รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2020-06-05
E.g., 2020-06-05
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
21 VCE40510 เขียนข้อเสนอวิจัย(Proposal)ทำได้ง่ายๆ 23
22 VCE40511 ระเบียบและวิธีการวิจัย 22
23 VCE38605 หลักนิยมการปฏิบัตการร่วมกองทัพไทย ด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม 20
24 VCE38597 ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สมรรถนะหลักของผู้นำในทุกยุคทุกสมัย 20
25 VCE39907 การปฏิบัติการ นอกเหนือการสงคราม 20
26 VCE39892 คู่มือระบบปฏิบัติการในสนามรบ 20
27 VCE38599 ภาค 2 ว่าด้วยยุทธศิลปะของพวกคลาสวิก 19
28 VCE38590 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกิจการกำลังพลสำรอง 2559 19
29 VCE38600 ภาค 3 ว่าด้วยยุทธศิลปะชาติใหม่ 18
30 VCE38593 คู่มือ ราชการสนาม 1 17
31 VCE39926 ร่างหลักนิยม รส. ๓ - ๒๔ 17
32 VCE39924 กำลังกึ่งทหารและกำลังประชาชน 16
33 VCE38587 การคิด การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 15
34 VCE39896 การปฏิบัติ การยุทธ ของ ทภ. 15
35 VCE39993 . JP 5-0 joint operation planning 15
36 AWC62097477 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 15
37 VCE39994 หลักนิยมการปฏิบัติการร่วม ด้านยุทธการร่วม 11
38 AWC62107480 นามานุกรมไทย-อังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2561 11
39 AWC62107479 คำย่อทางทหารภาษาอังกฤษ 11
40 VCE40512 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร 10
334

Pages