รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2019-10-21
E.g., 2019-10-21
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
1 VCE38608 เอกสารประกอบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศีกษาหลักสูตรประวิทยาลัยการทัพบก000000000000 95
2 VCE38591 คุ่มือยุทธศาสตร์ 65
3 VCE38584 กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 54
4 VCE38594 คู่มือการวางแผนการทัพ 50
5 VCE38607 หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย 2550 ด้านกิจการพลเรือนร่วม 45
6 VCE38595 คู่มือคำแนะนำการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล 44
7 VCE38586 การควบคุมบังคับบัญชาและอำนวยการยุทธร่วม 41
8 VCE38601 ยุทธศิลป์และการออกแบบทางยุทธการ 37
9 VCE38592 คู่มือ ราชการสนาม 3-0 การปฏิบัติการยุทธ์ของกองทัพบก 33
10 VCE38598 พงษาวดารยุทธศิลป์ 31
11 AWC62097478 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับย่อ 31
12 VCE38606 หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย 2550 ด้านกำลังพลร่วม 29
13 VCE38589 การระดมสรรพกำลัง 28
14 VCE38585 กระบวนการวางแผนร่วม กันยายน 2559 28
15 VCE38604 หลักนิยมกองทัพไทย สำหรับการปฏิบัติการพิเศษร่วม 27
16 VCE38602 ยุทศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 27
17 VCE38596 ตามโครงการ การอ่านเพื่อความเป็นทหารมืออาชีพ กองทัพบก 26
18 VCE38603 สภานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา 25
19 VCE33383 คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบก 24
20 VCE40511 ระเบียบและวิธีการวิจัย 21
761

Pages