รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2021-04-13
E.g., 2021-04-13
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
21 VCE40510 เขียนข้อเสนอวิจัย(Proposal)ทำได้ง่ายๆ 29
22 VCE38603 สภานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา 28
23 VCE39907 การปฏิบัติการ นอกเหนือการสงคราม 26
24 VCE39892 คู่มือระบบปฏิบัติการในสนามรบ 26
25 VCE38597 ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สมรรถนะหลักของผู้นำในทุกยุคทุกสมัย 24
26 VCE39896 การปฏิบัติ การยุทธ ของ ทภ. 24
27 AWC62097477 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 23
28 VCE38590 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกิจการกำลังพลสำรอง 2559 22
29 AWC63109552 Particular English for TOEIC 2020 22
30 VCE38605 หลักนิยมการปฏิบัตการร่วมกองทัพไทย ด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม 21
31 VCE38599 ภาค 2 ว่าด้วยยุทธศิลปะของพวกคลาสวิก 21
32 VCE39924 กำลังกึ่งทหารและกำลังประชาชน 21
33 VCE39926 ร่างหลักนิยม รส. ๓ - ๒๔ 21
34 VCE38600 ภาค 3 ว่าด้วยยุทธศิลปะชาติใหม่ 20
35 AWC63109549 English in everyday life - from real-life speakers 20
36 VCE38593 คู่มือ ราชการสนาม 1 19
37 VCE39993 . JP 5-0 joint operation planning 19
38 AWC63109548 Panda Smile 19
39 VCE38587 การคิด การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 18
40 AWC63109553 Listening Practice TOEIC Kru Na 2021 18
441

Pages