รายงานการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหนังสือ eBook หมวด รหัสผู้ใช้ที่ยืม ชื่อ นามสกุล
International Relations ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค 66_ongard_jam พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ 66_ongard_jam พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี
อนาคตไทย อนาคตเรา ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ 66_ongard_jam พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยศ.2201 การเมืองระหว่างประเทศของไทย 66_ongard_jam พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี
soft power ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค 66_ongard_jam พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี
Pivot to Asia ยศ.2203 อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ 66_ongard_jam พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี
USINDOPACOM ยศ.2203 อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ 66_ongard_jam พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี
ASEAN HIGHLIGHT ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค 66_ongard_jam พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี
แผนปฏิบัติการกองทัพบก นศ. หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 65 หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) 66_ongard_jam พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี
อาเซียนกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก หมวดวิชาที่ 2 ยศ.2000 (สมย.) 66_ongard_jam พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี
test005 เรื่องสั้น 66_ongard_jam พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี
เอกสารประกอบการบรรยายศึกษาเป็นคณะ การศึกษา 66_ongard_jam พ.อ. องค์อาจ แจ่มดี
test ท่องเที่ยว 66_pro_hataikan ดร. หทัยกาญจน์ ทวีทอง
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 ความรู้ทั่วไป 66_pro_hataikan ดร. หทัยกาญจน์ ทวีทอง
USINDOPACOM ยศ.2203 อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ 66_sonsiri_pho พ.อ. สรณ์สิริ พลเขตร
ASEAN HIGHLIGHT ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค 66_sonsiri_pho พ.อ. สรณ์สิริ พลเขตร
International Relations ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค 66_sonsiri_pho พ.อ. สรณ์สิริ พลเขตร
คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ปีการศึกษา 2564 การศึกษา Narun_64B105 น.อ. นรัญจ์ หิญชีระนันทน์
แถลงหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก หมายเลขหลักสูตร 250 - ก - ล.15 การศึกษา Narun_64B105 น.อ. นรัญจ์ หิญชีระนันทน์
test ท่องเที่ยว 66_uaychai_amr พ.อ. อวยชัย อัมระนันท์

Pages