนาจ ภาครส 18
Jirata_64A115 64A115 นางสาว จิรฐา วัฒนประดิษฐ์ 9
Krongkiet_64A116 64A116 นาย กรองเกียรติ พูลพิพัฒน์ 2
Krailert_64A117 64A117 นาย ไกรเลิศ กิตติสุวรรณ 13
Kraiwit_64A118 64A118 นาย ไกรวิทย์ โกสีย์ศิริกุล 1
Burin_64A120 64A120 นาย บุรินทร์ สุขพิศาล 1
Piyakiat_64A121 64A121 นาย ปิยเกียรติ บุญเรือง 2
Ratchata_64A123 64A123 ร.อ. รชฏ แย้มศรีบัว 11
Sutee_64A125 64A125 นาย สุธี ตันติวณิชชานนท์ 7
Kritda_64B001 64B001 พ.อ. กฤดา แววนิลานนท์ 40
Krittika_64B002 64B002 พ.อ. กฤติกา สุขสงวน 1
Krisada_64B003 64B003 พ.อ. กฤษฏา จินเลิศ 4
Mumpanas_64B004 64B004 พ.อ. กัมปนาท วาพันสุ 1
Kitti_64B005 64B005 พ.อ. กิตติ อิ่มทองคำ 3
Kittisak_64B006 64B006 พ.อ. กิตติศักดิ์ ยิ้มศิริวัฒนะ 3
Kittisak_64B007 64B007 พ.อ. กิตติศักดิ์ วัฒนเดช 3
Khanison_64B008 64B008 พ.อ. คณิศร ศรีนวล 9
KATAWUT_64B009 64B009 พ.อ. คทาวุธ ชัยยัง 4
Jitthep_64B010 64B010 พ.อ. จิตรเทพ ตรีวิมล 14
Chayut_64B011 64B011 พ.อ. ชยุต เดชเสาร์ห้า 3
Chaitanuncha_64B013 64B013 พ.อ. ชายธนัญชา วาจรัต 1
Napat_64B014 64B014 พ.อ. ณพัฒน์ ปกป้อง 8
Narongchai_64B015 64B015 พ.อ. ณรงค์ชัย เจริญชัย 3
Nuttapong_64B016 64B016 พ.อ. ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ 1
Danchai_64B018 64B018 พ.อ. แดนชัย กองแก้ว 1
Tossapol_64B019 64B019 พ.อ. ทศพล ผ่องศรีสุข 3
Teppitak_64B020 64B020 พ.อ. เทพพิทักษ์ นิมิตร 1
Thanunchai_64B021 64B021 พ.อ. ธนันท์ชัย โฉมรุ่งนิธินันท์ 13
Taranus_64B022 64B022 พ.อ. ธรณัส บำรุงกิจ 5
Thawatchai_64B023 64B023 พ.อ. ธวัชชัย พรมศักดิ์ 2
Theethamm_64B024 64B024 พ.อ. ธีร์ธรรมม์ สราญธนรัตน์ 1
Teerayut_64B025 64B025 พ.อ. ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด 3
Teerasak_64B026 64B026 พ.อ. ธีรศักดิ์ แสนทวี 9
Noppasase_64B027 64B027 พ.อ. นพเศรษฐ์ แหวนสัมฤทธิ์ 4
Nopadol_64B028 64B028 พ.อ. นพดล คามเกตุ 5
Narudol_64B029 64B029 พ.อ. นฤดล จูบาง 5
Nipon_64B030 64B030 พ.อ. นิพนธ์ อินใหม่ 7
Nirun_64B031 64B031 พ.อ. นิรันดร์ ศิริบาล 17
Pakasit_64B032 64B032 พ.อ. ปกาสิต ภูห้องเพชร 6
Paphangkon_64B033 64B033 พ.อ. ปภังกร หมื่นสา 1
Prapat_64B034 64B034 พ.อ. ประพัฒน์ ชื่นนิยม 1
Prapat_64B035 64B035 พ.อ. ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์ 1
Paween_64B036 64B036 พ.อ. ปวีณ พึ่งพินิจ 4
PIYAPOT_64B037 64B037 พ.อ. ปิยะพจน์ ดีรัศมี 10
