รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด

E.g., 2021-10-16
E.g., 2021-10-16
หมวด จำนวนยืม
หมวดวิชาที่ 5 ท.5000 (สยผ.) 445
หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.) 309
ไม่ระบุ 266
การศึกษา 259
หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) 234
ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ 110
หมวดวิชาที่ 2 ยศ.2000 (สมย.) 79
หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) 63
ความรู้ทั่วไป 48
เบ็ดเตล็ด 45
ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค 30
ยศ.2203 อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ 28
ยศ.2201 การเมืองระหว่างประเทศของไทย 15
บ.1101 หลักพื้นฐานการบริหารทั่วไป 14
ภาษาอังกฤษ 8
ท่องเที่ยว 3
ไม่ระบุ 3
1, 959