รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด

E.g., 2019-10-21
E.g., 2019-10-21
หมวด จำนวนยืม
หมวดวิชาที่ 5 ท.5000 (สยผ.) 330
หมวดวิชาที่ 1 บ 1000 ( สวบ.) 214
หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.) 210
หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) 195
ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ 71
หมวดวิชาที่ 2 ยศ.2000 (สมย.) 65
หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) 24
เบ็ดเตล็ด 21
การศึกษา 13
ความรู้ทั่วไป 8
OPENSERVE 3
1, 154