Pongsatorn_64B038 64B038 พ.อ. พงศธร เมืองแก่น 7
Phongsathon_64B039 64B039 พ.อ. พงศธร นิพภยะ 9
Payakpol_64B040 64B040 พ.อ. พยัคฆพล คุ้มแสง 8
Poldetch_64B041 64B041 พ.อ. พลเดช เขื่อนพันธ์ 1
Phasutarl_64B042 64B042 พ.อ. พสุธาร สมิตานนท์ 4
Phannet_64B044 64B044 พ.อ. พันเนตร ทับงาม 14
Pichead_64B045 64B045 พ.อ. พิเชษฐ์ เพ็ชรอินทร์ 28
Yossakorn_64B046 64B046 พ.อ. ยศกร บุญบวรพงศ์ 4
Yuttakan_64B048 64B048 พ.อ. ยุทธการ ธนะสถิตย์ 3
YUTTAPONG_64B051 64B051 พ.อ. ยุทธพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ 2
Rungsun_64B052 64B052 พ.อ. รังสรรค์ คุ้มราษี 2
Lertrop_64B053 64B053 พ.อ. เลิศรบ ศรีกิตตยากรณ์ 15
Rerkrith_64B054 64B054 พ.อ. ฤกษ์ฤทธิ์ ภูมิจันทึก 5
Woradate_64B055 64B055 พ.อ. วรเดช บุญลอย 5
Wanchai_64B057 64B057 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ 6
Wittaya_64B059 64B059 พ.อ. วิทยา เพ็งสุข 11
WINAI_64B060 64B060 พ.อ. วินัย บุญวิจิตร 5
Viriya_64B061 64B061 พ.อ. วิริยะ รุจิวณิชย์กุล 4
Verathep_64B062 64B062 พ.อ. วีรเทพ การุณรอบดุล 6
Weerachai_64B063 64B063 พ.อ. วีระชัย ผองแก้ว 1
Sawayot_64B066 64B066 พ.อ. ศวยส เหรียญมณี 1
Somdet_64B068 64B068 พ.อ. สมเด็จ พวงผกา 4
sombat_64B069 64B069 พ.อ. สมบัติ ชมภูมิ่ง 1
Sompon_64B070 64B070 พ.อ. สมพล สว่างจิตร 2
Sompob_64B071 64B071 พ.อ. สมภพ เทศเจริญ 2
Sarawut_64B072 64B072 พ.อ. สราวุฒิ แนมพลกรัง 6
Sittisak_64B075 64B075 พ.อ. สิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก 3
Siraphop_64B077 64B077 พ.อ. สิรภพ จารุหังสิน 3
Suksan_64B078 64B078 พ.อ. สุขสันติ์ พลหล้า 12
Sutipong_64B079 64B079 พ.อ. สุทธิพงศ์ น่วมพารา 1
Surachart_64B080 64B080 พ.อ. สุรชาติ ดวงเดือน 22
Ong-art_64B081 64B081 พ.อ. องอาจ ขาวเหลือง 6
Adisorn_64B082 64B082 พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ 1
Anatharot_64B083 64B083 พ.อ. อนันต์ฐโรจน์ กระแสร์ 1
Anupong_64B084 64B084 พ.อ. อนุพงษ์ รอดสาย 3
Apichat_64B085 64B085 พ.อ. อภิชาต รานอก 5
Attapong_64B086 64B086 พ.อ. อรรถพงศ์ ภู่กาญจน์ 7
Akaradech_64B087 64B087 พ.อ. อัครเดช เปี่ยมไหวพริบ 2
Agkarrach_64B088 64B088 พ.อ. อัครราช เต็มยอด 7
Aussaphong_64B089 64B089 พ.อ. อัศม์พงษ์ นิลพันธุ์ 1
Ausawin_64B090 64B090 พ.อ. อัศวิน ดุสิตรัตนกุล 4
Arnat_64B091 64B091 พ.อ. อาณัติ รัตนมุง 2
ITTIPON_64B094 64B094 พ.อ. อิทธิพล กอร่ม 3
Uthai_64B095 64B095 พ.อ. อุทัย รุ่งสังข์ 28
