จัดการสื่อภาพเคลื่อนไหว

ชื่อไฟล์
Operations
Selected 25 rows in this page.  
ชื่อไฟล์
avi.avi http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/avi.avi
|
wmv.wmv http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/wmv.wmv
|
VLCloud Part3 SD.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/VLCloud%20Part3%20SD.mp4
|
testVDO.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/testVDO.mp4
|
testVDO_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/testVDO_0.mp4
|
64a-030-1-19-11-61_ys.2301_phs.dr.nathphngs_buyehluue.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-030-1-19-11-61_ys.2301_phs.dr.nathphngs_buyehluue.mp4
|
64a-030-2-19-11-61_ys.2301_phs.dr.nathphngs_buyehluue.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-030-2-19-11-61_ys.2301_phs.dr.nathphngs_buyehluue.mp4
|
64a-030-3-19-11-61_ys.2301_phs.dr.nathphngs_buyehluue.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-030-3-19-11-61_ys.2301_phs.dr.nathphngs_buyehluue.mp4
|
khlipbrryaay_tnthii_2-5.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/khlipbrryaay_tnthii_2-5.mp4
|
khlipbrryaay_tnthii_1-5.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/khlipbrryaay_tnthii_1-5.mp4
|
64a-032-1-20-11-61_ys.2302_phs.dr.nathphngs_buyehluue.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-032-1-20-11-61_ys.2302_phs.dr.nathphngs_buyehluue.mp4
|
064a-032-2-20-11-61_ys.2302_phs.dr.nathphngs_buyehluue.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/064a-032-2-20-11-61_ys.2302_phs.dr.nathphngs_buyehluue.mp4
|
064a-032-3-20-11-61_ys.2302_phs.dr.nathphngs_buyehluue.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/064a-032-3-20-11-61_ys.2302_phs.dr.nathphngs_buyehluue.mp4
|
khlipbrryaay_tnthii_3-5.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/khlipbrryaay_tnthii_3-5.mp4
|
64a-031-20-11-61_ys.2303_rs.dr.pnithaanwathnaayaakr.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-031-20-11-61_ys.2303_rs.dr.pnithaanwathnaayaakr.mp4
|
khlipbrryaay_tnthii_4-5.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/khlipbrryaay_tnthii_4-5.mp4
|
Project_management_framework.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/2_Project_management_framework.mp4
|
khlipbrryaay_tnthii_5-5.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/khlipbrryaay_tnthii_5-5.mp4
|
64a-028-1-13-11-61_ys.2202_ph.praethiing_piykaophthi.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-028-1-13-11-61_ys.2202_ph.praethiing_piykaophthi.mp4
|
เทปบรรยาย บ 1101 พันเอกหญิงปัทมา สมสนั่น2/2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ethpbrryaay_b.1101_1_ph.hyingpathmaa_smsnan.mp4
|
เทปบรรยาย บ1101 พันเอกหญิงปัทมา สมสนั่น 1/2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ethpbrryaay_b.1101_2_ph.hyingpathmaa_smsnan.mp4
|
เทปบรรยาย บ1402 พลเอกภาณุวัชร นาควงษม์1/2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-022-1-7-11-61_b.1402_phl.phaanuwachr_naakhwngsm.mp4
|
เทปบรรยาย บ1402 พลเอกภาณุวัชร นาควงษม์2/2.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/64a-022-2-7-11-61_b.1402_phl.phaanuwachr_naakhwngsm.mp4
|
ethpbrryaay_b.1101_1_ph.hyingpathmaa_smsnan_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ethpbrryaay_b.1101_1_ph.hyingpathmaa_smsnan_0.mp4
|
ethpbrryaay_b.1101_2_ph.hyingpathmaa_smsnan_0.mp4 http://rta.awc.ac.th/sites/default/files/ethpbrryaay_b.1101_2_ph.hyingpathmaa_smsnan_0.mp4
|

Pages