รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2020-06-05
E.g., 2020-06-05
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
61 06600012781 กฎหมายธุรกิจ 2
62 VCE39906 jp3_10(96) joint doctrine for rear area operations 2
63 AWC63059510 International Relations 2
64 VCE39901 jp3_01 Countering Air and Missile Threats 1
65 VCE39898 jp3_0 Joint Operations 1
8

Pages