Ekaphope_64B096 64B096 พ.อ. เอกภพ พันธสกุล 4
Ekkalak_64B097 64B097 พ.อ. เอกลักษณ์ แพ่งกุล 5
Songsuda_64B098 64B098 พ.อ.หญิง ทรงสุดา ขวัญประชา 3
Pattama_64B099 64B099 พ.อ.หญิง ปัทมา สมสนั่น 4
Patnarin_64B100 64B100 พ.อ.หญิง ภัทร์นฤน สถิรพงษะสุทธิ 6
paowana_64B101 64B101 พ.อ.หญิง ภาวนา ทิมพิทักษ์ 4
Siriporn_64B102 64B102 พ.อ.หญิง ศิริพร สว่างจิตร 10
ORATAI_64B103 64B103 พ.อ.หญิง อรไท จันทรปดา 15
Samarn_64B104 64B104 น.อ. สมาน เสริมสกุล 4
Narun_64B105 64B105 น.อ. นรัญจ์ หิญชีระนันทน์ 6
Chatree_64B106 64B106 พ.ต.อ. ชาตรี มีรสสม 1
Wanchai_64B107 64B107 นาย วันชัย แผ่นทอง 7
Praphan_64B108 64B108 นาย ประพันธ์ คำสามารถ 6
Supasit_64B109 64B109 ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ 50
Direk_64B110 64B110 นาย ดิเรก บุญปิยทัศน์ 6
Padhanaseth_64B111 64B111 นาย พัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ 5
Yingyos_64B115 64B115 นาย ยิ่งยศ จารุบุษปายน 1
Adisorn_64B117 64B117 นาย อดิศร เดชอัคราช 7
Kornchanok_64B119 64B119 นางสาว กรชนก ชื่นใจ 13
Thitima_64B120 64B120 นางสาว ฐิติมา ศิริปรีชาพงษ์ 7
Dujdao_64B121 64B121 นาง ดุจดาว ลักษณาวิวัฒน์ 5
Thatsarat_64B122 64B122 นางสาว ทัศรัตน์ สถิระ 13
Rungtiwa_64B123 64B123 นาง รุ่งทิวา ท่าน้ำ 2
Sananpim_64B124 64B124 นางสาว สนันท์พิมพ์ สุรำไพ 8
65_kanok_ne 65001 พ.อ. กนก เนตรแพ 43
65_krish_bo 65002 พ.อ. กริช บุญเกิด 7
65_kreeta_kw 65003 พ.อ. กรีฑา ขวัญดำ 2
65_kritsada_th 65004 พ.อ. กฤษฎา ถาวรวัตร์ 10
65_kitsanaplus_su 65005 พ.อ. กฤษณะภัชน์ สุพะรัง 1
65_kobchok_hu 65006 พ.อ. กอบโชค หัสดี 3
65_kan_ch 65007 พ.อ. กานต์ ชะนะ 15
65_kumchai_ku 65008 พ.อ. กำชัย กุศลทรามาส 7
65_kittipong_nu 65009 พ.อ. กิตติพงษ์ เนื่องชมภู 3
65_kitisak_ka 65010 พ.อ. กิติศักดิ์ กาญจนะวสิต 3
65_kitipong_po 65011 พ.อ. กิติพงศ์ พ่วงอยู่ 7
65_kitipun_he 65012 พ.อ. กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล 5
65_kemmachart_bo 65013 พ.อ. เขมชาติ บุญญาจันทร์ 1
65_chensak_ch 65014 พ.อ. เจนต์ศักดิ์ ไชยเกิด 19
65_chatdanai_kl 65015 พ.อ. ฉัตรดนัย คล่องการ 1
65_chalermpol_yu 65016 พ.อ. เฉลิม​พล ยัง​ประดับ 4
65_chanawut_ar 65017 พ.อ. ชนาวุฒิ อาทิตย์ 8
65_chaithawach_si 65018 พ.อ. ชัยธวัช สิทธิสุข 2
65_chaiyaporn_su 65019 พ.อ. ชัยพร สุวรรณโสภณศิริ 7
65_chaiwat_si 65020 พ.อ. ชัยวัฒน์ ศิริวรรณ 1
