รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด

E.g., 2020-12-06
E.g., 2020-12-06
หมวด จำนวนยืม
หมวดวิชาที่ 5 ท.5000 (สยผ.) 433
หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.) 289
หมวดวิชาที่ 1 บ 1000 ( สวบ.) 258
หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) 222
การศึกษา 207
ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ 106
หมวดวิชาที่ 2 ยศ.2000 (สมย.) 78
หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) 53
เบ็ดเตล็ด 48
ความรู้ทั่วไป 33
ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค 25
ยศ.2203 อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ 25
ยศ.2201 การเมืองระหว่างประเทศของไทย 17
บ.1101 หลักพื้นฐานการบริหารทั่วไป 14
ภาษาอังกฤษ 8
ไม่ระบุ 3
ท่องเที่ยว 1
1, 820