รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2019-11-19
E.g., 2019-11-19
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
41 VCE40509 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 9
42 AWC62097476 อนาคตไทย อนาคตเรา 8
43 VCE39904 การเตรียมสภาพแวดล้อม ด้านการข่าวกรองร่วม 7
44 VCE39899 ยุทธการร่วม 7
45 AWC62097475 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 7
46 AWC62107480 นามานุกรมไทย-อังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2561 7
47 AWC62107479 คำย่อทางทหารภาษาอังกฤษ 6
48 VCE40435 นโยบายการศึกษา 5
49 AWC62071546 การพัฒนากำลังพลสู่การเป็นทหารอาชีพ 5
50 VCE39903 กรรมวิธีเป้าหมายร่วม 4
51 VCE41313 การยุทธ ส่งทางอากาศ และ เคลื่อนที่ทางอากาศ 4
52 VCE39929 การปฏิบัติการข่าวสารร่วม 4
53 AWC62071536 คู่มือการใช้งานระบบ awc-es 4
54 AWC62097474 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งขาติ) (มิถุนายน ๒๕๖๑) 4
55 VCE39900 การยุทธ สะเทินน้ำ สะเทินบก 3
56 06600012781 กฎหมายธุรกิจ 3
57 VCE39902 การปฏิบัติการข่าวสารร่วม 3
58 VCE39908 JP 3-07, Stability Operations 3
59 AWC62071549 แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Army ของกองทัพบก 3
60 AWC62081551 Educational Development Guidelines 3
99

Pages