65_chakrit_yo 65021 พ.อ. ชาคริต หยังหลัง 7
65_chutithep_ra 65022 พ.อ. ชุติเทพ ราชสีหา 4
65_choochart_no 65023 พ.อ. ชูชาติ นนทบุตร 1
65_choopong_sa 65024 พ.อ. ชูพงษ์ สายอุบล 2
65_chettha_pl 65025 พ.อ. เชษฐา แปลงดี 16
65_chaiprakarn_pi 65026 พ.อ. ไชยปราการ พิมพ์จินดา 1
65_chotkorawit_de 65027 พ.อ. โชติกรวิชช์ เดชสิริชาติโยธิน 1
65_titisak_ni 65028 พ.อ. ฐิติศักดิ์ นิรัติศัย 3
65_natee_ti 65029 พ.อ. ณฑี ทิมเสน 7
65_napaworn_pr 65030 พ.อ. ณปวร ประทีปอุษานนท์ 1
65_napon_wi 65031 พ.อ. ณพล วิหารธรรมเม 14
65_narongrit_po 65032 พ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ พูลทรัพย์ 9
65_nattaporn_po 65033 พ.อ. ณัฐพร พูนขำ 6
65_nattapon_to 65034 พ.อ. ณัฐพล ทองพั้ว 5
65_danai_me 65035 พ.อ. ดนัย มีแก้วกุญชร 15
65_songrart_ki 65036 พ.อ. ทรงราชย์ กิตติธิรางกูร 1
65_tossapol_ti 65037 พ.อ. ทศพล ทิมสถิตย์ 2
65_thanakrit_su 65038 พ.อ. ธนกฤติ สุขเกิด 4
65_thitiphan_va 65039 พ.อ. ธิติพันธ์ วาจรัต 2
65_nopphapadon_pa 65040 พ.อ. นพปฎล ปานนวม 1
65_noppasit_po 65041 พ.อ. นพสิทธิ์ พงศ์วราพิศาล 1
65_narathip_ju 65042 พ.อ. นราธิป จันทะแจ้ง 5
65_narin_pr 65043 พ.อ. นรินทร์ เปรมศิริศักดิ์ 1
65_nikarn_ta 65044 พ.อ. นิการณ์ ธรรมใจอุต 6
65_niroj_th 65045 พ.อ. นิโรธ ทองม่วง 1
65_bandith_sr 65046 พ.อ. บัณฑิต ศรีแก้วอ้ม 12
65_pakorn_po 65047 พ.อ. ปกรณ์ พงษ์ไสว 1
65_patiwat_fe 65048 พ.อ. ปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์ 3
65_pradiphat_pr 65049 พ.อ. ประดิพัทธ์ ประดุจพรม 7
65_pongchate_po 65050 พ.อ. ปองเชษฐ์ พูนช่วย 10
65_panya_su 65051 พ.อ. ปัญญา สุดนาวา 1
65_piyawit_ch 65052 พ.อ. ปิยวิทย์ ชนะชัย 16
65_pongsarit_pa 65053 พ.อ. พงศฤทธิ์ ภวังคะนันท์ 5
65_pongyut_ng 65054 พ.อ. พงษ์ยุทธ งามเกษม 1
65_panasatorn_ph 65055 พ.อ. พณศธร โพธิ์กล่ำ 4
65_panachai_pa 65056 พ.อ. พนาชัย ไผ่นาค 14
65_pannasak_pr 65057 พ.อ. พรรณศักย์ เพรียวพานิช 10
65_phutsapong_sr 65058 พ.อ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์ 6
65_pichet_ti 65059 พ.อ. พิเชฐ เทียนอำพร 1
65_phairote_wa 65060 พ.อ. ไพโรจน์ วรรธนะปสาสน์ 6
65_paisarn_pi 65061 พ.อ. ไพศาล พิศาลยุทนาพงษ์ 1
65_montree_th 65062 พ.อ. มนตรี ธนาวรรณโอภาส 4
65_manop_gl 65063 พ.อ. มานพ เกล็ดกฤช 16
65_yodchai_pa 65064 พ.อ. ยอดชาย พวงวรินทร์ 1
65_yuttana_sa 65065 พ.อ. ยุทธนา สายประเสริฐ 4
