รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2021-04-13
E.g., 2021-04-13
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
41 AWC62107479 คำย่อทางทหารภาษาอังกฤษ 17
42 AWC62097476 อนาคตไทย อนาคตเรา 16
43 AWC63099532 เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ภาษาอังกฤษ (จ่ายยืม) 16
44 VCE39891 การยิงสนับสนุน ของ ทภ. 15
45 AWC63109550 คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ปีการศึกษา 2564 15
46 VCE39994 หลักนิยมการปฏิบัติการร่วม ด้านยุทธการร่วม 14
47 VCE40512 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร 14
48 AWC62097475 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 14
49 AWC63079518 การนำองค์กร 14
50 AWC62097474 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งขาติ) (มิถุนายน ๒๕๖๑) 13
51 AWC62107480 นามานุกรมไทย-อังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2561 13
52 AWC63109539 แบบฝึก TOEIC : READING PART 13
53 AWC63109535 Progressive Skills เอกสารประกอบการศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ อ.7000 13
54 AWC63099529 USINDOPACOM 13
55 AWC63109547 แผนปฏิบัติการกองทัพบก นศ. หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 65 13
56 VCE40435 นโยบายการศึกษา 12
57 VCE39929 การปฏิบัติการข่าวสารร่วม 12
58 VCE39908 JP 3-07, Stability Operations 12
59 AWC63059506 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 12
60 AWC63109554 เอกสารประกอบการบรรยายศึกษาเป็นคณะ 12
273

Pages