รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด

E.g., 2020-08-03
E.g., 2020-08-03
หมวด จำนวนยืม
หมวดวิชาที่ 5 ท.5000 (สยผ.) 414
หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.) 229
หมวดวิชาที่ 1 บ 1000 ( สวบ.) 219
หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) 201
หมวดวิชาที่ 2 ยศ.2000 (สมย.) 70
ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ 66
การศึกษา 37
หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) 32
เบ็ดเตล็ด 27
ความรู้ทั่วไป 9
ยศ.2201 การเมืองระหว่างประเทศของไทย 5
ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค 3
บ.1101 หลักพื้นฐานการบริหารทั่วไป 3
OPENSERVE 2
1, 317