รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2021-10-16
E.g., 2021-10-16
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
1 VCE38608 เอกสารประกอบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศีกษาหลักสูตรประวิทยาลัยการทัพบก000000000000 95
2 VCE38591 คุ่มือยุทธศาสตร์ 79
3 VCE38584 กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 76
4 VCE38594 คู่มือการวางแผนการทัพ 73
5 VCE38586 การควบคุมบังคับบัญชาและอำนวยการยุทธร่วม 65
6 VCE38595 คู่มือคำแนะนำการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล 54
7 VCE38607 หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย 2550 ด้านกิจการพลเรือนร่วม 50
8 VCE33383 คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบก 48
9 VCE38601 ยุทธศิลป์และการออกแบบทางยุทธการ 46
10 AWC62097478 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับย่อ 45
11 VCE38585 กระบวนการวางแผนร่วม กันยายน 2559 40
12 VCE38592 คู่มือ ราชการสนาม 3-0 การปฏิบัติการยุทธ์ของกองทัพบก 40
13 AWC62081552 ภาษาอังกฤษสำหรับกองกำลังพลในกองทัพบก 37
14 VCE38604 หลักนิยมกองทัพไทย สำหรับการปฏิบัติการพิเศษร่วม 36
15 VCE38598 พงษาวดารยุทธศิลป์ 35
16 VCE38589 การระดมสรรพกำลัง 33
17 VCE38606 หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย 2550 ด้านกำลังพลร่วม 32
18 VCE38596 ตามโครงการ การอ่านเพื่อความเป็นทหารมืออาชีพ กองทัพบก 32
19 VCE38602 ยุทศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 31
20 VCE40511 ระเบียบและวิธีการวิจัย 31
978

Pages