รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด

E.g., 2021-02-26
E.g., 2021-02-26
หมวด จำนวนยืม
หมวดวิชาที่ 5 ท.5000 (สยผ.) 439
หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.) 304
หมวดวิชาที่ 1 บ 1000 ( สวบ.) 261
หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) 232
การศึกษา 219
ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ 109
หมวดวิชาที่ 2 ยศ.2000 (สมย.) 82
หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) 58
เบ็ดเตล็ด 44
ความรู้ทั่วไป 36
ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค 31
ยศ.2203 อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ 28
ยศ.2201 การเมืองระหว่างประเทศของไทย 18
บ.1101 หลักพื้นฐานการบริหารทั่วไป 14
ภาษาอังกฤษ 8
ไม่ระบุ 3
เรื่องสั้น 3
ท่องเที่ยว 2
1, 891