65_yuttaprom_ch 65066 พ.อ. ยุทธพรหม จักษุรักษ์ 2
65_rapin_ru 65067 พ.อ. รพินทร์ ร่ำรวย 3
65_ratthaphon_si 65068 พ.อ. รัฐพล ศิริทับ 8
65_rawat_sa 65069 พ.อ. เรวัต สายศร 1
65_worawut_su 65070 พ.อ. วรวุฒิ สำราญ 3
65_warakon_th 65071 พ.อ. วรากร ธนยั่งยืน 2
65_warinthorn_th 65072 พ.อ. วรินทร ทานาค 3
65_varis_so 65073 พ.อ. วาริส ทรวงโพธิ์ 3
65_weerachai_ma 65075 พ.อ. วีระชัย มณีวงศ์ 20
65_weeradech_wa 65076 พ.อ. วีรเดช วรรณศิลป์ 11
65_wuttikrai_ka 65077 พ.อ. วุฒิไกร์ กนกะปิณฑะ 1
65_sarawut_ch 65078 พ.อ. ศราวุธ ไชยวิเศษ 2
65_sevadon_ya 65079 พ.อ. ศิวดล ยาคล้าย 5
65_supatch_wi 65080 พ.อ. ศุภัช เวียงวิเศษ 7
65_staporn_te 65081 พ.อ. สถาพร เตี๊ยะเพชรดี 7
65_samai_kh 65082 พ.อ. สมัย ขำพันธ์ 10
65_sarawut_sa 65083 พ.อ. สราวุธ แสงอิ่ม 2
65_suchart_pa 65084 พ.อ. สุชาติ ปานถม 1
65_suchat_sa 65085 พ.อ. สุชาติ สายบุตร 1
65_sutthichai_pr 65086 พ.อ. สุทธิชัย พร้อมเจริญ 2
65_supoj_wo 65087 พ.อ. สุพจน์ วงศ์อนันต์ชัย 3
65_suphot_ch 65088 พ.อ. สุพจน์ เจิมเกตุ 6
65_supan_th 65089 พ.อ. สุพรรณ์ ทองพิมพ์ 3
65_suraporn_su 65090 พ.อ. สุรพร สุธรานันท์ 7
65_surasit_ki 65091 พ.อ. สุรศิษฏ์ กิจพิทักษ์ 1
65_surachai_me 65092 พ.อ. สุระชัย มีหอม 10
65_suwara_ka 65093 พ.อ. สุวรา กาญจนโพธิ์ 1
65_sakesit_th 65094 พ.อ. เสกสิทธิ์ ธรรมนารถ 31
65_solot_ra 65095 พ.อ. โสฬส รัตนผ่องใส 12
65_anusit_ph 65096 พ.อ. อณุศิษย์ พรมมาตย์ 1
65_anan_ra 65097 พ.อ. อนันต์ รักษาวงศ์ 1
65_aniwat_he 65098 พ.อ. อนิวรรต เหมนิธิ 9
65_apichai_ju 65099 พ.อ. อภิชัย จูสนิท 1
65_apicha_ku 65100 พ.อ. อภิชา คุณสิงห์ 1
65_apisak_nu 65101 พ.อ. อภิศักดิ์ นุ่มนาม 4
65_amorn_pi 65102 พ.อ. อมร พิมพ์สี 37
65_amonwat_ma 65103 พ.อ. อมรวัฒน์ มัจฉา 10
65_attachai_pr 65104 พ.อ. อรรตชัย ประสพบุญ 5
65_attawud_ch 65105 พ.อ. อรรถวุฒิ จันทร์ศุภฤกษ์ 1
65_arm_yo 65106 พ.อ. อาร์ม ยศสุนทร 1
65_amnat_kh 65107 พ.อ. อำนาจ คำวิเศษ 4
65_amnart_wa 65108 พ.อ. อำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ 4
65_amphol_su 65109 พ.อ. อำพล ซังเอียด 8
65_itsara_ja 65110 พ.อ. อิศรา จันทะกระยอม 1
65_itsorayan_ja 65111 พ.อ. อิสสรญาณ จันทร์แก้ว 8
65_udomsak_bo 65112 พ.อ. อุดมศักดิ์ บุญธรรม 4
65_utai_fa 65113 พ.อ. อุทัย แฝงกระโทก 1
65_ekkong_ra 65114 พ.อ. เอกคง รัตนบุรี 3
65_chitralada_pa 65115 พ.อ.หญิง จิตรลดา ปานะวิภาต 2
65_thitaree_sa 65116 พ.อ.หญิง ฐิตารีย์ สวัสดิกุล 3
