รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2020-07-17
E.g., 2020-07-17
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
1 VCE38608 เอกสารประกอบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศีกษาหลักสูตรประวิทยาลัยการทัพบก000000000000 93
2 VCE38594 คู่มือการวางแผนการทัพ 70
3 VCE38591 คุ่มือยุทธศาสตร์ 70
4 VCE38586 การควบคุมบังคับบัญชาและอำนวยการยุทธร่วม 64
5 VCE38584 กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 58
6 VCE38607 หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย 2550 ด้านกิจการพลเรือนร่วม 47
7 VCE38595 คู่มือคำแนะนำการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล 46
8 VCE38601 ยุทธศิลป์และการออกแบบทางยุทธการ 42
9 VCE38592 คู่มือ ราชการสนาม 3-0 การปฏิบัติการยุทธ์ของกองทัพบก 40
10 VCE38585 กระบวนการวางแผนร่วม กันยายน 2559 39
11 VCE33383 คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบก 32
12 VCE38598 พงษาวดารยุทธศิลป์ 31
13 VCE38606 หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย 2550 ด้านกำลังพลร่วม 31
14 AWC62097478 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับย่อ 31
15 VCE38604 หลักนิยมกองทัพไทย สำหรับการปฏิบัติการพิเศษร่วม 30
16 VCE38589 การระดมสรรพกำลัง 29
17 VCE38602 ยุทศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 27
18 VCE38596 ตามโครงการ การอ่านเพื่อความเป็นทหารมืออาชีพ กองทัพบก 26
19 VCE38603 สภานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา 25
20 AWC62081552 ภาษาอังกฤษสำหรับกองกำลังพลในกองทัพบก 24
855

Pages