รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แสดงตามเวลา

E.g., 2019-10-21
E.g., 2019-10-21
ชื่อหนังสือ EBOOK รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบก 65_oraya_po พ.อ.หญิง อรยา พูลทรัพย์
การปฏิบัติ การยุทธ ของ ทภ. 65_kitipun_he พ.อ. กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล
ภาษาอังกฤษสำหรับกองกำลังพลในกองทัพบก 65_aunyaphat_sr พ.อ.หญิง อัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ
คำย่อทางทหารภาษาอังกฤษ 65_sevadon_ya พ.อ. ศิวดล ยาคล้าย
คำย่อทางทหารภาษาอังกฤษ 65_thanatporn_sa พ.อ.หญิง ธนัชพร สามะศิริ
การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม 65_chanawut_ar พ.อ. ชนาวุฒิ อาทิตย์
แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart Army ของกองทัพบก 65_phutsapong_sr พ.อ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์
คำย่อทางทหารภาษาอังกฤษ awc_ops ops ops ops
นามานุกรมไทย-อังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2561 awc_ops ops ops ops
เขียนข้อเสนอวิจัย(Proposal)ทำได้ง่ายๆ 65_akadech_su นาย อัครเดช สุพิชญางกูร
ระเบียบและวิธีการวิจัย 65_akadech_su นาย อัครเดช สุพิชญางกูร
ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร 65_akadech_su นาย อัครเดช สุพิชญางกูร
คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบก 65_chanawut_ar พ.อ. ชนาวุฒิ อาทิตย์
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งขาติ) (มิถุนายน ๒๕๖๑) 65_apicha_ku พ.อ. อภิชา คุณสิงห์
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งขาติ) (มิถุนายน ๒๕๖๑) 65_apicha_ku พ.อ. อภิชา คุณสิงห์
คู่มือยุทธศาสตร์กองทัพบก 65_chanawut_ar พ.อ. ชนาวุฒิ อาทิตย์
ภาษาอังกฤษสำหรับกองกำลังพลในกองทัพบก 65_chanawut_ar พ.อ. ชนาวุฒิ อาทิตย์
เขียนข้อเสนอวิจัย(Proposal)ทำได้ง่ายๆ 65_aunyaphat_sr พ.อ.หญิง อัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ
การเขียนเพื่อการสื่อสาร 65_aunyaphat_sr พ.อ.หญิง อัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ
Educational Development Guidelines 65_aunyaphat_sr พ.อ.หญิง อัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ

Pages