รายงานสรุปจำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด

E.g., 2020-08-03
E.g., 2020-08-03
หมวด จำนวน
ไม่ระบุ 8, 138
การศึกษา 5
ความรู้ทั่วไป 2
เบ็ดเตล็ด 2
OPENSERVE 1
หมวดวิชาที่ 1 บ 1000 ( สวบ.) 8
หมวดวิชาที่ 2 ยศ.2000 (สมย.) 1
หมวดวิชาที่ 4 พย.4000 (สยผ.) 20
บ.1101 หลักพื้นฐานการบริหารทั่วไป 1
หมวดวิชาที่ 6 ว.6000 (สวบ.) 6
ยศ.2104 ยุทธศาสตร์ชาติ 5
ยศ.2201 การเมืองระหว่างประเทศของไทย 3
ยศ.2202 สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค 2
หมวดวิชาที่ 5 ท.5000 (สยผ.) 13
หมวดวิชาที่ 3 ยศ.3000 (สมย.) 1
ภาษาอังกฤษ 1
8, 209