รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด

E.g., 2020-02-21
E.g., 2020-02-21
หมวด จำนวนยืม
หมวดวิชาที่ 5 ท.5000 (สยผ.) 402
หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.) 232
หมวดวิชาที่ 1 บ 1000 ( สวบ.) 219
หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) 208
ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ 72
หมวดวิชาที่ 2 ยศ.2000 (สมย.) 70
หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) 34
เบ็ดเตล็ด 29
การศึกษา 24
ความรู้ทั่วไป 9
OPENSERVE 2
1, 301