รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

E.g., 2021-04-13
E.g., 2021-04-13
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี Title จำนวนยืม
81 AWC63099534 Pivot to Asia ผลกระทบต่อไทย 6
82 VCE39898 jp3_0 Joint Operations 5
83 AWC63059509 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทที่ 14 5
84 AWC63109556 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ 5
85 VCE41313 การยุทธ ส่งทางอากาศ และ เคลื่อนที่ทางอากาศ 4
86 AWC62071548 แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพสมัยใหม่ 4
87 VCE39906 jp3_10(96) joint doctrine for rear area operations 4
88 VCE39901 jp3_01 Countering Air and Missile Threats 3
89 06600012781 กฎหมายธุรกิจ 3
90 AWC64019564 test005 3
91 AWC63129560 test 2
92 AWC63129562 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 2
93 AWC63129559 อาเซียนกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก 2
94 AWC63099533 อาเซียนกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก 1
95 AWC63059508 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1
96 AWC63059513 Introduction to International Relations 1
97 AWC63119557 ปกิณกวัฒนธรรม วัดชิโนรสารามวรวิหาร 1
52

Pages