65_thanatporn_sa 65117 พ.อ.หญิง ธนัชพร สามะศิริ 6
65_nopawan_ph 65118 พ.อ.หญิง นภวรรณ พนาสถิตย์ 4
65_nillawan_wa 65119 พ.อ.หญิง นิลวรรณ ไวกาสี 5
65_waraporn_su 65120 พ.อ.หญิง วราภรณ์ สุวัฒนฤกษ์ 13
65_sudnaree_so 65121 พ.อ.หญิง สุดนารี สุนทรเมือง 17
65_suthira_su 65122 พ.อ.หญิง สุถิรา สุขถิรเดช 13
65_saowalak_ho 65123 พ.อ.หญิง เสาวลักษณ์ หงส์ทอง 1
65_oraya_po 65124 พ.อ.หญิง อรยา พูลทรัพย์ 11
65_aunyaphat_sr 65125 พ.อ.หญิง อัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ 4
65_kittisak_pi 65126 น.อ. กิตติศักดิ์ พิพัฒน์พงศธร 1
65_nirut_ra 65127 น.อ. นิรุต รัตนจรรยา 4
65_witoon_ch 65128 น.อ. วิฑูรย์ ชมจิตร 5
65_sutasinee_bo 65129 น.อ.หญิง สุธาสินี บุญวัฒน์ 11
65_worrawut_si 65130 น.อ. วรวุฒิ ศิลป์ประกอบ ร.น. 1
65_surawut_su 65131 นาวาเอก สุรวุฒิ สุมงคล 3
65_umaporn_ka 65132 น.อ.หญิง อุมาพร ครุสารพิศิฐ 3
65_preecha_va 65133 พ.ต.อ ปรีชา วังปรีชา 2
65_chaded_so 65134 นาย จะเด็ด สุขดี 4
65_talerngsak_ka 65135 ศ.นพ. เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ 2
65_sitthiporn_kh 65136 นาย สิทธิพร คงหอม 6
65_anusorn_na 65138 นาย อนุสรณ์ น้ำผึ้ง 26
65_suree_th 65139 นางสาว สุรีย์ ธรรมชุตินันท์ 6
65_ornprapa_ro 65140 ผศ.ดร. อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ 11
65_aroonrut_kh 65141 นาง อรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที 10
65_bunphot_tu 65142 นาย บรรพต ตั้งเจริญดี 4
65_pornsak_sa 65143 นาย พรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ 8
65_puttikhajorn_bu 65144 นาย พุฒิขจร บุญมี 5
65_kiattisak_ri 65145 นาย เกียรติศักดิ์ เรียนวัฒนา 3
65_chaiphat_kh 65146 นาย ชัยภัทร คำวิชิตธนาภา 3
65_tirawat_ro 65147 นาย ถิรวัฒน์ ฤกษ์ศิริรัตน์ 3
65_pajon_sr 65148 นาย ผจญ ศรีบุญเรือง 2
65_rattawat_wa 65149 นาย รัฐวัชร์ วสุหิรัณยฤทธิ์ 6
65_raywat_ar 65150 นาย เรวัต อารีรอบ 1
65_virut_kr 65151 นาย วิรัตน์ ครองศักดิ์ศิริ 3
65_akadech_su 65152 นาย อัครเดช สุพิชญางกูร 1
65_chulaporn_ko 65153 ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง 2
65_shanya_pe 65154 นาง ชัญญา เพ่งพันธุ์พัฒน์ 5
65_narawadee_se 65155 นาง นราวดี เสพย์ธรรม 3
65_pornpan_ka 65156 นางสาว พรพรรณ แก้วเพ็ชร 2
66_wachirapong_boo 66074 พ.อ. วชิรพงษ์ บุญรัตน์ 3
66_arthit_sut 66130 นาวาเอก อาทิตย์ สุทธิธรรม 7