รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบก หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) 65_oraya_po พ.อ.หญิง อรยา พูลทรัพย์
การปฏิบัติ การยุทธ ของ ทภ. หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.) 65_kitipun_he พ.อ. กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล
ภาษาอังกฤษสำหรับกองกำลังพลในกองทัพบก เบ็ดเตล็ด 65_aunyaphat_sr พ.อ.หญิง อัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ
คำย่อทางทหารภาษาอังกฤษ การศึกษา 65_sevadon_ya พ.อ. ศิวดล ยาคล้าย
คำย่อทางทหารภาษาอังกฤษ การศึกษา 65_thanatporn_sa พ.อ.หญิง ธนัชพร สามะศิริ
การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.) 65_chanawut_ar พ.อ. ชนาวุฒิ อาทิตย์
แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Army ของกองทัพบก การศึกษา 65_phutsapong_sr พ.อ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์
คำย่อทางทหารภาษาอังกฤษ การศึกษา awc_ops ops ops ops
นามานุกรมไทย-อังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2561 การศึกษา awc_ops ops ops ops
ระเบียบและวิธีการวิจัย หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) 65_akadech_su นาย อัครเดช สุพิชญางกูร
เขียนข้อเสนอวิจัย(Proposal)ทำได้ง่ายๆ หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) 65_akadech_su นาย อัครเดช สุพิชญางกูร
ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) 65_akadech_su นาย อัครเดช สุพิชญางกูร
คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบก หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) 65_chanawut_ar พ.อ. ชนาวุฒิ อาทิตย์
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งขาติ) (มิถุนายน ๒๕๖๑) ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ 65_apicha_ku พ.อ. อภิชา คุณสิงห์
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งขาติ) (มิถุนายน ๒๕๖๑) ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ 65_apicha_ku พ.อ. อภิชา คุณสิงห์
คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบก หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) 65_chanawut_ar พ.อ. ชนาวุฒิ อาทิตย์
ภาษาอังกฤษสำหรับกองกำลังพลในกองทัพบก เบ็ดเตล็ด 65_chanawut_ar พ.อ. ชนาวุฒิ อาทิตย์
เขียนข้อเสนอวิจัย(Proposal)ทำได้ง่ายๆ หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) 65_aunyaphat_sr พ.อ.หญิง อัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) 65_aunyaphat_sr พ.อ.หญิง อัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ
Educational Development Guidelines เบ็ดเตล็ด 65_aunyaphat_sr พ.อ.หญิง อัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ

Pages