รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2020-06-05
E.g., 2020-06-05
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
41 VCE39891 การยิงสนับสนุน ของ ทภ. 9
42 AWC62097476 อนาคตไทย อนาคตเรา 8
43 AWC62097475 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 8
44 VCE39904 การเตรียมสภาพแวดล้อม ด้านการข่าวกรองร่วม 7
45 VCE39899 ยุทธการร่วม 7
46 VCE40509 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 7
47 VCE39929 การปฏิบัติการข่าวสารร่วม 7
48 AWC62071546 การพัฒนากำลังพลสู่การเป็นทหารอาชีพ 6
49 AWC62097474 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งขาติ) (มิถุนายน ๒๕๖๑) 6
50 VCE39902 การปฏิบัติการข่าวสารร่วม 5
51 AWC62071549 แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Army ของกองทัพบก 5
52 VCE39903 กรรมวิธีเป้าหมายร่วม 4
53 VCE39900 การยุทธ สะเทินน้ำ สะเทินบก 4
54 VCE41313 การยุทธ ส่งทางอากาศ และ เคลื่อนที่ทางอากาศ 4
55 VCE40435 นโยบายการศึกษา 4
56 VCE39908 JP 3-07, Stability Operations 4
57 AWC62071536 คู่มือการใช้งานระบบ awc-es 4
58 AWC62071548 แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพสมัยใหม่ 3
59 AWC62081551 Educational Development Guidelines 3
60 VCE39905 ข่าวกรองร่วม 2
107

Pages