รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2019-11-19
E.g., 2019-11-19
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
1 VCE38608 เอกสารประกอบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศีกษาหลักสูตรประวิทยาลัยการทัพบก000000000000 95
2 VCE38591 คุ่มือยุทธศาสตร์ 65
3 VCE38584 กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 55
4 VCE38594 คู่มือการวางแผนการทัพ 52
5 VCE38607 หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย 2550 ด้านกิจการพลเรือนร่วม 45
6 VCE38595 คู่มือคำแนะนำการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคล 44
7 VCE38586 การควบคุมบังคับบัญชาและอำนวยการยุทธร่วม 43
8 VCE38601 ยุทธศิลป์และการออกแบบทางยุทธการ 38
9 VCE38592 คู่มือ ราชการสนาม 3-0 การปฏิบัติการยุทธ์ของกองทัพบก 35
10 AWC62097478 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับย่อ 32
11 VCE38598 พงษาวดารยุทธศิลป์ 31
12 VCE38585 กระบวนการวางแผนร่วม กันยายน 2559 30
13 VCE38606 หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย 2550 ด้านกำลังพลร่วม 29
14 VCE38604 หลักนิยมกองทัพไทย สำหรับการปฏิบัติการพิเศษร่วม 28
15 VCE38589 การระดมสรรพกำลัง 28
16 VCE38602 ยุทศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 27
17 VCE38596 ตามโครงการ การอ่านเพื่อความเป็นทหารมืออาชีพ กองทัพบก 26
18 VCE38603 สภานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา 25
19 VCE33383 คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบก 24
20 VCE40511 ระเบียบและวิธีการวิจัย 22
774

Pages