รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2020-10-31
E.g., 2020-10-31
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
1 VCE38608 เอกสารประกอบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศีกษาหลักสูตรประวิทยาลัยการทัพบก000000000000 94
2 VCE38584 กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 76
3 VCE38591 คุ่มือยุทธศาสตร์ 76
4 VCE38594 คู่มือการวางแผนการทัพ 74
5 VCE38586 การควบคุมบังคับบัญชาและอำนวยการยุทธร่วม 66
6 VCE38595 คู่มือคำแนะนำการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล 50
7 VCE38607 หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย 2550 ด้านกิจการพลเรือนร่วม 49
8 VCE38601 ยุทธศิลป์และการออกแบบทางยุทธการ 44
9 AWC62097478 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับย่อ 42
10 VCE38592 คู่มือ ราชการสนาม 3-0 การปฏิบัติการยุทธ์ของกองทัพบก 41
11 VCE33383 คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบก 41
12 VCE38585 กระบวนการวางแผนร่วม กันยายน 2559 40
13 VCE38598 พงษาวดารยุทธศิลป์ 33
14 VCE38606 หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย 2550 ด้านกำลังพลร่วม 32
15 VCE38604 หลักนิยมกองทัพไทย สำหรับการปฏิบัติการพิเศษร่วม 32
16 VCE38589 การระดมสรรพกำลัง 31
17 VCE38596 ตามโครงการ การอ่านเพื่อความเป็นทหารมืออาชีพ กองทัพบก 31
18 AWC62081552 ภาษาอังกฤษสำหรับกองกำลังพลในกองทัพบก 31
19 VCE38602 ยุทศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 30
20 VCE40511 ระเบียบและวิธีการวิจัย 29
942

Pages