รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2019-11-19
E.g., 2019-11-19
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
21 VCE40510 เขียนข้อเสนอวิจัย(Proposal)ทำได้ง่ายๆ 21
22 AWC62081552 ภาษาอังกฤษสำหรับกองกำลังพลในกองทัพบก 21
23 VCE38599 ภาค 2 ว่าด้วยยุทธศิลปะของพวกคลาสวิก 20
24 VCE38597 ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สมรรถนะหลักของผู้นำในทุกยุคทุกสมัย 20
25 VCE38605 หลักนิยมการปฏิบัตการร่วมกองทัพไทย ด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม 19
26 VCE38600 ภาค 3 ว่าด้วยยุทธศิลปะชาติใหม่ 19
27 VCE38590 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกิจการกำลังพลสำรอง 2559 19
28 VCE39892 คู่มือระบบปฏิบัติการในสนามรบ 18
29 VCE38593 คู่มือ ราชการสนาม 1 17
30 VCE38588 การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 17
31 VCE38587 การคิด การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 15
32 AWC62097477 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 15
33 VCE39924 กำลังกึ่งทหารและกำลังประชาชน 14
34 VCE39896 การปฏิบัติ การยุทธ ของ ทภ. 13
35 VCE39907 การปฏิบัติการ นอกเหนือการสงคราม 13
36 VCE39926 ร่างหลักนิยม รส. ๓ - ๒๔ 13
37 VCE39993 . JP 5-0 joint operation planning 11
38 VCE40512 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร 11
39 VCE39994 หลักนิยมการปฏิบัติการร่วม ด้านยุทธการร่วม 10
40 VCE39891 การยิงสนับสนุน ของ ทภ. 9
315

Pages